Ingen bildrubrik

Logistik
Logistics Management
LiU / IEI
Information om vår grundutbildning
(Kurser, Masterprofil & Examensarbete)
Uppdaterat 29 september 2015
1
Vill du veta mer?
 www.iei.liu.se/logistik
- Klicka på ”Utbildning”
 Kontakta oss på avdelningen Logistik om du
vill ha mer information
 [email protected]
 Hus A, 15, plan 2 (bottenvån), A-korr.
 Studierektor: Björn Oskarsson, [email protected]
2
Vad är egentligen
logistik?
3
Hur ska vi värdera transporterna när vi
väljer leverantörer?
Kostnader – för själva
transporten, och sådana som
påverkas av transportvalet
Service – ledtid, precision i
leveranser mm
Miljöpåverkan – kopplat till
transportslag, avstånd mm
4
Vi har flera miljoner bundet i färdigvarulagret,
men har ändå mycket brist på det kunderna vill
ha. Vad ska vi göra?
Avvägning mellan kostnader
och service.
Differentierad styrning av
sortimentet
5
Hur lägga upp distributionen av
reservdelar så att stillastående flygplan
kan servas inom 24 timmar?
Var som helst i världen
Vissa reservdelar behövs inte
ens en gång per år
Totalt >10 000 reservdelar
6
Hur lägga upp lagerarbetet för att öka
plockeffektiviteten?
Utrustningsval
Organisering av arbetet
Placering av artiklar i lagret
7
Hur ska vi försörja monteringsstationerna
med material?
Undvika produktionsstopp
pga materialbrist
Montörerna ska ägna mer tid till
montering, mindre till hantering
Minska lagringsytan vid
monteringslinan
8
Hur ska vi distribuera ut våra produkter?
Kostnader för lagring, transport
mm
Krav på leveransservice
Koppling till marknadsföring och
försäljning
9
Logistik är mångfacetterat
Olika miljöer
Transport, lager, produktion mm
Olika nivåer
Strategiskt (global distributionsstruktur) vs
operativt (artikelplacering i lagret)
Olika fokus
Specifika
aktiviteter
Enskilt
företag
Gränssnitt
mellan
företag
Kedja av företag (Supply Chain)
Kärnan
Fokus ligger på materialflöden, och de
processer och aktiviteter som är förknippade
med materialflöden
10
Logistik handlar om att skapa
effektiva materialflöden
Designa, utveckla och styra flöden och processer
så att de blir så effektiva som möjligt, dvs…
 Låg kostnad
 Nöjda kunder
 Hög service
 Litet kapitalbehov
 Snabb respons
 I samklang med
företagets strategier
… och därmed bidra till långsiktig lönsamhet.
11
Detta tas upp i våra
logistikkurser
12
Kärnbudskap: Design och analys
av förändringar i logistiksystem
Designa med avseende på t ex:
Struktur (lager, produktion mm)
Lagerstyrning (vilka produkter var, och i
vilka mängder)
Flödesvägar (t.ex. direkt till kund eller via
återförsäljare)
Aktörer (Grossist? Tredjepartslogistik?)
Samarbetsformer (styrning, planering mm)
Utgångsläge
B
A
Alternativ
C
?
Kostnad
C
A+B
Vinstmarginal
Analys
Totala logistikkostnader
Total leveransservice
Lagerföring
Ledtid
Lagerhållning/Hantering
Transport
Räntabilitet
Intäkter
KOH
Tillgångar
Leveranspålitlighet
Leveranssäkerhet
Lagertillgänglighet
Administration
Information
Övrigt
Detta introduceras i
Grundläggande Logistik,
och genomsyrar sedan
hela vårt kursutbud
Flexibilitet / Kundanpasning
13
I vårt kursutbud görs fördjupningar
på olika sätt och inom olika områden
 Olika sätt att kartlägga flöden och processer
 Komplexiteten i att bedöma och mäta kostnader
 Olika nyckeltal och utvärderingskriterier
 Samarbete mellan flera företag
 Hur hänger olika servicemått ihop?
