Cisterner under och ovan mark

FAKTABLAD
Miljöförvaltningen
Cisterner under och ovan mark
Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ansvar för lagring och
hantering av olja och andra brandfarliga
vätskor. Detta måste du göra på rätt sätt.
För att undvika skador finns bestämmelser om att cisterner ska kontrolleras.
Vad gäller reglerna för?
Reglerna i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24
gäller för all förvaring av diesel/brännolja, eldningsolja samt
spillolja i cisterner som rymmer 1-10 m3. Reglerna omfattar all slags förvaring - det vill säga både under mark, ovan
mark, inomhus och utomhus. Reglerna gäller för villatankar,
farmartankar på lantbruk och cisterner på bensinstationer
och verksamheter. För cisterner i mark gäller reglerna även
cisterner som är större än 10 m3. För övriga cisterner som är
större än 10 m3 gäller myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter (MSB).
Installation och kontroll
Nyinstallation
Ett ackrediterat företag ska göra en kontroll minst vart 12:e
år. Äldre cisterner som inte har tillfredsställande korrosionsskydd ska kontrolleras vart 6:e år.
Syftet med kontrollen är att undersöka om cisternen är hel
och tät och att all tillhörande utrustning fungerar. Du får
bara använda cisternen om den kontrolleras och bedöms
uppfylla kraven.
Hårdare regler inom vattenskyddsområde!
För cisterner inom vattenskyddsområde gäller hårdare regler.
Vid nyinstallation måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen även för mindre cisterner eller behållare som
rymmer från 250 liter. Anmälan om installation ska göras på
blanketten ”Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta
älv”.
Inom vattenskyddsområde ska cisterner alltid ha ett sekundärt skydd, det vill säga vara helt invallade och övertäckta
eller dubbelmantlade.
För den löpande kontrollen inom vattenskyddsområdet gäller
redan följande:
• Kontroll ska göras av ackrediterat företag minst vart 6:e
år.
• Äldre cisterner som inte har tillräckligt korrosionsskydd
ska kontrolleras vart 3:e år.
• Alla slags cisterner installerade 1999 och
tidigare ska redan idag vara kontrollerade.
• Kopia på kontrollrapporten ska du skicka till
miljöförvaltningen (inom vattenskyddsområde gäller detta
även för kontroll av cistern inomhus).
2015-10-21
Om du ska installera cisternen utomhus måste du informera
miljöförvaltningen minst sex veckor innan anläggningen tas i
bruk. Använd blanketten ”Information om installation av oljecistern”. Vid nyinstallation av en cistern i mark ska alltid ett
ackrediterat (godkänt) företag göra en installationskontroll.
Återkommande kontroll
Karl Johansgatan 23 • Box 7012, 402 31 Göteborg • [email protected] • 031-365 00 00 • goteborg.se
Hållbar stad – öppen för världen
FAKTABLAD
Miljöförvaltningen
Skyddsåtgärder
BLANKETTER
Grundregeln är att cisterner för förvaring av kemikalier ska
ha en tät invallning. Denna ska rymma halva den lagrade
volymen, dock minst den största behållarens mängd. Dubbelmantlad cistern är ett godtagbart alternativ till invallning.
Blanketter som nämns i detta faktablad
och vattenskyddsföreskrifterna för Göta
Älv kan beställas från miljöförvaltningen
på telefon 031-365 00 00 eller hämtas från
www.goteborg.se
Är cisternen placerad inomhus kan ett utrymme utan golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning. Förutsättningen är då att golv, väggar och tröskel är helt täta.
Regnskydd eller tak över en invallning utomhus är obligatorisk. Om det finns risk för att snö och regn blåser in krävs
även sidoväggar.
På alla ställen utanför invallningen, där spill eller läckage till
omgivningen kan förväntas ske, ska droppskydd, spillplåt
och spilluppsamlingstråg finnas. Det kan vara vid pumpar,
tappställen och avluftningsställen.
FÖR MER INFORMATION
De myndigheter som bestämmer reglerna
är Naturvårdsverket och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Reglerna finns i Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24 och NFS
2009:3) www.naturvardsverket.se och
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter. (MSBFS 2011:8)
www.msb.se
Miljösanktionsavgift
•
Placering
Det är mycket viktigt att ta hänsyn till risken för förorening
av mark och vatten när du väljer plats för cisternen. Placera
cisternen på ordentligt skyddsavstånd från känslig omgivning
som dagvattenbrunnar, vattentäkter, vattendrag och dräneringsdiken.
Om du inte följer lagstiftningen kan miljöförvaltningen
besluta om miljösanktionsavgift. Miljöförvaltningen kan
besluta om miljösanktionsavgift om du inte informerar miljöförvaltningen om att du ska installera en cistern, om du inte
har gjort en installationskontroll innan cisternen tas i bruk
och om du inte utfört den återkommande kontrollen inom
rätt tidsintervall.
Cistern som tas ur bruk
När cisterner och rörledningar tas ur bruk ska de tömmas och
rengöras. I första hand ska du avlägsna din cistern, går inte
det ska du fylla den med sand. Det är viktigt att helt ta bort
påfyllnadsröret och avluftningsledningen eller på annat sätt
göra den obrukbar så att cisternen inte återfylls av misstag.
När du tar din cistern ur bruk måste du anmäla det till miljöförvaltningen. Använd gärna blanketten ”Intyg om att cistern
tagits ur bruk” på www.goteborg.se under ”blanketter”.
Sid 2
Hållbar stad – öppen för världen
VEM FÅR UTFÖRA KONTROLLER?
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll svarar på frågor om
vilka som får utföra de olika typerna av
kontroll.
www.swedac.se tel 033-17 77 00