Bakgrundsinformation

Januari 2015
KURSAVSNITT 1
Golftävling - Allmänt
Spel- och Tävlingshandboken
Denna bok reglerar spel- och tävlingsverksamheten på samtliga klubbar som är medlemmar i
eller associerade till SGF. Tillsammans med de övriga nya regelverken utgör boken en viktig
stödfunktion för verksamheterna spel och tävling i Sverige.
Huvuddelarna i boken är som följer:
 SGF:s bestämmelser och policys
 Tävlingsverksamheten på en klubb
 Tävlingsorganisation
 Tävlingsbestämmelser
 Lokala regler
 Lottning, särskiljning vid lika resultat
 Checklistor; före, under och efter tävlingen
 Spelsätt, speltyper, spelformer
 Amatörbestämmelser i korthet
 Disciplinära åtgärder
 mm
Regler för golfspel
Regler för Golfspel beslutas av R&A Rules Limited i samråd med det amerikanska golfförbundet
(USGA). Dessa två organisationer har ansvaret för golfreglerna i världen.
R&A och USGA är väldigt lyhörda och regelansvaret har de egentligen fått på uppdrag av alla
golforganisationer i hela världen.
Regelverket utvecklas undan för undan genom att det var fjärde år sker en revision, då diverse
ändringar och korrigeringar introduceras. Inget ändras ”över en natt”, utan det som ändras är väl
genomarbetat och väl underbyggt. Visst ser gärna regelmakarna en utveckling, men samtidigt är
man också rädda om spelet GOLF.
Reglerna ska vara trogna sitt historiska ursprung och måste de vara tydliga, omfattande och
lättförståeliga och anpassade till dagens spel. Plikt som en spelare ådrar sig måste vara lämplig.
Spelets anda är en viktig grund för golfreglerna:
Golf spelas i de flesta fall utan överinseende av en domare eller motsvarande.
Spelet bygger på att spelarens integritet gör att man visar hänsyn mot andra och följer reglerna.
Alla spelare bör alltid uppträda på ett bra sätt, och visa artighet och sportsmannaskap, oavsett
tävlingssituationen. Det är detta som är golfspelets anda.
Regelboken är uppdelad i tre viktiga delar:
1 (27)
Januari 2015
 Etikett.
 Definitioner
 Spelets regler (34 st)
Detta kompletteras med fyra viktiga bilagor:
Lokala regler och tävlingsbestämmelser
 Utformning av klubbor
 Bollen
 Hjälpmedel och annan utrustning
Regelboken översätts alltid till svenska.
Decisionssamlingen
Om Regler för golfspel är lagboken, så har decisionssamlingen alla prejudikat.
Upplägget är fråga/svar och frågan är sorterad under aktuell huvudregel, så den som hittar bra i
Regelboken hittar också bra i decisionssamlingen.
Eftersom vissa svar bygger på flera huvudregler kan det ändå vara svårt att hitta och då är ett
mycket välarbetat index till stor hjälp. I decisionssamlingens digitala form finns det dessutom en
mycket bra sökmotor.
Decisionssamlingen kan läsas från sida till sida med stort nöje, då det är en typ av
”golfintellektuell problemlösning”. Det är dock inte lätt att läsa fort eftersom varje mening måste
läsas noga och förstås.
Decisionssamlingen översätts inte till svenska.
Tävlingsledning – The Committee
Tävlingsledningen TL) är den eller de personer som utsetts att leda tävlingen i enlighet med Regel
33 och 34. Ansvaret sträcker sig från det administrativa/praktiska till det idrottsliga.
Storleken på TL anpassas efter tävlingens behov och omfattning. Finns domare utsedd ingår den
i tävlingsledningen.
Tävlingsledningen fattar slutgiltiga beslut enligt Regel 34-3.
Tävlingsledaren
Tävlingsledaren leder arbetet i tävlingsledningen.
Hon/han är intresserad av sin uppgift, lätt att samarbeta med, påläst samt prestigelös och
stryktålig.
2 (27)
Januari 2015
Domare
En domare är en person utsedd av tävlingsledningen att avgöra frågor om fakta och tillämpa
reglerna. Han måste agera på alla brott mot en regel som han ser eller som rapporteras till
honom.
De vanligaste spelformerna
Matchspel
Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller
att spela hålet på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren.
Ett hål kan vinnas, delas eller förloras.
Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre
spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Spelaren med den lägre
spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt
index på hålen i stigande följd.
Vid parspel, där begreppet sida och reducerade spelhandicap förekommer, hänvisas till respektive
spelform.
Spelarna ska löpande notera ställningen i matchen. När en spelare är lika mycket ”upp” som det
är hål kvar att spela, kallas detta dormie. Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än
antalet hål som endera sidan är ”upp”, till exempel 2 upp och 1 återstående hål, vilket anges 2/1.
Vid match över mer än 18 hål eller om avgörande måste ske efter 18 hål, fördelas spelhandicapen
på samma sätt som på de första 18 hålen.
Den sida som vinner ett hål tar honnören på nästa tee. Om ett hål har delats behåller den sida
honnören som hade den på föregående hål.
Slagspel
Slagspel är en tävling mellan tävlare och medtävlare där det gäller att spela ett fastställt antal hål
på bästa totalresultat. Alla spelar samma antal hål. Följande typer av slagspel finns: Slagtävling,
poängbogey, bogeytävling och slaggolf.
Slagtävling
Slagtävling är en speltyp där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag
brutto eller netto, det vill säga efter avdrag av spelhandicap.
Vanligtvis spelas en eller flera ronder. Tävlare med lägsta scoren på ett hål har honnören på nästa
tee.
Poängbogey
I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlarens resultat i
poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängbogey spelas normalt netto, det vill säga
tävlarna erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap. Spelhandicap fördelas enligt
index på hålen i stigande följd.
3 (27)
Januari 2015
Poängen beräknas på följande sätt:
• För ett nettoresultat som är lika med hålets par får tävlaren två poäng
• För varje slag bättre än par får tävlaren ytterligare en poäng
• För varje slag sämre än par får tävlaren avstå en poäng. Man kan inte få mindre än 0 poäng på
ett hål
Honnören tas av den som fått högsta poängen på föregående hål.
Poängbogey kan också spelas brutto (scratch). Poängen beräknas då på följande sätt:
• För ett bruttoresultat som är lika med hålets par får tävlaren 2 poäng
• För varje slag bättre än par får tävlaren ytterligare en poäng
• För varje slag sämre än par får tävlaren avstå en poäng. Man kan inte få mindre än 0 poäng på
ett hål
Honnören tas av den som fått högsta poängen på föregående hål.
