ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende)

Kontraktsnummer 251030.01-02
s. 1 (4)
ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende)
Jordägare
Carl de Geer 451225-0533
Stora Wäsby
194 37 Upplands Väsby
nedan kallad jordägare
Arrendator
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
nedan kallad arrendatorn
Arrendeområde
Ett område om ca xxx kvm inom fastigheten Väsby 1:1
i Upplands Väsby kommun, som på bifogad karta i
huvudsaklig omfattning markerats med mörkblå
begränsningslinjer.
(org.nr: 212000-0019)
Parterna förutsätter att:
Kommunstyrelsen genom beslut som vunnit laga kraft godkänner detta avtal.
Om kommunstyrelsen inte godkänner detta avtal förfaller detta avtal utan någon
ersättningsskyldighet från någon av parterna.
§ 1 Ändamål
Jordägaren upplåter till arrendatorn rätt, att på de villkor som anges i detta avtal, nyttja
arrendeområdet för att uppföra byggnad att användas för tennis, uppföra utomhusbanor för tennis
samt tillhörande anläggningar såsom tex läktare, parkeringar, staket, servicebyggnad mm.
Allmänheten ska ha rätt att nyttja den arrenderade marken vilket också innebär en rätt att få röra sig
mellan parkeringsplatsen och utomhusbanorna.
§ 2 Arrendetid
Arrendetiden utgör trettiotre (33) år räknat från och med datum 2016-xx-xx Arrendetiden förlängs
med 5 år i sänder om inte uppsägning sker senast 6 månader före den löpande arrendetidens utgång.
§ 3 Arrendeavgift
Årlig ersättning för arrendeområdet. Ersättningen uppgår till 1 kr per år under avtalsperioden.
SW8009314/4
Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum
E-postadress: [email protected]
Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745-3061
Internet: www.upplandsvasby.se
Arrendekontrakt
Kontraktsnummer 251030.01-02
s. 2 (5)
§ 4 Index
Ingen indexering av arrendeavgiften.
§ 5 Överlåtelse av avtal, uthyrning i andra hand
Utan jordägarens medgivande får arrendatorn inte upplåta nyttjanderätt till arrendeområdet eller del
av detta. Arrendatorn äger inte rätt att överlåta detta arrendeavtal till annan utan skriftligt
medgivande från jordägaren.
§ 6 Arrendeområdets skick
Arrendeområdet upplåts i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid
hålla arrendeområdet inklusive fast och lös egendom i ett vårdat och bristfritt skick. Parterna ska i
samband med arrendetidens början och slut samt med löpande femårsintervaller under arrendetiden
besiktiga arrendeområdet, inklusive fast och lös egendom. Besiktningarna ska dokumenteras
skriftligen.
Arrendatorn har själv att hävda sin arrendegräns. Arrendeområdet får inte användas som permanent
uppställningsyta för andra ändamål än detta avtal avser. Tillfällig uppställning får ske i högst 72
timmar, därefter måste jordägarens medgivande inhämtas.
§ 7 Byggnader
Arrendatorn får på arrendeområdet uppföra för verksamheten erforderliga byggnader och
anläggningar. Medgivandet innebär ingen befrielse från skyldigheten att söka och bekosta bygglov
och andra erforderliga tillstånd.
§ 8 Markföroreningar
Arrendatorn ansvarar för att spill eller utsläpp av kemiska föreningar inte sker till arrendeområdet
eller angränsande mark. Det åligger arrendatorn att svara för att erforderliga myndighetskontakter
tas samt för de eventuella kostnader som kan uppkomma om åtgärder krävs med stöd av lag eller
annan författning.
§ 9 Områdets planering
Beträffande områdets planering skall arrendatorn iaktta de föreskrifter som kan komma att meddelas
av kommunen.
§ 10 Förbrukningsavgifter
Avgifter för vatten och el som förbrukas jämte motsvarande fasta avgifter samt för renhållnings- och
andra liknande avgifter som hänför sig till arrendatorns verksamhet på arrendeområdet ingår inte
arrendeavgiften.
Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum
E-postadress: [email protected]
Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745-3061
Internet: www.upplandsvasby.se
Arrendekontrakt
Kontraktsnummer 251030.01-02
s. 3 (5)
§ 11 Ledningar
Arrendatorn medger att kommunen eller annan, som därtill har jordägarens tillstånd, får framdraga
och bibehålla ledningar i eller över arrendeområdet med erforderliga ledningsstolpar, där sådant kan
ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn.
Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranledes av anläggandet och
nyttjandet, men är berättigad till ersättning för direkta skador i övrigt.
§ 12 Skada gentemot tredje man
Arrendatorn förbinder sig att hålla arrendeområdet betryggande försäkrat beträffande skada som kan
uppstå mot tredje man.
§ 13 Övrigt
Jordägaren ansvarar inte för det material och övrigt som förvaras inom arrendeområdet.
§ 14 Säkerhet
För rätta fullgörandet av arrendatorns skyldigheter enligt detta avtal skall arrendatorn, om jordägaren
så påfordrar, vid detta avtals undertecknande ställa godtagbar säkerhet.
§ 15 Inskrivning av avtal
Detta avtal får inte inskrivas.
§ 16 Arrendets upphörande
Vid arrendets upphörande ska arrendatorn återlämna arrendestället, inklusive fast och lös egendom, i
gott skick. Arrendeområdet ska vara väl avstädat. Avflyttningsbesiktning ska ske enligt punkt 6.
Vid avtalets upphörande efter trettiotre (33) år från och med datum 2016-xx-xx ska jordägaren
ersätta arrendatorn för lös egendom med ett belopp motsvarande 10 procent av den totala
investering som arrendatorn har gjort inom arrendeområdet, dock högst tre (3) miljoner kronor i
2016 års penningvärde.
Om parterna under arrendetiden träffar en skriftlig överenskommelse om att detta avtal ska upphöra
att gälla i förtid, d.v.s. innan trettiotre (33) år efter 2016-xx-xx, är parterna överens om att värdet på
lös egendom inkl fast anläggning såsom parkering, ledningar mm inom arrendeområdet ska
bestämmas av oberoende värderingsman utsedd av jordägaren och arrendatorn gemensamt.
Jordägaren ska därefter ersätta arrendatorn med ett belopp motsvarande det av oberoende
värderingsman fastställda värdet. Ersättningen får ej understiga bokfört värde. Ersättning betalas
senast 6 månader efter avtalets upphörande.
Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum
E-postadress: [email protected]
Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745-3061
Internet: www.upplandsvasby.se
Arrendekontrakt
Kontraktsnummer 251030.01-02
s. 4 (5)
§ 17 Miljöundersökning av mark
Senast tre (3) månader innan avtalet upphör vid avtalstidens slut eller vid en tidigare tidpunkt
exempelvis inför ett eventuellt godkännande av överlåtelse av avtalet skall arrendatorn, om
jordägaren så kräver, i samråd med och enligt anvisningar från kommunens miljö- och
hälsoskyddskontor, bekosta och låta utföra miljöundersökning av marken inom det arrenderade
området. Om miljöundersökningens resultat visar att marken är förorenad skall arrendatorn
omgående bekosta och låta utföra marksanering som är hänförlig till arrendatorns verksamhet eller
närmast föregående arrendators verksamhet.
I god tid innan marksanering utförs skall samråd ske med kommunens miljö- och
hälsoskyddskontor. Miljöundersökningen, resultat av undersökningen och resultatet av
marksaneringen skall omgående inlämnas till kommunen.
§ 18 Besittningsskydd
Bestämmelserna i 11 kap. 5-6a § § Jordabalken gäller inte för detta avtal. Upplåtelsen är således inte
förenat med besittningsskydd för arrendatorn.
§ 19 Hänvisning till jordabalken
I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap jordabalken eller vad som i lag stadgas om anläggningsarrende.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Upplands Väsby, den / 2016
För UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
Upplands Väsby, den
För JORDÄGARE
Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
/ 2016
Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum
E-postadress: [email protected]
Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745-3061
Internet: www.upplandsvasby.se
Arrendekontrakt
Kontraktsnummer 251030.01-02
s. 5 (5)
Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum
E-postadress: [email protected]
Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745-3061
Internet: www.upplandsvasby.se