ENTREPRENÖRS- REGLER

Dokumentnamn: Entreprenörsregler
DokumentID: PLP.10
Lagkrav: AFS 2001:1, [Lagkrav2], [Lagkrav3]
Referenser: ISO 9001 6, ISO 14001 4.6, ISO 22000 5.6
Dokumenttyp: Rutin
Processdel: Inköp
Giltig från: 2015-02-27
Sida: 1(7)
Utgåva: 1
Fastställd av: Camilla Thall
ENTREPRENÖRSREGLER
för säkert arbete på
AB STADEX
Förord
Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder för AVEBE. Våra produkter som tillverkas bland
annat på Stadex i Malmö levereras till slutanvändare i hela världen. Vi är därför mycket noga med livsmedelssäkerheten inom vår organisation och vi förväntar oss samma omsorg från de entreprenörer vi valt att samarbeta
med. Dessa föreskrifter beskriver de regler som gäller vid arbete inom vårt företag för bibehållen livsmedelssäkerhet
för våra produkter.
De innehåller också våra regler för säkerhet och miljö som uppställts för att alla skall kunna vara trygga i sin
arbetsmiljö och att påverkan på omgivningsmiljön skall bli så liten som möjligt.
Reglerna finns upprättade för att bidra till en hög säkerhet inom anläggningen och säkerställa fullt skalskydd.Genom
att följa svenska krav och fokusera på kvalitet och hållbarhet bygger Stadex förutsättningarna för långsiktig lönsamhet och bedriver ett ambitiöst säkerhets- och hållbarhetsarbete vilket bidrar till produkter av högsta kvalitet.
Ronny Olsson, VD
Arbetet med säkerhet, arbetsmiljö, miljö och livsmedelssäkerhet intar en framträdande plats i företagets verksamhet.
Till AB Stadex egen personal ges, både vid anställningen och fortlöpande särskild information och utbildning om
dessa regler. Denna folder har utarbetats för att också entreprenörerna och deras anställda skall kunna erhålla
information om de regler som gäller vid AB Stadex. Detta för att åstadkomma en säker och god arbetsmiljö,
förebygga de risker för ohälsa, olycksfall, brand och yttre miljöskada, som kan vara förbundna med förhållanden på
arbetsplatsen och förutsättningar för arbetets utförande.
Innan Du börjar Ditt arbete på AB Stadex är Du skyldig att ta del av reglerna i denna folder och att noga efterleva
dessa under Ditt arbete samt instruera dina anställda och säkerhetsställa att de följer alla överenskomna regler. Till
dessa regler följer även en säkerhetsutbildning utförd av AB Stadex personal.
Vid gemensamt arbetsställe inom AB Stadex är AB Stadex samordningsansvarig. AB Stadex regler skall följas och
anvisningar som lämnas av arbetsledning skall noga beaktas. AB Stadex skall bevaka att entreprenören följer dessa.
Utskrivet: 2015-04-02
Dokumentnamn: Entreprenörsregler
DokumentID: PLP.10
Lagkrav: AFS 2001:1, [Lagkrav2], [Lagkrav3]
Referenser: ISO 9001 6, ISO 14001 4.6, ISO 22000 5.6
1.
Dokumenttyp: Rutin
Processdel: Inköp
Giltig från: 2015-02-27
Sida: 2(7)
Utgåva: 1
Fastställd av: Camilla Thall
Allmänt
Receptionen
Innan du påbörjar Ditt arbete på AB Stadex, måste du skriva in dig i receptionen och därmed erhålla tillstånd att
vistas i/på ABStadex lokaler/område. Inga entreprenörer får vistas i/på AB Stadex lokaler/område utan registrering
och godkännande i receptionen. Entreprenörer som erhållit passer kort skall vid alla tillfälle stämpla in och ut sig
enligt given instruktion. Passerkort är personliga och skall behandlas som värdehandling, Endast en person kan
registreras per paserkort och eventuella medföljande entreprenörer måste passera reception för inskrivning och
erhållandet av besöksbricka.
1.1
Dessa regler innehåller AB Stadex villkor för entreprenörer när det gäller säkerhet, arbetsmiljö, brandskydd
livsmedelssäkerhet, hygien samt yttre miljö.
1.2
Reglerna kompletterade med eventuella andra villkor eller överenskommelser skall skriftligen vara
reglerade i avtal eller andra köpehandlingar för entreprenadarbeten.