Slaggolf
Slaggolftävling är en typ av slagspelstävling. Slaggolf täcks inte av golfreglerna men reglerna för
slagspel gäller såvida de inte strider mot nedanstående specialregler.
Räkningen i slaggolf sker i antal slag, där antalet slag per hål är maximerat. Alla tävlare får,
oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett hålets index.
Har tävlaren inte hålat ut efter hålets par + 4 slag bör bollen plockas upp och scoren noteras till
par + 5 slag. Markören är endast skyldig att, på scorekortet, ange antalet bruttoslag på de hål där
tävlarens score är par + 4 slag eller lägre.
Vinnare är tävlare som spelat den fastställda ronden eller ronderna på lägst score (i
handicaptävling lägst nettoscore).
Om en tävlare på något hål underlåter att håla ut ska tävlarens score vara par + 5 slag på hålet.
Eclectic singel
Eclectic singel spelas över två på varandra följande ronder och bör inte kombineras med andra
tävlingar.
Vid slagtävling och slaggolf noteras efter hand varje håls bästa bruttomarkering som tävlaren fått
under någon av ronderna och summan av dess 18 hålresultat utgör totalresultatet. Det
sammanlagda bruttoresultatet minskas med 90 % av tävlarens spelhandicap.
Vid poängbogey noteras efter hand varje håls bästa poäng som tävlaren fått under någon av
ronderna och summan av dess 18 hålresultat utgör totalresultatet. I varje rond får tävlaren
tillgodoräkna sig 90 % av sin spelhandicap. Avrundning sker till närmaste heltal.
Running eclectic singel
Running eclectic singel spelas över två eller flera ronder och längre tidsperiod.
Spelformen kombineras ofta med annan tävling, till exempel återkommande veckotävling med
valfri medtävlare och starttid. Varje annan tävling som ingår i en running eclectic är en avslutad
tävling om den uppfyller det som föreskrivs i Regel 34-1.
Poängbogey rekommenderas, eftersom tävlaren får spelhandicap motsvarande aktuell exakt
handicap vid varje tävlingstillfälle.
4 (27)
Januari 2015
Vid slagtävling och slaggolf förs bästa bruttoscore per hål löpande upp under tävlingsperioden.
Uppförda resultat ska dateras och kan förbättras under hela tävlingsperioden. Samtliga scorekort
bör sparas av tävlingsledningen till dess tävlingen avslutats och resultatlista anslagits.
Det sammanlagda bruttoresultatet minskas med 50 % av tävlarens spelhandicap (med en decimal)
vid dennes sista tävlingstillfälle.
Vid poängbogey förs bästa resultat per hål löpande upp under tävlingsperioden. Uppförda
resultat ska dateras och kan förbättras under hela tävlingsperioden. Samtliga scorekort bör sparas
av tävlingsledningen till dess tävlingen avslutats och resultatlista anslagits.
Vid varje tävlingstillfälle får tävlaren tillgodoräkna sig 50 % av sin spelhandicap för resultatet i
running eclectic singel. Avrundning sker till närmaste heltal.
Foursome
I foursome spelar två spelare på samma boll. Spelarna ska slå ut från varannan tee och ska
därefter slå vartannat slag under spelet av varje hål. Pliktslag påverkar inte spelordningen.
Provisorisk boll från tee eller ny boll satt i spel från tee ska spelas från den tee varifrån den
ursprungliga bollen spelades.
I foursome får sidan en reducerad spelhandicap lika med spelarnas genomsnittliga
spelhandicap.
Avrundning av reducerad spelhandicap i foursome görs enligt följande:
• Match; Vardera sidans reducerade spelhandicap inklusive decimal utgör jämförelsegrund då
antalet slag ska ges eller tas i förhållande till den andra sidan. Efter jämförelsen sker
avrundning till närmast högre heltal.
• Slagtävling; Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.
• Poängbogey; Sidans reducerade spelhandicap avrundas till närmaste högre heltal.
• Slaggolf; Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal
OBS: Ovan nämnda reduceringar och avrundningar rimmar med Spel- och Tävlingshandboken 2012–15 och gamla GIT-Tävling. Nya GIT-tävling och Spel- och Tävlingshandboken 2016–19 avrundar alltid decimaler till heltal.
Greensome
I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och
väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda
bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna fortsättningsvis vartannat slag på samma sätt som
i foursome.
Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i greensome.
Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta
med, är plikten kopplad endast till den bollen.
I greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna.
Om en boll eller båda bollarna kan vara förlorad/förlorade utanför ett vattenhinder eller Out of
Bounds får sidan välja att spela en provisorisk boll. Partnern spelar då den provisoriska bollen
från den tee där den ursprungliga bollen spelades.
Den provisoriska bollen blir endast i spel om båda bollarna har gått Out of Bounds eller ingen av
dem hittas.
Den spelare som inte slog den provisoriska bollen ska nu slå nästa slag. Hittas en av de
ursprungliga bollarna blir den parets boll i spel och den provisoriska bollen är ur spel och ska tas
upp. Den spelare, vars boll inte hittades, ska nu slå nästa slag på partnerns hittade boll.
5 (27)
Januari 2015
Sidans reducerade spelhandicap beräknas enligt följande: Reducerat spelhandicap är summan av
60 % av spelhandicapen från spelaren med den lägre spelhandicapen och 40 % av spelhandicapen
från spelaren med den högre spelhandicapen.
Avrundning av reducerad spelhandicap i greensome görs enligt följande:
• Match; Vardera sidans reducerade spelhandicap inklusive decimal utgör jämförelse grund då
antalet slag ska ges eller tas i förhållande till den andra sidan. Efter jämförelse sker avrundning
till närmaste heltal.
• Slagtävling; Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.
• Poängbogey; Avrundning av sidans reducerade spelhandicap sker till närmaste heltal.
• Slaggolf; Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.
OBS: Ovan nämnda reduceringar och avrundningar rimmar med Spel- och Tävlingshandboken 2012–15 och gamla GIT-Tävling. Nya GIT-tävling och Spel- och Tävlingshandboken 2016–19 avrundar alltid decimaler till heltal.
Fyrboll
Två spelare bildar sida och spelar varsin boll. I slagspel måste vardera spelarens resultat kunna
identifieras på scorekortet. Det bästa resultatet på varje hål räknas som sidans resultat på hålet.
Fyrboll räknas inte som handicaprond. Ett mycket bra resultat kan dock ligga till grund för
handicapjustering, om handicapkommittén finner detta motiverat.
Den reducerade spelhandicapen beräknas enligt följande: vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90
% av sin spelhandicap. Därefter sker avrundning till närmaste heltal.
Avrundning av reducerad spelhandicap i fyrboll görs enligt följande:
• Match; De tre spelarna med högst reducerad spelhandicap får slag motsvarande skillnaden till
den spelare som har lägst spelhandicap. Spelaren med lägst reducerad spelhandicap spelar med
0 i spelhandicap.
