Professor Börje Kullenbergs papper H 226

Professor Börje Kullenbergs papper
H 226
Fysikern och oceanografen Börje Kullenberg (1906-1991) föddes i Uppåkra socken i Skåne som son
till lantbrukare Enoch Persson Kullenberg och Anna f. Lindholm.
Börje Kullenberg tog studenten vid Katedralskolan i Lund år 1924. Efter värnplikts- och
reservofficersutbildning vid Kungl. Wendes artilleriregemente i Kristianstad fortsatte han sina
akademiska studier vid Lunds Universitet. År 1934 blev han fil. lic. och år 1938 disputerade han i
fysik på sin avhandling The Stark Effect of hydrogenic fine-structure.
Redan som student visade Börje Kullenberg ett stort intresse för havsforskning och blev anställd som
assistent vid Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen 1930-1948. År 1942 blev han docent i
oceanografi vid Göteborgs högskola och lade där grunden till den moderna utbildningen i fysisk
oceanografi. Åren 1948-1956 verkade Kullenberg som laborator vid Oceanografiska institutionen i
Göteborg. År 1956 utnämndes han till professor i oceanografi vid det nyinvigda Göteborgs universitet.
Sin forskning riktade Börje Kullenberg i synnerhet mot havets strömmar och dynamik. Redan före
andra världskriget gjorde han utförliga mätningar och publicerade en rad arbeten rörande havsvattnets
rörelser i Kattegatt och i Östersjön. Han studerade även havsvattnets optiska egenskaper och under
1940-talet i samarbete med oceanografen Nils Jerlov genomförde han viktiga mätningar på Bornö
Station i Gullmarsfjorden, Bohuslän.
Börje Kullenberg lade stor vikt vid utveckling av nya instrument och analysmetoder för havsforskning.
År 1940 konstruerade han i samarbete med professor Hans Pettersson ett vakuumlod för stora
havsdjup och 1944 tillsammans med instrumentmakaren Axel Jonsson ett kolvlod med en särskild
mekanism som utlöstes när lodet nådde fram till havsbotten. Kolvlodet prövades på stora djup i
Medelhavet år 1946 på forskningsfartyget Skagerak.
Börje Kullenberg deltog i ett 30-tal hydrografiska expeditioner både i skandinaviska farvatten samt i
Medelhavet och runt jorden. Han var biträdande expeditionsledare vid den svenska
djuphavsexpeditionen på fartyget Albatross som genomfördes åren 1948-1949 under Hans Petterssons
ledarskap. Under expeditionen lyckades man med hjälp av det Kullenbergska kolvlodet ta upp ett stort
antal sedimentproppar från havsbotten på flera tusen meters djup och göra den första kartläggningen
av de ekvatoriella havsområdenas sediment.
Som oceanograf samarbetade Börje Kullenberg med flera internationella forskningssamfund, bl.a. var
han svensk expert, 1939, 1945-1946 och senare svensk delegat, 1949-1974, i det internationella rådet
för havsforskning (ICES). Åren 1956-1963 var han generalsekreterare och år 1963 vicepresident i den
internationella associationen för fysisk oceanografi (AIOP/IAPO). Hemma i Sverige var Kullenberg
medlem i Kungliga Vetenskapsakademin och mellan 1960 och 1965 var han ledamot av det
naturvetenskapliga forskningsrådet.
Åren 1966-1969 var Börje Kullenberg prorektor vid Göteborgs universitet.
För sina uppfinningar och banbrytande vetenskapliga insatser hyllades Börje Kullenberg med Sixten
Heymans pris 1947, J.A. Wahlbergs guldmedalj 1950 och Finlands Vita Ros orden 1956. På sin 80-års
dag hedrades han av sina kollegor och elever med en festskrift Nordic Perspectives of Oceanography:
studies in honour of Börje Kullenberg 11 May 1986, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället,
Göteborg, 1990.
Börje Kullenberg gifte sig 1937 med Anna-Lisa Stendahl (1908-1982) och hade tre barn.
