Skriv din rubrik här

Taxa Gävle Hamn AB
Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare
1. Fartygsavgifter
1.4 Undantag från fartygsavgift
Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper
Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor (SEK) per enhet av bruttodräktigheten
(GT), enligt 1969-års skeppsmätningskonvention.
Fartyg som tillhör svenska staten, bogserfartyg som bogserar avgiftspliktig pråm samt
fartyg som gör nödanlöp är befriade från fartygsavgifter. För statliga fartyg samt
bogserbåtar är tidsgränsen ett dygn. För nödanlöp är tidsgränsen tre dygn. Därefter
debiteras full fartygsavgift. Liggetidsavgift debiteras efter ytterligare tre dygn.
1.1 Normaltaxa
SEK 3,66 /GT
Istillägg 1 december till 30 april +100 %
1.2 Fartyg till Karskärs kajer
SEK 3,34 /GT
Istillägg 1 december till 30 april +100 %
1.3 Liggetidsavgift
SEK 50 /METER
Debiteras för fartyg som, efter avslutad lossning eller lastning, kvarligger längre tid
än vad som erfordras för sjöklargöring och övriga rutinförberedelser. Beräknas per
påbörjad meter av LOA och dygn.
2. Miljötillägg
Debiteras för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EUdirektiv. Avgiften skall täcka kostnaden för normala avfallsmängder. Gävle Hamn AB äger
rätt att därutöver debitera särskilt för merkostnader utöver det normala.
Istillägg beräknas ej på miljötillägget.
2.1 Normaltaxa
SEK 0,48 /GT
2.2 Fartyg till Karskärs kajer
SEK 0,26 /GT
2.3 Kemikalietankfartyg
SEK 0,92 /GT
För skrubberavfall som lämnas i hamnen debiteras den faktiska kostnaden.
2
3. Varuhamnavgift
5. Lagring av gods
Debiteras med nedan angivna belopp för varor som hanteras i Gävle hamn. Debitering
sker endast en gång, antingen då varan ankommer eller då den avgår. Gäller även gods
som ej går över kaj. Avgift beräknas i kronor (SEK) per närmaste ton eller kbm.
Plats för tillfällig uppläggning av gods i hamnens magasin och på hamnens upplag
upplåtes, i mån av plats, efter överenskommelse mot avgift.
Självlossare bulk
Spillolja, ej pumpad i ledning
Diesel, fotogen, eldningsoljor, tallolja
Smörjoljor
Bensin, etanol
Div kemiska produkter
Natriumhydroxid
Slurry
Containers/Trailers, lastade
SEK 13,77 /MT
SEK 8,30 /MT
SEK 13,62 /MT
SEK 19,45 /MT
SEK 19,45 /MT
SEK 12,20 /MT
SEK 13,52 /MT
SEK 11,61 /MT
SEK 192 /CONTAINER
Övriga godsslag offereras på förfrågan.
5.1 Lagring i magasin
SEK 1,50 /KVM/DYGN
5.2 Lagring utomhus
SEK 0,50 /KVM/DYGN
5.3 Lagring på kaj inom kranräckvidd SEK 1,00 /KVM/DYGN
6. Bilvåg
Vågarna är elektroniska fordonsvågar. De är obemannade men öppna dygnet runt.
Kontakta kundcenter för åtkomst till vågen manuellt eller för elektronisk våginformation.
Kalibrering sker årligen enligt normerna i OIML klass III. Kapacitet 70 MT, max
fordonslängd 24 meter, felmarginal +/- 15 kg
3.1 Undantag från varuhamnavgift
Antal vägningar per år
0-500
501-1000
1001-1750
1751-2500
Över 2500
Befriade från avgift är förnödenhets- och proviantartiklar för fartygets eget behov.
4. Spåravgift järnväg
SEK 70 /VAGN
3
Pris per vägning
SEK 45
SEK 30
SEK 25
SEK 20
SEK 15
7. Bogserbåtsassistans
8. Hanteringstjänster, personal
Följande priser gäller för Gävle Hamns bogserbåtar.
Följande priser gäller för extrabeställningar, väntetid samt för övertidskostnader
7.1 Assistans till eller från kaj
Timpris arbetare
SEK 505
Timpris arbetsledare
SEK 562
Timpris verkstadspersonal
SEK 543
Vardagar
ordinarie timpris + 100% av ordinarie timpris
Lördagar
ordinarie timpris + 150% av ordinarie timpris
Söndagar
ordinarie timpris + 200% av ordinarie timpris
Helgdagsaftnar samt helgdagar
ordinarie timpris + 250% av ordinarie timpris
SEK 1,50 /GT
Gäller per bogserbåt och assistanstillfälle.
