Senaste Bulletinen! (Våren 2015)

E
DSÄNGSBULLETINEN
Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening
Utgåva 37, våren 2015
Ordföranden har ordet!
Vid årsmötet avtackades Ola Bogren
efter 8 år som föreningens ordförande. Stort tack för din insats, Ola!
Under dessa 8 år har föreningen aktivt verkat för alla boende i Edsängen med omnejd. Det har framförallt
handlat om kommunens planer för
Väsjöområdet. I flera avseenden har
vi fått gehör för våra synpunkter. Detaljplanerna har justerats så att planerade hus inte läggs på bergskammen
ovanför Lavendelvägen, det gamla
rökeriområdet planeras för parkering
i stället för bostäder, lekparkerna är
upprustade m.m.
Mycket händer fortfarande i och nära
Edsängen då:
• planerna för Väsjöområdet kan
fortfarande förändras
• linbana från Väsjön till Häggvik
planeras
• trafikåtgärder är planerade att utförs i Edsängen till hösten
• vattenkvaliteten är försämrad i delar
av Edsängen
Trots valberedningens ansträngningar gick det inte att hitta en ny ordförande bland föreningens medlemmar. Inför årsmötet började vi därför
planeringen för vad som skulle behöva göras när föreningen skulle upplösas.
Nu undanröjdes till slut hotet om
upplösningen av föreningen dels genom att jag erbjöd mig att bli ordförande, dels genom att Kerstin Johnson ställde sig till förfogande som ny
styrelseledamot.
Antagligen är steget lättare att bli
styrelsemedlem och inte gå direkt in
som ordförande. En förenings styrelse behöver hela tiden förnyas, finns
inte intresse av att delta i föreningens
arbete kommer den inte att överleva
på sikt.
Så frågan är, vad vill medlemmarna?
Jag kan konstatera att ganska få hushåll kommer på årsmötet. Kanske
tror man att alla beslut redan är fattade?
Eller tror man inte att det är någon
idé att reagera och lämna synpunkter på utvecklingen i och kring Edsängen?
Min erfarenhet är att det går att påverka! Det finns också fortfarande
många beslut som kommer att påverka oss boende i Edsängen på
olika sätt.
Tips och råd från medlemmarna
är alltid välkomna! Skicka gärna
synpunkter på mail till vår adress
[email protected] och passa
på att anmäla er till den mail-lista vi
använder för att snabbare kunna nå
ut med information. Har ni inte mail
går naturligtvis telefon eller en lapp
i brevlådan också bra. Styrelsens telefonnummer finns på sista sidan i
bulletinen.
Olof Hjelm
Ordförande
Nyvald samordnare för grannsamverkan
Vid det senaste årsmötet i mars avgick Ingemar Eckerlund, efter flera
år som ansvarig samordnare, för
Grannsamverkan. Jag åtog mig då,
på årsmötet, att ta över efter Ingemar. Det kommer inte att bli någon större förändring, mer än
att det blir jag i stället för
Ingemar som förmedlar
info vidare till de områdesansvariga framöver vid incidenter
och inbrottsförsök
samt överför information som rör
Grannsamverkan.
Vad jag vet så har det inte hänt något uppseendeväckande i området
sen i höstas då Ingemar meddelade
att Edsängen dessvärre drabbades
av minst fem inbrott under augustiseptember. Som jag förstår och har
uppfattat det så har det inte tillstött
något efter det (om vi då bortser från
en ”skum” matthandlare för någon
vecka sedan).
Jag vill passa på att påminna om systemet för incidentrapportering. Alla
Edsängsbor som råkar ut för inbrott
eller inbrottsförsök ombeds att snarast rapportera detta till Grannsamverkan, i första hand till områdesansvarig i berört område (se uppdaterad
lista på föreningens hemsida), i andra hand till undertecknad.
Jag vill också uppmana samtliga att uppdatera sina uppgifter till sin lokala samordnare samt även
uppge
mailadress.
Det gör att det går
så mycket snabbare att nå ut med
information i händelse av att något
inträffar.
För övrigt vill jag uppmana alla att inför semestrarna hjälpas åt att försöka
hålla våra kvarter under uppsikt.
Gå gärna in på webbsidan
samverkanmotbrott.se och läs
om Vårtips.
Hör gärna av er om ni tycker att
vi kan göra något mer inom Grannsamverkan!
Jag önskar samtliga en härlig vår och
sommar!
Christina Danewid
Lavendelvägen 16b
mail: [email protected]
mobil: 0730-71 11 16
Nyinflyttad?
Ni hälsas hjärtligt välkomna till Edsängen och vi tycker det vore trevligt
om ni ville vara en del av vår gemenskap och medlemmar i vår förening.
högerkanten på sidan.
Om
du
betalar
på
annat sätt, glöm inte att ange vår
föreningskod 1183.
