Vår ds stora samhällsomdaning

250 möjligheter
Att möta det urbaniserade Sverige
Vår %ds stora samhällsomdaning Utvecklingsteorins påny9ödelse Inspel vid Jönköping International Business School
Jönköping den 1.9.2015
Hans Abrahamsson
School of Global Studies
[email protected]
Den Stora Omdaningen i vår tid
Tre processer i samverkan som
flätar ihop det lokala med det globala
Globalisering
I den nya ekonomiska
geografin och dess
globala förädlingskedjor
minskar nationalstatens
betydelse – städer
allt viktigare
Ekonomi-öster/söderut/BRICS
Fördubbling globala arbetsmarknaden
Digitalisering och robotisering
Ökad rörlighet, ökade kontaktytor
Samhällets ökade heterogenitet och
människors varierande
socio-ekonomiska förutsättningar
medför utmaningar för den
sociala tilliten och den sociala
hållbarheten på lokal nivå
Politikens och
Demokratins
uppgift
Intresse- och
värdegrundskonflikter
Att hitta verktyg för att
kunna leva tillsammans,
att lära sig dialogens konst
från multikulturell samexistens
till interkulturell samverkan
Transnationell migration
Urbanisering
Människor i transit - med sina
vardagsliv på flera håll samtidigt
Takten, klyftorna
det globala Syd i det globala nord
Samhället glider isär
och tappar sin förmåga
att hantera komplexa
samhällsproblem
Att förbättra livschanser och
möjligheten att tillfredsställa
grundläggande behov
Ingen analys av
målkonflikter !!
Den post-politiska staden
Produktionsnätverkens fyra ”mantra”
för global konkurrenskraft
formar utvecklingstänkandet i svenska urbana regioner
Tillväxt,
innovation
kreativitet
attraktivitet
Tillväxtmotor och en av världens mest
Innovativa regioner
VGR skall 2020 vara Världsledande
inom sina styrkeområden
Den enda vägens politik för att
möta de utmaningar som följer
i samhällsomdaningen spår
Stockholmsregionen ska bli Europas
mest attraktiva storstadsregion
Ekonomisk tillväxt
”trickle down”
Hög attraktivitet
Stark konkurrenskraft
Ökad säkerhet
för hot mot det
skyddsvärda
Urbaniseringens utmaningar
Statens förändrade roll
När staten drar sig %llbaka från det poli%ska rummet ökar utrymmet för städer och deras nätverk.
Urbaniserings- och tillväxttakt
Finansieringsgap
Låg och högutbildad arbetskraft sida vid sida
Inkomst- hälsoklyftor, Globala Nord/Syd
Spänningsfält
När det globala möter det lokala
Motor för regional utveckling Småstadens charm Storstadens utbud Nod för global styrning Slagfält för sociala konflikter Rörelseriktningen är politiskt påverkbar !
Utmaningen ligger i att se till den sociala hållbarhetens krav
och att identifiera och hantera målkonflikter
En inkluderande
utveckling
Bostadspolitikens, gentrifieringens
kräver synvändor
och segregationens egendynamik
Den Nya
Ekonomiska
Geografin
Ompröva synen på
sambanden
mellan tillväxt och välfärd
Stadslandet
och
grön affärsutveckling
The Big Green Opportunity
Vår tids produktionssystem förändrar
sambanden mellan tillväxt och välfärd
Folkhälsans
första målområde
– delaktighet och
inflytande i
samhället
Innovation och" kreativitet kräver
ökad kognitiv förmåga och medskapande
Folkhälsans betydelse
Intresse- och
målkonflikter
Ekonomisk hållbarhet
Social Hållbarhet
Ny välfärdsregim
Proportionell universalism
(a) Generell välfärdspolitik
Stötdämpare för att hantera
målkonflikterna
(b) Riktad Social investeringspolitik
Ökad mångfald medför
skilda behov och förutsättningar
En regional utveckling för alla
Ny tillväxtregim
Ekonomi ett medel
för att färdas väl
(a) Att definiera & mäta tillväxt
Karl Polanyi (1944)
(b) Produktionsinriktning
Frikoppling: Livskvalitet/välbefinnande
Ökad lokal resursmobilisering medger
gradvis minskat exportberoende
(när- och hemmamarknadens betydelse)
uppmärksammar
sambanden stad och land
Vem definierar
vad som är skyddsvärt?