 Fokus på service eller kostnader – ur en strategisk
synvinkel
 mm
14
Det är mycket som ska täckas in
 Bestämma lämpliga lagernivåer
 Fysisk struktur (noder och länkar)
 … t ex lokalisering av lager
 Alternativa flödesvägar
 Välja transportalternativ
 Materialhanteringsprinciper
 Organisation – vem ska utföra / ansvara för vad?
 Etc…
15
Viktiga färdigheter för en logistiker
som gått vårt kurspaket
 Helhets- / systemtänkande
 1+1 är inte alltid = 2
 Situationsansats
 Det finns inga mirakelformler som alltid ger rätt svar
 Problematisering
 Problemformuleringen lika viktig som att lösa problemet
 Flödeskartläggning och -analys
 Grunden för att kunna förbättra något är att veta hur det ser ut idag
 Utredningsmetodik
 Strukturerat & genomtänkt  trovärdighet
 Teoretisk kunskap med verklighetsförankring
 Kurspaketet innehåller ett flertal praktikfall, projekt mm.
16
Vårt kursutbud på I- och
M-programmen
17
Kurser på I- och M-programmen
HT1
HT2
t.o.m. läsåret 2014/15
VT1
VT2
TETS36
Hållbara logistiksystem, 6hp
TETS56
Logistik och
kvalitet inom
vården, 6hp
År 4
TETS37 Grundläggande logistik, 6hp
TETS27
Supply Chain
Logistics, 6hp
TETS32
Logistikanalys verktyg och modeller
6hp
År 5
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TQIE33 Examensarbete, 30hp
TETS23
Inköp, 6hp
TETS31
Logistikstrategier, 6hp
18
Kurser på I- och M-programmen
HT1
HT2
VT1
TETS56
Logistik och
kvalitet inom
vården, 6hp
fr.o.m. läsåret 2015/16
År 4
TETS37
Grundläggande
logistik, 6hp
TETS27
Supply Chain
Logistics, 6hp
VT2
TETS32
Logistikanalys
6hp
TETS36
Hållbara logistiksystem, 6hp
År 5
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TQIE33 Examensarbete, 30hp
TETS23
Inköp, 6hp
TETS31
Logistikstrategier, 6hp
19
Kort information om våra kurser
Årskurs 5
Årskurs 4
Grundläggande
logistik
Supply Chain
Logistics
Grundläggande kunskap om viktiga funktioner och processer inom logistik.
Kartläggning och analys av relativt enkla flöden. Fokus på det enskilda företaget.
Stort case.
Fördjupad kunskap i viktiga funktioner och processer inom logistik. Perspektivet vidgas
till att studera flöden i kedjor av företag (SCM). Teorifördjupning och case inom
distribution och försörjning.
Logistikanalys
Fördjupning, träning och tillämpning av att analysera logistiksystem. Såväl
kvantitativ analys med stora datamängder som kvalitativ analys för att strukturera
beslutssituationer.
Hållbara
logistiksystem
En vidgning av det kostnads- och servicefokus som är grunden för logistik, till att
även ta hänsyn till miljö- och hållbarhetsaspekter. Fokus på hur logistiken samtidigt
kan bidra till ett mer hållbart samhälle och god företagsekonomi.
Logistik och
kvalitet i vården
Logistiska principer och modeller appliceras på flöden och processer inom
vårdsektorn, i syfte att nå hög kvalitet och effektivitet. En grundförståelse ges för vad
som är specifikt för denna sektor, vilket skiljer sig en del från näringslivet.
Logistikprojekt
Tillämpning av teori och metoder/verktyg från tidigare kurser på verkliga problem i
näringslivet. Teorifördjupning inom områden som är relevanta för projektet.
Kunskap i strukturerat utredningsarbete.
Inköp
Logistikstrategier
Examensarbete
Grundläggande kunskap om inköps roll för företag i allmänhet och för materialförsörjningen i synnerhet. Kursen kan läsas fristående, men en klar koppling finns till
övriga logistikkurser.