Gå in på Villaägarnas Riksförbunds
hemsida, www.villaagarna.se
och sök fram vår förenings hemsida
och välj ”Bli medlem” som finns i
Ta gärna kontakt med era grannar eller vår samordnare (se texten ovan)
för att komma med i den grannsamverkan som finns i området.
Uppdatering om Väsjöområdet
I April 2013 upphävde Länsstyrelsen
strandskyddet som ingår i detaljplanen för Södersätra och Kastellgården.
Naturskyddsföreningen överklagade
länsstyrelsens beslut eftersom naturvärden i området är höga och vädra
att bevaras och utvecklas. I det 100
m breda strandskyddszonen norr om
Väsjön finn en väl uppvuxen granoch naturskog som har träd som är
över 100 år gamla. I området finns
även större fornlämningar och ett
vassbälte med alar.
Naturskyddsföreningen ansåg att
detta område utgör en bra förutsättning för att behålla det blågröna stråket som ska förbinda naturreservaten
Södra Törnskogen och Rösjöskogen.
Med den planering som förelåg 2013
så skulle en stor del av strandskyddszonen vara privat och omges med
staket.
Den 1 juli 2009 så kom nya bestämmelser om strandskydd och övergångsbestämmelser gäller bara för de
ärenden som påbörjats innan detta
datum. Strandskydd ska råda vid hav,
insjöar och vattendrag och det omfattar land- och vattenområden intill
100 meter från strandlinjen.
Den 29 januari 2015 upphävde regeringen beslutet som Länsstyrelsen
i Stockholms län tog den 26 april
2013. Detta kommer att betyda att
Sollentuna kommun kommer att behöva göra vissa ändringar i detaljplanen för området.
Under mars månad så har markföroreningsundersökningar gjorts inom
detaljplanen Väsjön mellersta och
Rökeriet. Man har tidigare tagit prov
på marken men gör nu kompletteringar.
Man kommer också att ta prover
på gatumarken och sedan på kvartersmarken. Under mars månad har
man även gjort markprovtagningar
på Sportfältet för att inventera eventuell förekomst av markföroreningar
i området.
Utbyggnaden av gator, vatten och
avlopp i Södersätra och Kastellgården beräknas att starta under sommaren 2015.
Samråd om linbana mellan Häggvik och Väsjön
Mellan den 11 maj och 22 juni 2015 har kommunen
samråd angående tankar på linbana mellan Väsjöområdet och Häggviks station.
Programmet har kommit per post till fastigheter i
närområdet av den tänkta sträckningen av linbanan,
och finns att hämta i Turebergshuset eller via kommunens hemsida.
Den 3:e juni 2015 är det öppet hus på plan 13
i Turebergshuset mellan kl 17:30 och 19:00 då
tjänstemännen kommer finnas på plats för att
informera och svara på frågor.
Har du synpunkter, lämna dem till kommunen enligt kommunens instruktioner.
Lämna
även
dina
Komm
unled
Dnr 2
nings
015/0
2
29 KS
INBJU
DAN
konto
ret
Inbju
d
progr an till
amsa
mråd
2015-0
203
4-27
TILL
PROG
Progr
a
RAMS
Utöka
Hägg m för linb
d info
AMRÅ
rmatio
ana m
vik oc
nskre
D
h
e
I febru
l
ts
l
E
a
d
n
sberg
ari 201
H
ä
g
g
för lin
,
4
v
S
f
i
ic
k
o
k kom
l
s
bana m
l
e
t
a
n
t
tuna
munle
klargö
ellan H
dnings
komm ion och Vä
ra
kontor
sjön,
un
redovis utgångspu äggvik och
et i u
den
nk
a
Dande s sträcknin ter, mål och nya stads ppdrag att
ge
d
ry
ta
förlän dsvägen/M n från statio förutsättnin elen Väsjön fram ett pr
g
gning
.
till Sö alla Silfvers nen i Häggv ar för en lin Programme ogram
dersätr
tolpes
t
b
väg oc ik via Tunbe ana. I prog ska
a.
ramme
h till V
rget, k
t
ors
äsjön m
ed en ningen
möjlig
Sollen
tu
kan i f na kommun
ra
10 000 mtiden utgö har tagit fra
m
r
i bifog nya invånar a en bra koll ett förslag
n
ti
ad pro
grams a som förvä ektivtrafikfö ll program f
amråd
Enligt
ntas fly
ör en li
rbinde
s
k
ls
handli
tta in i
n
enligt ommunens
ng.
Väsjöo e, framförall bana. Linba
P BL 2
bedöm
m
r
å
det. Lä t för de om nan
010:90
ning a
eventu
k
s mer
ns
0
ella hy
om fö ring
resgäs . Det är end es ni vara b
rslage
Eventu
a
ter) so
e
t
m i fo st de allra n rörda men in
ella sy
rmell
Sollen
npunk
menin ärmsta fastig te formella
tu
te
g räkn
h
s
komm na kommun r på progra
a
e
k
ts
ägare
äga
as som
m
u
,
berörd rna (och
tillhan [email protected] kommunsty förslaget m
a sakä
eddela
da sen
relsen
sollen
g
s
a
,
tu
are.