• Slagtävling; Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad spelhandicap.
• Poängbogey; Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad spelhandicap.
Scramble
Varje lag består av två, tre eller fyra tävlare. Samtliga tävlare slår var sin boll från tee.
Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. Därefter
placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter från detta läge, dock inte närmare
hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man i bunker återskapar läget
till exempel genom att kratta.
Ett hål är avslutat först när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra
lagets resultat.
Tävlingen bör spelas utan handicap. Detta sker lämpligen genom att tävlarna delas in i grupper
efter handicap. Varje lag kombineras så att det består av en tävlare från varje grupp och
sammanlagd spelhandicap i bollarna blir så likvärdigt som möjligt.
Vid spel med handicap bör lagets spelhandicap vara:
• 25 % av sammanlagd spelhandicap vid två spelare
• 15 % vid tre spelare
• 10 % vid fyra spelare
6 (27)
Januari 2015
Därefter sker avrundning till en decimal.
OBS: Ovan nämnda uträkningar och avrundningar rimmar med Spel- och
Tävlingshandboken 2012–15 och gamla GIT-Tävling. Nya GIT-tävling och Spel- och
Tävlingshandboken 2016–19 kommer att räkna ut lagets handicap på annat sätt och
avrundar alltid decimaler till heltal.
ProAm
ProAm är ett lagspel där lagen består av fyra tävlare varav en är lagkapten, ofta en professionell
spelare.
Vanligtvis räknas de två bästa resultaten per hål. En variant är att lagkaptenens resultat alltid
räknas plus det bästa av de övriga tre. Ytterligare en variant är att endast räkna det bästa resultatet
per hål inom bollen.
Varje tävlare spelar med full spelhandicap. ProAm räknas inte som handicaprond, men ett mycket
bra resultat kan dock ligga till grund för handicapjustering, om handicapkommittén finner detta
motiverat.
Närmast hål
Vinnare är den som med sin första boll från tee stannat bollen på green och närmast hål. En
hålad boll (HIO) är i alla lägen närmast hål.
Längsta drive
Vinnare är den som med sin första boll från tee stannat bollen allra längst från den utslagsplats
som tävlingsledningen fastställt ska gälla för spelare som deltar i längsta drive. Bollen ska, efter
det att den stannat, befinna sig på fairway, foregreen eller green på det hål som spelas.
Roller under tävlingen
Tävlande
De spelare som delar i aktuell tävling.
Scorekortsutlämnare
Scorekortsutlämnaren har ett bredare ansvar och sköter själva incheckningen.
Det betyder betalning av startavgift och eventuell tävlingsgreenfee, utlämning av information,
lokala regler, hålplaceringar, scorekort mm.
Här sker också eventuella ändringar i startlistan, ommöblering i bollar, etc.
Scorekortsutlämnaren tar inga domslut om han inte skulle ingå i tävlingsledningen eller vara
domare.
Starter
En starter finns vid första tee och ser till att spelarna startar rätt starttid och i rätt startgrupp.
Startern har ofta i uppdrag att dela ut viktigt material till spelarna såsom scorekort, lokala regler,
hålplaceringar, etc.
Startern tar inga domslut om han inte skulle ingå i tävlingsledningen eller vara domare.
7 (27)
Januari 2015
Ranger
En ranger håller koll på speltempot och försöker snabba på långsamma bollar.
Rangern tar inga domslut om han inte skulle ingå i tävlingsledningen eller vara domare.
Scorekortsmottagare
Scorekortsmottagaren tar emot scorekortet och för in resultatet i nya GIT tävling. Slutligen
avslutar han tävlingen och förser prisutdelaren med en korrekt resultatlista.
Prisutdelare
Prisutdelaren planerar och ansvarar för prisutdelningen.
Vi inser att många golftävlingar i Sverige sköts av väldigt få funktionärer. Med bra förberedelser,
bland annat i nya GIT tävling kan tävling skötas av bara några få personer. Då är det viktigt att
denna tävlingsledning koncentrerar sig på att vara scorekortsutdelare, scorekortsmottagare och
prisutdelare.
En god nya GIT tävlingsvana är en förutsättning för att lyckas med detta och det är också skälet
till att TLR Intro har sådan stor tonvikt på GIT.
Viktiga bilagor i Regler för golfspel
Bilaga 1 – Lokala regler och Tävlingsbestämmelser
Vi återkommer till detta i kursavsnitt 3
132 BIL
Bilaga 2 – Utformning av klubbor
En spelare som är tveksam om en klubba överensstämmer med reglerna, bör rådfråga R&A.
En tillverkare som avser att tillverka en klubba bör sända ett provexemplar till R&A för att få ett
avgörande huruvida klubban överensstämmer med reglerna eller inte. Det insända
provexemplaret blir R&A:s egendom i referenssyfte. Om tillverkaren inte skickar in ett
provexemplar, eller om han skickat in ett provexemplar och underlåter att avvakta ett utslag
innan han tillverkar och/eller marknadsför klubban, tar han på sig risken för ett utslag som säger
att klubban inte överensstämmer med reglerna.
*Anmärkning: Provexemplar bör i första hand sändas till Svenska Golfförbundet (SGF) för ett
preliminärt utlåtande.
Bilaga 3 – Bollen
Bollen får inte avvika väsentligt från traditionell och vedertagen utformning och tillverkning.
Materialet i och konstruktionen av bollen får inte stå i strid med reglernas syfte och avsikt.
En bolls vikt får inte överstiga 45,93 gram (1.620 oz). Bollens diameter får inte vara mindre än
42,67 mm (1.68 tum).
Bilaga 4 – Hjälpmedel och annan utrustning
Här behandlas peggar, handskar, skor, kläder, etc
8 (27)
Januari 2015
Kursavsnitt 2
Nya GIT Tävling – Skapa tävlingen
Praktisk Övning 1 (GIT)
Kursavsnitt 3
Nya GIT Tävling – Anmälningar
9 (27)
Januari 2015
Kursavsnitt 4
”Regelpraktiska detaljer”
Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelser delas upp i två delar:
1.
Villkor för tävlingen
2.
Tävlingsregler
Villkor för tävlingen
Villkor för tävlingen är grundläggande information som bestäms när tävlingen skapas.
1.
När spelas tävlingen
2.
Var spelas tävlingen
3.
Antal deltagare
4.
Anmälningstidens utgång
5.
Anmälningsavgiften
6.
Handicapgräns
7.
Överanmälan
8.
Efteranmälan
9.
Vilket tee
10. Spelform
etc
Tävlingsregler
Regel 33-1 föreskriver att ”Tävlingsledningen måste fastställa de bestämmelser som gäller för
tävlingen”.
