Skriv texten här

Föreningsmeddelande
Brf Loket
Jakobsberg 2015-02-06
Föreningsstämma / Motioner
Årets stämma hålls preliminärt måndagen den 8 juni. Kallelse till stämman kommer
att delas ut i maj månad, men redan nu kan du börja tänka på motioner och
valberedning.
Längre fram i detta föreningsmeddelande finner du en motionsblankett och
information om vad du bör tänka på när du skriver en motion. Motionsblanketten
finns även att hämta på hemsidan www.brf-loket.se under fliken dokument.
Motioner ska vara inlämnade till föreningens expedition på Vasavägen 75
(portkod 3475) eller via e-post till [email protected] senast den 8 mars 2015.
Valberedningen informerar (väntar svar från valberedningen)
Valberedningen arbetar nu med att hitta intresserade och engagerade
Föreningsmedlemmar till styrelsen inför kommande verksamhetsår. Om du vill
anmäla ditt intresse eller har frågor om vad styrelsearbetet innebär, är du
välkommen att kontakta någon av nedanstående personer i valberedningen. Det
finns även behov av nyrekrytering till valberedningen.
Christina Lindman 070-688 32 73
Sigbrit Engdahl 08-580 326 42
Berit Wester 073-367 37 37
Nadja Ek 076-278 48 16
Kommunikation med medlemmar
Vi som sitter i styrelsen gör det för att vi är intresserade av att utveckla och leda
föreningen framåt i positiv riktning. Vårt arbete utförs på vår fritid kvällar och helger.
Ibland tar vi även ledigt från arbetet för besiktningar etc. vid stora arbeten på
fastigheten. Mycket av vårt arbete bygger på kontakt med er medlemmar. Det kan
vara allt från parkeringsavtal till olika undersökningar. Tyvärr händer det allt för ofta
att vi måste skicka påminnelser om att få tillbaka ett underskrivet parkeringsavtal,
obetald pantförskrivningsavgift, svar på en undersökning mm. Förutom att det medför
en massa extraarbeten för styrelsen, tid som vi istället kan tillbringa med familj och
vänner, försenar det även vårt arbete med olika projekt vilket inte gagnar någon
medlem. Vår önskan för att underlätta vårt arbete är att ni så snart som möjligt
svarar på det vi delar ut i er brevlåda.
Saker i trapphusen
Föreningen har haft möte med representant för Brandkåren Attunda och pratat
brandsäkerhet. Bland annat kom vi in på saker i trapphuset som brandmyndigheten
ser allvarligt på, t.ex. barnvagnar. Vi vill därför påminna om att det inte är tillåtet enligt
föreningens ordningsregler att ställa barnvagnar och andra saker i trapphuset då
trapphuset är en utrymningsväg. Detta för att det kan innebära en risk för brand/rök i
Mer på nästa sida…..
Bostadsrättsföreningen Loket
Vasavägen 75, 177 32 Järfälla • Telefon 08-580 143 60
E-post [email protected] • Internet www.brf-loket.se
Organisationsnummer 713200-0550
trapphuset och hindra en utrymning i ett kanske mörklagt trapphus. Våra parkbänkar
hindrar inte vid en utrymning och är inte särskilt lättantändliga. Kan jämföras med
postboxar som finns i alla nybyggda fastigheter och som är tillåtet. Rullator är tillåtet
att ställa i trapphuset så länge den inte står i vägen. Barnvagnar ska ställas inne i
lägenheten eller i cykelgaragen. Det finns även ett låst barnvagnsförråd i
tvättstugegången. Nyckel finns att låna på expeditionen.
Det är styrelsen i första hand som är straffskyldig om saker står i trapphuset i
händelse av olycka. Vi i styrelsen och säkert framtida styrelsemedlemmar är inte
särskilt pigga på att riskera att bli dömda för att medlemmar inte följer föreningens
ordningsregler!
Återvinningsrummen
Vi tycker att det är positivt att sorteringen av sopor har fallit väl ut och att en del kärl
därför ibland är överfulla. Vi kommer därför i samråd med Sita se över om vi behöver
komplettera med flera kärl. Har du några idéer hur vi kan förbättra oss får du gärna
höra av dig.
