Notiser Asarum(skriv ut)

http://www.swe-gen.se/Asarum/Notiser/117_118Ojamala.htm
1583 Öyessömalle.
1604 Öymaale.
1633 Öyemaalle.
1673 Öijamåhla.
Sölvesborgs slotts jordebok.
1583 Olof Knag
1591-1592 Olof
1595-1596 Olof Knag
1616-1617 Sölvesborgs läns räkenskaper, saköre.
Olof Knag i Öjamåla olagligt fiske i Mörrums å, sin nabo till förträngsel.
1616-1617 Sölvesborgs läns räkenskaper, saköre.
Jens Knag i Öjamåla, hans hustru slagit Olofs kvinna och tjänstepiga.
1617 Mantal Festebönder, del av.
Olof
1617 Mantal Boelsmend, del av
Jens Knag
1617-1618 Sölvesborgs läns räkenskaper, saköre.
Jens Knag i Öjamåla blodvite på Olof Giselsen i Oumabye (Åmma i Jämshög?).
1619? Mantal, del av.
Jens Knag
1620-1621 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Mogens Pedersen feste ½ Öjamåla som Nils Persen fråndog.
Åke Nilsen feste ½ Öjamåla som Holger Nilsen upplät.
Markus Hansen feste ½ Öjamåla som Åke Nilsen fråndog.
1621-1622 Sölvesborgs läns räkenskaper, saköre.
Olof Knag i Öjamåla, hustrun i slagsmål med Jens Knags kvinna.
Jens Knag i Öjamåla på sin hustrus vägnar, slagsmål med Olof Knags hustru.
1621-1622 Sölvesborgs läns räkenskaper, förlov
Markus Hansen i Öjamåla som inflyttade på herremans gods.
1622-1623 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Mogens Pedersen feste ½ Öjamåla som Markus N: (bör vara Hansen) upplät.
Mogens Mattisen feste 1/4 Yemåla som Ingeborg N: i Yemåla upplät.
1622-1623 Sölvesborgs läns räkenskaper, drift.
Olof Knag i Öjamåla, en fårhage.
1624 Prästrelationerna.
Asseromb. Her er Ingen memorabel gammel tale eller monument: eÿ heller nogen
Herregaard.
Mens her er disse 10 smaa Bÿer som effterfölger. Asseromb som haffuer 13 gaarde foruden
Preste- oc Deignegaard. Torup haffuer 6. Tostorp haffuer 4. Frorup haffuer 4½. Tarrerup 3.
Tobberÿ 3. Dÿerÿ 3. Stillerÿ 5½. Gungvale 6. Hoge 5.
Torper ere 62. Aagerup. Abberemole. Askeremole. Baggemole (obekant enl. fotnot).
Bentzbo. Biörnemole. Buddestorp. Boerp. Bokuld. Bögemole. Danmarck. Danstorp.
Dragebierg (obekant enl. fotnot). Dröszbo. Dale er 2 gaarde. Ebberup 2 gaarde. Elmtemole.
Elsebrönne. Emmindebo. Frostenstorp. Grimsemole. Helffude. Hundemare. Horsery.
Hjortebrönne. Heirenaesz. Hommandeböigt. Humblemole. Höjeböget. Hiortegiöll.
Hunsiömole. Hiuleremole. Ingereheÿ. Iremole. Kraakuld. Knaggeli. Kulemole. Langsiönaesz.
Lejergielszmole. Langebo. Liunxemole. Lovbierg. Munckehusz. Möllegaard. Nödebrönne.
Paagemole. Pibebo. Raa. Rompebo. Ringemolen. Sandviig. Stiernö 2 gaarde. Strömme Mölle.
Susekuld. Suansiömole. Slentzemole. Toggerÿd. Tranemole. Trollebo. Öjemole. Öjevad 2
gaarde. Öxnemole.
Möller - j. Squatter - 42.
Om Maanedernis Naffne veed ingen her nogen forÄndring, mens Glug- oc Blidemaanet
kaldis I gemeint Kempers Maanet. for huad Aarszag veed ingen ret.
Peder B. Struck G. O. t. sammeledes.
Sölvesborgs slotts jordebok.
