2.2 Material, teknik utifrån traditionen, sömnad

 Kursplan sömnad 2.2
Utbildningens benämning
Kursen namn, inriktning
Utbildningsnummer
Beslutat av styrelsen
Gäller från och med
Slöjd och hantverk – form och kultur
2.2 Material, teknik utifrån traditionen, sömnad
MYH2014/430
2015-08-21
Läsåret 2015/2016
Språk
Antal veckor
Studieomfattning
Valbar
Betyg
Svenska
10 veckor
Heltid
Nej
G och Ig
Undervisningsformer
Det praktiska arbetet är utgångspunkten för kunskapsinhämtande.
Undervisningen bedrivs genom demonstrationer, föreläsningar och egna
praktiska och teoretiska studier. Ett reflekterande synsätt betonas i
undervisningen. Kursen har obligatorisk närvaro vid undervisning och
handledning.
Lärar- och handledarledd tid
material, teknik & teori
undervisn.
handledning
år 2
år 1+2+3
40
60
teckning,
slöjd- &
ekonomi &
present.- &
projekt-
färg & form
kultur-
marknad-
utställnings-
arbete
historia
föring
kunskap
30
-
15
20
totalt
-
165 tim
Innehåll
Kursen fokuserar på det immateriella kulturarvet genom att göra analyser,
uppmätningar och dokumentation kring äldre föremål. Originalföremålens
funktion, användning samt tillverkningsteknik och metod analyseras. I kursen
arbetar man sedan med att skapa rekonstruktion eller inspirationsföremål. Vad
är en rekonstruktion? Vilka val gör man? Vilka material finns att tillgå idag?
Vilka redskap och metoder ska användas? Är originalföremålet funktionellt?
Detta är frågor som diskuteras och som ska motiveras i det skriftliga arbetet.
Jämförelser ska göras av olika metoder vid rekonstruktionen, exempelvis
handredskap kontra maskiner. Oftast görs analysprojekt i samarbete med någon
annan inriktning. I samband med analys och uppmätning av äldre föremål ingår
en studieresa. Arbetet redovisas för alla inriktningarna. Parallellt med det
praktiska arbetet ingår en fördjupningskurs i slöjd-, kultur- och stilhistoria.
Teori och praktiska moment varvas.
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
www.saterglantan.se • [email protected]
0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334
Delmoment
Material, teknik och teori: Modern sömnad: Mer komplicerat plagg utifrån givet
tema, där research och analys ingår. Design, konstruktion och sömnad av detta
plagg.
Folklig sömnad: Fördjupande handsömnadsövningar. Studier av äldre
handsydda plagg. Uppmätning och dokumentation av folkliga byxor.
Toileinprovning och sömnad av folklig byxa. Historik folkliga byxor.
Teckning, färg och form: Prova på kroki. Skissa/måla av äldre föremål.
Formgivning av mer komplicerat plagg (modell, material, snitt). Research och
tolkning av eventuellt tema. Moodboard, plaggskiss, illustration, stoffteckning.
Slöjd- och kulturhistoria: Grundkurs i stilhistoria. Livets och årets högtider
speglade utifrån bondesamhällets värdemätare; förstukvisten, det dukade
bordet och den bäddade sängen. Bouppteckningar, frågelistor, uppteckningar
och bilder som kulturhistoriska källor. Slöjdhistoria i anknytning till de tekniker
som ni arbetar med.
Förberedelser inför öppet hus. Öppet hus.
Presentation av era arbeten inför en annan inriktning. Fokus på presentationen
ska vara kring arbetsprocessen och materialen.
Presentations- och utställningskunskap:
Mål
Efter kursens slut ska den studerande
• kunna göra de avvägningar som måste göras för att kunna göra en
rekonstruktion utifrån de material som vi har tillgång till idag
• kunna rekonstruera äldre föremål/tekniker
• kunna jämföra rekonstruktionen med originalet och reflektera kring
skillnader och likheter
• kunna analysera och dokumentera ett föremål/teknik
• kunna motivera sina val i rekonstruktionen
• kunna beskriva sitt arbete och den arbetsgång som lett fram till
slutresultatet
• ta ansvar för arbetet och lösa de problem som uppstår
• redovisa sina arbeten och medverka aktivt i att tolka resultat och
formulera slutsatser
2
Examinationsform – kunskapskontroll
På kursen ges betyget godkänd eller icke godkänd. Kursen examineras genom
att redovisade praktiska resultat och dokumentation.
Betygskriterier
För betyget godkänt ska den studerande:
• hantera material, teknik och redskap på ett ändamålsenligt sätt
• beskriva sitt arbete och den arbetsgång som lett fram till slutresultatet
• ge motiveringar till sina val
• kunna motivera sina val i rekonstruktionen
• kunna beskriva sitt arbete och den arbetsgång som lett fram till
slutresultatet
• kunna reflektera kring resultatet av rekonstruktion i förhållande till
originalet
•
Dessa uppgifter ska vara klara och inlämnade:
Folklig sömnad:
• Två godkända provlappar: hållning över knä, laskning i sämskinn.
• Ett godkänt plagg: folklig byxa.
• Uppmätning och dokumentation av en byxa.
• Skriftlig redovisning av frågeställning utifrån teoretiska genomgångar
under kursen.
Modern sömnad:
• Konstruktion av eget plagg.
• Sömnad av toile till eget plagg. Sömnad av detta plagg.
• Skriftligt arbete innehållande: mönsterkonstruktion i skala 1:4 eget plagg,
moodboard, plaggskiss, illustration, sömnadsbeskrivning, samt
reflektioner runt arbetsprocessen.
3