Sociala risker
Hot mot det skyddsvärda
Öka säkerheten!
Förmåga att
hantera
komplexa
samhällsfrågor
Social hållbarhet
kräver en inkluderande utveckling
Det är innanförskapet som är problemet
Fokus på tillit
och strukturer
Offensiv (posi,v) Säkerhet Förebygga Främja Skapa social 6llit genom rela&onsbyggande bemötande EU-­‐migranter i Hamburg Underifrån Vems säkerhet?
Att minska utestängningen
Spårbundenheten
Fokus på sociala risker
och på individen
kräver stötdämpare
och synvändor
Defensiv (nega,v) Säkerhet Känsla av samhörighet
Nyanlända och utrikesfödda
som resurs och inte som offer
Värdighet och respekt istället för
strukturell diskriminering
Närande istället för tärande
Social investeringspolitik
Sociala insatser en investering
- och inte en kostnad
Tidiga insatser minskar framtida kostnader
Social upphandling och
socioekonomiska bokslut
Stängsel, Kontroll, Övervakning Regelbunden visitering Bekymmringssamtal Ovanifrån Dialog och medskapande
från passivt objekt till aktivt subjekt
Renovering av miljonprogrammen
Omfattning och finansiering
Samhällsutvecklingens värdegrunder
i ett idé historiskt perspektiv
Tre flytande signifikanter
Social Hållbarhet
Förhandling
Resursstarka
Innanförskapet
Parlamentarism
Repr.demokrati
Politiska partier
Civilsamhället
Föreningsliv
Säkerhet Human Security Trygghet Förutseende En socialt hållbar utveckling handlar
om ett samhälles förmåga
att hantera komplexa
samhällsproblem
svag
Dialog
stark
Utveckling Human Development Inkluderande Delak,ghet En stad för alla målkonflikter
Att hitta verktyg för att
kunna leva tillsammans,
att lära sig dialogens konst
Rä"visa Human Rights Jämlikhet Deltagande Erkännande Resurssvaga
utanför
innanförskapet
Civilsamhällets
Tudelning
Utestängd
Desillusionerad
Prekariatet
Obehövda/oälskade
Flyktiga nätverk
Sociala rörelser
Medborgare som subjekt som vill delta
Dialog är inte liktydigt med alla typer
av kontakt med medborgarna
Informa6on Vi vill att ni ska veta
något / förstå oss
Konsulta6on För delaktighet och vertikal interaktion på lika villkor,
vid hantering av komplexa samhällsfrågor
bygger medborgardialogen på
lärande och medskapande dimensioner
Diskussion Vi vill veta vad
ni tycker, tänker
(känner)
Argumentation,
kommentar och
replik. Vilket
Forskningslitteraturen beskriver ofta perspektiv är
”rätt”?
invånarnas deltagande
med hjälp av tre olika samtalstyper
som alla brukar kallas för medborgardialoger
Lärande dialog Vi tänker och lär
om frågan
tillsammans från
olika perspektiv
Medskapande dialog Vi gör
tillsammans och
tar delat ansvar
för resultatet
KAIROS/ S2020
Något av det jag sagt
är sådant som redan görs,
men en del bör göras annorlunda,
annat skulle vi kunna vi göra bättre
och ytterligare något behöver vi göra om på nytt
Utvecklingsteorins pånyttfödelse
Rural – Urban Nexus
Utvecklingsfrågan idag handlar om
Stads- och landsbygdsutveckling i vår tid.
Det handlar om att skapa ett samhälle där
människors olika erfarenheter och perspektiv blir basen för
gemenskap och känslan av samhörighet
Tack för uppmärksamheten
Hans Abrahamsson
School of Global Studies
[email protected]