Ta del av presentationen genom att klicka här

Strategisk upphandling – Så upphandlar du
kommersiellt hållbara avtal med de nya
reglerna
Advokaterna Johanna Näslund och Catharina Piper
Upphandlingsdagarna 28 januari 2015
NYCKLAR TILL STRATEGISK UPPHANDLING
AV KOMMERSIELLT HÅLLBARA AVTAL I NYA
LAGSTIFTNINGEN
 Nya upphandlingsformer
 Något utökad rättighet att använda förhandlat
förfarande med föregående annonsering samt
innovationspartnerskap
 Kommersiella villkor/avtal
 Möjligheter till ändringar – mer förutsägbarhet,
ökad trygghet och mer pragmatiskt.
 Fasta procentsatser och
 Byte av avtalspart i vissa fall
2
FÖRSLAG TILL NYA REGLER

Genomförandeutredningens delbetänkande SOU
2014:51 Nya regler om upphandling.

Promemoria DS 2014:25 Nya regler om upphandling.

Enligt förslagen ska de nya lagarna träda i kraft den 1
april 2016.

Enligt förslagen ska samma typ av
övergångsbestämmelser ”som vanligt” gälla, dvs. det
avgörande är när upphandlingen påbörjats.
3
NYA UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN I
 Förhandlat förfarande under
konkurrens
 Får användas om den upphandlande
myndighetens behov inte kan tillgodoses utan
anpassning av lättillgängliga lösningar.
 Förhandling medges i större omfattning –
anpassning efter upphandlande myndighetens
behov. Krav på insyn och konkurrens.
4
NYA UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN II
 Innovationspartnerskap
 Strukturerat partnerskap för utveckling av
produkt/tjänst/entreprenad som därefter köps in.
 Får användas när behovet inte kan uppfyllas
med lösningar som redan tillhandahålls på
marknaden.
 Förhandlingar under förfarandet för
innovationspartnerskap får genomföras i
successiva steg.
5
OM VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR I
KONTRAKT I PRAXIS
Två mål av vikt
EU-domstolen i mål C-496/99 (Succhi di Frutta)
EU-domstolen i mål C-454/06 (Pressetext)
 Upphandlande kontrakt får ej ändras väsentligt
under dess löptid – i sådant fall ny upphandling
 Byte av part i ett upphandlat kontrakt är som
huvudregel att ses som en väsentlig ändring som
innebär att en ny upphandling har skett i strid med
LOU
6
FÖRSLAG OM SÄRSKILDA REGLER
OM ÄNDRINGAR I KONTRAKT
Beslutat i direktiven (bl a 72 art)
Utgångspunkten är att endast sådana ändringar som anges i
vissa bestämmelser (LOU 17:9-14 §§/LUF 16 kap) är tillåtna.
Om inte sådana, ny upphandling ska ske.
Tillåtna ändringar:

Mindre ändringar av kontraktsvärdet (17:9 och 15§)

Ändringar i särskilda fall (17:10) – om klar, exakt och entydig
ändringsklausul som också anger omfattningen och arten av
ändringarna – OBS! att ändringen inte får medföra att
avtalets övergripande karaktär ändras

Kompletterande beställning (17:11)
7
FÖRSLAG OM SÄRSKILDA REGLER OM
ÄNDRINGAR I KONTRAKT forts
Tillåtna ändringar:
 Oförutsedda händelser (17:12)
 Byte av leverantör (17:13)
 En ändring som inte omfattas av 17:9-13 §§ ska
ändå vara tillåten om den inte är väsentlig

(MEN! om (1) fler anbudssökande hade kommit in eller utvärderats, (2) den
ekonomiska jämvikten ändras till förmån för leverantören på ett sätt som inte
föreskrivits, (3) kontraktets omfattning utvidgats betydligt eller (4) byte av
avtalspart sker utan stöd i 13 § - är ändringen väsentlig, dvs. inte tillåten)
(17:14)
8
FÖRSLAG OM SÄRSKILDA REGLER OM
ÄNDRINGAR I KONTRAKT forts
 Viktig nyhet är att ändringar enligt 17:11
(kompletterande beställningar) eller 17:12
(oförutsedda händelser) ska offentliggöras i
EUT.
 Detta betyder att ändringar som inte bevakas
blir synliga på ett annat sätt samt eventuellt att
risken för överprövning av avtalets giltighet
ökar.
9
ÄNDRINGSKLAUSULER
TILLÅTEN ÄNDRING UNDER KONTRAKT

Part har förvärvat samtliga aktier i ett bolag som har
upphandlande kontrakt (beroende på hur stor identitet som
föreligger mellan ursprungliga avtalsparten och nya parten)
 Ägarförändringar hos avtalspart behöver typiskt sett inte
vara en väsentlig ändring, särskilt om befintliga
verksamheten kommer fortgå som tidigare

Tydliga ändringsklausuler
 Prisändring i enlighet med villkor i avtalet ok, tex
kostnadsneutrala volymökningar
 Förändring till klart villkor vid särskild händelse
10
UPPHANDLANDE MYNDIGHET – VAD
BÖR MAN TÄNKA PÅ?

Bra förarbete – hur har tidigare avtal fungerat? Egna och andras?

Använda lämpliga prisjusteringsklausuler (överväg benchmarking)

Försök att förutse behovs- och specialanpassade klausuler så att
ändrings och tilläggsklausuler inte behöver användas

Skriv in klausuler som följer lydelsen och principerna ovan

När avtalet ska tillämpas ska ordalydelsen gälla som utgångspunkt

Gör inte ändringar som innebär att annan kunnat godkännas eller
ändra det upphandlade föremålet

De kommersiella villkoren är strategiskt viktiga
11
LEVERANTÖR – VAD BÖR MAN TÄNKA
PÅ?
•
Ha kunskap och spelreglerna hos den upphandlande myndigheten
(är de kommersiella avtalet en standardmall). Granska de
kommersiella villkoren
•
Försök bygg en flexibilitet i anbudet inför framtiden, ange flera
underleverantörer i anbudet? Var transperant – ange planerade
ägarförändringar (om möjligt…)
•
Vid bristfälliga kommersiella klausuler – ställ frågor om detta i
frågor & svar – justeringar kan kanske göras
•
Se upp med att godta ändringar eller tillägg till offentliga kontrakt –
avtalet kan komma att ogiltigförklaras av konkurrerande leverantör
om ändringarna/tilläggen är väsentliga (LOU 16 kap. 13 §)
•
Håll en löpande och bra dialog och förankra innan ev. förändringar
görs – uppföljning. Avtalet ska tillämpas – känn till ditt avtal
12
KONTAKT
 Johanna Näslund
[email protected]
+46 70 544 59 95
 Catharina Piper
[email protected]
+46 733 77 50 99
13