Tekniska Regler, ProInt DG - Svenska Bilsportförbundet

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
- Innehåll (DG-P) -
Tekniska Regler DRIFTING PROINT
Utgåva: Mars 2015, innehåller ändringar införda under
Officiella meddelanden på www.sbf.se t.o.m. V14/2015.
Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är
ändrad sedan den förra utgåvan: Januari 2014.
TILLÄMPNING AV TEKNISKA REGLEMENTET När du läser det tekniska reglementet ska du
tänka på följande: Läs regeltexten och om det inte speciellt anges att något är tillåtet så betyder det
att man inte tillåter någon form av förändring från originalutförande. Detta betyder att det som
inte uttryckligen finns angivet, är att betrakta som förbjudet. Andra bestämmelser kan finnas i de
sportgrensvisa reglerna. Länk till reglemente TR1 finns under fliken Drifting/Regler
INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKNISKA REGLER DRIFTING PROINT (DG-P)
DG-P 1
Tillåtna fordonstyper.......................................... 2
DG-P 2
Kaross samt bilens utsida ................................. 2
DG-P 3
Motor och transmission ..................................... 3
DG-P 4
Bränslesystem.................................................... 3
DG-P 5
Elsystem ............................................................. 3
DG-P 6
Avgassystem ...................................................... 4
DG-P 7
Bromsar .............................................................. 4
DG-P 8
Inredning ............................................................. 4
DG-P 9
Däck/fälgar .......................................................... 4
DG-P 10 Drivmedel ............................................................ 4
© 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
DG-P 11 Säkerhetsutrustning .......................................... 4
DG-P 12 Vagnbok .............................................................. 6
DG_Tekniska_regler-2015.doc - Utgåva: Mars 2015
Sidan 1 av 6
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
- TEKNISKA Regler DRIFTING (DG-P) -
Tekniska Regler DRIFTING PROINT
© 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
DG-P 1
Tillåtna fordonstyper
1.1 Alla 2 eller 4 dörrars sedan, coupé, combi och cab (Speciella burregler, kontakta utskottet)
1.2 Fordonet måste bibehålla original självbärande kaross eller ram. Kapning av delar av
karossen (grundstommen), och ersätta den med t.ex. rör är inte tillåten mellan främre och
bakre stötdämpartorn.
1.3 Ansökan att använda bilar som ej uppfyller ovanstående kriterier ska godkännas av
utskottet, dessa klassas då som Semi Pro. Avvikelser från Proint reglerna dokumenteras
och ska finnas som bilaga till vagnboken som märks med SEMI PRO dock kan ej avsteg
från säkerheten accepteras. Bil som ej uppfyller tekniskt reglemente kan få däck
restriktioner, för 2015 gäller poängreduktion i kval. Eventuell poängreduktion beslutas
efter årsbesiktningen.
DG-P 2
Kaross samt bilens utsida
2.1 Kaross ska vara välskött, fri från större skador, bucklor samt vara representativ.
2.2 Torpedvägg får modifieras sparsamt (masseras) brandsäkerheten får ej försämras, den ska
vara tät och fri från hål.
2.3 Bogseröglor ska finnas fram och bak med minst 50 mm. hål för krok. Infästningar ska vara
dimensionerade för mer än bogsering och märkes ut med pil mot öglan, om främre
ramsnok modifierats ska ”tow strap” av nylon endast monteras i frontens nedre del.
”Tow hook” monterad i torntopp är tillåten.
2.4 Eftermarknads karossdelar såsom vingar, frontspoilers huvar och kjolpaket är tillåtna. Dock
ska karosseriets sidor minst passera centrum på hjulen (även bakre stötfångares sida),
däckens topp (slitbanan) får ej gå utanför skärmkanterna utan ska täckas.
2.5 Lufthål i huvar ska alltid täckas av nät eller galler.
2.6 Dörrar fritt, men ska ha form och funktion av originaldörrar. Dörrutor får demonteras om
godkännt fönsternät eller armstraps med SFI 3.3 godkännande används (förare &
passagerare).