Teoretisk fördjupning inom logistikstrategier, och dess samverkan med övriga
affärsstrategier. Analysmodeller för en mer strategisk analys av företags totala
logistikupplägg.
Tillämpning och integrering av kunskap från tidigare kurser i hela utbildningen.
Fördjupad teoretisk kunskap inom områden som är relevanta för projektet. Utförs
normalt sett med ett företag som uppdragsgivare.
20
Masterprofil i Logistik
på I- och Mprogrammen
21
Masterprofil Logistik, I-programmet
År 4, termin 7
HT1
År 5, termin 9
År 4, termin 8
HT2
VT1
VT2
HT1
HT2
Obligatorisk i
masterprofilen
Obligatorisk i
masterprofilen,
men en G2-kurs*
TETS37
Grundläggande
logistik, 6hp
Obligatoriskt med
någon av dessa i
masterprofilen
TETS27
Supply Chain
Logistics, 6hp
TETS32
Logistikanalys
6hp
TETS56
Logistik och
kvalitet inom
vården, 6hp
TETS36
Hållbara
logistiksystem,
6hp
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TETS23
Inköp 6hp
TETS31
Logistikstrategier, 6hp
Masterprofilen ska innefatta minst 30 hp på A-nivå.
Totalt 7 logistikkurser (48 hp) på A-nivå,
varav 18 hp är obligatoriska i logistikprofilen.
minst två kurser till (12 hp) måste väljas.
22
Masterprofil I och lämpliga kompletteringskurser
År 4, termin 7
HT1
HT2
År 4, termin 8
VT1
VT2
År 5, termin 9
HT1
HT2
Kurser i logistikmasterprofilen
IEI - Logistik
TETS37 Grundl.
logistik
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS32
Logistikanalys
IEI - Kvalitet
TETS56 Logistik
& kvalitet i vården
TETS38 Logistikprojekt (12hp)
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS23
Inköp
TMQU04, Six
Sigma Quality
TMQU13, Kundfok.
produkt-& tjänsteutv.
TPPE19 Analys &
utveckl. av produktion
TPPE16
Produktionsstrat.
TETS31
Logistikstrategier
Kurser inom Kvalitetsutveckling
TMQU03 Offensiv
kvalitetsutveckling
IEI - Kvalitet
TMQU12 Lean
Production
TMQU31 Statistisk
kvalitetsstyrning
Kurser inom Produktion / Produktionsledning
TPPE21
Produktionslogistik
IEI - Prod.ek.
TPPE54 Avanc.
planeringsteknik
IEI - Ind.Prod.
TMPS27 Utveckl.
av prod.system
Kurser inom Affärsutveckling / Marknadsföring
TEIM02 Grundl.
marknadsföring
IEI - Ind.ek.
TEIE72
Affärsstrategier
TEIE42 Industriell
försäljning
TEIM10 Industriell
tjänsteutveckling
Andra relevanta kurser
MAI - Opt.
IEI - Affärsrätt
TAOP18 Supply
Chain Optimization
Kan läsas även termin 9
- om man inte behöver kursen
som förkunskap till annan kurs
(se studiehandboken)
TEIE77
Affärsrätt
Kan läsas även termin 7
- givet att man har tillräcklig
förkunskap för kursen
(se studiehandboken)
23
Masterprofil Logistik, M-programmet
År 4, termin 7
HT1
HT2
År 4, termin 8
VT1
VT2
År 5, termin 9
HT1
HT2
Obligatoriska kurser
MAI - Opt.
IEI - PIE
IEI - Logistik
TAOP88 Opt. för
ingenjörer
TETS37 Grundl.
logistik
TETS27 Supply
Chain Logistics
Σ 30 hp obligatoriska kurser
 Minst 6 kurser till måste
väljas inom profilen
4 valfria kurser
TETS38 Logistikprojekt (12hp)
6-10 kurser kan
väljas inom logistikprofilens utbud
Vilket är då detta utbud?