1619 Olof Knag
1619 Nils Olsson
1622-1623 Olof Knag
1622-1623 Nils Olofsson
1623-1624 Olof Knag
1623-1624 Nils Olsson
1630-1631 Olof Knag
1631-1632 Olle Svensson
1631-1632 Nils Svensson
1633-1634 Nils Svensson
1631-1632 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Nils i Öxamåla (Öjamåla) städslar 1/3 ibm som Olof Knag upplät.
1631-1632 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Anders Svensen i Öjamåla städslar 1/4 ibm som hans moder påbodde och upplät.
1634-1635 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Börje i Högaböke städslar en gård i Öjamåla som Nils upplät.
1634-1635 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Anders Svensen i Öjamåla städslar 1/8 ibm som Nils ibm upplät.
1635-1636 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål
Nils Svensen i Öjamåla? städslar Knaggelid som Hans Jensen upplät.
1636-1637 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Jens Svensen i Öjamåla städslar 1/4 ibm som Anders (Svensen) upplät.
1636-1637 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Peder Nilsen i Ire städslar ½ Yssiöemåla (Öjamåla?) som Arvid upplät.
1637 Mantal, del av.
Joens
1642-1643 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Hans Svensen i Öjavad städslar ½ gård i Öjamåla som Anders Svensen påbor.
1645-1646 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Joen Joensen i Öjamåla städslar 1/3 ibm som Sidtsa upplät.
1650-1651 Sölvesborgs läns räkenskaper, städsmål.
Joen Joensen i Öjamåla städslar 1/4 Slänsmåla av Elna änka.
Jordebok 1663.
Joen Jonsson. Helt kronohemman
1669 Dombok.
Åke Olsson i Öjamåla nämns.
1669-11-03 Dombok.
Erik Persson i Hunnemara begär på Jost Blocks vägnar åtta dannemäns granskning av olovligt
skogshygge i Ebbe Ulfelts skogar. Gäller Danstorp, Duveryd, Tostarp, Gungvala, Tokaryd
och Dala. Anmäldes Bengt Jönsson i Vekerum, Börje Bengtsson i Öjamåla, Åke Olsson i
Öjamåla, Jöns Olsson i Knaggelid, Nils Jönsson i Knaggelid, Håkan Jonsson i Pieboda,
Håkan Börsson i Pieboda, Måns Jonsson i Bengtsboda att granska till nästa ting.
Jordrevning 1671.
John Johnsson, efter gamla jordeboken 1658, helt kronohemman
åbos och brukas nu 1671 av
Börje Bengtsson, stätt i danska tider
Jöns Svensson, stätt 1671 av inspektor Ebbe Simonsson
Bengt Börjesson, stätt av Henrik Johansson fullmäktig efter salige Jonas Håkansson
Nils Jönsson, stätt 1661 av Jonas Håkansson
Dagsverken och körslor till skeppsbyggeriet i Karlshamn. Efter egen bekännelse utsås 7
tunnor och höstas 10 lass hö. Lite ek och bokskog till 10 svins ollon. Ung furuskog till sparrar
och bjälkar. Surskog till förnödenhet. Fiske i Mörrumsån, Öjasjön, Baragöl och Harkivagöl
till god nytta. Ett litet ålvarma. En god kvarn i Mörrumsån. Mulbetet av ljungmark. Kan föda
20 boskap, 8 hästar, 16 får, 16 getter och 10 svin.
1671 Verbart manskap.
Börje Bengtsson gammal
Jöns Svensson gammal
Bengt Börjesson
Nils Jönsson
Dräng Olof Jönsson
Gårdman Sven Sågskärare (Sågekiörer)
Gårdman Mats Torsson
Asarum 1677-03-11 Trohetsförsäkran.
Nils Jönsson
Jöns Svensson
Bengt Börjesson
Börje Bengtsson
1683-10-30 Dombok.
Jöns Håkansson och Gumme, hans broder, i Ljungsjömåla mot Bengt Börjesson i Öjamåla
och hustru Kerstin Nils änka i Sternö, angående arvet de emottagit efter deras hustrus
samsyskon, en broder och en syster. Småsyskonen är nu döda. Menar att de, Jöns och
Gumme, var sina småsyskons rätta arvingar, och de, Bengt och Kerstin Nils änka har
barnabrev på arvet efter deras hustrus syskon, vilket Bengts fader skola emottagit.
