Kom och Spela Din Musik Allspelslåtar

Kom och Spela Din Musik
Låt- och Visstämma i
Bokenäs Bygdegård
Lördag 10
2015
9 maj 2014
Allspelslåtar
Durspel ur Ragnor Grahns samling, Uddewlla-
AN/VA-KAJSA
s,4-
IAN -
,54R
o"AA , - .
JA?
JA
DANIAR
ou si
I . A N N A T N S A , A N N A K A J S A /u,qnr6x
JA KANTE HJALPIT,JA KANTEwAtu\
JA HARsi opr I MtN ri !
VAPF'R }ANSAR DU SA?
vAR:
IA
Jn
I
?
Efter Ludvig Johansson, Norra Grundsund.
t
I
t i l '
'^-'tl
mBsi at r ntn ri !
i
KALLE,VARF,RVALSAR
lU Si ?
2. KRANSA KALLFTKRANSA
JA E Di fvuN6EN, JA E Di TT1NGEN/
rdnLt tnp oxr r ett rA !
wp#B vALs^Ea.JsA?
s/ anr I EN rA !
JAh'.1P
Visan om Anno-Kajsa kan gtirna uarieras genom att
man byter ut huvudpersonens nqmn. Vi har hittills
stltt pafyra namnuarianter: Anna-Kajsa (frdn Nona
Grundsund), Kransa-Kalle (Orust), Jeppe Jeppson
(Bokeniis) och Hans i hisseliisten (ocksaJran Orust).
Den enkla mazurkamelodin iir typisk16r den musik
som speladespd de smd en- och tudradiga dragspel
som uar uanliga i bdrion pd seklet.
I
I
I
I
7
Lindholms brudmarsch
J:sa
D
A
A
Kapten Lindholm Rågårdsvik?
A
D
E
E
A
Violin I
Violin 2
D
A
m
A E
D E
Vln. I
A E
A
Yln.2
E
E
D
A
Vln. I
Vln.2
A
D
E
A
E
A
E
A
A
Chockela å bullar
Efter Ida Bergstedt, Göteborg
#
& #C
#
&#
6
#
&#
11
D
œœœœœ œœœ œ
œœ œ
œœœœœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
Du
ska få chockela å du
œ
œœœœ œ
ska få bullar.
Du ska få lig -ga på ar -men å rul - la.
A7
œ
raj
œ
œ œ
da - - -di
ra
œ œ
D
da - - - -di
da - - -di
da - - - di
œ
raj - - - - da,
œ
da - - - di raj
da,
œ
da
Raj da - di ra dadi
œ
œ œ
D
A7
œ
ra
œ œ œ
da - - - di
D
G
ki -ne-ma-togra -fen. Du ska få följa me till Strömstad på bal.
A7
Du ska få följa me till
™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
D
œœœœ œ œœ˙
œ
œ
œ
##
& œ œ œ œ œ
14
D
A7
ra
dadi dadi raj da
œ
œ œ œ
œ œ
raj
da - - -di
da - - di
G
œ œ
da - - - -di
D
œ
raj
ra
œ
daj
˙
da.
1. Du ska få chokela å du ska få bullar.
Du ska få ligga på armen å rulla.
Du ska få följa me till kinematografen.
Du ska få följa med till Strömstad på bal.
Raj dadi ra dadi dadi dadi rajda,
ra dadi ra dadi da dadi rajda.
Raj dadi ra dadi dadi dadi rajda,
ra dadi ra dadi rajdaj da.
2. Du ska få sockertöj å du ska få lade.
Du ska få ligga på min stora tjocka mage.
Du ska få följa me till Strömstad å bade.
Du ska få följa me till kinematobläng.
Raj...
3. Du ska få kaffegök å du ska få kage.
Du ska få allt som ditt hjärta kan behage.
Du ska få följa å lyssna på Kjell Krage.
Du ska få följa me till Henåa på pub.
Raj...