24
Masterprofil Logistik, M-programmet
År 4, termin 7
HT1
HT2
År 5, termin 9
HT1
HT2
År 4, termin 8
VT1
VT2
Obligatoriska kurser
MAI - Opt.
IEI - Logistik
TAOP88 Opt. för
ingenjörer
TETS37 Grundl.
logistik
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS38 Logistikprojekt (12hp)
Ytterligare logistikkurser
IEI - Logistik
TETS32
Logistikanalys
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS23
Inköp
TETS31
Logistikstrategier
TETS56 Logistik
& kvalitet i vården
Kurser inom Kvalitetsutveckling
IEI - Kvalitet
TMQU03 Offensiv
kvalitetsutveckling
TMQU12 Lean
Production
Kurser inom Produktion / Produktionsledning
IEI - Prod.ek.
IEI - Ind.ek.
IEI - PIE
TPPE16
Produktionsstrat.
TPPE21
Produktionslogistik
TPPE19 Analys &
utveckl. av produktion
Andra relevanta kurser
TEIM11 Industriell
marknadsföring
TEIO32 Ind. Projektledning & organisation
TAOP18 Supply
Chain Optimization
MAI - Opt.
Kan läsas även termin 9
Kan läsas även termin 7
- om man inte behöver kursen
som förkunskap till annan kurs
(se studiehandboken)
- givet att man har tillräcklig förkunskap
(se studiehandboken)
25
Specifikt om de olika
kurserna som ges av
avdelningen Logistik
26
TETS37
Grundläggande logistik
TETS56 Logistik
& kval. i vården
TETS37 Grundl.
logistik, 6hp
Fokus
• Kunskap om företags logistiksystem, dvs.
materialflöden från råvara via förädling till kund.
• Logistiska grundbegrepp och modeller
• Hur logistik påverkar lönsamheten
• Precisering och lösning av logistiska problem
• Fokus på ett enskilt, producerande företag.
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS32
Logistikanalys
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TETS23
Inköp
TETS31
Logistikstrategier
Kursbok med stark
förankring i kursen
Praktikfall/uppgifter
• Genomförs i grupper
• Eget arbete, där verktyg tränas och
tillämpas
• Seminarier med presentationer och
diskussion
• Skriftlig och muntlig rapportering
Grupparbete inkl seminarier
Föreläsningsserie
Upg.
(grupp)
Upg.
(grupp)
Upg.
(grupp)
Tenta
27
TETS27
Supply Chain Logistics
Fokus
• Olika sätt att utforma logistik i försörjningskedjor
• Materialförsörjning och distribution
• Interna kedjor i ett företag och externa
kedjor, dvs där flera företag samverkar
TETS56 Logistik
& kval. i vården
TETS37 Grundl.
logistik, 6hp
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS32
Logistikanalys
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TETS23
Inköp
TETS31
Logistikstrategier
Fördjupningar inom bland annat:
• Strukturella lösningar (antal lagerpunkter,
lagerlokalisering, samordning av flöden)
• Koordinering och rollfördelning mellan
aktörer
• Styrning och ledning av flöden och
aktiviteter
Upg 1
Upg 2
Föreläsningsserie
Kontrollskrivning
Rapport
(grupp)
Muntl.
redov.
(grupp)
Rapport Muntl.
(grupp) redov.
(grupp)
28
TETS27
Supply Chain Logistics
TETS56 Logistik
& kval. i vården
TETS37 Grundl.
logistik, 6hp
UPG - MATERIALFÖRSÖRJNING
Leverantörer
Monteringsfabrik
TETS32
Logistikanalys
Grossist
(700 st)
MF
L13
infoflöde
L17
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS23
Inköp
TETS31
Logistikstrategier
UPG - DISTRIBUTION
Producenter
(18st)
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
Återförsäljare
Industrikunder
(900 st)
(1000 viktiga)
infoflöde
infoflöde
L12
L16
L11
L10
L15
L02
L18
L05
L14
L03
L04
L06 L01
L08
L07
L09
Logistikalternativ
Leveransfrekvens? Transportupplägg?