1684 Katekislängd.
1684 Per Persson
1696 Hanna Bengtsdotter
1696 Måns Bengtsson
1696 Sven Larsson
1684-04-21 Dombok.
Jöns Olssons arvingar i Knaggelid mot handelsmannen i Karlshamn Henrik Klintorp,
angående skuld efter Jöns. Mats Jönsson i Öjamåla, Nils Jönsson ibm och Harald Olsson i
Kullemåla svarade att det inget fanns att ärva.
1698-05-24 Dombok.
Efterföljande bötlägges för att de inte gjort sina vägstycken och broar färdiga enligt
befallning.
Isak Månsson och hustrun Elin Joensdotter i Öjamåla.
1691-1700 Dombokssammandrag.
1691-06-26 Bonde Nils. Skuldfordran. Svarande
1693-06-15 Bonde Bengt Börjesson. Gårdpengar i Gungvala. Kärande
1694-02-08 Bonde Bengt Börjesson. Gårdpengar i Gungvala. Kärande
1694-02-08 Hustru Elena. Gårdpengar i Gungvala. Omnämnd
1696-06-15 Bonde Bengt Börjesson. Arv. Kärande
1696-06-15 Morfar Börje Bengtsson. Arv. Omnämnd
1701-03-15 Dombok.
Bengt Matsson i Askaremåla och brodern Algot Matsson i Häggarp, behålla dispositionen av
sin salig morbroder Bengt Börjessons i Öjamåla omyndiga barns tillfallne arv efter deras
broder Måns Bengtsson.
1702 Mantalslängd, Holje nr 7, Jämshög sn.
Mats Matsson änkling (efter Botil Andersdotter)
Olof Matsson ogift
Hans Bengtsson, hustru
Jöns Trulsson, hustru
Jon Frostensson, hustru (? Bengtsdotter), dräng Simon - Familjen kommer från Öjamåla,
Asarum
Båtsman Holm, hustru
1705-02-20 Dombok.
Kronans länsman Anders Möller anklagar båtsman Johan Sexpunning i Knaggelid och konan
Inger Olasdotter i Öjamåla för lägersmål. Johan Olsson såsom farbroder till Inger närvarande.
barn avlat och lever.
1705-06-12 Dombok.
Vid tinget beviljades fasta på 1/2 fjärding och halva 1/6-del som Bengt Karlsson i Holje sålt
till Joen Frostensson i Öjamåla.
1706-02-13 Dombok.
Måns Bengtsson i Öjamåla som innehar sina syskons arv i gården ibm åligger att de hos Algot
Matsson i Häggarp, Bengt Matsson i Askaremåla och Ingevald Matsson i Susekull
innestående dem tillhöriga 20 Cr smt få emottaga och därefter Algot med sina bröder därifrån
befrias.
1706-10-23 Dombok.
Slagsmål mellan Isak Månsson i Öjamåla och Sven Nilsson i Susekull. Isak svårligen
överfallen och slagen. Sven slagit ett slag men ej mer. Isak åberopar vittnen; Bengt Persson i
Högaböke och Måns Persson Skytt. Bengt vittnar; Isak kommit in i Bengts stuga tilltingat
gårdmannen Jöns Svensson att ärja för sig, då han i det stället ville timra för nabon Lars
Jeppsson och straxt därefter har Sven kommit in och hälsat på honom varför Isak frågat varför
han inte hälsat på honom, Sven svarade att han hälsat på gården och det var nog. Isak frågar
Sven om det var sant att Sven skulle slå Isak vid gillet. De satt sig ner och tagit en sup
brännvin, Sven uppstigit för att gå, Isak frågade hur det skulle vara dem emellan, Sven bockat
sig neder tagit ett trä och slagit Isak två hål i huvudet och ett svårt slag över axeln. Bengt särat
på dem och bett Sven gå ut. Mer vet inte vittnet. Måns vittnar detsamma. Har Isak slagit igen?
Svar nej.
Isak varit sjuk länge av slagen och har inte kunnat sköta sitt. Begär ersättning för sveda och
värk, fältskärslön, tidsspillan med mera.
1713-02-03 Karlshamns vigselbok.
Skomakaren Olof Jönsson Öjamåla och hustru Margareta Olofsdotter.
1713-10-29 Dombok.
Kronolänsman kärar följande angående mötesförsummelse: Karl Störjesson och Mats
Gertonsson i Öjamåla.