7.2 Eskort genom Holmuddsrännan
SEK 20 000 /tillfälle
7.3 Väntetid
SEK 5 000 /h
Väntetid debiteras för varje påbörjad halvtimme oavsett om den sker vid bogserbåtens
kajplats, på redd eller vid fartyget.
7.4 Villkor bogseringstjänster
För övertidsarbete gäller följande beställningstider:
Beställningstid för bogserbåt är minimum 2 timmar innan fartygsankomst.
Beställningstid för andra bogserbåt är minimum 24 timmar innan fartygsankomst.
Senast 12:00 för arbete nästa dag
Senast 12:00 torsdag för arbete lördag-söndag
Senast 12:00 två vardagar innan för arbete på övriga helgdagar
Bogserkablar tillhandahålls av det fartyg som bogseras.
Minsta beställningstid lördagar är 5 timmar och söndagar 6 timmar.
Avbeställning av bogserbåt efter avgång från kaj debiteras med 70 % av taxan.
Avbeställning eller ändring av order före uppdraget debiteras med 20 % av taxan.
Om beställt arbete inställs sedan arbetare uttagits debiteras 3 timmars väntetid. Om
påbörjandet av ett arbete uppskjuts eller om väntetid förekommer under pågående arbete
och väntetiden varar utöver 10 minuter inom ramen av en halv timme debiteras väntetid.
För rastkörning debiteras SEK 410 per man och rast. För genomkörning debiteras
SEK 3588 per man.
Alla uppdrag sker på Scandinavian Tugowners standardvillkor av år 1985.
4
8.1 Hanteringstjänster, maskiner
8.2 Villkor hanteringstjänster
Följande priser gäller för tjänster utförda med maskinell utrustning. Priserna inkluderar
förare, baserat på ordinarie arbetstid.
Arbete bedrivs främst dagtid men också i tvåskift innebärande att resurserna kvällstid är
begränsade.
Truck under 12 ton samt mindre hjullastare
Hjullastare typ L50-L90
Truck 12-25 ton samt hjullastare typ L120
Truck över 25 ton samt större hjullastare
Reachstacker (containertruck)
Vikarmskran 100-200 ton
Linkran 400-500 ton
SEK 850 /h
SEK 1000 /h
SEK 1150 /h
SEK 1350 /h
SEK 1850 /h
SEK 4500 /h
SEK 7500 /h
Öppettider
Måndag – torsdag
Fredag
06:00-23:00
06:00-19:00
Måltidsraster 09:30-10:00, 12:30-13:00 samt 18:00-18:30, 21:30-22:00 måndag till
torsdag och 17:00-17:30 fredag.
Övertidsarbete kan beställas på övriga tider samt då resurser kvällstid inte räcker.
Beställning skall göras i så god tid som möjligt då allt övertidsarbete baseras på
frivillighet. Beställning skall utgöras av ett bestämt antal timmar vilka också utgör
minimidebitering.
För arbete som kräver extra resurser utgår tillägg för merarbete. Exempel är
lastning/lossning i fartyg som inte är lämpligt för varuslaget i fråga eller där flänsning
krävs på land eller ombord.
Väntetid avseende externt inhyrda resurser debiteras med samma kostnad som Gävle
Hamn AB belastats från den externa entreprenören.
Gävle Hamn AB tillämpar Sveriges Hamnars terminalbestämmelser för allt arbete.
5
8.3 Följande priser gäller för väntetid orsakad av annan part än
Hamnbolaget eller av oss inhyrd part
Timpris arbetare
Timpris arbetsledare
Timpris verkstadspersonal
Upplysningar om taxan lämnas i första hand av Gävle Hamn
kundcenter
Telefon: +46 26 17 50 70
E-post [email protected]
SEK 505
SEK 562
SEK 543
Truck under 12 ton samt mindre hjullastare
Hjullastare typ L50-L90
Truck 12-25 ton samt hjullastare typ L120
Truck över 25 ton samt större hjullastare
Reachstacker (containertruck)
Vikarmskran 100-200 ton
Linkran 400-500 ton
SEK 850 /h
SEK 1000 /h
SEK 1150 /h
SEK 1350 /h
SEK 1850 /h
SEK 4500 /h
SEK 7500 /h
Exempel på tillämpning:
 Väntetid p.g.a. fartyg ej klart för lossning eller lastning
 Väntetid p.g.a. på- eller avluckning under lossning eller lastning
 Väntetid p.g.a. otjänligt väder (t.ex. regn, snö, vind)
6