Det finns ett antal frågor som kan täckas i tävlingsbestämmelserna och vilka tävlingsledningen
särskilt bör överväga.
Dessa är:
1. Specifikationer för klubbor och bollen
a. Förteckning över godkända klubbhuvuden för drivers
b. Förteckning över godkända bollar
c. En-boll-regeln (One Ball Condition)
2.
Caddie
3.
Speltempo
4.
Avbrott i spelet på grund av fara
10 (27)
Januari 2015
5.
Övning
a. Allmänt
b. Övning mellan hål
6.
Råd i lagtävlingar
7.
Nya hål
8.
Transportmedel
9.
Dopningsbekämpning
10. Avgörande vid lika resultat
11. Lottning för matchspel. Numerisk lottning
Lokala regler
Tävlingsledningen kan formulera och anslå lokala regler för lokala onormala förhållanden om de
överensstämmer med de riktlinjer som fastläggs i denna bilaga. I Sverige rekommenderas att man
använder Spel- och Tävlingshandboken som sammanfattar den viktigaste informationen kring
spel och tävling.
Om lokala onormala förhållanden hindrar spelet från att spelas korrekt och tävlingsledningen
anser det nödvändigt att modifiera en regel i Regler för Golfspel, måste detta godkännas av R&A.
Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet (SGF).
SGF kommer endast i tveksamma fall att överlämna frågan till R&A.
DEL A:
1. Fastställa gränser och markeringar
2.
Vattenhinder
a. Sidovattenhinder
b. Provisorisk boll spelad under Regel 26-1
3.
Områden på banan som behöver skyddas;
Miljökänsliga områden
4.
Banförhållanden – Lera, extrem väta, dålig kondition och skyddande av banan
a. Lyfta pluggad boll, rengöring
b. ”Lägesförbättring” och ”Vinterregler”
5.
Hindrande föremål
a. Allmänt
b. Stenar i bunkrar
c. Vägar och stigar
d. Oflyttbara hindrande föremål nära green
e. Skydd av unga träd
f. Tillfälliga hindrande föremål
6.
Dropprutor (droppzoner)
11 (27)
Januari 2015
DEL B:
Lokala regler att eventuellt överväga är följande:
1.
Vattenhinder. Boll spelad provisoriskt under Regel 26-1
2.
Områden på banan som behöver skyddas; Miljökänsliga områden
a. Mark under arbete; Spel förbjudet
b. Miljökänsliga områden
3.
Skydd av unga träd
4.
Banförhållanden – Lera, extrem väta, dålig kondition och skyddande av banan I I 131
a. Lättnad för pluggad boll
b. Rengöring av bollen
c. ”Lägesförbättring” och ”Vinterregler”
d. Luftningshål
e. Skarvar i nylagd torv
5.
Stenar i bunkrar
6.
Oflyttbara hindrande föremål nära green
7.
Tillfälliga hindrande föremål
a. Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål
b. Tillfälliga el-ledningar och kablar
8.
Droppzoner
9.
Avståndsmätare
Handicap
Regel 6-2. Handicap
a. Matchspel
Före starten av en match i en handicaptävling, bör spelarna fråga varandra om respektive
handicap. Om en spelare börjar en match och har uppgivit en handicap som är högre än han har
rätt till och detta påverkar det antal slag som ges eller fås, är han diskvalificerad.
I annat fall måste spelaren spela med den handicap han uppgivit.
b. Slagspel
För varje rond i en handicaptävling, måste tävlaren försäkra sig om att hans handicap finns
angiven på scorekortet innan det lämnas in till tävlingsledningen. Om ingen handicap är angiven
på scorekortet när han lämnar in det till tävlingsledningen (Regel 6-6b), eller om den angivna
handicapen är högre än den han är berättigad till och detta påverkar det antal slag han får, är han
diskvalificerad i handicaptävlingen.
I annat fall gäller scoren.
Anmärkning: Det är spelarens ansvar att känna till på vilka hål handicapslag ska ges eller fås.
12 (27)
Januari 2015
EGA Exakt Handicap (= Exakt Handicap)
En ” EGA Exakt Handicap” är en beteckning på en spelares relativa allmänna spelstandard, i
heltal med en decimal, på en normalsvår bana (med en Slope Rating på 113).
En ”Exakt Handicap” utfärdas av ett nationellt förbund upp till max 36.0 och upprätthålls och
justeras i enlighet med bestämmelserna för EGA Handicapregler.
En EGA Exakt Handicap som inte är en EGA Exakt Tävlingshandicap har underhållits på basis
av tre (3) eller färre handicapgrundande scorer under en tidigare säsong och har varken
konfirmerats eller justerats under någon av de följande årliga handicaprevisionerna.
Anmärkning 1: En Exakt Handicap används som ett jämförelsetal i slopetabellen för omvandling
till en spelhandicap.
Anmärkning 2: En EGA Exakt Handicap kan när som helst bli en EGA Exakt Tävlingshandicap
genom att lämna in tre handicapgrundande scorer mellan två på varandra följande årliga
handicaprevisioner.
EGA Exakt Tävlingshandicap
”EGA Exakt Tävlingshandicap” är benämningen på en Exakt Handicap som har underhållits
genom att lämna in minst fyra (4) handicapgrundande scorer under den föregående säsongen, och
som har godkänts eller justerats under den årliga handicaprevisionen.
Slopesystem (slope rating)
”Slope Rating” är USGA:s benämning på vad som anger den relativa spelsvårighetsgraden på en
bana för spelare som inte är scratchspelare i relation till banvärdet (det vill säga, jämfört med
svårigheten på banan för en scratchspelare). Slope Rating beräknas från skillnaden mellan
bogeyvärdet och scratchvärdet. En golfbana med normal relativ spelsvårighet har en Slope Rating
på 113.
Spelhandicap
”EGA spelhandicap” är detsamma som det antal handicapslag som en spelare får från en viss tee
på den bana som spelas.
Spelhandicap uttrycks som heltal (0,5 avrundas uppåt, ”plus” 0,5 avrundas uppåt till scratch, och
”plus” 1,5 till ”plus” 1) när formel för EGA spelhandicap används.
Anmärkning 1: En spelare med ”plushandicap” ger handicapslag till banan, med början på det hål
som har handicapindex 18.
Anmärkning 2: Spelhandicapen beräknas från exakt handicap och anges i tabellen för
spelhandicap.
Anmärkning 3: Spelhandicapen anses vara den handicap som det refereras till i regel 6-2 i Regler
för Golfspel.
Slopetabell
“Tabell för EGA spelhandicap” används för att omvandla en Exakt Handicap till en
spelhandicap baserad på Banvärdet, Slope Rating och par för en viss tee.
