Höftprotesregistret, Johan Kärrholm

Registerdata
Svenska och nordiska höftprotesregistren
Johan Kärrholm
Ortopediska kliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
Mölndal
PRISS möte 2013
terminologi
Infektion kan leda till
- icke kirurgisk behandling
- reoperation
Protesen eller dess Protesen eller dess
delar byts/extraheras
påverkas inte
= revision
Reoperation inom 2 år.
efter primärop.
efter 1 – flera tidigare revisioner
Revision pga infektion inträffar tidigt….
revision pga infektion relativt andra orsaker
Över hela intervallet 1992-2012:
ökande andel revisioner pga infektion
1:a gången
multipelrevision
Reoperation utan implantatpåverkan pga infektion
ökar också
Flergångsrevisioner – löser vi problemet?
- vanligen orsakas nästa revision
också av infektion
orsak till
2:a revision:
Ingen klar relation till ålder
1:a gången
multipelrevision
Varför fler tidiga revisioner?
vanligare att man försöker ”rädda” protesen
Hur ser det ut i Norden?
NARA n = 432168
Revision pga. infektion
varierar mellan de nordiska
länderna
Cox regression justerad för
kön, ålder, diagnos
NARA n = 432168
Risk för revision pga infektion
Incidens av
revision pga infektion inom 5 år
Period
Incidens(%)
95% KI
1995-99
0.46
0.54
0.71
0.42-0.50
2000-04
2005-09
0.50-0.58
0.66-0.76
NARA n = 432168
Relativ risk för tidig revision pga infektion har ökat
NARA n = 432168, riskfaktorer
riskfaktor
RR
95% KI
Man
1.9
2.1
1.4
1.7
1.6
1.5
1.8 - 2.1
Höftfraktur#
Inflammatorisk ledsjukdom#
Idiopatisk nekros#
Hybrid vs. helt cementerat*
Cement utan antibiotika
1.9 - 2.4
1.1 – 1.7
1.4 – 2.1
1.4 – 1.8
1.3 – 1.8
ej signifikant: ålder, monoblockstam
# jfrt primär artros
* bias?
Hur säker är rapporteringen av
infektioner?
Validering av SHPR (Lindgen et al)
• Primär total höftledsplastik i SHPR 2005-07 – 2008-12
– 45 531 patienter med 49 219 proteser
• Läkemedelsregistret 2005-07 – 2010-12
– > 200 000 expedierade recept med antibiotika
• Journalstudie för verifikation
Metod
Matchning mellan Svenska Höftprotesregistret
och Läkemedelsregistret
journalstudie
Hypotes:
Alla med djup höftprotesinfektion
får minst en månads antibiotikabehandling inom
2 år efter sin höftprotesoperation
19 121212-1212
Höger sida
Opdatum: 2006-01-01
Sjukhus: XXXXXXX
2218 enkäter ut → 2191 enkäter in (99%)
•
•
•
•
•
•
•
Primär djup infektion
Ytlig sårinfektion
Infektion efter reop
Trolig preop inf
Annan inf
Oklart
Uppföljning annat sjh
• totalt
448
341
60
40
611
601
90
op
408
27
44
19
2
5
5
2191
510
Kumulativ incidens: 0,9%
1,40%
1,20%
Cumulative incidence
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
Ökande trend?
Täckningsgrad
352 reoperationer i SHPR
536 reoperationer i studie och SHPR
66% täckningsgrad
1,1% opereras p.g.a. infektion inom 2 år
Spridning mellan kliniker: 0 - 4,4 %
Vilka reop. registreras inte?
•
•
•
•
sårrevisioner
spolning av protes
byte av protesdel/ar
extraktion
25%
39%
22%
13%
revision
Tid till diagnos
Median
24 dagar
Täckningsgrad
• Stort mörkertal i SHPR (66% täckning)
• 56 av 76 kliniker hade missat registering
• Kombination av Kvalitetsregister och
Hälso/sjukvårdsregister möjlig väg för
oberoende monitorering
Case-mix problemet
Opererar vi samma patienter?
”patient at risk”
Jämförbara data
– inte bara problem vid tolkning av studier….
Vad går att analysera??
Sedan 1992:
ålder, kön, diagnos, sida
Sedan 2002:
EQ-5D, VAS smärta, Charnley klass
Sedan 2008:
BMI, ASA
Specifika analyser (komorbiditet etnicitet, social situation):
samkörning med andra register (inte online)
Reoperation 0-2 år
Vanligaste orsak: infektion (42%)
Hur påverkar:
ålder, kön
BMI
ASA grad
Charnley klass
Patient med ökad risk för tidig reop.(<=2 år)
Signifikanta riskfaktorer:
OR
under- , över-/normalvikt*
1,9
95% CI
1,6 – 2,2
BMI<18,5 eller >=30
man/kvinna*
>=ASA 3/1-2*
80+ år/60-69*
*referens
1,5
1,6
1,3
1,2 – 1,7
1,3 – 2,0
1,0 – 1.7
Var opereras riskpatienten??
Typ av sjukhus
Univ./Region
Läns
Länsdels
Privat
15
42
24
30
40
18
41
23
22
22
14
42
26
14
8
10
40
21
10
5
Relativ andel (%)
>=80 år
Man
Under/övervikt
ASA 3+
Sekundär OA
Röd: högst andel
Grön: lägst andel
Definition av standardpatienten
krav:
1.
2.
3.
4.
Representativ
Lätt att definiera
Tillräckligt stora grupper
Skall finnas på alla sjukhus
”Standard” patienten
Ålder: 55-84,9 år
BMI: 18,5-29,9
ASA 1-2
Primär artros
Höftprotesoperationer 2008-11 med förväntad lår risk för
Reoperation inom 2 år:
34226 av 69531 (49%)
Alla patienter: reop. <=2 år
(ojusterade data)
1
3
4
2
Sämre resultat om ej op. på länsdelssjukhus
Standardpatient: reop. <=2 år
(ojusterade data)
1
3
2
4
Sämre resultat om op. på läns eller privatsjukhus
Standardpatient: reop. <=2 år
(ojusterade+justerade data)
Hur går det för Mölndal?
Vi har blivit bättre.. (% reop <= 2 år)
2006-9
2007-10
2008-11
2009-12
4,4
3,7
3,4
2,5
Orsak till reoperation:
2006-9
2007-10 2008-11
2009-12
Lossning
3
4
4
1
Infektion
16
18
20
19
Fraktur
7
8
8
4
Luxation
14
15
12
10
Övriga
12
14
15
11
Primära
899
1305
1486
1574
Vi har färre standardpatienter än
riksgenomsnittet:
Reoperation inom 2 år (standardpatient)
2009-12
Övriga Sverige
1,1%
SU/Mölndal
1,2%
Sammanfattning
• 0,9% av alla primära höftplastiker drabbas av
djup infektion
Ökande trend?
• 1/3 av alla omoperationer pga infektion
registreras ej!
Varför?
Sammanfattning
Trender- höftprotes:
- Ökning av revision/reoperation pga infektion
- Underrapportering till trots
- Troligen sann ökning av infektioner
Orsaker och bias:
- Tidig mjukdelsop vanligare
- Aggresivare bakterier?
-?
Sammanfattning
Vid jämförelser:
-
Viktigt att beakta case-mix
Den ”vanliga” patienten
Tack för mig!