Professor Börje Kullenbergs papper förvärvades av Göteborgs universitets bibliotek år 1991 (Acc
1991:8) som gåva från Oceanografiska institutionen vid Göteborgs universitet. Arkivet består av 14
volymer och omfattar tiden 1923-1976. I arkivet ingår manuskript och arbetsmaterial, ämnesordnade
handlingar, tryck, fotografier, en klippsamling, som bl.a. innehåller ett omfattande material om
2
Albatross-expeditionen, och en svit vetenskaplig korrespondens från 1956 som oavsett sin
fragmentariska karaktär avspeglar Börje Kullenbergs stora internationella vetenskapliga nätverk.
Förteckning
Manuskript och arbetsmaterial
Volym Titel
1
En rörsond i stånd att upptaga långa sedimentprofiler från
havsbotten: redogörelse till Statens naturvetenskapliga
forskningsråd
Tid
1952
1
A new core-sampler: koncept till figurer och korrektur
1955
1
Kolvlod (Stora lodet)
Odat.
1
Kolvlod och andra instrument, bilder på core samples:
fotografier och reproduktioner
Odat.
1
Koppling för kolvlod m.m.
Odat.
1
Manuskript till radioprogram 10/4-1943 med Julius Rabe
(1890-1969), radioprogramchef i Göteborg, Carl Skottsberg
(1880-1963), botaniker, Orvar Nybelin (1892-1982), zoolog,
Hans Pettersson (1888-1966), oceanograf, Börje Kullenberg
(1906-1991), oceanograf
1943
Anm.
1 manuskript
(fuktskadat),
Bilagor: 14
originalritningar
1 bl. korrektur,
11
originalritningar,
2 fotografier, 14
ljuskopior
29 bl. med
originalritningar
8 fotografier, 8
bl. med
reproduktioner
13 bl. med
originalritningar,
9 ljuskopior
12 bl.
Biographica
Handling
Kullenberg Einar Börje 1906 05 11- 1991 12 02: en biografi
sammanställd av Artur Svansson
Minnesteckningar
Tid
December
1991
1991
Anm.
3 bl.
1 bl.
Fotografier
Porträtt av forskare, bilder på forskningsfartyg, m.m.
Volym Bild
1
Forskningsfartyget Sagitta
1
Forskningsfartyget Ernst Krenkel
Tid
Odat.
1962?
Odat.
1
Oidentifierad landskapsbild
Odat.
1
Porträtt av Frédérique Joliot-Curie (1900-1958), fysiker, Wien.
Fotograf Dora Horovitz, Wien, Stubenring, 2
Juni 1934
1
Porträtt av Haaken Hasberg Gran (1870–1955), professor
botanist, havsforskare.
Odat.
Anm.
8 sv/v
fotografier
1 sv/v
fotografi
1 s/v
fotografi
1 sv/v
fotografi med
autograf
1 sv/v
fotografi
3
Tryck
Volym Titel
1
Kullenberg, B., Jerlov N.G. Utredning rörande spridning och
avsättning av i vattnet suspenderat slam vid utstjälpning av
mudder i Byfjorden våren 1953
Tid
1953
1
1948
Anm.
1 stencil,
bilagor: 11
originalritningar,
1 brev till B.
Kullenberg från
sekreterare vid
Sveriges
geologiska
undersökning,
29/5-1954
1 häfte
1951
1 häfte
1
Association d'océanographie physique. Union géodesique et
géophysique internationale. General assembly (1948: Oslo).
-Reports of scientific committees and abstracts of
communications / Association d'océanographie physique
internationale, General assembly at Oslo, August 1948
Union geodesique et geophysique internationale. Neuvième
assemblée générale. Association de météorologie (1951:
Bruxelle).- Adress présidentielle et Compte rendu du
symposium sur la circulation générale des océans et de
l’atmosphère / Neuvième assemblée générale Bruxelle, août
1951
Ämnesordnade handlingar
Vol. 2-3
Handlingar rörande installationsmiddag vid Göteborgs universitet 2/11 1956
Vol.2., 1 fasc.
Handlingar rörande Oceanografiska institutet i Göteborg, 1952-1956
Volym Handling
2
Rapport sur l’activitè du laboratiore du chimie de L’institue
Oceanographique de Göteborg de Juin 1950 à 1952
2
Förslag till havsforskningsinstitut uppgjort i maj 1935 av A.
Funkqvist och F. Lindström arkitekter
2
Diverse handlingar
Tid
1952
Anm.
1 fasc.
1935
1 ritning
1956
1 fasc.
