Ingen insjö Platt partyunderlag Utrymme uthyres Hottad hetta Visa

NR 2/2008 – MARS
Ingen insjö
Den namnlösa insjö i hörnet Tantogatan
och Marmorgatan, som bildats vid varje
form av ihållande nederbörd, är nu ett
minne blott. Gatukontoret återställer trottoaren, efter att ha bytt trilskande rör, vilka
åstadkommit översvämningar, under ett par
års tid. Snart går vi torrskodda förbi korsningen och slipper gå ut i gatan. Vi tackar
och bugar!
Platt partyunderlag
En morgon i februari stod plötsligt en stor
grävskopa vid grillplatsen. Varför undrade
tantoborna yrvaket?
Marken där bänkarna står har behövts jämnas till, för att minska skaderisk och för att
få fler bord att stå på ett jämnare underlag.
Stundom är trängsel vid grillen ganska
påtaglig och alla bänkar och bord behöver
stå stadigt. Det har även blivit en del gropar med snubbelrisk som följd genom åren.
Så nu är marken utjämnad och underbearbetning klar, så att ett nytt ytskikt av gräs
kan läggas på. När säsongen kommer igång
hoppas vi att det åter spirar grönt och fint.
Och en ny grill är på gång, för fler parallella grillaktiviteter.
Utrymme uthyres
Föreningen har fortfarande en ledig lokal
på Tantogatan 43, gatuplanet för uthyrning. Det är två rum och pentry, som fräschas upp. Kontakta kontoret om du vill
titta.
Hottad hetta
Nu kan hugade badare åter använda den
nyrenoverade bastun. Snart kommer även
nya sittmöbler till den fina bastun. Antingen bokar man enskilt via cylinder som
beställs på kontoret. Drop in finns på damresp herrtider. Varmt välkomna!
Damer onsdagar 15 – 19
Herrar måndagar o torsdagar 15-19
Visa våning
På bottenvåningen i varje port är nu våningsvisare installerade för hissarna. Det
innebär att man alltid kan se på vilken våning hissen står. Det är bl a till stor hjälp
om hiss fastnar.
De små hissarna i varje port, behöver
viss kabeldragning innan allt fungerar. Och
sedan skall, som sista åtgärd för hissrenoveringen, funktionen för tidigare dörröppning installeras. Så spar man någon sekund
när hissen anländer till beställt våningsplan. Tid är pengar!
Lägenhetslån
Alla lånehandlingar och överlåtelsehandlingar skickas numera till:
HSB Stockholm/ Lägenhetsadmin.
112 84 Stockholm
Säljaren betalar 1025:- för överlåtelse och
410:- kostar låneadministration. Att lösa
lånen kostar inget.
Vassa veteraner
Veteranklubben har haft sitt årsmöte och
valt styrelse för 2008 enligt nedan:
Ordf.
Ola Öberg
F2/II
6696546
Kassör
Kerstin Göransson
T63/IV
6683030
Ledamot
Karl-Erik Lewin
F2/X
6699406
Lilian Krank
F10/IV
6682805
Barbro Adolfsson
T63/VII
6697780
Börje Klerborg
T47/XII
6693579
Marianne Elinsdotter
T71/bv
841141
Suppl.
Suppl.
Maud Tammerström
F28/II
6681446
Maria Andersson
S14/VI
844476
Veteranklubben är öppen för alla boende
i Brf Tanto, som har pension, oavsett om
man är gift/sambo/särbo/partner.
Vill man komma med som par, räcker
det att en av personerna uppbär pension.
Det kostnadsfria medlemskapet etableras
genom deltagande i någon av klubbens
aktiviteter.
Veteranklubben är politiskt och religiöst
obunden.
Drastisk delning
Projektering av Sockertoppen är nu i full
gång. Det är inte så enkelt, att dela lokalen
så att både gymet kan bli bättre och den
resterande delen blir ett utrymme för andra aktiviteter.El kunna styras i båda lokalerna och ventilation måste anpassas bl a.
Sedan kan man sätta upp en vägg mellan
utrymmena och en ny ingångsdörr till den
gamla fritidsdelen av Sockertoppen. Planerad färdigtidpunkt meddelas när projektledningen är klar och planen fastställd.
Lägg dig i –
bli miljonär !*
Styrelsen behöver fler duktiga personer som du.
Just nu är vi bl a ute efter dig med erfarenhet & kompetens inom bygg & fastighet.
Tag kontakt med valberedningen och
anmäl dig själv eller någon annan intressant person du tror kan vara ett ämne för
styrelsen.
Valberedningen behöver också tillskott,
ta tillfället i akt och anmäl dig för att arbeta
med en stimulerande uppgift i föreningen.