Lokalisering av logistikcenter?
Sekvensläggning – hos leverantör
eller i logistikcenter ?
Logistikalternativ
Var i kedjan ska det finnas lager?
Lagerlös hantering?
Direktleveranser förbi ett led?
Vem skall styra vems lager?
29
TETS56 Logistik
& kval. i vården
TETS32
Logistikanalys
TETS37 Grundl.
logistik, 6hp
Fokus
• Verktyg och modeller för att på
ett strukturerat sätt kunna
analysera olika logistiksituationer
Studiebesök
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS32
Logistikanalys
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TETS23
Inköp
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS31
Logistikstrategier
Fördjupningar inom bland annat:
• Logistiska mått och mätmetoder – lämpliga
nyckeltal för att analysera effektiviteten i ett flöde
• Analyser av totalkostnad och leveransservice
• Principer för en rättvis kostnadsfördelning
(Activity Based Costing mm.)
• Differentierad styrning, t.ex. baserat på
segmentering av artikelsortimentet
Logistikkostnadskalkylering
Lagerstyrning
– kostnad vs. service
Mått &
nyckeltal
Föreläsningsserie
Kontrollskrivning
Projektrapport
(grupp)
Kontrollskrivning
Projektrapport
(grupp)
Litt.sem.
30
TETS36
Hållbara logistiksystem
TETS56 Logistik
& kval. i vården
TETS37 Grundl.
logistik, 6hp
Fokus
• Logistikens roll för en hållbar
utveckling
• Miljökravens inverkan på
logistiken
• Logistikens möjligheter att
påverka på ett positivt sätt
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS32
Logistikanalys
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TETS23
Inköp
TETS31
Logistikstrategier
Sammanhängande uppgift i flera delar:
• Beskriva ett logistiksystem ur ett
hållbarhetsperspektiv
• Räkna på systemets miljöeffekter
• Föreslå åtgärder kopplat till transporter
• Föreslå logistiska åtgärder
• Miljömässigt
• Socialt ansvarstagande
Gruppuppgift med olika delmoment och redovisningar
Föreläsningsserie
Rapport
(grupp)
Kontrollskrivning
Rapport
(grupp)
Ind. upg.
(frivillig för
betyg 4-5)
Rapport
och pres.
(grupp)
31
TETS56
Logistik och kvalitet i vården
TETS37 Grundl.
logistik, 6hp
TETS56 Logistik
& kval. i vården
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS32
Logistikanalys
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TETS23
Inköp
TETS31
Logistikstrategier
Fokus
• Sjukvården och dess logistiska problem
• Applicering av logistik- och kvalitetsverktyg
på vårdsektorn
• Fördjupning inom kartläggning och
statistisk processtyrning
• Patientflöden, snarare än materialflöden
Litt.sem (ind)
Kartläggning (grupp)
Statistisk processtyrning (grupp)
Föreläsningsserie
Ind. upg.
Rapport
(grupp)
Rapport
(grupp)
Tentamen
32
TETS23
Inköp
TETS23
Inköp
TETS56 Logistik
& kval. i vården
TETS37 Grundl.
logistik, 6hp
Fokus
• Kunskap om inköpsfunktionens roll och
strategiska betydelse för ett företagets
verksamhet.
• Inköpsarbetet kopplat till effektiv
försörjning av köpt material.
• Fördjupningar inom bland annat:
• Inköpsstrategier
• Leverantörsrelationer
• Leverantörsbedömning
• Inköp av tjänster
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS32
Logistikanalys
Taktiskt inköp
Bestämma
spec.