Handlingar rörande Svenska Hydro-biologiska kommissionen och dess
Fyrskeppsundersökningar
Volym Handling
2
Strömmätningar 1915 och Bornö Hydrografiska serier våren
1925
2
Internationella expeditionen augusti 1931: hydrografiskt snitt
Gullmaren-Kattegatt-Helsingör; Strömmätningar i Östersjön
1938
2
Inventarier över meteorologiska och hydrografiska instrument
1932, 1943; Undersökningsfartyget Skageraks rapport 19321933, m.m
Tid
1915-1925
Anm.
1 bd.
1938
1932-1943
1 pärm
4
2
2
2
2
Inventarier D 3:1
Räkenskaper 1923
Räkenskaper för året 1/7 1925-30/6 1926
Bokslut
1923
1925-1926
1927-1928
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
Vol. 4-8 Handlingar rörande den internationella associationen för fysisk oceanografi
(Association International d’ Oceanographie Physique/International Association of Physical
Oceanography (AIOP/IAPO))
Volym Handling
4
AIOP publikationer: Publikationslista av AIOP 1959,
korrespondentregister för kopior av vetenskapliga
publikationer, korrespondens och beställningar av
publikationer. Korrespondensen är alfabetiskt ordnad efter
institution/namn.
5
AIOP publikationer forts.: Korrespondens och beställningar
av publikationer 1956-1964. Kronologiskt ordnade,
korrespondens från samma institution hålls ihop.
6
Handlingar rörande Det Internationella sammanträdet av
AIOP i Toronto, september 1957
7
Handlingar rörande Det internationella sammanträdet av
AIOP i Berkeley, augusti 1963
8
Allegat, redovisningar för AIOP:s expenser samt
korrespondens
Tid
1956-1963
Anm.
1 kps. (vol.4)
1957-1964
1 kps.(vol.5)
1957
1 kps. (vol.6)
1963
1 kps (vol.7)
1957-1959
1 kps. (vol.8)
Handlingar rörande marinbiologiska forskningsfartyget Sagitta
Vol.9. 1 kps., 1961-1968
Tidningsklipp
(ordnade kronologiskt)
Vol.10. I. 1939-1948
Vol.11. II. 1948-1949
Vol.12. III. 1949-1952
Vol.13. IV. 1952-1976
Vetenskaplig korrespondens
Vol.14
Brev från Börje Kullenberg till institutioner
Brevmottagare
Bataafsche Petroleum Maatschappij
The Chairman of the Defense Research Board Ottawa,
Canada
Befälhavaren på undersökningsfartyget Eystrasalt
Tid
1956
1956
Antal, anm.
1 brevkopia
1 brevkopia
1956
1 brevkopia, 1
telegram från
Friedman till B.
5
Nautisk Tidskrift, redaktör
Svenska handelsbanken AB
1956
1956
Kullenbergdat.
26/11/-1956, 1
karta
1 brevkopia
1 brevkopia
Brev från Börje Kullenberg till enskilda personer
Brevmottagare
Bolin, Bert (1925-2007), docent, meteorolog
Carruthers, James Norman (1895-1973), dr., oceanograf
Christiansson, E.Th. ( - ), direktör
Dietz, Robert Sinclair (1914-1995), dr., geolog
Emiliani, Cesare (1922-1995), geolog
Tid
1956
1956
1956
1956
1956
Etter, Alfred Gordon (1919-1978), dr., geolog
Florin, Sten (1905-1987), professor, geolog
Fredrickson, A.F. (
- ), dr.
