Redovisning av erhållet partistöd

VALLENTUNA KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
26 (28)
2015-04-28
§ 81
Revidering av regler för partistöd (KS 2015.109)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige reviderar regler för partistöd i enlighet med förslaget, samt
godtar mallen för redovisning av partistöd.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige antog på grund av ändringar i kommunallagen regler för det lokala partistödet. De nya
bestämmelserna i kommunallagen är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent.
Kommunstyrelsen har därefter gett kommundirektören i uppdrag att ta fram en mall för
redovisningen av partistöd. I samband med framtagande av mallen har synpunkter lämnats från
partierna gällande tidpunkten för redovisning.
Kommunledningskontoret föreslår att reglerna för partistöd ändras, så att tidpunkten för redovisning
läggs innan tidpunkten för beslut om utbetalning. Detta för att möjliggöra för fullmäktige att fatta
beslut utifrån de inkomna redovisningarna.
Yrkanden
Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att
fullmäktige reviderar regler för partistöd i enlighet med förslaget, samt godtar mallen för redovisning
av partistöd.
Beslutsgång
Ordförande Örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
Tjänsteskrivelse: Förslag till ändring av regler för partistöd
Blankett för redovisning av erhållet partistöd
Förslag till ändrade regler för kommunalt partistöd
Regler för kommunalt partistöd
Justerandes sign
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
2015-03-04
DNR KS 2015.109
EMELIE HALLIN
SID 1/3
STABSCHEF
08-58785203
[email protected]
KOMMUNSTYRELSEN
Tjänsteskrivelse
Förslag till ändring av regler för
partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige reviderar regler för partistöd i enlighet med
förslaget, samt godtar mallen för redovisning av partistöd.
Ärendet i korthet
Fullmäktige antog på grund av ändringar i kommunallagen regler för det lokala
partistödet. De nya bestämmelserna i kommunallagen är avsedda att göra
beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer
transparent.
Kommunstyrelsen har därefter gett kommundirektören i uppdrag att ta fram en mall
för redovisningen av partistöd. I samband med framtagande av mallen har
synpunkter lämnats från partierna gällande tidpunkten för redovisning.
Kommunledningskontoret föreslår att reglerna för partistöd ändras, så att tidpunkten
för redovisning läggs innan tidpunkten för beslut om utbetalning. Detta för att
möjliggöra för fullmäktige att fatta beslut utifrån de inkomna redovisningarna.
Bakgrund
Kommunen får utifrån kommunallagen ge stöd till politiska partier för att stärka
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Kommunallagen ändrades från och med februari 2014, och fullmäktige antog därefter
regler för partistöd. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade krav på redovisning
och granskning av hur partistödets används - men avsikten är inte att det årliga
beslutet om utbetalning ska innefatta prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat
sitt partistöd.
Genom den årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att redovisa användningen
av stödet. De nya reglerna är tänkta att bidra till att synliggöra partiernas
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1· 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
[email protected]
WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
2015-03-04
DNR KS 2015.109
SID 2/3
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna, inom ramen för den
offentlighet som är förknippad med att ärenden läggs på fullmäktiges bord.1
Innehållet i redovisningen
Utifrån de ändringar som genomfördes i kommunallagen ska kommuner som lämnar
partistöd även ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på
redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot
bestämmelserna i kommunallagen, innebär det att partistödet inte är
kompetensenligt.
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och
media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras
redovisning.2 Den närmare utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I
propositionen finns följande vägledande uttalande:
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har
mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.”3
Av redovisningen bör också framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer
som partiet i så fall fått.4
Tidpunkt för redovisning och beslut om utbetalning
Kommunen kan enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) välja att införa en
lokal bestämmelse för när redovisningen ska vara kommunen tillhanda.5
Om tidpunkten för redovisningen sätts i god tid innan beslutet om utbetalning kan
fullmäktige ta ställning till om utbetalning för 2016 utifrån 2015 års inkomna
redovisningar.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) Cirkulär 14:12; Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd
Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati s. 78
3Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati s. 78-79
4Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati s. 79
5 Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2015-03-04
1
2
VALLENTUNA KOMMUN
TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
2015-03-04
DNR KS 2015.109
SID 3/3
Om tidpunkten för redovisningen för år 2015 infaller efter att fullmäktige beslutat om
utbetalning för år 2016 minskar fullmäktiges möjligheter att agera om redovisning för
år2015 inte lämnas.