2.7 Kaross/ram får helsvetsas i skarvarna.
2.8 Backspeglar ska finnas, en inner samt ytter på sidorna.
2.9 Delar som kan utgöra säkerhetsrisk kan medföra startförbud.
2.10 Dörr-, sido- och bakrutor ska vara original eller klar lexan eller polycarbonat, med minst
3mm tjocklek och vara ordentligt fastsatta samt bibehålla originalets form. Om godkänt
fönsternät eller armstraps med SFI 3.3 godkännande finns skall sidoruta vara helt öppen
eller helt stängt. Dekaler får endast monteras på bakre sidorutor om rutan ersatts med plast.
2.11 Vindrutan ska vara original eller av klar polycarbonat, med minst 6 mm tjocklek och
bibehålla originalets form.
2.12 Bilens rutor får ej vara mörktonade.
2.13 Minst två extra låsanordningar ska finnas för fram och baklucka. Original låsanordning och
säkerhetsspärr för motorlucka ska tas bort. Original låsanordning bagagelucka får tas bort.
2.14 Modifiering av hjulhus tillåten, dock ej bakom främre stötdämpartorn respektive framför
bakre stötdämpartorn. Bilen ska bibehålla karosseriets original golvplåt och
ramkonstruktion mellan främre och bakre stötdämpartornen, rostlagning får ske med minst
1 mm. plåt som svetsas.
DG_Tekniska_regler-2015.doc - Utgåva: Mars 2015
Sidan 2 av 6
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
- TEKNISKA Regler DRIFTING (DG-P) 2.15 Hjulupphängning fritt, dock ska OEM fästpunkter användas och får förstärkas (max 1mm
plåt). Styrstopp skall finnas före ändläge för att förhindra brott på styranordningar.
2.16 Brandvägg ska finnas mellan kupéutrymme och bagageutrymme om bränsletank eller
pump finns monterad i utrymmet, den ska vara tät och fri från hål.
2.17 Ingång i transmissionstunnel (kardan-/växelådstunneln) får max vara 460 mm. bred och
minst 250 mm. av torpedväggen ska finnas ovan transmissionstunnel. Efter växellådstunnel
ska transmissionstunnel vara max 250 mm i diameter.
DG-P 3
Motor och transmission
3.1 Motor och transmission är fritt.
3.2 Drivlinan får modifieras.
3.3 Alla fordon ska vara bakhjulsdrivna.
3.4 Överladdning tillåten monterad i motorrummet, dock ej lustgas, (N2O, Dikväveoxid).
3.5 Sluten vevhusventilation är obligatorisk.
3.6 Motor, transmission och kylsystem ska vara fritt från läckage. Glykol är förbjudet i
kylsystemet, ersättningskemikaler typ water wetter eller liknande är tillåtet. Om
kylvattenledning dras genom kupeutrymmet ska den vara skarvfri i kupen.
3.7 Trycksatta oljeledningar ska vara försedda med skruvkopplingar och vara för ändamålet
avsedda. Slangklämmor är inte tillåtna på trycksatta delar av systemet.
3.8 Ingen del av motorblocket får passera torpedväggens lodlinje.
© 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
DG-P 4
Bränslesystem
4.1 Fritt. Bränsleledningar och kopplingar ska vara av högtryckstyp, dock minst av original
utförande. Dessa ska dras så att de ej kan komma i kontakt med bilens rörliga delar, samt
vara ordenligt fastsatta. Om bränsleledning dras genom kupeutrymmet ska den vara
skarvfri i kupen och ha nötningskydd i genomförningar.