13 (27)
Januari 2015
Plushandicap
Vid plushandicap läggs extra slag till bruttoresultatet på de hål som har högst index oavsett par.
Vid tävlingar med reducerad handicap, exempelvis fyrboll, reduceras även plushandicap. Skälet
härtill är att handicapförhållandet till medtävlarna ska behållas.
Tilldelning av reducerad spelhandicap
Finns anledning att anse att en spelare, som inte är medlem på en arrangörsklubb, har en
spelhandicap som är för hög har handicapkommitté eller tävlingsarrangör på arrangörsklubben
rätt, att för tävlingen, reducera spelarens spelhandicap.
Tävling över 9 hål
Vid 9-håls slagtävling, slaggolftävling eller poängbogey med handicap fördelas spelhandicap
över 18 hål.
Vid 9-håls matchtävling fördelas hela skillnaden mellan spelarnas spelhandicap över 18 hål.
Handicaprond
Handicaprond är en rond i en handicaptävling eller en rond som spelas i syfte att
lämna in en handicapgrundande sällskapsrond där ronden spelas under handicapgrundande
förhållanden.
Följande villkor ska vara uppfyllda:
• ronden spelas på en golfbana som har värderats enligt USGA:s banvärderingssystem och har
giltig banvärdering
• ronden spelas enligt golfreglerna och godkända lokala regler
• ronden spelas enligt slagspelsregler med full handicap
• scoren ska ha förts av godkänd markör
Anmärkning: För spelare i handicapgrupp 1 krävs att ronden är en tävlingsrond.
Rond med lägesförbättring är handicaprond.
Handicapronder kan spelas på bana med max en provisorisk green per 9 hål under förutsättning
att banan i övrigt har giltig banvärdering.
Handicapgrupp
Handicapgrupper är indelningar av exakta handicap i enlighet med följande tabell:
Handicapgrupp
1
2
3
4
5
Exakt Handicap
plus - 4.4
4.5 - 11.4
11.5 - 18.4
18.5 - 26.4
26.5 - 36.0
Handicapindex
Ett handicapindex på scorekortet visar i vilken ordning handicapslag ska ges eller fås. Ett
handicapindex måste anslås för varje golfbana (se regel 33-4 i Regler för Golfspel).
Anmärkning: En spelare med plushandicap ger handicapslag till banan, med början på
handicapindex 18.
14 (27)
Januari 2015
CBA (Computed Buffer Adjustment)
CBA ”justeringen av buffertzonen” är en justerande faktor som ska göras av buffertzonen för en
spelares handicapgrupp efter varje tävlingsrond.
Anmärkning: CBA gäller inte för tävlingar över nio hål eller för handicapgrundande
sällskapsronder.
Tanken med CBA är främst att vara en utjämnande faktor då exempelvis väderomständigheter
gör att banan är ovanligt svårscorad.
Regel 6-3. Starttid och grupper (”bollar”)
Starttid
Spelaren måste starta på den tid som fastställts av tävlingsledningen.
Om spelaren anländer till den plats där han ska starta, beredd att spela, inom fem minuter efter
utsatt starttid är plikten för att inte starta på utsatt tid förlust av det första hålet i matchspel eller
två slags plikt på det första hålet i slagspel. I annat fall är plikten för brott mot denna regel
diskvalifikation.
Grupper (”bollar”)
I slagspel måste tävlaren spela i samma grupp (”boll”) under hela ronden, om inte
tävlingsledningen beslutar om eller godkänner en ändring.
Regel 6-4. Caddie
Spelaren får ha hjälp av en caddie men han får inte ha mer än en caddie åt gången.
Anmärkning: Tävlingsledningen får i tävlingsbestämmelserna förbjuda användandet av caddies
eller begränsa vem en spelare får använda som caddie.
Spelare får ha caddie som själv har eller ska spela samma tävling eller rond.
Regel 6-6. Score i slagspel
Förande av scorekort
Efter varje hål bör markören kontrollera scoren på hålet med tävlaren och notera den. Efter
avslutad rond måste markören signera scorekortet och överlämna det till tävlaren. Om mer än en
markör har fört kortet, måste var och en signera den del för vilken han är ansvarig.
15 (27)
Januari 2015
Signering och inlämning av scorekortet
Efter avslutad rond bör tävlaren kontrollera scoren på varje hål och reda ut eventuella
tveksamheter med tävlingsledningen. Han måste försäkra sig om att markören eller markörerna
signerat scorekortet, signera scorekortet själv och lämna in det till tävlingsledningen så snart som
möjligt.
Ändring på scorekortet
Ingen ändring får göras på ett scorekort efter att tävlaren lämnat in det till tävlingsledningen.
Fel score på hål
Tävlaren är ansvarig för att rätt bruttoscore finns angiven för varje hål på hans scorekort. Om
spelaren på något hål har angivit en lägre score än vad han hade är han diskvalificerad. Om
spelaren på något hål har angivit en högre score än vad han hade gäller den högre scoren.
Anmärkning: Tävlingsledningen är ansvarig för summeringen av scorer och beräkningen av
resultat med den handicap som angetts på scorekortet.
REGEL 6
Regel 6-7. Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel
Spelaren måste spela utan otillbörligt dröjsmål och i enlighet med eventuella riktlinjer för
speltempo som fastställts av tävlingsledningen. Mellan avslutandet av ett hål och utslaget från
nästa tee får spelaren inte otillbörligt fördröja spelet.
Regel 6-8. Avbrott i spelet. Återupptagande av spelet
När sådant är tillåtet
Spelaren får inte avbryta spelet om inte:
(i) tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet, (ii) han bedömer att det finns risk för blixtnedslag,
(iii) han inväntar beslut från tävlingsledningen i en tveksam eller omtvistad fråga (se Regel 2-5
och 34-3), eller (iv) han har annat godtagbart skäl att avbryta spelet, exempelvis plötslig sjukdom.
Dåligt väder är i sig inte godtagbart skäl för att avbryta spelet.
Om spelaren avbryter spelet utan direkt tillstånd av tävlingsledningen, måste han så snart som
möjligt underrätta denna. Gör han det och tävlingsledningen anser skälet godtagbart, pliktar han
inte. I annat fall är han diskvalificerad.
Undantag i matchspel: Spelare som i matchspel överenskommer om att avbryta spelet,
diskvalificeras inte, om de inte därigenom försenar tävlingen.
Anmärkning: Att lämna banan är i sig inte avbrott i spelet.
Förfarande när spelet avbryts av tävlingsledningen
När spelet avbryts av tävlingsledningen och spelarna i en match eller grupp (”boll”) befinner sig
mellan spelet av två hål, får de inte återuppta spelet innan tävlingsledningen beordrat detta.
