Reglemente - Forsränningen - Uppsala teknolog

REGLEMENTE
1 (9)
DOKUMENTDATUM:
UTSKRIFTSDATUM:
15-01-21
15-04-13
Reglemente Forsränningen i Uppsala, 2015
med reservation för ändringar, senast uppdaterad 130429.
§1 Detta dokument
I detta dokument gäller följande:
1.1
Arrangören är UTN, Uppsala teknolog- och naturvetarkår.
1.2
Med besättningsmedlem menas person som betalat anmälningsavgiften och som
tillåts att deltaga i Forsränningen.
1.3
Med kapten menas den person som står uppskriven som lagkapten på anmälan –
vilken står som ansvarig för flotten. Kaptenen är även besättningsmedlem.
1.4
SÄK är en av medlemmarna i Forsränningskommittén, Forskå, och är den
person som ansvarar för säkerhet och därmed godkänner samtliga flottar. SÄK
är detta år Christina Ljungqvist
1.5
Detta dokument ska läsas igenom samt undertecknas av samtliga
besättningsmedlemmar innan målandet av flotten påbörjas. När alla
besättningsmedlemmar skrivit på reglementet kan penslar kvitteras ut i
infoteket och man kan börja måla sin flotte.
1.6
Forsränningen omfattar perioden 150422-150430.
§2Besiktning av flotte och besättning
§2.1 Farkost med besättning skall:
2.1.1
Besiktigas före deltagande i Forsränningen av arrangören.
Besiktning av flotten sker kontinuerligt av SÄK under hela byggveckan,
framförallt innan målandet av flotten påbörjas. Alla andra Forskåiter kan
rådfrågas men skiljefrågor avgörs av SÄK. Besiktning av besättning sker på
morgonen den 30 april på startplatsen av SÄK eller av arrangören utsedd
person.
2.1.2
Befinna sig vid startplatsen den 30 april vid, av arrangören, tilldelad tid.
Sen ankomst kan leda till att besättningen med tillhörande utrustning inte
besiktigas och därmed inte tillåts delta i Forsränningen.
E-post, webb
Telefon
Postadress
Besöksadress
[email protected]
www.utn.se
018 - 57 25 20
Uthgård
752 37 Uppsala
Uthgård
Polacksbacken, hus 73
REGLEMENTE
2 (9)
DOKUMENTDATUM:
UTSKRIFTSDATUM:
15-01-21
15-04-13
§2.2 Om farkost förbjuds delta:
2.2.1
Kommer anmälningsavgiften samt eventuell hyrd utrustning ej att betalas
tillbaka.
2.2.2
Är dess besättning skyldig att tillse att farkosten tas omhand. Tar besättningen
inte hand om farkosten kommer kostnaden för bortfraktande att debiteras
farkostens kapten.
§3 Regler för flotte
§3.1 Farkosten skall:
3.1.1
Vara byggd på så sätt att inget sjunker om flotten går sönder.
3.1.2
Vara tydligt märkt på respektive långsida med flottens startnummer samt
antalet rännare (på följande format: Startnummer:antal rännare, ex: 25:4).
3.1.3
Vara konstruerad så att riskerna för personskador minimeras.
Exempel på riskfaktorer är vassa kanter i ramens hörn, blottade
spikhuvuden, stålplåt och ståltråd. Det är ej tillåtet att applicera rep eller
liknande som kan komma att utgöra farliga snaror för besättningen
(undantag för lyftöglan).
3.1.4
Vara bemannad av minst två (2) och högst fyra (4) besättningsmedlemmar.
3.1.5
Ha en lyftögla i angiven storlek ordentligt fastsatt längst fram på flotten. Detta
för att flotten lätt ska kunna bogseras och plockas upp ur vattnet vid mål.
§3.2 Flotten skall inte:
3.2.1
Vara någon form av ”färdig produkt”, såsom jolle, gummibåt, kanot etc.
3.2.2
Ha några lösa föremål ombord som stolar, bord etc.
3.2.3
Vara konstruerad med hög reling eller kant.
Hög reling eller håligheter kan vid en eventuell kapsejsning bilda fickor där
personer med flytväst kan pressas upp och fastna. Bygger ni en kant runt
flotten, se till att lämna öppet någonstans, till exempel baktill, så att man lätt
kan ta sig upp på flotten igen från vattnet om man ramlar i.