1714-03-04 Listers härads dombok.
Störje Karlsson i Öjamåla angående fastighetsköp.
1714-07-30 Dombok.
Jägmästare Jonas Humble kärar följande angående olovligt skogshygge: Karl Jönsson och
dess son Jöns i Öjamåla, tvenne bokar var. Johan Andersson i Öjamåla, en bok. För vart
nedhugget träd skall två nya sättas.
1717-02-01 Dombok.
Kronolänsman Hans Kristoffersson kärar följande då de ej levererat hö eller havre till
artilleriets hästar; Karl, Störje och Måns i Öjamåla.
Jordebok 1718.
Nyköpt skatte 1702-03-05.
1718-05-26 Dombok.
Kronolänsman Hans Kristoffersson kärar följande allmoge för att ha försummat
båtsmansskjutsar; Öjamåla Störje Karlsson.
Katekis 1718-06-25.
Måns Gertonsson
Hustru
Störje Karlsson
Hustru
Karl Störjesson
Hustru
Per Sonesson
Hustru
1719-02-04 Dombok.
Kronobefallningsman Christian Mützell kärar bönderna Masse Gertonsson och Karl
Störjesson i Öjamåla och högligen besvärade sig över båtsmansprofossen Per Knubb tillika
med fjärdingsmannen Nils Sonesson i Froarp för att de kommit till Öjamåla en månad före
juletid och bastat och med handklovar sammanbundit Masse och Karl, då den utskrivna
bonden Störje Karlsson gått bort utan Knubbs tillstånd, att ha tillstånd på sådant sätt med
dessa bönder förfara. Störje var gången till Froarp på Mützells kallelse och vidare
kommenderad till Karlskrona, vidare andrager dessa bönder då de var bundna blev de
bespottade av Knubb och Sonesson. Knubb hotat med att binda ett kabbeltåg runt halsen och
föra dem bägge till Karlskrona. Masse var yngst och skulle sättas i tjänst medelst tvång Masse fick betala 7 daler för att slippa tjänst, Karl var tvungen att betala 1 daler för att slippa
järnen. Masse var tvungen att följa med till Knaggelid innan han slapp undan från Knubb och
fjärdingsmannen. Karl var sängliggande i tre veckor för de svåra slag Knubb givit honom och
är ännu ej helt frisk. Vittne; Skomakaren tillika salpetersjudaren från Albo härad och Vislanda
socken, Hönetorpet, Sven Nilsson.
1719-02-07 Dombok.
För hållskjuts eftersättande vid Asarums gästgivaregård erkände; Mattis Gertonsson i
Öjamåla.
1722-02-14 Dombok.
Per Sonesson i Öjamåla kärar Sven Jeppsson i Boarp angående ett uppvisat gårdsköp över
gården Boarp. Parterna förlikta.
1722-11-02 Dombok.
Håkan Jönsson i Elsebråne tillkännager genom nämndeman Håkan Persson i Asarum att han
är med Mats Gertonsson i Öjamåla förlikt angående ett gårdsköp.
1724-11-05 Dombok.
Sven Persson och Håkan Karlsson i Härnäs samt Måns Gertonsson i Öjamåla kärar Sven
Jeppsson i Boarp angående att han kört sina kreatur till Tranemåla och därmed spritt
boskapssjukan. Boskapssjukan har grasserat i Jämshögs socken, i rädsla har Sven
transporterat boskapen till sin svåger i Tranemåla. Sven har ej orsakat smittan i Tranemåla,
Bos oxe i Tranemåla är den som smittat.
1727-05-30 Dombok.
Skogvaktare Jonas Hullgren kärar gårdman Karl Andersson i Öjamåla angående utsatt
skogseld i Susekulls mark, två ekar blivit brända. En gnista av dess tobakspipa kommit ut på
marken. Då han velat släcka har han blivit illa bränd. Målet uppskjuts tills man vet om ekarna
kommer igen.
1727-11-02 Dombok.
Kronolänsman Hans Kristoffersson kärar Störje Karlsson i Öjamåla angående att han ifrån sin
gårdbo Mats Gertonsson förliden höst snattat elva nekar av korn. Störje nekar bestämt.
Nämndeman Sven Åkesson i Kråkekull försökt medla mellan parterna, dock förgäves.