1.3
1.3.1
Definitioner
Med beställare avses:
AB STADEX
Kopparbergsgatan 31, 214 44 MALMÖ,
Tel.: 040/32 47 00, Fax: 040/32 47 09, www.stadex.se
AB Stadex som i det följande kallas beställaren.
1.3.2
Entreprenör, underentreprenör, leverantör, personal från myndigheter, som utför arbete inom Stadex
område på uppdrag av Stadex eller i egen regi.
1.3.3
Underentreprenör kallas den som utför entreprenad åt entreprenören.
1.3.4
Person utsedd av Stadex att övervaka entreprenörens arbete (beställaren om inget annat anges).
1.3.5
Stadex område: Varje område som tillhör eller används av Stadex
1.3.6
Särskilt arbetsställe
Entreprenörens verksamhet är geografiskt klart avgränsat och kan ej påverka övrig verksamhet.
1.3.7
Gemensamt arbetsställe
Entreprenörens och beställarens verksamhet utgörs av ej klart avgränsade geografiska områden.
1.3.8
Transportmedel/-materialredskap för förflyttning av material eller personer. Hit räknas t ex fordon och
lyftanordningar.
INNAN DU PÅBÖRJAR DITT ARBETE
Säkerhetsgenomgång
Alla som skall utföra arbete inom Stadex område måste dessförinnan ha fått en genomgång av säkerhetsrutinerna
av AB Stadex. Omfattningen anpassas till aktuellt arbete.
Entreprenören måste om tillämpligt tillhandahålla en riskanalys och en arbetsbeskrivning samt en arbetsmiljöplan till
din AB Stadex kontakt. Din AB Stadex kontakt måste försäkra sig om att riskanalysen är korrekt innan arbetet kan
påbörjas. AB Stadex QESH-avdelning kan också bistå om experthjälp behövs med att identifiera arbetsmoment och
bedöma eventuella risker.
Din AB Stadex kontakt har samordningsansvaret för skyddsåtgärder om inget annat avtalas. En samordningsplan
måste tas fram som täcker detaljer kring ansvarsfördelning kring allmänna skyddsåtgärder som t.ex. ställningar,
avspärrningar av arbetsplatsen etc. Utsedd ansvarig kan således antingen vara en entreprenör eller en AB Stadex
anställd. Utsedd ansvarig måste ha relevant erfarenhet, befogenhet och kunskap att utföra det arbete på ett
arbetsmiljösäkert sätt.
Alla instruktioner som har överenskommits med AB Stadex representant måste efterlevas.
Utskrivet: 2015-04-02
Dokumentnamn: Entreprenörsregler
DokumentID: PLP.10
Lagkrav: AFS 2001:1, [Lagkrav2], [Lagkrav3]
Referenser: ISO 9001 6, ISO 14001 4.6, ISO 22000 5.6
Dokumenttyp: Rutin
Processdel: Inköp
Giltig från: 2015-02-27
Sida: 3(7)
Utgåva: 1
Fastställd av: Camilla Thall
2
2.1
Ansvar
På särskilt arbetsställe har entreprenören ansvaret för samordningen av arbetsmiljöfrågorna.
2.2
Om flera entreprenörer finns inom särskilt arbetsställe utses total- eller huvudentreprenör till samordningsansvarig.
2.3
Entreprenadarbetet skall bedrivas i enlighet med svenska lagar, författningar, föreskrifter och avtal samt
beställarens regler.
2.4
Entreprenören skall lämna beställaren uppgifter om de särskilda faror arbetet kan medföra för anställda hos
andra arbetsgivare samt för annans egendom.
2.5
Beställaren har samordningsansvaret för skyddsåtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 3 § 6 och 7, om ej
annat avtalats.
2.6
Entreprenören skall skaffa information om de bestämmelser som gäller och se till att dessa efterföljs.
2.7
Entreprenörens ansvar är, där ej annat överenskommits, att hans anställda instrueras och följer de regler
som gäller.
2.8
Entreprenören skall som arbetsgivare se till att hans anställda har den yrkesskicklighet som behövs för
arbetet och har god lokalkännedom.
2.9
Entreprenören ansvarar för att all utrustning fyller ställda krav ur produktsäkerhet- säkerhets- och
skyddssynpunkt eller krav som på annat sätt är reglerade i lagar och förordningar.
2.10
Anlitar entreprenören underentreprenörer, skall detta anmälas till beställaren. Entreprenören svarar
gentemot beställaren för anlitade underentreprenörer.
2.11
Beställaren ansvarar inte för personliga tillhörigheter hos entreprenörens anställda.
