Stora Segerstads APL-rutiner I samband med skolstart

Stora Segerstads APL-rutiner
I samband med skolstart (introduktionen) i årskurs 1
(Mentor ansvarar)
 Eleverna får ta del av powerpointpresentationen som beskriver APLverksamheten.
 Eleverna får information om när APL-perioderna infaller och vilket
syfte/vilka kurser/vilka ämnesmål som är kopplade till varje period.
Vid första föräldramötet
(Mentor ansvarar)
 Föräldrarna får ta del av powerpointpresentationen som beskriver APLverksamheten.
 Föräldrarna får information om när APL-perioderna infaller och vilket
syfte/vilka kurser/vilka ämnesmål som är kopplade till varje period.
Innan varje APL-period
(Mentor, skoladministratör och kursansvariga ansvarar)
 Mentor: Informerar eleverna om när APL-perioden infaller och vilket
syfte/vilka kurser/vilka ämnesmål som är kopplade till aktuell period.
 Mentor: Delger informationen som finns i ”Inför APL” för eleverna.
 Mentor: Eleverna får en blankett där de fyller i uppgifter om sin APLplats.
 Mentor: Meddelar skoladministratören om var eleverna ska göra sin APL.
 Skoladministratör: Sammanställer var eleverna ska göra sin APL i ett
centralt APL-register.
 Mentor: Meddelar kursansvariga om var eleverna ska göra sin APL.
 Kursansvariga: Bedömer APL-platsen utifrån om den är lämplig jämfört
med ämnesmålen.
 Kursansvariga: Upprättar en checklista kring elevens förkunskaper,
lämnas till mentor.
 Mentor: Postar ett utskick till APL-värden, innehållande:








FÖRSÄTTSBLAD (skrivet av mentor, finns på hemsidan)
CHECKLISTA (ifylld av kursansvariga, finns på hemsidan)
OMDÖMESFORMULÄR (specifik för varje APL-period/inriktning, finns på hemsidan)
ICEBLANKETT (finns på hemsidan)
NÄRVAROBLANKETT (finns på hemsidan)
APL-AVTAL (2 stycken, undertecknade av rektor, finns på hemsidan)
FÖRFRANKERAT RETURKUVERT (märkt med mentorns namn)
YTTERLIGARE dokument kring SLA:s praktikstöd ska sändas till skogliga praktikplatser
Under varje APL-period
(Mentor ansvarar)
 Mentor eller av denne utsedd: Varje APL-plats besöks/kontaktas.
Besöket/samtalet utgår från ett diskussionsunderlag (mall finns på
hemsidan).
Efter varje APL-period
(Skoladministratör, mentor och kursansvariga ansvarar)
 Skoladministratör: Avtalen som återsänts från APL-platserna arkiveras.
 Mentor: Eleven får en mall för utvärdering (finns på hemsidan).
 Mentor: Dokumenten som återsänts av APL-platsen arkiveras för varje
elev




OMDÖMESFORMULÄR
NÄRVARORAPPORT
DOKUMENTATION FRÅN BESÖK/KONTAKT
UTVÄRDERINGSFORMULÄR
 Mentor: Registrering av ev. frånvaro i Skola 24. Närvaron meddelas även
till faktureringsansvarig.
 Mentor: Lämpliga åtgärder vidtas utifrån vad eleverna har angett i sin
utvärdering.
 Kursansvariga: Tar del av mentorns arkiverade dokument vid
betygsättning.