1727-11-02 Dombok.
Båtsman Jakob Knapp i Öjamåla skällsord på Måns Gertonsson i Öjamåla, vilket inte kan
bevisas.
1729 Göta hovrätt.
Pigan Märta Haraldsdotter i Öjamåla inger obligation om 25 daler daterad 7 hujus utgiven av
Störje Karlsson ibm.
1734 Mantalslängd.
Bonde Karl Andersson, gift
Bonde Störje Karlsson, gift
Båtsman Knapp, gift
Bonde Per Svensson, gift (född i Småland, 76 år gammal 1775, bott i Öjamåla sedan 1725,
allt enligt ett lantmäteridokument, se Knaggelid)
1756-07-04 Vigsel.
Bonden Karl Störjesson i Öjamåla i Asarums socken gifter sig med pigan Sissa Haraldsdotter
(född 1733 i Angölsmåla, dotter till Harald Truedsson och Botil Nilsdotter) i Angölsmåla.
Testes är Nils Nilsson i Kärringbygden och Nils Svensson i Ramnamåla.
1764-10-02 Bouppteckning.
Johan Sunesson i Högaböke. Arvingar: Änkan Inga Bosdotter. Sonen Håkan 1½ år, dottern
Kerstin 9 år, Inga 6 år. Övriga: På de omyndigas vägnar: faderfadern Sune Nilsson i Böket,
samt faderbroder Nils Sunesson i Svansjömåla och Erik Sunesson i Rumpeboda. På änkans
sida: Jöns Bosson i Tranemåla, Håkan Mickelsson i Kullemåla och Håkan Bosson i Öjamåla.
1767-10-20 Bouppteckning.
Håkan Mickelsson i Kullemåla. Arvingar: Änkan Elna Bosdotter. Sonen Mickel 18 år, Bo 16
år, Ola 12 år, Mats 8 år, dottern Hanna 10 år, Inga 6 år, Elna 3 år och Kerstin ½ år. Övriga: På
änkans sida: Jöns Bosson i Tranemåla. På de omyndigas sida: Karl Eskilsson i Letesmåla och
Erik Mickelsson i Metaremåla. Nämns också som närmast anhöriga: Jöns Mickelsson i
Letesmåla, Eskil Joensson och Erik Jönsson i Slänsmåla samt Erik Nilsson i K......måla? och
Håkan Bosson i Öjamåla.
1768-04-18 Bouppteckning.
Gårdkvinnan Hanna Eskilsdotter i Asarum Arvingar: Sonen sjömannen Eskil Ahlberg i
Torarp, Nils Karlsson i Asarum på 20:e året samt styvdottern Johanna, gift med avskedade
båtsmannen Håkan Skällvik i Hoka. Övriga: På den omyndiga sonens vägnar: Karl
Abrahamsson i Öjamåla.
1779-05-03 Bouppteckning.
Jöns Störjesson i Tostarp. Arvingar: Änkan Ingar Matsdotter. Sonen Håkan 28 år, Måns 20 år,
Karl på 18:e året, Jöns på 12:e året. Dottern Ingeborg 24 år, Hanna gift med båtsman
Sexpundig Tomas i Knaggelid), Marja på 8:e året och Nilla på 3:e året. Övriga: På änkan och
de omyndiga barnens sida dess anhöriga: Karl Störjesson och Nils Störjesson i Öjamåla.
1780-03-20 Bouppteckning.
Rotebåtsmannen Jakob Knobb. Arvingar: Änkan Märta Bosdotter i Torarp. Sonen Abraham 3
år. Övriga: Närvarande å den omyndiges sida faderbrodern Karl Abrahamsson i Öjamåla och
…. Håkan Abrahamsson i Asarum. Å änkans sida dess fader Bo Olsson.
1785-07-16 Bouppteckning.
Hälftenbrukare Håkan Abrahamsson i Asarum. Arvingar: Änkan Elisabet Pålsdotter.
Döttrarna Maja på 9:e året, Kerstin på 8:e året, Botil på 7de året, Elna på 5:e året och Marna
på 3:e året. Övriga: För barnen som deras förmyndare deras farbröder; Karl Abrahamsson i
Öjamåla och Sven Abrahamsson i Tararp.
1788-07-11 Bouppteckning.