Fullmäktige kan dock även välja att betala ut partistöd i förskott, och istället införa
bestämmelser om återkrav i reglerna om partistöd. Exempelvis skulle paragraf 5
kunna ändras enligt nedan:
”Partistöd betalas årligen ut i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid för föregående år ska partistödet för
innevarande år återkrävas.”
Kommunledningskontorets förslag
Kommunledningskontoret föreslår att reglerna för partistöd ändras, så att tidpunkten
för redovisning läggs innan tidpunkten för beslut om utbetalning. Detta för att
möjliggöra för fullmäktige att fatta beslut utifrån de inkomna redovisningarna.
Handlingar
1. Blankett för redovisning av erhållet partistöd
2. Tjänsteskrivelse: Förslag till ändring av regler för partistöd
3. Förslag till ändrade regler för kommunalt partistöd
4. Regler för kommunalt partistöd
Victor Kilén
T.f. kommundirektör
______________________
Ska expedieras till:
Akten
Mikael Carlgren
Kanslichef
2015-02-27
SID 1/2
SKICKAS TILL
BRedovisning av
erhållet partistöd
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1
186 86 VALLENTUNA
Redovisning av erhållet partistöd
Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun har beslutat att partistöd ske ges till politiska
partier som är representerade i fullmäktige.
Mottagare av partistöd ska årligen senast den första april till Vallentuna kommun lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet föregående år har använts för det ändamål som
anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.
Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt
partistödet.1 Redovisningen ska således granskas av en person som partiet själv utser.
Enligt 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen ges partistöd för att ”stärka partiets ställning i
den kommunala demokratin”.
Kommentar från Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att
ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs,
eller om kraven utformas på ett sätt som strider mot bestämmelserna i kommunallagen
innebär det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får – under vissa
förutsättningar – besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap. 11 § tredje stycket
kommunallagen.
Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.2
Den närmare utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I propositionen finns
följande vägledande uttalande:
”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta
allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det
som eventuellt sparats från tidigare år.”3
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat
framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.4
Vänligen fyll i uppgifterna på nästa sida.
Enligt propositionen ska det redogöras på vilket sätt granskningen genomförts och vilket material som legat till grund för
granskningen.
2 Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati s. 78
1
3Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal
demokrati s. 78-79
4Regeringens proposition 2013/14:5 Vital kommunal
demokrati s. 79
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00
[email protected]
WWW.VALLENTUNA.SE
2015-02-27
SID 2/2
SKICKAS TILL
BRedovisning av
erhållet partistöd
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1
186 86 VALLENTUNA
Redovisning av föregående års partistöd
PARTIETS NAMN
Kvar sedan 2014
Erhållet partistöd 2015
Överförs till 2016
Exempel årtal: ovanstående ej
relevant första året.
Redovisning av lokalt partistöd
Perioden januari till och med december år 20155
Redovisningen, med bifogat signerat granskningsintyg, ska lämnas till Vallentuna kommun
senast den första april (året efter verksamhetsåret).
Partistödet för år 2016 utbetalas i mars 2016.
5
Ange belopp inkl. moms.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00
[email protected]
WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
1.3.04
SID 1/1
Regler för kommunalt partistöd
Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-09 § 58, reviderad XXX
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. Därutöver gäller följande i Vallentuna kommun.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Vallentuna kommun betalas till partier som är representerade
i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd betalas under resterande del av det kalenderår då representationen upphört.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisning och intyg ska lämnas in senast 1 april.
5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas årligen ut i förskott efter beslut av fullmäktige. Beslut fattas av
fullmäktige senast i juni månad.
Har redovisning och granskningsrapport (enligt 2 kap 11 § andra stycket
kommunallagen samt kommunens lokala regler) inte lämnats in till kommunstyrelsen
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
----Dessa bestämmelser gäller från och med verksamhetsåret 2015.
Paragraf 5 andra stycket gäller från och med verksamhetsåret 2016.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 850 88
[email protected]
WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
1.3.04
SID 1/1
Regler för kommunalt partistöd
Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-09 § 58
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. Därutöver gäller följande i Vallentuna kommun.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Vallentuna kommun betalas till partier som är representerade
i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd betalas under resterande del av det kalenderår då representationen upphört.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas årligen ut i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas
inget stöd för nästkommande år.
----Dessa bestämmelser gäller från och med verksamhetsåret 2015.
Paragraf 5 andra stycket gäller från och med verksamhetsåret 2016.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 850 88
[email protected]
WWW.VALLENTUNA.SE