Offertförfrågan avseende lån - Skriv kommunens

Offertförfrågan avseende lån - Skriv kommunens namn
Härmed infordras offert avseende lån enligt nedan.
Lånebelopp
Varav omsättning
Varav nyupplåning
Avläsning av ränta
2015
Utbetalningsdag
2015
Amortering
Ränteberäkning
klockan 11:00
Amorteringsfritt
Amortering
Actual/360 för lån med rörlig ränta, och 30/360 för lån med fast ränta.
Om inte exakta kapitalbindningstider kan offereras skall indikativa räntor anges.
Bindningstid
Ränta
Räntebetalning
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
Alt. 4
Alt. 5
Offert skickas till
Skriv din e-postadress.
och skall vara oss till handa senast 2015
Övriga villkor
klockan 14:00 .
Offert skall vara undertecknad av behörig företrädare för kreditgivaren och vara
giltig i 15 dagar från avläsningstidpunkten. Låntagare förbehåller sig rätt att
fördela lånebeloppet på olika kapitalbindningstider. Avgifter såsom
uppläggningsavgifter, aviseringsavgifter och administrativa avgifter accepteras ej.
Fasta räntor skall beräknas med spot-start.
Upplysningar avseende denna offertförfrågan lämnas av
Skriv kommunens namn
2015
Kommun
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Befattning
Telefonnummer