2.12
Alla inträffade olycksfall och tillbud skall rapporteras in till AB Stadex.
3
3.1
Försäkringar
Entreprenören skal ha erforderliga arbetsmarknads- och trygghetsförsäkringar för sin personal.
3.2
Entreprenören skall ha allmän ansvarsförsäkring för sin verksamhet.
3.3
Entreprenören skall ha sedvanliga försäkringar för utfört arbete samt för sina fordon, maskiner och sin
övriga egendom, t ex brand- och brandavbrotts- samt maskin- och maskinavbrottsförsäkring.
4
In- och utpassering
4.1
Särskilda föreskrifter gäller för godstransporter inom området.
4.1.1
Lastbilar med tippflak får ej framföras på Stadex område med flaket i upphissat läge. Motsvarande gäller för
bulkbilar med tippchassi eller liknande fordon.
4.1.2
Transport av last med kranbil, mobila kranar eller dylikt, på byggplatsen eller på tillfartsvägarna får endast
ske efter samråd med projektansvarig.
4.2
Har tillstånd givits att köra in på området, kan visitering av fordonet ske av beställaren.
4.3
Beställaren tar inget ekonomiskt ansvar för skada på fordon, vilket med eller utan tillstånd införts på
området, om inte skadeståndsskyldighet föreligger enligt lag.
4.4
Parkering endast på anvisade platser om inte annan överrenskommelse skett med beställaren.
4.5
Max hastighet på området är 20km/h
Utskrivet: 2015-04-02
Dokumentnamn: Entreprenörsregler
DokumentID: PLP.10
Lagkrav: AFS 2001:1, [Lagkrav2], [Lagkrav3]
Referenser: ISO 9001 6, ISO 14001 4.6, ISO 22000 5.6
Dokumenttyp: Rutin
Processdel: Inköp
Giltig från: 2015-02-27
Sida: 4(7)
Utgåva: 1
Fastställd av: Camilla Thall
5.
5.1
Arbetstider
Entreprenören skall se till att hans personal håller föreskrivna arbetstider.
6.
6.1
Säkerhet och skydd
Varsel väst/kläder, skyddsskor, hjälm, och skyddsglasögon är obligatorisk inom AB Stadex område i
Orange säkerhetszon. Entreprenörer ansvarar att själva tillgodose.
6.2
Entreprenadverksamheten skall bedrivas så att den inte utgör någon fara för person eller egendom.
6.3
Entreprenören skall bedriva skyddsverksamheten på det sätt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets (AV)
föreskrifter m.m. anger.
6.4
Entreprenören och hans arbetsledare skall se till att hans anställda följer arbetsmiljölagstiftningen samt
lokala bestämmelser.
6.5
Det är nödvändigt att entreprenören och hans personal i frågor om skydd och säkerhet samarbetar med
andra entreprenörer på arbetsplatsen samt med beställarens arbetsledning och övrig personal.
6.6
Byggnadsställningar skall vara utförda enligt AV’s föreskrifter samt övriga tillämpliga instruktioner för
ställningar.
6.7
Entreprenören svarar för skyddsanordningar m m. enligt arbetsmiljölagens bestämmelser. Vid
överrenskommelse kan säkerhetsutrustning lånas av beställaren.
6.8
Om entreprenören använder beställarens lyftanordning, lyftredskap, transportanordning e dyl skall både
såväl beställaren som entreprenören och hans personal förvissa sig om att anordningen/redskapet ur
skyddssynpunkt är tillförlitligt samt lämpligt för avsett ändamål innan det används.
Om fel uppstår eller observeras skall dessa snarast anmälas till beställarens ombud.
6.9
Rökning är endast tillåtet på utmärkta rökrutor inom området
6.10
Alkohol och droger
Inget arbete på AB Stadex är tillåtet att utföras under påverkan av alkohol eller droger. Beställaren har rätt
att avvisa entreprenör vid misstanke av alkohol eller drogpåverkan. Alkohol och droger får ej införas på AB
Stadex område.
6.11
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan avbryta samarbetet med entreprenören om föreskrivna
anvisningar inte följs.
7.
7.1
Allmän ordning
Då arbeten utförts i närhet av pågående drift skall entreprenören och hans personal driva arbetet så att de
inte hindrar eller försvårar samtidiga arbeten på platsen. Sådana arbeten skall planeras i samarbete med
beställaren. Entreprenören och hans personal skall upprätthålla sin del av den allmänna ordningen som
gäller för arbetsplatserna..