Vi kan tyvärr se att det allt för ofta ställs skräp som räknas som grovsopor i
återvinningsrummen. En del saker ställs ned för att man inte riktigt vet hur det ska
sorteras men i de flesta fall vet den boende om att man gör fel. Det är inte ett
acceptabelt beteende att övriga medlemmar ska ta hand om och bekosta bortforsling
av dessa sopor. Grovsopor får du själv ta hand om eller spara i din
lägenhet/källarförråd tills grovsopscontainern kommer vår och höst. I kommunens
almanacka som delades ut vid årsskiftet finns en utmärkt sorteringsguide. Följ den
och föreningens sorteringsguide Miljö och återvinning så blir vi alla vinnare. Du hittar
både kommunens och föreningens sorteringsguider på vår hemsida brf-loket.se
under fliken dokument – Miljö och återvinning.
Container för grovsopor
Denna gång kommer containern för blandavfall att ställas ut torsdag till söndag den
23 till 26 april. Containern kommer att stå mellan port 73 och 75 (Vår 73-75 och höst
83-85). Information om vad som får kastas kommer att sättas upp i porten.
Vårstädning
Vårstädningen kommer i år att hållas lördagen den 11 april med start klockan 10.
Föreningen bjuder deltagarna på pizza och dryck.
Relining av avloppstammar
Som vi skrev i föreningsmeddelandet i december kommer det att utföras relining av
avloppstammar i vissa lägenheter. Detta för att se om metoden passar vår fastighet.
Efter utvärdering och om allt går bra är vår tanke att ta frågan till en föreningsstämma
för beslut och sedan åtgärd av hela fastigheten. Troligen under 2016 men eventuellt
tidigare. Berörda lägenheter är informerade. Arbetet kommer att utföras av Proline
under vecka 10-14.
Kabel-tv
Fastighetens antennät och mottagarutrustning för tv uppfyller inte längre dagens
standard. Det är också många som har dålig bild på vissa kanaler. Styrelsen håller
just nu på att se över olika alternativ. I samband med detta ser vi också över
Mer på nästa sida…..
Bostadsrättsföreningen Loket
Sida 2 av 5
möjligheten att få till kollektivt bredband vilket skulle medföra lägre kostnad för
bredband. Avtalet med vår nuvarande leverantör går ut den sista mars och vi har inte
för avsikt att förlänga det ytterligare ett år. Det medför att TV-utbudet kommer att
vara begränsat under en tid. Vår förhoppning är att den nya tv-lösningen ska vara på
plats till sommaren.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Bostadsrättsföreningen Loket
Sida 3 av 5
Konsten att skriva motion till föreningsstämma
Den ordinarie föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna har möjlighet att
komma med förslag som stämman kan fatta beslut om. Förslagen skrivs i form av en
motion. Men det är inte alla gånger alldeles lätt att uttrycka vad man egentligen vill.
Det är inte ovanligt att motionärer svävar ut i en mängd "tyckanden" om allt möjligt.
Det finns inte heller alla gånger något klart förslag att ta ställning till. Det är
förvirrande för medlemmarna och kan även vara det för stämmoordföranden om
denne inte har tillräcklig vana att utläsa ett förslag.
Därför försöker vi här underlätta för föreningens medlemmar att så tydligt som möjligt
lämna sitt förslag till föreningsstämman.
Rubrik
En motion ska innehålla en rubrik som tydligt talar om vad motionen handlar om.
Bakgrund (brödtext)
Här talar motionären om vad saken handlar om och för fram sina argument så sakligt
och lättförståeligt som möjligt. Personangrepp ska inte förekomma.
Förslag till beslut
Slutligen ska ett tydligt förslag till beslut framgå så att medlemmarna vet vad de har
att ta ställning till. Förslaget till beslut kan innehålla flera steg (att-satser) beroende
på vad motionen handlar om. Det kan också föreslås att stämman beslutar att uppdra
åt styrelsen att arbeta med ett visst ärende. Undvik att "baka in" flera
ställningstagande i samma förslag, dela hellre upp dessa i flera att-satser. Enklast för
medlemmarna är att ta ställning till konkreta förslag.
Jag/Vi föreslår stämman besluta
att .............
Vi ser gärna att du använder bifogad motionsblankett när du skriver din motion. Du
kan även hämta den på Lokets hemsida www.brf-loket.se under fliken Dokument.
Om du skickar in din motion via e-post ber vi dig att skriva den i samma utförande
som på blanketten.
Bostadsrättsföreningen Loket
Sida 4 av 5
MOTIONS-blankett
Motion till föreningsstämman den ………. angående ..........................
Inlämnad av:…………………………………...Lgh:…………………….
Bakgrund
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Förslag till beslut
Jag/vi föreslår föreningsstämman besluta
att ________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bostadsrättsföreningen Loket
Sida 5 av 5