Om de har påbörjat spelet av ett hål får de avbryta spelet omedelbart eller fortsätta
spelet av hålet, förutsatt att de gör detta utan dröjsmål. Om spelarna väljer att fortsätta spelet av
hålet får de avbryta spelet innan hålet är avslutat. I varje fall måste spelet avbrytas efter att hålet är
avslutat.
Spelarna måste återuppta spelet när tävlingsledningen har beordrat att spelet ska återupptas.
16 (27)
Januari 2015
Lyfta bollen när spelet avbrutits
När en spelare avbryter spelet av ett hål, får han lyfta sin boll utan plikt endast om
tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet eller om det finns ett godtagbart skäl att lyfta den.
Innan spelaren lyfter sin boll måste dess läge markeras. Om spelaren avbryter spelet och lyfter sin
boll utan särskilt tillstånd av tävlingsledningen måste han, när han meddelar detta till
tävlingsledningen samtidigt meddela att han lyft sin boll.
Om spelaren lyfter bollen utan ett godtagbart skäl, om han underlåter att markera bollens läge
innan han lyfter den, eller om han underlåter att meddela att han lyft bollen, får han ett slags
plikt.
Förfarande när spelet återupptas
Spelet måste återupptas från den plats där det avbröts, även om detta sker på en efterföljande
dag. Innan eller när spelet återupptas måste spelaren göra på följande sätt:
(i) Om spelaren har lyft bollen, måste han, förutsatt att han var berättigad att lyfta den, placera
den ursprungliga bollen eller en annan boll som ersätter denna på den punkt varifrån den
ursprungliga bollen lyftes. I annat fall måste den ursprungliga bollen återplaceras.
(ii) Om spelaren inte har lyft sin boll får han, förutsatt att han var berättigad att lyfta den, lyfta,
rengöra och återplacera bollen eller en annan boll som ersätter denna, på den punkt varifrån den
ursprungliga bollen lyftes. Innan han lyfter bollen måste dess läge markeras.
(iii) Om spelarens boll eller bollmarkering rubbas (även av vind eller vatten) under avbrott i
spelet, måste en boll eller bollmarkering placeras på den punkt varifrån den ursprungliga bollen
eller bollmarkeringen rubbades.
Avbrott i spelet – Exempel på skäl
Regn
Det regnar så mycket att en eller flera och till slut kanske alla greener blir ospelbara. Om det är
några få greener som har problemet kan spelet fortsätta med hjälp av funktionärer som
kontinuerligt kör regnrullar på greenerna. På så sätt kan man få spelet att löpa en stund till, men
till slut blir det ingen återvändo utan spelet måste brytas.
Om greenerna är mycket bra dränerade och upphöjda, kan skäl till avbrott också vara att
spelfältet är så blött att det är nästan omöjligt att ta lättnad för tillfälligt vatten.
Åska och blixt
Om det föreligger risk för blixtnedslag ska spelet avbrytas omedelbart. Observera att här kan
spelaren själv ta beslut om att avbryta spelet. Var försiktig och bryt spelet när du tycker det
föreligger minsta risk. Chansa inte på att det snabbt ska gå över.
Vind
Det kan blåsa så kraftigt att det inte går att genomföra en golftävling på ett bra sätt. Till exempel
kan en boll som stannat på green plötsligt blåsa iväg.
Avbrott för vind är klart svårast att bedöma.
Minusgrader och frost på greener
Kan hända vid tävlingar på hösten. Ytorna på fairway och greener är så hårda att bollen får
orimliga studsar. Greenerna kan inte klippas.
17 (27)
Januari 2015
Dimma
Oftast morgondimma. Spelarna kan omöjligt se hela bollbanan.
Mörker
Om spelet tidigare under dagen avbrutits kanske inte ronden hinner spelas klart. Då blir det
aktuellt att bryta för mörker.
Incheckning
Planera incheckning/scorekortsutlämningen så att det går så smidigt som möjligt. Är det
kanonstart kommer många tävlare samtidigt vilket gör att incheckning bör bemannas med fler
personer. Är det linjestart kan färre personer sköta incheckningen.
Information till tävlingsdeltagare
Det är mycket bra att formulera ett informationsblad som delas ut till alla tävlare vid
incheckningen. Det ska vara maximalt en A4-sida och innehålla basinformation såsom:
Vad är programmet för dagen (-arna)? Vad erhåller spelaren vid incheckning respektive start?
Referera till de regler och bestämmelser som gäller! Vilken tävlingsform gäller? Vilket tee spelas
det ifrån?
Hantering av anmälningsavgifter och tävlingsgreenfee
Detta måste synkas med klubbens anställda personal så att allt hanteras och redovisas korrekt.
Vissa tävlare kan ha betalat på webben, medan andra vill betala på plats med kort eller kontanter.
Det behövs lista på de tävlande som har betalat på webben. Dessutom behövs kortmaskin samt
en växelkassa.
Se till att kontanter och alla viktiga underlag snabbt kommer in i kassaskåp.
Efteranmälan
I villkoren för tävlingen ska anges om efteranmälan accepteras eller inte. Finns reservlista sätts
efteranmäld spelare sist på aktuell lista.
Tävlingsledningen bestämmer när efteranmälan senast kan göras.
Överanmälan
I scratchtävlingar med maximerat antal startande och med övre handicapgräns ska spelarna med
lägsta exakt handicap ges förtur till deltagande.
Vid handicaptävlingar rekommenderas följande alternativ, utan rangordning, som urvalsprincip:
• Lägsta exakt handicap
• I anmälningsordning
• Lottning bland samtliga anmälda
Urvalsprincipen bör anges i villkoren för tävlingen.
18 (27)
Januari 2015
I tävlingar med deltagarbegränsning, där maxantalet uppnåtts, ska reservlista upprättas bland de
utlottade i ordningsföljd enligt den valda urvalsprincipen.
Spelare som anmält sig till tävling, där urval sker enligt ”lägsta exakt handicap”, är skyldig att före
anmälningstidens utgång informera tävlingsarrangören om höjning av exakt handicap. Spelare har
även rätt att anmäla sänkning av exakt handicap.
Insättande av reserv
Vid återbud, eller om inlottad spelare uteblir, kallas reserverna i tur och ordning enligt
reservlistan.
Efter det att startordning i matchtävling offentliggjorts får reserv inte sättas in.
I lag- och partävlingar (även matchspel) får reserv ersätta spelare som fått förhinder att delta.
Reserv får inte sättas in under pågående rond, eller mellan ronderna i en 36-, 54- och 72hålstävling. Vid inget tillfälle får hela lag bytas ut.
Policy om alkohol, doping och tobak
SGF följer RF:s alkoholpolitiska riktlinjer:
”Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför
allt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Inom idrottsrörelsen skall vi vara medvetna om att
allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till
alkohol.”