4.2 Tank ska vara av original typ eller säkerhetstank som rekommenderas enligt TR-1 5.14
eller med godkännande enligt SFI 28.1
4.3 Bränslepumpar får ej monteras i bilens deformationszoner.
DG-P 5
Elsystem
Batteri ska vara ordentligt fastsatt och ha pluspolen samt övriga osäkrade kopplingspunkter väl
isolerade. Batteriet får flyttas. Om batteri placeras i kupéutrymmet eller i bagageutrymmet på en
envolymsbil, är det endast tillåtet att placeras bakom bakre delen på framstolarnas tänkta
tvärlinje. I detta fall ska batteriboxen vara vätsketät och avluftas med en slang som sträcker sig
utanför kupéutrymmet, se reglemente TR-1 5.21 Batteri skiss 255-10 och 255-11. I fall det är ett
torrbatteri (Gel batteri) som placeras i kupéutrymmet eller i bagageutrymmet på en tvåvolymsbil,
skall det täckas helt för att undvika kortslutning.
5.1 Batteri får ej monteras i bilens deformationszoner.
5.2 Framljus, blinkers, bakljus och bromljus ska finnas på båda sidor och alltid fungera, bromljus
bak och i framruta i form av LED eller diodlist minst 80 cm.
5.3 Huvudströmbrytaren är obligatorisk på samtliga bilar och ska inkopplas så att den bryter
batteri, stänger av motorn samt bryter B+ kretsen till generatorn. Det är tillåtet att fortfarande
ha motorelektroniken inkopplad för att försörja eventuella minnesfunktioner. Brytaren ska
vara av en gnistfri modell och vara lätt åtkomlig såväl från förarplatsen som från utsidan. På
utsidan av en täckt bil ska strömbrytaren obligatoriskt vara placerad på den undre delen av
vindruteramen på förarsidan. Platsen för strömbrytaren ska vara utmärkt av en röd blixt på
blå botten inom en vit triangel med en bas av minst 12 cm.
DG_Tekniska_regler-2015.doc - Utgåva: Mars 2015
Sidan 3 av 6
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
- TEKNISKA Regler DRIFTING (DG-P) -
DG-P 6
Avgassystem
6.1 Avgassystem är fritt. Samtliga utblås ska mynna ut bakom bilens karosslinje eller på dess
originalplats.
6.2 Avgasljudet får inte överstiga gällande ljudregler, eller för den aktuella banans gällande
lägre DB gränser.
6.3 Bilen ska vara utrustad med katalysator. Original katalysator i kombination med original
downpipe får användas, i alla andra fall gäller SBF´s lista av godkända katalysatorer. Allt
avgasflöde skall passera katalysator, antingen separat eller återledd i avgassystemet.
Friblåsande wastegate är ej tillåten.
DG-P 7
Bromsar
7.1 Färdbroms ska verka på alla 4 hjulen.
7.2 Bromsok, slangar, ledningar, skivor och pedal ska vara i väl fungerande skick.
7.3 Pedalställ, handbromsspak, bromsok, skivor och belägg är fritt.
7.4 Slangar får bytas fritt till för ändamålet avsedd produkt.
7.5 Dubbla huvudbromscylindrar tillåts.
7.6 Separat bromskraftjustering tillåts.
7.7 Hydraulisk handbroms tillåts.
DG-P 8
Inredning
8.1 Alla ej nödvändiga delar får tas bort, dörrsidor fram ska vara täckta.
8.2 Mätare och instrumentbräda är fritt, dock utan vassa kanter eller annan avvikelse av
säkerhetsmässig karaktär.
8.3 Ska vara hel och ren.
8.4 Stolar och inre skyddsutrustning, se DG-P11 ”säkerhetsutrustning”.
8.5
Används ratt med s.k. snabblåsfäste ska detta rattnav vara typgodkänt för användande i allmän
trafik, (själva utlösningsmekanismen ska vara placerad framför ratten i bilens färdriktning).
© 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
DG-P 9
Däck/fälgar
9.1 Bakdäck ska vara av radial typ. Vid start får ej corden vara synlig.
9.2 Omönstrade slicks ej tillåtna bak.
9.3 Fälg och däck dimensioner, fritt (Om ej restriktion ges enl. DG-P 1 1.3 ovan)
9.4 Framdäck fritt.
DG-P 10
Drivmedel
10.1 Se SBF Gemensamma regler, G 16.
DG-P 11
Säkerhetsutrustning
11.1 För svenska förare i svenska tävlingar samt för utländska medborgare med
svensk licens gäller följande hjälmbestämmelser.
