INGEN NÄMND INGEN DÖMD Nr 1 2015

1
INGEN NÄMND
INGEN DÖMD
Medlemsblad för Södertörns nämndemannaförening
Nr 1 2015
Vid pennan: Sven-Arne Lindblom
Styrelsens möte med lagman Petra Lundh den 6 feb 2015.
Styrelsens frågor.
1. Hur ska vi agera om nämndeman uttrycker direkt olämpliga, typ rasistiska, åsikter under en
överläggning?
Svar: Prata med ordförande direkt vid överläggningen som då för detta vidare till lagmannen.
2. Tas någon hänsyn till partitillhörighet vid sammansättning av nämnd?
Svar: Nej man tar inte hänsyn till partitillhörighet vid sammansättning av nämnd.
Kriterierna för placering i nämnd är ålder, kön, etnicitet och erfarenhet. Det senare innebär
att en ny nämndeman alltid placeras tillsammans med erfarna nämndemän.
3. Nämndeman går ut via huvudentrén på trappan för att få lite luft. Släpps sedan inte in utan
hävisas till ingången på baksidan. Nämndemannen hade inte tagit på sig ytterkläderna och
det regnade. Det var ingen kö vid entrén. Måste det vara så här stelbent?
Svar: Vakten gjorde fel. Lagmannen tar upp detta med intendenten. Man kan passera in via
huvudentrén, men man får då vara beredd på att man måste genomgå kontrollen.
2
4. Vi har våra medlemsmöten i matsalen, men nu är dörren till plan 6 stängd. Tidigare hade
styrelsen behörighet att komma in där. Nu måste vi försöka hitta någon som är villig att
släppa in oss. Kan styrelsen åter få åtkomst till plan 6?
Svar: Styrelsen kommer att får inloggning och därmed tillträde till plan 6.
Lagmannen informerar
Nye administrativ direktören Markus Isgren presenterades. Han har nyligen tillträtt sin tjänst
vid tingsrätten i Flemingsberg.
2015.01.01 nya regler infördes avseende nämndemän och där framgår det att man inte får
vara olämplig. Utdrag ur belastningsregistret har hämtats in för samtliga nämndemän. Fem
har hittills funnits olämpliga. Lagmannen kallar nämndemannen till samtal och avgör också
om nämndemannen skall entledigas ifrån sitt uppdrag.
Ett entledigande kan överklagas till Överklagningsnämnden. Det har skett i två fall.
De nya nämndemännen har påbörjat sin utbildning som sker i Stockholms tingsrätt och där
får även eden avläggas. Samtliga nya nämndemän får information på tingsrätten när de skall
tjänstgöra första gången.
De som suttit i nämnd tidigare kommer också att kallas till utbildning.
Kansliet önskar information om man inte kan delta i nämnd man är inbokad på, via
mejl eller i akutläge så ringer man till kansliet. Normalt skall man själv hitta en
ersättare som också ska anmälas till tingsrätten.
Telefon 08-56166003. E-post: [email protected]
Vi ska vara 360 nämndemän, men vi är f.n. 340. Det är en ovanligt hög siffra. Vi har aldrig
varit fullt antal.
Vid avflyttning ifrån tingsrättens upptagningsområde så måste man ändra sin adress till
tingsrätten. Bor man utanför vårt upptagningsområde så får man inte vara kvar, då tanken är
att man skall ha lokal förankring.
Den nya organisationen i tingsrätten har inneburit att man bytt enheter mot avdelningar som
leds av chefsrådmän.
Nästa möte med lagmannen är den 2015.04.24.
Om du vill att styrelsen ska ta upp någon fråga vid det mötet så skicka den till
[email protected] Det går också bra att lägga den i förslagslådan i
nämndemannarummet.
3
Rapport från årsmöten den 19 feb 2015.
Det här var föreningens åttonde årsmöte sedan bildandet 2008.
30 medlemmar hade slutit upp och föreningen bjöd på rostbiff, pastrami och potatissallad.
Till mötesordförande utsågs Saga Åshage som genomförde uppdraget med den äran.
På rekommendation från valberedningen beslöts att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter och
inga ersättare.
Samtliga val följde valberedningens förslag.
Styrelse:
Ordförande Sven-Arne Lindblom omvaldes på 2 år.
Ledamöter blev Birgitta Malm Pettersson (omval), Yvonne Lorentzson (omval) samt Benny
Olofsson (nyval). Samtliga valda på 2 år.
Revisorer väljs på 1 år och blev Margareta Olofsson (omval) och Kerstin Dager(nyval). Till
ersättare utsågs Marianne Broman och Oscar Diedrichs. Båda nyvalda.
Till valberedning på 1 år valdes Annacarin Wallin, sammankallande, Kjell Larsson och Birgitta
Sandell.
Övriga beslut:
Medlemsavgiften för 2016 sänks från 250 till 200 kronor. Orsaken är föreningens mycket
goda ekonomi.
Ett årsarvode på 500 kr ska utgå till vardera ordföranden, kassören och sekreteraren.
Avtackningar:
Saga Åshage och Åke Hellberg, som lämnade styrelsen, avtackades med att få var sin
glaskaraff.
4
Styrelsens sammansättning efter konstituering:
Uppdrag
Namn
Telefon
E-post
Ordförande
Sven-Arne
Lindblom
53177874,
0708538382
[email protected]
Vice ordförande
Anita Jonsson
0703739946
[email protected]
Kassör
Elisabeth
Samsing
6473941,
0736344422
[email protected]
Ledamot
Yvonne
Lorentzson
52038304,
0767978909
[email protected]
Hemsidan
Hans Larsson
52038295,
0707240768
[email protected]
Medlemsutskick
Curt Lewén
53198200,
0709398204
[email protected]
Medlemsmöten
Jan Malmenholt
992113,
0709992131
[email protected]
Ledamot
Birgitta Malm
Pettersson
0707236471
[email protected]
Ledamot
Benny Olofsson
0708795717
[email protected]
Kongress.
Nämndemännens Riksförbund håller kongress i Örebro 8-9 maj. Föreningen kommer att
representeras av Sven-Arne Lindblom och Anita Jonsson. Även Yvonne Lorentzson kommer
att delta eftersom hon ingår i förbundets valberedning.