Anmärkning: Bohuslän har sedan gammalt haft livliga förbindelser med Norge. Under senare
delen av 1800-talet var det många unga män som sökte sig dit för att arbeta på
gårdar och tegelbruk. Den här trallen har säkert också fått sin spridning genom
säsongsarbetare. Den lär ha gått fram som en farsot i de svensk-norska
gränsbygderna på 1920-talet. Den tredje versen har "Ådran" gjort själva en gång
på 80-talet.
Dragsmarkshambo
Spelad på gammeldanskvällar på 80-talet i Dragsmarks bygdegård
Efter Sören Nilsson
#3
œ
j œ œ œ j ≈ œr œ œ™ œ œ ™ œ œ ™ œ ™
œ
& 4 œj ™™ œ ™ œ œ ™ œ œ ≈ R
œ œ œ™ œ œ™ œ
œ
G
D
G
D
G
2. G
# j œ œ œ œ ™ œ œ ™ œ ™ 1.
œ œ œ œ ™ j ™™ œ ˙
& œ ≈R
œ
œ™ œ œ œ™ œ Gœ ™
™™
Ϫ
œœ™ œœ™ œ
C
7
#
™
& œ™ œ œ™ œ œ œ
D
œ™ œ œ™ œ œ
# œ™ œ
1.
œ ™ œ œ™ œ
Ϫ
œ
&
œ™ œ
Ϫ
œ œ
D
œ™ œ œ™ œ œ™ œ
G
G
C
˙
™™ œ
G
2.
Ϫ
‰
Engelska Nr.1
Efter Anders Karlsson, Ytterby
#2
œœ œ œ œ
œœ
œœ
œœ
œœ
& 4 œ œ ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™œ œ œ œ œ œ œ œ œ
G
D
C
G
D
G
D
C
G
D
G
D
œ
œ
œ
# œ œœœœ œ œœ
œ
œ
œœ œœœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
™
™
#
œ
œ
œœœ œ ™ ™ œ œ
& œ
8
G
D
D7
G
G
# œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
1.
2.
œ œ œ œ œœœ ™™ œ œœœj ‰
&
13
Hela familjen
Polska efter Gustaf Johannesson
E.Ö 68
## 3 !
& 4œ
D
&
##
&
# # œD œ
5
9
D
œ
A
œ. œ œ œ œ œ
A
œ. œ œ œ œ œ
3
# # Dœ . œ œ
œ œœ
&
# # œD
&
1
D
D
œ. œ œ
œ . œ .. œD
2
A
D
3
D
œ œ œ œ œ œ œ
A
1
˙
œ
œ œ œ œ œ Aœ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ Aœ
œ œ œ œ œ œ
3
3
3
œ
A
œ
.
œ
œ
œ
œ
œœ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ . !œ .. œD œ œ
2
13
17
3
˙
..
[]
..
G
C
D
G
C
D
G
G
D
C
C
D
G
G
G
G
G
G
D
D
G
D
G
C
G
D
G
G
Lybeckare
efter Martin Martinsson, Orust
G
C
G
D
G
C
G
D
#2 ≥
™
œ œ œ œœ œ œ
œœ
& 4 œ œœ œ œ œœœ œ œ œœ
œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œœ
œ
œ
8
&
# œ™ œ
œ œ œ
œ≥ œ œ
™™ ™™
œ œ
G
C
G
œ œ
œ œ œ
D
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œœœ œ
œ
œ
& œ
œ œœœ œ œ œœœœœœ œ œ œ
12
#
G
C
G
D
G
™™
Polkett (Ballongpolketten)
efter August Andersson, Svarteborg
D
≥
™
œ
™
œ
# 2 œ œ œœ
œ
& #4
D
1.
D
2.
D
œfij
A
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ≤ œ™ œ œ™ œ œ œ œ œ ≤
œ œœ
œ
œ œ
D
# œ œ œ œ ™ œ œ œ
™
&#
8
D
## œ œ ≤
œ
&
13
D
G
A
≥
œ
™™ œ œ œ nœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ
œ
D
≥
œ œ œ œ≤
œ
œ
n
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
D
G
A
D
Upptecknad av Sören Nilsson