Skolkopieringsavtalet

Skolkopieringsavtalet 2012/2013
– regler när du kopierar för din
undervisning
Avtalet gäller alla skolor
• Avtalet gäller för alla kommunala och
landstingskommunala grund- och
gymnasieskolor
– friskolorna omfattas inte utan tecknar själva avtal med Bonus
Presskopia, samma kopieringsvillkor gäller för friskolorna som för
de kommunala/landstingskommunala skolorna
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Lärare och elever får kopiera
• Kopiorna får göras för den egna undervisningen
– som lärare kan du även uppdra åt någon annan att göra själva
kopieringen
– att kopiera för att lägga ut material på skolans publika hemsida,
eller för att dela ut på föräldramöte är t.ex. inte OK med stöd av
avtalet
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Kompletterande kopiering
• Syftet med avtalet är att göra det möjligt
för lärare och elever att göra kompletterande kopiering
– kopiorna får inte ersätta normal tillgång på förlagsutgivna
läromedel
• Vad är ”normal tillgång”?
– det kan variera mellan olika ämnen, men utgångspunkten är att
det ska finnas förlagsutgivet grundmaterial till varje elev
(lärobok/e-läromedel)
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Avtalet gör det möjligt att…
•
•
•
•
•
kopiera (kopiator)
skriva ut (skrivare)
skanna
ladda ner
kopiera för att lägga in i presentationer, t.ex. i PowerPoint, Keynote,
Prezi
• spara digitala kopior, t.ex. på USB
• e-posta kopior inom undervisningsgruppen
• tillgängliggöra kopior digitalt inom undervisningsgruppen, t.ex. på
lärplattform/intranät
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Vad får kopieras?
• Offentliggjorda svenska och utländska verk
– t.ex. svenska och utländska böcker, läromedel, dagstidningar,
veckotidningar, tidskrifter, nyhetssajter m.m.
• Rörlig bild/ljud omfattas inte av avtalet
– avtalet ger inte rätt att spela in eller ladda ner t.ex. radio-/TVprogram, film, ljudfiler och ljudande musik, datorprogram och
dataspel
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Hur mycket får kopieras från
förlaga i pappersform?
• 15/15-regeln gäller
– per kalenderhalvår och till samma elev får högst 15 %, men inte
mer än 15 sidor, kopieras per förlaga, t.ex. kopiering från en viss
bok eller tidning
• Max så många kopior/exemplar att eleverna får var sitt
och läraren själv får några
• Som lärare får du göra en (1) papperskopia av en bok till
dig själv (däremot får du inte spara boken i digital form)
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Hur mycket får kopieras från
digital förlaga?
• Motsvarande 15 A4-sidor
– per kalenderhalvår och till samma elev får högst motsvarande 15
A4-sidor laddas ner eller skrivas ut per förlaga, t.ex. från en
nyhetssajt eller PDF
• Max så många kopior/exemplar att eleverna får var sitt
och läraren själv får några
• Som lärare får du skriva ut en (1) papperskopia av en bok
till dig själv, däremot får du inte spara boken i digital form
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Digitala kopior på intranät, USB,
via e-post etc.
• Läraren får föra över digitala
kopior till eleverna i den egna
undervisningsgruppen, t.ex. via
e-post, på USB eller på skolans
interna nätverk
• Eleven får föra över kopior på
motsvarande sätt till sin lärare
eller till de andra eleverna i
undervisningsgruppen
• Personer utanför undervisningsgruppen får inte ha
åtkomst till de digitala kopiorna
• Eleverna får bara ha åtkomst till
de digitala kopiorna under det
aktuella läsåret
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Kopiera för att lägga in i
presentation
• 15/15-regeln gäller för kopiering från pappersutgåva
– per läsår och till samma elev får högst 15 %, men inte mer än 15 sidor, kopieras
per förlaga, t.ex. kopiering från en viss bok, tidningsnummer för att läggas in i
presentationen
• Högst motsvarande 15 A4-sidor från digital förlag
– per läsår och till samma elev får högst motsvarande 15 A4-sidor kopieras från
digital förlaga, t.ex. från nyhetssajt eller PDF, och läggas in i presentationen
• Presentationen får föras över digitalt inom undervisningsgruppen
– t.ex. via e-post, på USB eller på skolans interna nätverk (åhörarkopior får delas ut)
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Vad får inte kopieras?