Policy om alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel
eller vid spel på en golfklubbs övningsområden.En spelare får heller inte vara berusad eller på
annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana. Här gäller samma krav på spelaren som
lagstiftningen ställer på bilförare.
Policy om alkoholhaltiga drycker som priser och namn i tävlingar
Alkoholhaltiga drycker med styrka högre än 15 volymprocent får inte delas ut som priser
i tävlingar och får heller inte ges reklam för i samband med tävling.
Undantag för reklam gäller i utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras.
Klubben har ansvaret att alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent inte utgör
ett dominerade inslag i tävlingssammanhang exempelvis som reklam för priser eller delas ut som
pris till spelare med ålder lägre än vad lagstiftningen för inköp anger.
En golftävling där spritprodukters varunamn framgår får inte anordnas. En golftävling får, i sitt
namn eller i tävlingsbestämmelserna, inte heller innehålla uppmaningar, kommersiella slogans
eller budskap som uppmanar till förtäring av alkoholhaltiga drycker.
Tävlingar där varunamn för vin- eller ölprodukter ingår kan få förekomma efter samråd med
SGF.
Reklam för alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent får förekomma, men får
inte utgöra ett dominerande inslag på banan eller i anslutning till klubbhusområde, parkering,
övningsområde eller utrymme där barn och ungdom vistas.
19 (27)
Januari 2015
Ovanstående restriktioner gäller även för de tillfällen då golfbanan är upplåten för
företagsgolf, branschgolf, etcetera.
Policy om dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Det är spelarens skyldighet att känna till
den av WADA fastställda listan på sådana dopningsklassade medel vilken RF följer.
Spelare, som gör sig skyldig till dopning liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med
avstängning från all idrottslig verksamhet.
Spelaren är skyldig att själv ta reda på om ett medel han använder är dopningsklassat. Ingen kan i
efterhand säga ”det visste jag inte om”.
All information rörande dopningsrelaterade frågor finns på RF:s hemsida www.rf.se
Förteckning över läkemedel som faller under dopningsreglerna utges av RF. Aktuell lista
publiceras på RF:s hemsida www.rf.se
Vid minsta osäkerhet ifråga om bruk av läkemedel i samband med idrott, rådfråga alltid läkare,
apotek eller ansvarig idrottsorganisation.
Dopningstester kan utföras när som helst och var som helst såväl i Sverige som utomlands.
Idrottsutövare kan inte vägra att ställa sig till förfogande om han blir uttagen till test. En vägran
bedöms utgöra positivt prov.
Nationellt har dispensregler tillkommit för att möjliggöra för idrottsutövare, som under kortare
eller längre tid på medicinska grunder måste använda dopningsmedel, att utöva sin idrott.
Policy om tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. Golfklubb eller annan arrangör av tävling
har själv att bestämma vilka regler som ska gälla under tävlingsspelet. SGF anser att användandet
av tobaksprodukter i av SGF arrangerade ungdomstävlingar inte bör förekomma. Golfklubb har
själv att bestämma vilka regler som i övrigt bör gälla på golfbanan och i klubbhuset.
En golftävling där tobaksprodukters varunamn framgår får inte anordnas. En golftävling får, i sitt
namn eller i tävlingsbestämmelserna, inte heller innehålla uppmaningar, kommersiella slogans
eller budskap som uppmanar till användandet av tobaksprodukter.
Policy om hazardspel
När hasardspelsmotiv, så kallad auktion-sweepstakes, totalisatorspel etcetera blir en del av
golfspelet kan stor skada ske – skada som hotar både golfspelets och individuella spelares
integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. Klubbarna
uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare och golfklubb,
vars uppförande skadat golfen, kan ådra sig bestraffning och påföljd.
En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande.
I alla sammanhang är spelaren personligen ansvarig för överträdelser mot amatörreglerna.
I de fall en arrangörsklubb brustit i sin kontrollskyldighet ställs även klubben
ansvarig.
20 (27)
Januari 2015
Regel 7. Övning
Före eller mellan ronderna
På en dag för en matchtävling får en spelare övningsspela på banan före en rond.
Före en rond eller ett särspel någon av dagarna för en slagspelstävling får en tävlare inte
övningsspela på tävlingsbanan eller pröva ytan på någon av greenerna på banan genom att rulla
en boll eller rugga upp eller skrapa greenytan.
När två eller flera ronder i en slagspelstävling ska spelas under på varandra följande dagar, får en
tävlare inte övningsspela mellan dessa ronder på någon av de tävlingsbanor som återstår att spela
eller pröva ytan på någon av greenerna på en sådan bana genom att rulla en boll eller rugga upp
eller skrapa greenytan.
GEL 6/7
Anmärkning: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna förbjuda övningsspel på
tävlingsbanan på dag för en matchtävling eller tillåta övningsspel på tävlingsbanan,
eller del av denna, före eller mellan ronder på dag för en slagspelstävling.
Under ronden
Spelaren får inte slå något övningsslag under spelet av ett hål. Mellan spelet av två hål får spelaren
inte slå något övningsslag med undantag för att han får öva puttning eller chippning på eller nära
green på det senast spelade hålet, en övningsgreen eller tee på nästa hål som ska spelas under
ronden, förutsatt att inget övningsslag slås från ett hinder eller fördröjer spelet.
Slag som görs vid fortsatt spel på ett hål där resultatet redan är fastställt, är inte övningsslag.
Anmärkning: En övningssving är inte ett övningsslag och får göras var som helst under
förutsättning att spelaren inte bryter mot reglerna.
Anmärkning: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna förbjuda övningsspel på eller nära
det senast spelade hålets green och att rulla en boll på det senast spelade hålets green.
REGEL 7
67
21 (27)
Januari 2015
Kursavsnitt 5
Nya GIT Tävling – Lottning och
startlista
Praktisk Övning 2 (GIT)
22 (27)
Januari 2015
Kursavsnitt 6
När regelfrågan kommer
Telefon till domare
Som tävlingsledare har du telefonnummer till regelkunnig inom klubben eller golfdistriktet.
Kolla i regelboken
Du kanske kan lösa regelfrågan själv. Kolla i regelboken, här kommer ett exempel:
-
En spelare meddelar att han rubbat sin boll
Du frågar spelare mer exakt vad som hänt…
Regel 18 – Boll i vila rubbad
Av spelare, partner, caddie eller utrustning
Allmänt
Med undantag för när reglerna tillåter det när en spelares boll är i spel, och om:
(i) spelaren, hans partner eller någon av deras caddies:
• lyfter eller rubbar bollen,
• vidrör den avsiktligt (annat än med klubban vid adressering av bollen), eller
• orsakar att bollen rör sig, eller
(ii) spelarens eller hans partners utrustning orsakar att bollen rör sig, får spelaren ett slags plikt.