Kontakta:
Peder Björk
08-658 51 95
[email protected]
Helen Bejmar
08-668 93 93
[email protected]
Christina Sandberg
08-669 69 07
[email protected]
•
En Trisslott får du för förslag på intresseranta kandidater. Bli glad du
också – nästa gång är det du som
har chansen …
Glänsande golv
Om man tittar ner i källaren i hus A, C
och D, kan man tro att man hamnat på hal
is. Golven i källarkorridorerna glänser och
väggrna skiner. Målningen är avslutad och
det är så fint! Red aktören får lite dåligt
samvete, när man tittar på de egna golven
i vårsolens glans!
Effektiva(re) elmätare
Fortum byter alla elmätare för lägenheterna till nya fördistansavläsning bl a. Mätarna sitter ju i trapphusen, så ingen besväras av detta i sitt hem.
Släpade säckar
Sophanteringen inom Tanto sker idag via sopnedkast och sopsäckskaruseller. Dessa sopsäckar
samlas ihop ur karusellerna av extra personal och placeras i ett främre soprum, för att därefter
hämtas av renhållningsentreprenören.
En renhållningsarbetare lyfter, skjuter och drar ca 5000 kg per dag och risken för belastningsskador är 3 ggr högre än för genomsnittet av befolkningen. Arbetsmiljön ä r därför viktig;
säckar får inte vara för tunga, dragsträckor får inte vara för långa eller i olika nivåer och bilar
måste kunna komma nära hämtningsstället.
Problemet inom Tanto har funnits länge och föreningen har nu ställts inför faktum att situationen måste förändras. Arbetsmiljöverket har beviljat en dispens, men problemet med tunga
säckar måste lösas snarast.
Vi beskriver i det följande fem möjliga lösningar som på olika sätt moderniserar och effektiviserar avfallshanteringen för framtiden. Samtliga utreds nu av förvaltningen, styrelsen och
med stöd av den referensgrupp vi tidigare talat om. Detaljerad redogörelse kommer att föreläggas, då utredningen är klar. Det är stämman som fattar beslut om den framtida lösningen.
‰
Kompostering och sortering
•Viktmässigt
består halva soppåsen av komposterbart material.
•Sorterar man glas, metall, tidningar, hårdplast och kartong återstår endast 25% för
hämtning.
•En komposterings-maskin hanterar ca 100 hushåll.
•Placeras i miljöhus som inrymmer 1-2 maskiner samt 3-5 stycken 660 liters kärl.
•I Tanto skulle det bli totalt 5 hus.
•Kompostmaterial kan användas som gödningsmedel
•Kärlavfallet hämtas av entreprenör en gång i veckan
‰
Kärlskåp
•660
liters kärl utplacerade i närheten av portuppgångar
•Måste vara lätt tillgängliga för avfallsentreprenören.
•Hämtning 1-2 ggr per vecka.
‰
Djupbehållare
•Molok
djupbehållare - tryckinpregnerat trä ovan mark.
•9 stycken 5 kbm och 2 stycken 3 kbm behållare
•Med plattläggning av marksten och schaktningsarbeten
•Total uppsamlingsvolym 51.000 liter
•Hämtning sker med specialbyggd kranbil.
‰
Mobil sopsug
•Sopnedkasten
kan behållas
•Avfallspåsen lagras tillfälligt i en sluten tank
•Transport till dockningsstation (vakuum) via rör under jord
•Extern dockningspunkt - inga hämtnings-fordon på gårdar
•Kan anpassas för sortering vid framtida krav
•Hämtning 1-2 ggr per vecka.
‰
Stationär sopsug
•Sopnedkasten behålls, ansluts till ett rörsystem
•Vakuum-sug i transportrör under jord
•Central uppsamlingsstation i utkanten av området:
Inga hämtnings-fordon på gårdar
•Hämtning med containerlastbil varje vecka
•Kan anpassas för sortering vid framtida krav
•Självtömmande papperskorgar inom grönområdet
Alternativen utvärderas sedan efter bl a
följande parametrar: Investeringskostnad, Driftskostnader, Hämtkostnader, Framtida risker,
Boendeservice, Ytbehov, Miljöestetiskt, Miljö sanitärt, Miljö buller, Framtida sorteringskrav,
Arbetsmiljö, Frigöra ytor källare.
Betydligt mer information är alltså att vänta, bl a efter studiebesök med alla inblandade grupper. Vi återkommer.
Kontoret
Maskinister
Öppettid 08.00 – 11.00 månd, tisd, fred
17.00 – 19.00 onsd
Telefon 08-669 45 51 (efter öppettid telsvarare)
Mail:
[email protected]
Öppettid
Telefontid
Telefon
Mail:
12.30 – 13.00 månd, tisd, onsd, torsd
07.00 – 07.15 månd-fred
08-669 61 03
[email protected]