Regler för hantering av

Regler för hantering av
Avloppsslam
Avloppsslam
Avloppsslam är slam från avloppsreningsverk och
från enskilda anläggningar, t.ex. trekammarbrunnar. Ska slammet spridas gäller reglerna för spridning av gödsel. Dessutom gäller ett antal särskilda
regler för slammet.
Avloppsslam ska vara behandlat innan det sprids,
om det inte brukas ner inom ett dygn. All gödsel
som sprids mellan 1 december och 28 februari,
inklusive slam, ska brukas ned samma dag. Undantag får göras efter särskilt tillstånd från kommunen.
Ett register ska föras över slamanvändarnas namn
och adress, samt de platser där avloppsslammet
ska spridas. Det är producentens (hushållets)
ansvar att föra ett sådant register och uppgifterna
ska sparas i tio år.
Brukaren måste kartera de marker där slammet ska
spridas. Jordprover ska analyseras med avseende
på pH och metaller. Metallhalterna måste ligga
under gränsvärdena.
Länsstyrelsen kan medge undantag från reglerna i
särskilda fall. Ansökan om sådant undantag ska ske
skriftligen hos Länsstyrelsen.
Avloppsslam får inte användas på:
-
Betesmark
-
Åkermark som ska användas för bete eller om
vallfodergrödor ska skördas inom tio månader
-
Mark med potatis-, bär-, frukt- eller rotfruktodlingar, där det som odlas kommer i direkt
kontakt med marken inom 10 månader från
spridningstillfället
Det får heller inte användas på marker där kvaliteten på jorden riskerar att försämras eller gränsvärdena för metaller kan överskridas.
Krav på deklaration och register
Varje producent (hushåll), vars avloppsslam ska
spridas, är skyldig att lämna en innehållsdeklaration
till den som ska använda slammet. Deklarationen
ska innehålla information om:
-
Avloppsslammets ursprung och hur det
behandlats
-
Slammets beståndsdelar om det blandats med
annat material
-
Avloppsslammets sammansättning och egenskaper vad gäller metallhalt, torrsubstans och
pH-värde. Analysprotokoll krävs.
-
Lämplig giva avseende fosfor, kväve och
metallinnehåll
Tillstånd från kommunen
Spridning av avloppsslam får inte ske utan särskilt
tillstånd enligt renhållningsordningen. Tillstånd
kan ges om tömning och spridning sker inom en
fastighet och om följande uppfylls:
-
Fastigheten är en jordbruksfastighet
-
Fastigheten har anordning för uppsamling av
gödsel och urin som uppfyller gällande krav
-
Fastigheten har tillräckligt stora arealer för
spridning av slam utifrån gällande bestämmelser (SFS 1998:915 och SJVFS 2004:62)
Mer information
Ovanstående regler är tvärvillkor och kan påverka
rätten till EU-stöd. Mer information finns i Jordbruksverkets tvärvillkor, Renhållningsordningen
för Aneby kommun, Naturvårdsverkets kungörelse
SNFS 1994:2 och Jordbruksverkets föreskrifter
SJVS 2004:62. Länkar finns på www.aneby.se
För ytterligare information kontakta Tillsynsnämnden vid Aneby kommun: 0380 - 46 100 (vxl)
Aneby kommun
Tillsynsnämnden
Box 53
578 22 Aneby