Alla hjälmar som är godkända för Folkrace, Rally, Rallycross och Racing är
tillåtna i Drifting. Hjälmvikt är max 1500gram totalvikt, vilket inkluderar all
typ av extrautrustning på hjälmen såsom skärm, visir mm.
DG_Tekniska_regler-2015.doc - Utgåva: Mars 2015
Sidan 4 av 6
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
- TEKNISKA Regler DRIFTING (DG-P) -
Hjälm som har ett godkännande enligt ECE 22.05 och ECE/R 22.05 får
användas i drifting.
Hjälmtyp
Maxvikt
Jethjälm (ska täcka nacke och öron)
1400 gr
Integralhjälm (Senior)
1500 gr
© 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
Integralhjälm och hjälmburen interkom utrustning tillåts i Drifting, dock
rekommenderas ”öronplugg” istället för hjälmmonterad högtalare.
Om s.k. HNRS/FHR-system används ska hela systemet användas, d.v.s. hjälm,
krage, stol och bälte. Om ej HNRS/FHR används ska nackkrage av folkrace
typ användas.
Dessutom gäller generellt för alla sportgrenar att hjälmen ska vara godkänd
enligt någon av de normer som finns angivna nedan:
DG_Tekniska_regler-2015.doc - Utgåva: Mars 2015
Sidan 5 av 6
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
- TEKNISKA Regler DRIFTING (DG-P) -
Märkning ska göras av hjälmar som är skadade eller slitna på ett sådant sätt att
de inte längre uppfyller kraven i SBF:s säkerhetsbestämmelser.
Märkningen ska göras på hjälmar på båda sidor av hakbandet.
Vit färg Volvo nr 189, (bättringsfärg för stenskott), ska användas.
OBS! Märkt utrustning får ej användas i något bilsportsammanhang.
Inga lösa föremål får finnas i bilen vid körning.
11.2
11.3
11.4
11.5
Vid nationella tävlingar i Sverige godkänns overall av minst av SBF FIA Norm
8856-2000, godkännandenummer ska finnas angivet på i overallen fastsydd
etikett. För samtliga overaller gäller att dessa är utformade och uppsydda så att
den väl skyddar hela kroppen inkl. nacke, vrister samt handleder. Overallen får
inte vara tvådelad. Det är absolut förbjudet att trycka reklam eller annan
information direkt på tävlingsoverallen.
Från 2015-01-01 gäller FIA Norm 8856-2000 för samtliga overaller
Underkläder ska vara av bomull eller ylle.
Skor och handskar av flamsäkert material är obligatoriska.
Säkerhetsbur ska vara monterad i alla bilar, huvudbåge enligt skiss 253-1,2,3.
Minikravet är någon av följande modeller. 253-9, 253-10, 253-11, buren får
utökas med de delar som finns omnämnda och illustrerade i TR reglementet
5.8.
Full bur enligt RA rekommenderas. Skisser på dessa finns på SBF`s hemsida,
Se reglemente TR-1 TR 5.8 Skyddsbur: FIA Appendix J Skisser.
FIA klassade stolar och bälten ska användas, dock accepteras att FIA:s
åldersgräns inte uppfylls avseende sista användningsdag (se vidare reglemente
TR-1 TR5.6, TR5.16). Armstraps med SFI 3.3 godkännande tillåts.
En rekommendation är att utrusta bilen med ett fast brandsläckningssystem,
från FIA Technical list nr 16, “Extinguisher systems homologated by FIA”.
(se vidare reglemente TR-1 TR 5.7.2 Fast släckningssystem)
© 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
DG-P 12
Vagnbok
12.1 Är obligatorisk och beställs i samband med besiktning från utskottet, kontrollmärke ges
efter godkänd årsbesiktning.
12.2 Årsbesiktning utförs av utskottet utsedda besiktningsmän.
12.3 Årsbesiktning beställs av utskottet.
DG_Tekniska_regler-2015.doc - Utgåva: Mars 2015
Sidan 6 av 6