• Läromedel som eleven
förutsätts ha i undervisningen
• Diabild som är upphovsrättsligt
skyddad
• Läromedel för engångsbruk,
t.ex. arbetshäften med
övningar, tester och liknande
• Ljud och rörlig bild
• Digitalt lagrade verk som eläromedel och on-line-databas
om skolans individuella avtal
reglerar kopiering av innehållet
• Körnoter, lösa stämmor
- t.ex. musik, film (men enstaka stillbild ur
film får kopieras)
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
- särskilda regler gäller (se nästa
och följande slides)
Notkopiering
• 15/15-regeln gäller även vid notkopiering
– per kalenderhalvår och till samma elev får högst 15 %, men inte
mer än 15 sidor, får kopieras per förlaga
• Särskilda regler för:
– körmaterial och lösa stämmor
– noter i samlingsverk
– kopiering för offentligt framförande
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Noter som inte får kopieras
• Körmaterial
– som ingår i ensemble- och orkestermaterial får inte kopieras om
noterna finns att köpa i separat tryck
• Lösa stämmor
– som ingår i ensemble- och orkestermaterial får inte kopieras om
noterna finns att köpa i separat tryck
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Noter i samlingsverk
• 20 % av notsidorna till det enskilda musikaliska
verket (i samlingsverket) får kopieras
– om det enskilda musikaliska verket finns tillgängligt i separat tryck
på den svenska marknaden
• Andelen får räknas upp till närmast antal hela
sidor
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Noter för offentligt framförande
• Det är inte tillåtet att kopiera eller använda
kopierade noter för offentligt framförande
– t.ex. vid skolavslutning i aulan
Det är dock tillåtet att göra kompletterande kopiering (enligt 15/15regeln) och använda de kopierade noterna för ett framförande i en
grupp som huvudsakligen består av lärarens elever och elevernas
föräldrar.
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Glöm inte namn och källa!
• Upphovsmannens respektive fotografens
namn ska framgå på eller i anslutning till
kopiorna
• Källan (var materialet är hämtat) ska framgå
på eller i anslutning till kopiorna
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Kopiering utöver avtalet
• Inhämta tillstånd från samtliga rättighetshavare
– t.ex. från författare, översättare, bildupphovsmän, förlag, utgivare
m.fl.
• På Bonus Presskopias hemsida finns
vägledning
http://www.bonuspresskopia.se/pages/Kopiering_Utover_Avtalet
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Bonus Presskopias medlemsorganisationer
representerar rättighetshavarna i
Skolkopieringsavtalet
Fack- och skönlitteraturområdet
Svenska Förläggareföreningen – SvF
Sveriges Författarförbund – SFF
Läromedelsområdet
Svenska Läromedel – FSL
Läromedelsförfattarna i Sverige AB – SLFF
Pressområdet
Journalisterna i Sverige AB – SJF
Sveriges Tidskrifter
Tidningsutgivarna – TU
Skolkopieringsavtalet 2012/2013
Bildområdet
Bildleverantörernas Förening – BLF
Föreningen Svenska Tecknare – ST
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och
Industriformgivare – KIF
Konstnärernas Riksorganisation – KRO
Svenska Fotografers Förbund – SFF
Not- och sångtextområdet
Föreningen Svenska Kompositörer av
Populärmusik - SKAP
Föreningen Svenska Tonsättare – FST
Musikförläggarna
Frågor om skolkopiering?
Du är alltid välkommen att kontakta oss på
Bonus Presskopia eller att gå in på vår
hemsida
• Webben: www.bonuspresskopia.se
• E-post: [email protected]
• Tfn: 08-545 429 00
Skolkopieringsavtalet 2012/2013