Kursmaterial för utskrift

Välkomna
Åtgärder i Huvudboken
 Enklare navigering
 Omföringar
 Internfakturor
 Reverseringar
 Avstämning av interimskonton
Omföringar
-
Rättelser
-
Reverseringar
-
Fördelning
-
Intern försäljning/köp (internfakturering)
Fönsteralternativ
•Förordning (2000:606) om myndigheters
bokföring Ekonomistyrningsverkets föreskrifter
och allmänna råd
Rättelse av bokföringspost
12 § Om en bokföringspost rättas, skall det anges när
rättelsen har skett och vem som har gjort den. Sker
rättelsen genom en särskild rättelsepost, skall det
samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den
rättade bokföringsposten utan svårighet går att få
kännedom om rättelsen.
Uppdatering av huvudboken
-
TPS uppdateras varannan minut
-
-
Uppdatering av transaktioner
DWS uppdateras varannan minut
-
Uppdatering av saldotabeller
Vidarefakturering
Vid kontering av en leverantörsfaktura ska konto 1584
Fordran utlägg extern vidarefakturering debiteras. För att
reglera posten ska senare en kundfaktura skickas till den
som ska bära kostnaden, då ska konto 1584 krediteras.
Man bör undvika förskottering av utgifter för andra
organisationer av det skälet att institutionen får extra
arbete för något som inte har med den egna
verksamheten att göra.
http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/redovisa/inbetal
ningar/vidarefakturering/
Avstämning interimskonto
Menyvalet för avstämning av interimskonto används för
att följa upp och kontrollera transaktioner på vissa
utvalda balanskonton (interimskonton). Det är viktigt att
bokningar på dessa balanskonton möts av motbokningar
i vederbörlig ordning. I checklistan för uppföljning finns
information om vilka konton som ska stämmas av, och
vars eventuella saldon ska specificeras vid bokslut.
http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi
Internfakturor
Intern försäljning/köp (internfakturering)
Ekonomiska transaktioner mellan institutioner/enheter sker
huvudsakligen till följd av intern försäljning/köp av varor och tjänster.
Detta regleras genom internfakturering. Köpare/säljare konterar på
relevant konto i kkl 3 och 5 och använder intern motpart = ansvar.
Vidarefakturering internt
Vid vidarefakturering internt av extern kostnad, ska samma konto
användas som när den ursprungliga leverantörsfakturan konterades.
För leverantören blir det då en kostnadsreducering på
kostnadskontot och den externa kostnaden ”övertas” av beställaren.
Rättelser vid bokförd internfaktura
Rättelse sker med hjälp av en omföring eller reversering.
Huvudregeln är att rättelser av felaktiga konteringar, t ex fel belopp
eller verksamhet, ska göras med samma konto och motpart som den
ursprungliga transaktionen i både debet och kredit.
Atteststegen i internfakturaflödet
Ej meningen att pappersfaktura ska skickas,
finns inget sådant underlag i AGRESSO. ”Print
screen” om man vill ha ett eget underlag. För
att bifoga dokument, använd Dokumentarkivet
och skriv i textfältet, ”Se bifogat dokument”.