7.2
Fotografering inom området är förbjuden.
Ansökan om industrifotografering skall göras hos beställaren och kan endast godkännas av
ledningsgruppsmedlem.
8.
8.1
Brandskydd
Entreprenören och hans arbetsledning är skyldig att informera sig om gällande brandskyddsregler
8.2
Följande regler för heta arbeten skall följas:.
Säkerhetsreglerna och säkerhetsföreskrifterna som anges i SBS "Brandfarliga heta arbeten".
Beställarens lokala säkerhetsregler för heta arbeten.
Tillstånd för heta arbeten utfärdas av beställaren.
Entreprenör skall ha giltigt Heta arbete certifikat att uppvisa
8.3
8.4
Entreprenören svarar själv för den brandmateriel som kan behövas för hans verksamhet.
För att höja brandberedskapen kan entreprenören i vissa fall låna brandredskap av beställaren.
Lånad materiel skall återställas i föreskrivet skick.
Utskrivet: 2015-04-02
Dokumentnamn: Entreprenörsregler
DokumentID: PLP.10
Lagkrav: AFS 2001:1, [Lagkrav2], [Lagkrav3]
Referenser: ISO 9001 6, ISO 14001 4.6, ISO 22000 5.6
Dokumenttyp: Rutin
Processdel: Inköp
Giltig från: 2015-02-27
Sida: 5(7)
Utgåva: 1
Fastställd av: Camilla Thall
8.5
Om brand- eller gaslarm utlöser under pågående arbete skall entreprenören omedelbart avbryta sitt arbete
och bege sig till uppsamlingsplatser och invänta vidare besked.
9
9.1
Brand-, miljö- och hälsofarliga ämnen
Brand-, miljö- och hälsofarliga ämnen får inte införas eller lagras på fabriksområdet annat än efter
godkännande av beställaren.
10
10.1
Renhållning och städning m.m.
Normalt återkommande städning och renhållning inom industriområdena sköts av beställarens personal.
Om inte annat särskilt överenskommits, svarar entreprenören för städning och renhållning på de platser
inom företagets anläggningar, där entreprenören utfört arbete.
Entreprenören och hans arbetsledning skall se till att god ordning och renlighet råder på arbetsplatsen.
Avfall från arbetsplatsen skall efterhand bortforslas eller efter källsortering enligt beställaren
källsorteringssystem läggas i för ändamålet avsedda behållare/containrar. Entreprenören skall också följa
beställarens bestämmelser rörande hantering och förvaring av farligt avfall.
Om detta ej sker, har beställaren rätt att på entreprenörens bekostnad städa.
11.
11.1
Lån av materiel och utrustning m.m.
Anslutningar för elkraftuttag får endast ske till avsedda centraler. Omkoppling av elanslutningar som tillhör
distributionssystemet för byggelkraft får endast göras av beställarens behöriga personal.
11.3
Specialverktyg eller verktyg som finns på beställarens verkstad, kan först efter godkännande av
beställarens ombud lånas.
11.4
Entreprenören har redovisningsansvar för av honom och hans personal lånade verktyg, redskap och annan
materiel. Förekommen eller vanvårdad sådan utrustning debiteras.
11.5
Personlig skyddsutrustning tillhandahålles och bekostas av entreprenören.
12.
12.1
Entreprenadarbete
Arbetstillstånd erfordras för arbeten på AB Stadex.
12.2
Entreprenörer, som använder utländsk arbetskraft, skall iaktta de bestämmelser och arbetsvillkor som gäller
för utländska arbetare i Sverige. Det åligger entreprenören att själv ordna erforderligt arbets- och
uppehållstillstånd.
12.3
Om övertidsarbete måste tillgripas skall detta meddelas Beställarens ombud.
12.4
El-arbeten är enbart tillåtet att utföras av en auktoriserad/certifierad elektriker med behörighet för det
specifika arbetet.
12.5
Vid arbete som innebär ingrepp i processystem skall särskild uppmärksamhet iakttagas för undvikande av
kontamination av våra produkter. Detta kan t e x gälla vid svetsning, borrning, kapning av rör/ventiler, då risk
för att metallspån eller dylikt hamnar i utrustningen. En dialog med ansvarig beställare skall alltid ske före
sådant ingrepp.
12.6
Entreprenör som utför El arbete skall se till att all portabel och transportabel el utrustning 400/230 volt
somansluts till AB Stadex el uttag skall vara el säkerhets testad och godkänd
13.