Funke, Gösta W. (1906-1991), fysiker, sekreterare åt Statens
Naturvetenskapiga Forskningsråd
Hela, Ilmo (1915-1976), professor, oceanograf
Hessland, Ivar (1914-2006), professor, geolog
Jakhelln, Anton ( - ), oceanograf
Johansson, J. Viktor (1888-1967), fil.dr., förste bibliotekarie
Kuenen, Philip Henry (1902-1976), professor, geolog
Laclavère, George (1906-1994), geograf
(Se även Handlingar rörande Association International
d’Ocanographie Physique/International Association of
Physical Oceanography (AIOP/IAPO), vol.4-5)
Laevastu, Taivo (1923-2002), marinbiolog
Lindblad, Bertil (1895-1965), professor, astronom
Lundqvist, Gösta (1894-1967), statsgeolog
Mabley, Louis C. ( - ), kapten
Olausson, Eric (1923-2010), professor, marinbiolog
Palmén, Erik (1898-1985), professor
Paulian, Renaud (1913-2003), dr., entomolog
Picotti, Mario (1887-1976), professor
Redfield, Alfred Clarence (1890-1983), dr., oceanograf
Riccardi, Riccardo (1897-1981), professor
1956
1956
1956
1956
Rossby, Carl Gustaf (1898-1957), professor, meteorolog
1956
Ström, Kaare (1902-1967), professor, limnolog, geolog
Sörensen, Ingemar (1918-2001), fil.lic., byråchef
Zeigler, John Milton ( - ), dr., maringeolog
1956
1956
1956
1 brev
1 brevkopia
1 brevkopia
1 brevkopia
2 brevkopior
1 brevkopior
2 brevkopior
2 brevkopior
2 brevkopior
3 brevkopior, 1
bilaga
2 brevkopior, 1
telegram
1 brevkopia
1 brevkopia
1 brevkopia
Tid
1956
1956
1956
Antal, anm.
1 brev, 1 bilaga
1 brev
1 brev
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
Antal, anm.
1 brevkopia
1 brevkopia
1 brevkopia
2 brevkopior
1 brevkopia, 1
bilaga
1 brevkopia
1 brevkopia
2 brevkopior
2 brevkopior, 3
bilagor
4 brevkopior
1 brevkopia
1 brevkopia
5 brevkopior
1 brevkopia
1 brevkopia
Brev till Börje Kullenberg från institutioner
Brevavsändare
Bataafsche Petroleum Maatschappij
Butterworth’s Scientific Publication
Svenska handelsbanken, AB
6
Brev till Börje Kullenberg från enskilda personer
Brevavsändare
Bolin, Bert (1925-2007), docent, meteorolog
Bruun, Anton Fredrik (1901-1961), oceanograf, iktyolog
Carruthers, James Norman (1895-1973), dr., oceanograf
Dietz, Robert Sinclair (1914-1995), dr., geolog
Emiliani, Cesare (1922-1995), geolog
Etter, Alfred Gordon (1919-1978), dr., geolog
Florin, Sten (1905-1987), professor, geolog
Fredrickson, A.F. (
- ), dr.
Hela, Ilmo (1915-1976), professor, oceanograf
Hessland, Ivar (1914-2006), professor, geolog
Kolbe, Robert William (1882- ), fil. dr.
Kuenen, Philip Henry (1902-1976), professor, geolog
Laevastu, Taivo (1923-2002), marinbiolog
Landergren, Sture (1897-1984), dr., geolog
Lundqvist, Gösta (1894-1967), statsgeolog
Mabley, Louis C. ( - ), kapten
Moussa, Ahmed ( - ), professor
Nichols, C.L. ( - ), Rear-Admiral
Olausson, Eric (1923-2010), professor, marinbiolog
Palmén, Erik (1898-1985), professor
Paulian, Renaud (1913-2003), dr., entomolog
Picotti, Mario (1887-1976), professor
Redfield, Alfred Clarence (1890-1983), dr., oceanograf
Riccardi, Riccardo (1897-1981), professor
Rossby, Carl Gustaf (1898-1957), professor
Ströberg, Sven Gustaf (1911-1972), juris kand.,
akademisekreterare
Ström, Kaare (1902-1967), professor, limnolog, geolog
Tambs-Lyche, Hans (1913- ), marinbiolog
Wickerts, Sture (1925-1999), meteorolog
Zeigler, John Milton ( - ), dr., maringeolog
Uppdaterad 2015-07-22
Tid
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1962
Antal, anm.
1 brev
1 brev
1 brev
1 brev
1 brev
1 brev, 1 bilaga
1 brev
2 brev
4 brev
1 brev, 1 bilaga
2 brev, 1 bilaga
1 brev
1 brev
1 brev
1 brev
1 brev
1 brev
1 brev, 1 bilaga
3 brev
1 brev
2 brev
3 brev, 1 bilaga
2 brev
3 brev
4 brev, 2 bilagor
1 brev
1956
1970
1956
1956
2 brev, 1 bilaga
1 brevkopia
1 brev
1 brev