Hustrun Elna Persdotter på 21/64 Skattehemman Nr 117 Öjamåla. Död sistlidne december
månad. Arvingar: Änklingen Karl Abrahamsson. 6 barn. Sonen Abraham Karlsson,
hemmansbrukare i Gungvala, Sven och Karl, myndiga, Isak 16 år, Håkan 12 år och dottern
Märta 20 år. Fadern själv förmyndare.
1789-01-16 Bouppteckning.
Abraham Karlsson på frälse skattehemman Nr 152 Västragården i Gungvala. Död 16 oktober
1788. Arvingar: Änkan Botil Nilsdotter och sonen Håkan 2 år. Övriga: För gossen: dess
faderfader Karl Abrahamsson i Öjamåla. För änkan: hennes broder Måns Nilsson i Trolleboda
och svågern Håkan Håkansson ibm. Övrigt: Mycket svag skrift på övriga delar av
bouppteckningen!
1930-07-05 Pristagare vid Hushållningssällskapets släktgårdsdiplomering.
Julius Matsson, innehaft gården i 200 år.
Födda i Öjamåla 1706-1735.
1706 11
Sune
1706 14
Hanna
1706 52
Hanna
1708 18
Sven
1709 40
Jöns
1709 46
Bengta
1709 60
Bengta
1712 13
Jöns
1712 26
Mats
1714 14
Elin
1714 47
Signe
1716 38
Hanna
1717 2
Bengt
1718 19
Hanna
1718 33
Bengt
1720 64
Inger
1721 40
Anna
1722 66
Gertrud
1723 28
Måns
1724 16
Hanna
1724 36
Magnhild
1724 76
Jöns
1725 91
Bengt
1726 38
Anders
1726 66
Per
1729 14
Elin
1730 23
Karin
1731 41
Sven
1731 77
Inger
1733 69
Elin
1734 15
Sven
1735 37
Signe oäkta
Per Sunesson
Måns Bengtsson
Håkan Jönsson
Per Sunesson
Håkan Jonsson
Tue Olsson
Måns Bengtsson
Håkan Jönsson
Håkan Jönsson
Måns Gertonsson
Karl Störjesson
Måns Gertonsson
Karl Störjesson
Mats Gertonsson
Karl Störjesson
Måns Gertonsson
Störje Karlsson
Karl Andersson
Måns Gertonsson
Jon Grå
Sven Månsson
Störje Karlsson
Karl Störjesson
Mats Gertonsson
Störje Karlsson
Per Svensson
Störje Karlsson
Per Svensson
Jakob Knubb
Per Svensson
Jakob Knap
Erik Kurfurste
Bengta Svensdotter
Toa Åkesdotter
Bengta Åkesdotter
Bengta Svensdotter
Brita Åkesdotter
Bengta Mattisdotter
Toa Åkesdotter
Bengta Åkesdotter
Inger Åkesdotter
Elin Månsdotter
Brita Isaksdotter
Eiln Månsdotter
Karin Bengtsdotter
Elin Månsdotter
Karin Bengtsdotter
Elin Månsdotter
Anna Mickelsdotter
Hanna Karlsdotter
Elin Månsdotter
Karin Eriksdotter
Kerstin Gertonsdotter
Karin Niklasdotter
Karin Bengtsdotter
Elin Månsdotter
Ingeborg Nilsdotter
Karin Jönsdotter
Märta? Månsdotter
Karin Jönsdotter
Märta Persdotter
Karna Jönsdotter
Karin Persdotter
Karin Karlsdotter
Döda under 1700-talet, vilka bör vara födda under 1600-talet.
1727 Störje Karlssons hustru
1727 Elin, Mats (Måns) Gertonssons hustru
1738 Karl Andersson
Släktrelationer enligt Blå boken i Tranemålaarkivet.
Per Sunesson vigd med Bengta Svensdotter i Öjamåla. Per flyttad till Pieboda, där skomakare.
Per Jönsson i Pieboda vigd med Karin Jonsdotter. Per svåger med Per Svensson i Öjamåla,
Bo Håkansson i Hoka, Arvid Jonsson i Dannemark och Nils Jonsson i Hjortabråne.
Håkan Bosson vigd med Hanna Mickelsdotter, han son till Bo Eriksson i Tranemåla, hon från
Letesmåla – boende i Tranemåla och i Öjamåla..