E-post, webb
Telefon
Postadress
Besöksadress
[email protected]
www.utn.se
018 - 57 25 20
Uthgård
752 37 Uppsala
Uthgård
Polacksbacken, hus 73
3.2.4
REGLEMENTE
3 (9)
DOKUMENTDATUM:
UTSKRIFTSDATUM:
15-01-21
15-04-13
Vara konstruerad med tak eller överbyggnad.
Tak eller överbyggnad är en säkerhetsrisk då besättningsmedlem riskerar att
bli instängd eller fastna. Löstagbara delar kan godkännas men kräver
särskilt tillstånd av SÄK.
3.2.5
Vara längre än 240 cm, bredare än 120 cm eller ha en fast konstruktionshöjd
över 80 cm.
Maximalhöjden är satt med hänsyn till den lägsta brohöjden och kan i
värsta fall behöva justeras i efterhand om vattenflödet är extra högt. Längd
och breddmåttet får överskridas men då har rännarna själva ansvaret
att transportera flotten till startområdet.
3.2.6
Vara utrustad med någon form av drivmotor, motordriven pump eller liknande
anordning.
3.2.7
Vara konstruerad av sammanbundna oljefat, eller liknande.
3.2.8
Vara ledad eller delad.
Inga ”släptåg” är tillåtna.
3.2.9
Ha hängande eller eftersläpande rep, vajer, tråd eller dylikt.
3.2.10 Ha någon spik i cellplasten
3.2.11 Innehålla någon form av reklam, om den inte tillhör företagsklassen och har
betalat den högre startavgiften. Sektionsföreningar får dock göra reklam för sig
själva. Flotten får heller inte innehålla någon form av politiska budskap.
Undantag kan ges till vissa ideella föreningar. Godkännande av detta ges av
Forskarl (Victoria Carlsson Lundström) eller Kom (Josefine Grundius).
§4 Regler för besättning
§4.1 Alla besättningsmedlemmar ska:
4.1.1
Vara minst 18 år fyllda.
4.1.2
Bära hel och CE-godkänd flytväst med alla spännen knäppta.
4.1.3
Bära heltäckande skor.
E-post, webb
Telefon
Postadress
Besöksadress
[email protected]
www.utn.se
018 - 57 25 20
Uthgård
752 37 Uppsala
Uthgård
Polacksbacken, hus 73
REGLEMENTE
4 (9)
DOKUMENTDATUM:
UTSKRIFTSDATUM:
15-01-21
15-04-13
E-post, webb
Telefon
Postadress
Besöksadress
[email protected]
www.utn.se
018 - 57 25 20
Uthgård
752 37 Uppsala
Uthgård
Polacksbacken, hus 73
4.1.4
REGLEMENTE
5 (9)
DOKUMENTDATUM:
UTSKRIFTSDATUM:
15-01-21
15-04-13
Bära godkänd hjälm passande för ändamålet, knäppt under hakan.
T.ex. cykelhjälm eller hockeyhjälm.
4.1.5
Bära våtdräkt.
Heltäckande våtdräkt är att föredra.
4.1.6
Ha farkostens nummer synligt på kroppen, både bröst och rygg.
Nummerlappar samt säkerhetsnålar kommer att delas ut vid start.
4.1.7
Vara namngivna i reglementet ”Reglemente Forsränningen i Uppsala, 2015” och
ha en ansvarig kapten. Kapten ansvarar för att eventuell ny besättningsmedlem
finns med i reglementet.
§4.2 Besättningsmedlemmar skall inte:
4.2.1
Vara fastbundna i farkosten eller varandra.
4.2.2
Vara alkohol- eller drogpåverkade.
Alkoholtester kommer vid behov genomföras innan start.
4.2.3
Medföra alkohol eller droger till startområdet eller på flotten.
4.2.4
Ta emot alkohol eller droger under ränningen.
4.2.5
Bära huva eller dylikt som riskerar att täppa till mun eller förhindra
räddningsarbete.
§5 Lösa föremål
§5.1
Lösa föremål i flotten annat än åror och föremål godkända av SÄK är förbjudna. Inga
föremål får kastas mot farkost, kastas mot enskilda personer eller tillföras farkosten
under färden. Föremål som kan undantas från denna paragraf kan vara te.x
vattenballonger, kontakta SÄK vid frågor. Medvetet vattenstänk får under inga
omständigheter riktas mot publiken.
Personer som bryter mot regler enligt §5 kommer ovillkorligen att polisanmälas .
