Riskbedömningar – Senior alert Ingen mer dubbelregistrering!

tieto.se/vardochomsorg
Riskbedömningar – Senior alert
Ingen mer dubbelregistrering!
Varför Riskbedömningar – Senior alert?
Kvalitetsregister har ett mycket viktigt syfte i att utveckla kvaliteten i vården genom
att möjliggöra lärande och ständigt förbättringsarbete. För att nå målet krävs att
många vårdgivare bidrar och att informationen överförs till registren.
Processen är idag omständig, men genom Tieto Riskbedömningar – Senior alert kan ni som vårdgivare göra
stora tids- och arbetsbesparingar och slippa dubbelregistrering.
Spar värdefull tid och skapa kvalitet!
Med Riskbedömningar – Senior alert behöver HSL
personalen endast skriva in riskbedömningarna på ett
ställe. Riskbedömningen integreras i patientjournalen.
När informationen sedan skall överföras till kvalitetsregistret är formulären redan ifyllda och kvalitetssäkrade.
”Vi får direkt en kvalitetssäkrad registrering och en tidsbesparing genom att
använda Riskbedömningar – Senior alert
vid registrering till Kvalitetsregister.”
– Sjuksköterska i kommunen
Dubbeldokumentation är ett område som har fått allt
större fokus för personal inom hälso- och sjukvården.
Personalen upplever stor frustration över att behöva
dokumentera i patientjournalen och sedan logga in i
kvalitetsregister för att registrera uppgifter återigen.
Tietos journalsystem Procapita som idag används av
170 av Sveriges kommuner har fått upprepade påtryckningar från sina användargrupper att medverka till
att dubbeldokumentationen minskar och direktöverföring blir möjlig.
För mer information, kontakta
[email protected]
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB​
010-481 00 00 | Box 705 | 931 27 Skellefteå | www.tieto.se
Aktuella områden och riskbedömningar:
Trycksår
Riskbedömningar: Norton, RAPS
Undernäring
Riskbedömningar: MNA, SKL undernäring
Fall
Riskbedömningar: DFRI, SKL fall
Munhälsa
Riskbedömningar: ROAG