Övningsuppgifter organisk kemi

Övningsuppgifter organisk kemi
Skriv molekylformeln för1
1
a) pentan
b) propen
c) but-1-yn
Rita strukturformeln för2
2
a) but-2-en
b) but-2-en förekommer som två isomerer, rita tydligt deras strukturformler och skriv deras
respektive namn.
3
Etyn förbränns tillsammans med syrgas, O2, som produkter bildas koldioxid, CO2, och vatten,
H2O.
Skriv den balanserade reaktionsformeln.3
4
Skriv strukturformeln för 2-klor-2,3-dimetyl-butan-1-ol. 4
5
Om man i 2-kloropropan byter ut Cl mot OH bildas en ny förening. 5
a) Skriv föreningens namn.
b) Skriv reaktionsformeln om man utgår ifrån 2-klorpropan och vatten.
6
Då man adderar vätebromid, HBr, till propen kan det bildas två olika isomerer av brompropan.
Skriv isomerernas strukturformler samt deras namn. 6
7
Vid reaktionen mellan en alkohol och en karboxylsyra bildas en ester och vatten. För att
påskynda reaktionen använder man en katalysator.
a) Vilket ämne används vanligen som katalysator? 7
b) Vilken typ av kemisk reaktion sker då en alkohol reagerar med en karboxylsyra?
c) Skriv reaktionsformeln då etanol reagerar med metansyra och skriv namnet för den bildade
estern.
1
a) C5H12 b) C3H6 c) C4H6
2
a)
3
2 C2H2(g) + 5 O2(g) → 4 CO2(g) + 2 H2O(g)
b) E-but-2-en
Z-but-2-en
4
5
a) Propan-2-ol b)
6
1-bromo-propan och 2-bromo-propan
7
a) Koncentrerad svavelsyra H2SO4 b) kondensationsreaktion c)
etylmetanoat
Rita Strukturformlerna för följande föreningar.8
8
a)
b)
c)
d)
e)
n-pentan
2-metyl-3klor-hexan
3,3-dimetyl-pentan-2-ol
Propyl-etanoat
2-amino-propansyra
Ange vilken typ av organisk förening följande grupper är karakteristiska för. 9
9
a)
b)
c)
H
C
O
C
OH
d)
e)
O
H
C
O
N
H
*C
R
C
O
OH
I molekylen som tillhör uppgift c) finns en kolatom som är markerad med en * vad kallas en
sådan kolatom?
Visa med en reaktionsformel att metylamin, H3CNH2 kan reagera som en bas.
Skriv de rationella namnen till följande strukturformler: 10
10
a)
b)
c)
d)
e)
f)
O
O
OH
OH
8
a)
9
a) karboxylsyra
b)
c)
O
d)
e)
b) ester
c) aminosyra
d) assymetrisk kolatom eller kiral kolatom
e) H3CNH2 + H2O → H3CNH3+ + OH10 a) propan b) 2-metyl-propan c) cyklopropan d) propansyra e) propan-2-ol f) etylpropanoat
11
Kombinera namn med molekyl/er. Svaren lämnas i tabellen nedanför. Obs det kan finnas flera
kombinationer per molekyl respektive namn!11
a)
b)
CH3
H
N
H
OH
H
O
OH
OH
O
OH
OH
OH
1) alkan
2) alken
c)
d)
3) alkyn
e)
f)
OH
4) alkohol
O
O
5) keton
g)
6) aldehyd
h)
Svarstabell
H
7) karboxylsyra
O
8) eter
1
2
i)
9) ester
3
O
10) fettsyra
4
HO
11) fett
12) aminosyra
j)
k)
6
O
13) monosackarid
7
O
14) sockermolekyl
15) primär alkohol
16) sekundär
alkohol
5
8
l)
9
O
10
O
O
O
11
12
O
O
13
14
15
16
11 1) c 2) h 3) j 4) b,d 5) e 6) b,g 7) a,i 8) f 9) k,l 10) i 11) l 12) a 13) b 14) b 15) b,d 16) b