E-post, webb
Telefon
Postadress
Besöksadress
[email protected]
www.utn.se
018 - 57 25 20
Uthgård
752 37 Uppsala
Uthgård
Polacksbacken, hus 73
REGLEMENTE
6 (9)
DOKUMENTDATUM:
UTSKRIFTSDATUM:
15-01-21
15-04-13
§6 Bärgning av farkost
§6.1
Besättningen måste ta hand om sin farkost efter färden. Med detta innebär att vara
behjälplig med att ta upp flotten ur vattnet samt se till att den placeras på anvisat
område av Mål (Lucas Wennerholm). I annat fall debiteras kostnaden för upptagning på
farkostens ansvarige kapten.
§7 Särskilda skäl
Vid onormalt högt eller lågt vattenstånd vid ränningens tidpunkt så att inte
säkerheten för deltagarna kan garanteras kommer inte Forsränningen att
genomföras på ett normalt sätt. Om detta skulle bli aktuellt kommer
ytterligare information delges. De anmälda lagen kommer då inte att få
pengarna tillbaka.
§8 Övrigt
§8.1
Besättningen är skyldig att bistå nödställd person i vattnet, men det är förbjudet att ta
upp icke-nödställda fripassagerare.
§8.2
Besättningen är skyldig att rätta sig efter uppmaningar från arrangören, funktionärer,
räddningsdykare, ytbärgare eller annan insatspersonal, t.ex. polis och sjukvårdare.
§8.3
Kaptenen är ersättningsskyldig vid eventuella skador på besättningens hyrda
utrustning, dvs. våtdräkter, hjälmar och flytvästar.
§8.4
Varje rännare är skyldig att ta del av den rännarinformation som finns samt delta under
rännarutbildningen.
Undantag kan tillgodoses. För detta kontakta Flott (Olivia Dahlqvist) eller SÄK
(Christina Ljungqvist).
§8.5
En besättningsmedlem får ej byta flotte under Forsränningen, undantaget nödställda
rännare.
E-post, webb
Telefon
Postadress
Besöksadress
[email protected]
www.utn.se
018 - 57 25 20
Uthgård
752 37 Uppsala
Uthgård
Polacksbacken, hus 73
REGLEMENTE
7 (9)
DOKUMENTDATUM:
UTSKRIFTSDATUM:
15-01-21
15-04-13
§8.6
Besättningsmedlemmar ansvarar för att meddela om de inte vill vara med på kort som
kan komma att publiceras av UTN. För att ta bort kort som redan har publicerats av
UTN kontaktas valfri Forskåit.
E-post, webb
Telefon
Postadress
Besöksadress
[email protected]
www.utn.se
018 - 57 25 20
Uthgård
752 37 Uppsala
Uthgård
Polacksbacken, hus 73
REGLEMENTE
8 (9)
DOKUMENTDATUM:
UTSKRIFTSDATUM:
15-01-21
15-04-13
Genom undertecknade av detta dokument intygar varje besättningsmedlem
att:
•
Denne har läst och förstått reglementets innehåll.
•
Denne lovar att inte bryta mot några punkter i detta reglemente vid
deltagande i Forsränningen.
•
Denne inte deltar i Forsränningen om denne misstänker att det innebär
en risk för dennes egen hälsa.
… samt förstår och instämmer i att:
•
Forsränning i Fyrisån kan innebära risker, risk för personskada finns
och kan aldrig helt elimineras.
•
Arrangören innehar rätten att förbjuda besättningens deltagande i
Forsränningen.
•
Arrangören inte tar något ansvar för personskador eller skada på eller
förlust av egendom.
E-post, webb
Telefon
Postadress
Besöksadress
[email protected]
www.utn.se
018 - 57 25 20
Uthgård
752 37 Uppsala
Uthgård
Polacksbacken, hus 73
REGLEMENTE
9 (9)
DOKUMENTDATUM:
UTSKRIFTSDATUM:
15-01-21
15-04-13
Flottens namn
Startnummer
Kapten
Besättningsmedlem 3
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Personnummer
Personnummer
Kontakt, mobil
Kontakt, mobil
Kontaktuppgift anhörig
Kontaktuppgift anhörig
Besättningsmedlem 2
Besättningsmedlem 4
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Personnummer
Personnummer
Kontakt, mobil
Kontakt, mobil
Kontaktuppgift anhörig
Kontaktuppgift anhörig
(Fylls i av Forskå)
E-post, webb
Telefon
Postadress
Besöksadress
[email protected]
www.utn.se
018 - 57 25 20
Uthgård
752 37 Uppsala
Uthgård
Polacksbacken, hus 73