Om bollen rubbas måste den återplaceras om inte bollens rörelse inträffar efter att spelaren har
påbörjat slaget eller baksvingen före slaget och slaget slås.
L 18
Enligt reglerna utgår inte någon plikt om en spelare oavsiktligt orsakar att hans boll rör sig vid
någon av följande omständigheter:
• När man letar efter en boll som är täckt av sand, känner efter en boll i vatten i ett
vattenhinder, eller letar efter en boll i ett hindrande föremål eller i ett onormalt
markförhållande
• När man lagar en gammal hålplugg eller ett nedslagsmärke
• När man mäter
• När man lyfter en boll enligt en regel
• När man placerar eller återplacerar en boll enligt en regel
• När man tar bort ett löst naturföremål på green
• När man tar bort flyttbara hindrande föremål
Boll som rör sig efter adressering
Om en spelares boll i spel rör sig efter att han har adresserat den (annat än som resultat av ett
slag), anses spelaren ha rubbat bollen och han får ett slags plikt. Bollen måste återplaceras om inte
bollens rörelse inträffade efter att spelaren har påbörjat slaget eller baksvingen före slaget och
slaget slås.
23 (27)
Januari 2015
Kursavsnitt 7
Nya GIT Tävling – Resultat
Praktisk Övning 3 (GIT)
Kursavsnitt 8
Nya GIT Tävling – Order of Merit
Praktisk Övning 4 (GIT)
24 (27)
Januari 2015
Kursavsnitt 9
Under och efter tävlingen
Särskiljningsmetoder
I villkoren för tävlingen ska anges särskiljningsmetod vid delad match och lika resultat i
slagspelstävling. En delad match får inte avgöras med slagspel. En delad placering i en
slagspelstävling får inte avgöras genom matchspel.
Principen för de olika speltyperna är:
Match scratch/med handicap
Om en segrare inte behöver koras förklaras matchen delad.
Om särskiljning ska tillämpas bör matchen avgöras genom särspel hål för hål tills endera sidan
vinner ett hål. Grundprincipen är att särspelet börjar på det hål där matchen började. I en
handicapmatch ges slag på samma hål som under den ordinarie
ronden.
Slagspel scratch
Play off hål för hål tillämpas för att kora segraren eller för särskiljning vid exempelvis
uppflyttning/nedflyttning, klarad cut etcetera. För övriga placeringar rekommenderas delad
placering. Om rangordning av alla pristagare måste ske används den matematiska
metoden.
Slagspel med handicap
För alla placeringar gäller i första hand spelhandicapmetoden, i andra hand den matematiska
metoden och i tredje hand lottning. För scratchpris i handicaptävling gäller vid lika resultat i
första hand den matematiska metoden.
Spelhandicap-metoden
Denna metod innebär att den spelare, det par eller lag som vid lika resultat har erhållit minst antal
slag mot banan, det vill säga har lägst spelhandicap, rangordnas före. Om spelarna inte behöver
rangordnas, till exempel om man delar ut prispoäng i klubbtävlingar, bör placeringen delas.
Den matematiska metoden
Är spelhandicap-metoden inte särskiljande används den matematiska metoden varvid spelare med
ett lägre bruttoresultat placeras före enligt följande:
• 9-hålstävling; räkna bruttoresultatet för de sista 6, 3, 1 hålen
• 18-hålstävling; räkna bruttoresultatet för de sista 9, 6, 3, 1 hålen
• 36-hålstävling; räkna bruttoresultatet för de sista 18, 9, 6, 3, 1 hålen
• 54-hålstävling; räkna bruttoresultatet för de sista 36, 18, 9, 6, 3, 1 hålen
• 72-hålstävling; räkna bruttoresultatet för de sista 36, 18, 9, 6, 3, 1 hålen
Anmärkning: Vid 18-hålstävling med start från samma tee eller flera tee (så kallad kanonstart)
räknas banans sista 9 (hålen 10-18), 6 (hålen 13-18), 3 (hålen 16-18), 1 (hål 18) hål enligt den
bansträckning som tävlingsledningen fastställt.
Anmärkning: Vid 27-hålstävling uppdelad på två eller tre ronder avgör i första hand sista ronden
oavsett om denna är 18 eller 9 hål.
Anmärkning: I poängbogey räknas poängen.
25 (27)
Januari 2015
Amatörbestämmelserna
Definitionen av en amatörgolfare är den som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk
vinning.
Amatörregler
Amatörreglerna inom golfen fastställs av R&A, Royal and Ancient Rules Limited och
USGA, United States Golf Association. I Sverige är SGF:s Regelkommitté beslutande
myndighet.
Förlust av Amatörstatus
En spelare kan förlora sin amatörstatus bland annat genom:
• att övergå till professionell status
• att spela golf mot betalning
• att ge instruktion i svingteknik mot betalning – undantag ”Instruerande Amatörgolfare”
• att spela om prispengar
• att motta nyttopriser eller presentkort till ett marknadsvärde överstigande 7000 kronor i en
tävling – undantag hole-in-one-pris enligt nedan
• att mot betalning framträda, exempelvis i media, som skicklig eller känd golfspelare. Här
inräknas även författarskap till golfartiklar eller golfböcker som är beroende av spelarens
framtoning som skicklig eller känd golfspelare för sin marknadsföring
• att motta stipendier eller fritt medlemskap i en golfklubb beroende på golfskicklighet
Hole-in-One
En amatör får ta emot ett pris som överskrider 7000 kronor, inklusive ett kontantpris,
för ett hole-in-one som gjorts i samband med spelet av en golfrond.
Priser och Prisutdelning
Priserna bör stå i proportion till tävlingens betydelse. Det rimmar dåligt med idrottens idé om
man är frikostig i fråga om priser i en enkel handicaptävling över en rond, jämfört med en långt
utdragen tävling eller en tävling med stort deltagande och hård konkurrens, vare sig det gäller en
72-hålstävling för eliten eller en klubbtävling i till exempel matchspel.
En tävlingsledning måste även känna till vilken status tävlingsdeltagarna har eftersom en amatör
inte får ta emot ett pris som inte är tillåtet enligt amatörreglerna.
Vid scratchtävlingar med prispengar måste det därför finnas prisbord även för placerade
amatörer. Vid handicaptävlingar får endast priser som är tillåtna enligt amatörreglerna
förekomma.
26 (27)
Januari 2015
Extra uppgift om tid finns:
Grupparbete
Diskutera igenom de tre olika checklistorna ”en golftävlings kom ihåg”
Kapitel 9 i Spel- och Tävlingshandboken.
27 (27)