13.1
Sekretess
Entreprenör och dennes anställda äger ej, vare sig under arbetstiden eller därefter, utan beställarens
medgivande, till utomstående vidarebefordra uppgifter som delgivits entreprenören med anledning av
uppdraget.
13.2
Underlag, uppställningar, tabeller, ritningar, beräkningar och andra handlingar, samt modeller m.m. som
tillhandahålles entreprenören av beställaren eller utarbetats av entreprenören med anledning av uppdraget
får icke utan beställarens medgivande i förväg av entreprenören utlämnas till, visas eller på annat sätt
återgivas för tredje man i annan mån än som krävs för uppdragets behöriga genomförande.
Utskrivet: 2015-04-02
Dokumentnamn: Entreprenörsregler
DokumentID: PLP.10
Lagkrav: AFS 2001:1, [Lagkrav2], [Lagkrav3]
Referenser: ISO 9001 6, ISO 14001 4.6, ISO 22000 5.6
13.4
Dokumenttyp: Rutin
Processdel: Inköp
Giltig från: 2015-02-27
Sida: 6(7)
Utgåva: 1
Fastställd av: Camilla Thall
Enligt lagen om tillträdesförbud, är det förbjudet att fotografera inom området eller mot området. Undantag
från fotograferingsförbud kan i vissa undantagsfall lämnas av Ledningsgrupp medlem
14
Hygien- och livsmedelssäkerhets-regler
Gör dig bekant med AB Stadex hygien regler som du erhåller genom detta dokument eller vid inträde
Genom att signera dessa entreprenörsregler förbinder du dig att följa AB Stadex Hygienregler.
14.1
Entreprenörer ansvarar att deras kläder är av samma standard som AB Stadex, dvs synligt rena och
luktfria.
14.2
Våra Hygienregler kräver att dörrar och portar till våra lokaler endast är öppna när det är absolut
nödvändigt. Smuts, fåglar, gnagare eller annan ohyra kan i annat fall tränga in i våra tillverkningslokaler.
Portar och dörrar får därför endast hållas öppna, då varor transporteras ut eller in.
14.3
Vid skada på anläggningen som uppkommer vid entreprenörers arbete skall ovillkorligen sådan skada
rapporteras till beställarens kontaktperson på plats. Skulle sådan skada uppkomma på glas måste
rapporteringen ske omedelbart, eftersom detta är av yttersta vikt ur produktsäkerhetssynpunkt.
14.4
Vid arbete som innebär ingrepp i processystem skall särskild uppmärksamhet iakttagas för undvikande av
kontamination av våra produkter. Detta kan t e x gälla vid svetsning, borrning, kapning av rör/ventiler, då
risk för att metallspån eller dylikt hamnar i utrustningen. En dialog med ansvarig beställare skall alltid ske
före sådant ingrepp.
15.
Yttre miljö
Det åligger entreprenören och hans arbetsledning/anställda att tillse att beställarens miljöpolicy följs.
Miljöpolicy medföljer detta dokument.
16.
Information
Det åligger entreprenören att underrätta sin personal om innehållet i dessa regler samt se till att de efterlevs.
Som bilagor till dessa regler finns beställarens häften som mer direkt och populärt riktar sig till
entreprenörens anställda.
Företagets Hygienregler och Miljöpolicy medföljer som bilaga 1 och 2.
Utskrivet: 2015-04-02
Dokumentnamn: Entreprenörsregler
DokumentID: PLP.10
Lagkrav: AFS 2001:1, [Lagkrav2], [Lagkrav3]
Referenser: ISO 9001 6, ISO 14001 4.6, ISO 22000 5.6
Dokumenttyp: Rutin
Processdel: Inköp
Giltig från: 2015-02-27
Sida: 7(7)
Utgåva: 1
Fastställd av: Camilla Thall
Ovanstående regler har tillkommit för att skapa säkra och trivsamma arbetsförhållanden för oss alla.
Vi räknar med er medverkan.
Denna sida signeras och behålls av AB Stadex, arkiveras på inköps-avdelning
AB Stadex
2015-03-01
Håkan Nebréus
Teknisk chef
Tack för din medverkan till en Säker arbetsplats!
ENTREPRENÖRSREGLER – KVITTENS
Malmö den:
Beställare:
Undertecknad har tagit del av ovanstående Entreprenörsregler och förbinder mig att till alla delar följa samt övervaka
att dessa efterlevs.
Malmö den:
Företag
:
Utskrivet: 2015-04-02
Namn: ___________________________