KS 20
st 201
191 86
skriftl
na.se.
3
5
ig
Väsjön ” och ovans -06-22. Var Synpunkter Sollentuna en till:
na ska
tående
eller ti
vänlig
”.
ll
se
rubrik
o
Progr
”Progr ch ange dia nast vara k e-post:
amsam
ommu
rienum
am för
nen
r
m
li
å
n
e
d
bana m
r
stiden
Ni är
ellan H ”Dnr 2015/0
pågår
ä
22
under
äggvik
3 juni ven välkom
period
n
k
station 9
besvar l. 17:30 - 1 a på öppet
en 201
och
9.00. K
a even
hus i T
5
-05-11
tuella
– 2015
Frågor
frågor ommunens urebergshu
-06-22
tjänste
.
a
.
män k set, på plan
anders ngående fö
omme
rslage
.hallm
13, on
r
t
[email protected]
sdage
då att
Bratts
b
e
s
v
a
n
r
tröm p
inform
ll
å lisa.b entuna.se o as av planer
era oc den
ing
h
ch
rattstro
[email protected] telefon 08- schef Ande
57
llentun
rs
a.se oc 9 216 27 ell Hallmén p
å
h telef
er p
o
n
Planarb
08-579 rojektledare
etet be
Lisa
2
1
0
drivs m
94.
ed
synpunkter till
[email protected] Styrelsen kommer
sammanställa de synpunkter som kommer
oss tillhanda och skicka in dessa i föreningens namn.
s.k. no
rmalt
pla
nförfa
Besö
k
Tureb
e
Tureb rgshuset
ergs to
rg
Posta
d
191 8 ress
6
Sollen
tuna
Telefo
n
08-57 växel
9 210
00
rande
en ligt
plan- o
Fax re
c
08-35 eption
02 90
ch byg
glagen
Intern
e
www.s t
olle
(PBL
ntuna
2010:9
00).
.se
Bilden tagen från programsamrådets mittuppslag och visar linbanans sträckning närmast Edsängen.
Bilder från förr
Enkät om vatten i Edsängen
På Malvavägen (numera Malvastigen) bodde både sommargäster och åretruntboende. Till stan åkte man med
buss 27 som gick från Norra Bantorget till Fornboda.
Edsängen var ett härligt barnrikt område. Lekkamrater
var det gott om. Vi cyklade hela gäng på stigar till Rösjön
som hade simskola eller gick genom skogen till Väsjön.
Styrelsen vill påminna om den enkät som lämnats i er
brevlåda i början på maj. Vi hoppas du vill svara på den
så att vi får ett bra underlag för att påverka Sollentuna
energi att åtgärda områdets vattenledningar.
Resultatet av enkäten kommer inte redovisas i detalj till
Sollentuna energi. Styrelsen kommer sammanställa resultatet för att kunna peka på problemområden.
Lämna ditt svar senast den 5:e juni som pappersenkäten
i brevlådan på Edsängsvägen 17a, Tulpanvägen 5 eller
Aklejavägen 5b eller elektroniskt via Google-formuläret
http://goo.gl/forms/CJUPho5Zpg
Foto utlånat av Kerstin Johnson
Bilden visar ”Höbärgning” på Malvavägen 7. I bakgrunden ses gamla Konsum i hörnet av Frestavägen och Båtsmansvägen.
Föreningsinformation via
e-post
Information i korthet
Snabbare för dig och billigare för
föreningen att skicka ut information
via e-post.
Styrelsen ger ut Edsängsbulletinen i pappersformat två gånger per år samt
Edsängs X-tra! i elektronisk form vid behov till dem som anmält epostadress.
Skicka din e-postadress till [email protected] för att anmäla dig till
e-postlistan.
Skicka ett mejl till
[email protected]
för att anmäla er.
För er medlemmar i Edsängens Villaägareförening finns kundkort till
Martin Olsson. Kundkorten finns att låna hos Ola Bogren och Marie Eckerstrand. Vi har även en kaffebryggare med kapacitet upp till 50 koppar och
10 st muffinsformar i plåt att låna för medlemmar utan kostnad.
Läs mer på föreningens hemsida hur du gör.
Edsängsbulletinen ges ut av Edsängens villaägareförening två gånger per år.
I 2015 års styrelse består av Olof Hjelm (ordförande) tel. 96 17 77, Marie Eckerstrand (v ordförande)
tel. 070-725 67 00, Kerstin Johnson (kassör) tel. 96 26 36, Conny Peterson (sekreterare) tel. 35 15 04, Martin Johnson (ledamot) tel. 792 38 47
Vår föreningshemsida hittar du på
www.villaagarna.se/Lokalt/ABC/Lokalforeningar/Edsangens-Villaagareforening
För att komma i kontakt med styrelsen går det bra att ringa någon i styrelsen eller e-posta till [email protected]