Val av
leverantör
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TETS23
Inköp
TETS31
Logistikstrategier
Operativt inköp
Sluta
avtal
Beordring
Leverans- Uppföljning
och
bevakning
utvärdering
Bärande tanke i praktikfallen
• Det finns inte någon ”bästa” lösning
• Antaganden måste göras i samtliga uppgifter
• Studenterna kommer därför fram till olika svar
trots samma grundförutsättningar
• Detta ger möjlighet till intressanta diskussioner
• Förhandlingsstrategi
Praktikfall
Totalkostnadsanalys
Praktikfall
Leverantörsbedömning
Praktikfall
Förhandling
Föreläsningsserie inkl externa gäster
Rapport
(grupp)
Rapport
(grupp)
Seminarium
(grupp)
Tenta
33
TETS56 Logistik
& kval. i vården
TETS31
Logistikstrategier
TETS37 Grundl.
logistik, 6hp
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS32
Logistikanalys
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TETS23
Inköp
TETS31
Logistikstrategier
Fokus
• Logistiska strategier
• Logistikens koppling till företagets
strategier – ömsesidig påverkan
• Exempel på områden:
•
Outsourcing
•
Supply Chain Management
•
Riskhantering
•
Miljö/Hållbarhet
Praktikfall
strategi (Dustin)
Praktikfall
Outsourcing
Praktikfall
Strategifördjupning
Föreläsningsserie inkl externa gäster
Rapport
(grupp)
+ sem.
Rapport
(grupp)
+ sem.
Rapport Munta
(indiv) (frivillig)
34
TETS56 Logistik
& kval. i vården
TETS38
Logistikprojekt
TETS37 Grundl.
logistik, 6hp
Fokus
• Träning i att planera och genomföra
trovärdiga och praktiskt användbara
logistikutredningar
• Insyn i hur logistiken fungerar i företag
• Applicering av logistikkunskaperna på
ett verkligt fall
TETS27 Supply
Chain Logistics
TETS32
Logistikanalys
TETS36 Hållbara
logistiksystem
TETS38 Logistikprojekt, 12hp
TETS23
Inköp
TETS31
Logistikstrategier
Hur projektet bedrivs
• Företag fungerar som uppdragsgivare
• Grupper om ca 4 studenter
• Löpande handledning
• Främst viktigt i den inledande delen
• Basgruppsmöten, där studenterna diskuterar
och kritiskt granskar varandras arbeten
• Viktig avstämning av planeringen efter
ungefär halva tiden
• Påminner en hel del om exjobbsprocessen
Projektarbete i grupper, inkl seminarier och företagsbesök
Föreläsningar om logistikutredningar
HT 1
Individuell
uppgift
HT 2
Planrapport
(grupp)
Projekt- Individuell
uppgift
rapport
(grupp)
35
Exjobb &
logistikcertifikat
36
Examensarbete inom Logistik
 Exjobb på IEI utförs normalt sett av två studenter
tillsammans
 Masterprofil inom logistik  examensarbete inom
logistik
 I normalfallet har båda studenterna Logistik som masterprofil 
rent logistikexjobb
 Exjobb kan också vara ”masterprofilöverskridande”, och utföras av
två studenter med olika masterprofil.
• Uppgiften ska då vara väl förankrad i båda masterprofilerna, så att
båda kan utnyttja sin specialistkunskap
• I normalfallet bör även ”icke-logistikern” ha läst någon logistikkurs
37
Examensarbeten
– några exempel
38
Logistikcertifikat
Du som gjort ditt examensarbete hos oss och läst
fem av våra kurser får ett certifikat där vi beskriver
vilka logistikkunskaper du förvärvat i utbildningen.
Obs! Detta gäller de kurser som ges av
avdelningen Logistik på IEI. Andra
logistikkurser (t.ex. från studier utomlands)
är inte ”certifikatsgrundande”, även om
programnämnden godkänner dem för
tillgodoräknande i examen, eller om vi
godkänner dem som förkunskap för
fortsättningskurser inom logistik.
39
Vill du ha mer information?
 www.iei.liu.se/logistik
- Klicka på ”Utbildning”
 Kontakta oss på avdelningen Logistik om du
vill ha mer information
 [email protected]
 Hus A, 15, plan 2 (bottenvån), A-korr.
 Studierektor: Björn Oskarsson, [email protected]
40