Här - Stora Ekeby Ridklubb

Verksamhetsberättelse år 2014
Stora Ekeby ridklubb
Stora Ekeby Ridklubb (STERK) är en ideell förening ansluten till
Riksidrottsförbundet genom Svenska Ridsportförbundet.
Föreningen har sitt säte i Västerås kommun,
Rytterne församling, Stora Ekeby
STERK
Stora Ekebys hemsida hittar du på; www.storaekeby.nu
2015-02-08
POLICY VÄRDEGRUND STORA EKEBY RIDKLUBB
STERKs målgrupp är alla hästintresserade barn, ungdomar och vuxna.
Föreningens syfte och mål
Huvudmålet är att verka för social gemenskap och rekreation med hästsporten
som gemensam nämnare. Vara ett socialt nätverk.
 Verka för att ge alla medlemmar en god utbildning med ett gott "horsemanship"
 Erbjuda en aktiv meningsfull fritid i en trygg och vänlig miljö.
 Bedriva utbildning i ridning och hästhållning på den klassiska ridningens grund.
 Stödja medlemmar som vill tävla individuellt och i lag.
 Vara en klubb med hög kvalité på utbildning.
Så att alla medlemmar

känner samhörighet och gemenskap med varandra och klubben

känner trivsel i klubben

utvecklas som människor och ökar sitt kunnande om hästar och ridning
Det som kännetecknar STERK är STERK-andan, som innebär att alla ser alla
och alla tar hand om alla.
Ledord för STERK är Samhörighet – Gemenskap – Trivsel.
KLARA Handikappsektionens värdegrund är:
Jag klarar allt – Inga ”hinder” finns – Alla kan!
Drogfri och rökfrimiljö All verksamhet som sker i regi av Stora Ekeby ridklubb
med barn och ungdomar sker i drogfri och rökfrimiljö samt präglas av en
demokratisk anda.
Kränkande behandling Klubben har en nolltolerans mot kränkande behandling
eller tendenser till det för såväl människor som hästar. Vi verkar även för att
använda ett vårdat språk och är vänliga och artiga mot varandra.
Säkerhet Klubben ska bedriva en säker verksamhet där alla ska kunna känna
trygghet. Olyckor beror oftast på slarv och okunskap. Alla ska känna till
säkerhetsreglerna. Det ska finnas aktuell och markerade första förbandsutrustning på anläggningen. Hjälm och säkerhetsväst är bra hjälpmedel men
kan inte ersätta kunskap och sunt förnuft. Alla hjälps åt att förebygga olyckor.
Vi respekterar att stallet är hästarnas hem.
Miljö- En miljöpolicy togs framtagen under 2014, se eget avsnitt 8.
1. GEMENSKAP
Målet är att STERK ska vara ett socialt nätverk, där medlemmar känner
samhörighet och gemenskap med varandra och klubben. STERKs ledord
är samhörighet, gemenskap och trivsel och det finns en ”STERK-anda”.
STERK vill skapa en meningsfull fritid för såväl barn och unga som
vuxna.
STERK har under verksamhetsåret 2014 fortsatt att arbeta för att vara en
inkluderande ridklubb/ridskola med gemenskap och trivsel för hela
familjen. En klubb där alla får vara med och är välkomna.
Till föreningen är alla med hästinteresse välkomna och mångfald berikar.
Stora Ekebys anläggning och klubbens olika aktiviteter inbjuder till
verksamhet över generationsgränserna på ett naturligt sätt, intresse till
hästen förenar. Olika åldersgrupper blir förebilder för varandra, äldre lär
av yngre och vice versa oavsett nivå. Många av klubbens arrangemang
genomförs av vuxna och ungdomar tillsammans.
2. VERKSAMHET
Målet är att STERK ska ha en bra verksamhet där människor utvecklas
och ökar sitt kunnande om hästar och ridning.
Stora Ekeby ridklubb (STERK) har en bred och innehållsrik verksamhet.
Sterk har verksamhet för ridskolelever, privatryttare och tävlingsryttare.
Ridlektioner sker veckans alla dagar utifrån ålder, ridvana, erfarenhet samt
behov. Aktiviteter finns för de allra yngsta barnen ”Kantarellerna” till
”Pantertanterna” och på alla nivåer från nybörjare till avancerad. Under
helgerna anordnas olika kurser, workshops, tävlingar och på loven läger.
Handikappsektionen Klara har egna ridgrupper och ridläger. STERK har
ett varierat utbud av aktiviteter utöver ridlektionerna och kurserna genom
aktiva kommittéer, så som ungdomssektionen, tävlingskommitté,
festkommitté, hästvärdar, ungdomsambassadörer, privatträningar etc.
Föräldramedverkan sker naturligt i många av klubbens olika aktiviteter
samt genom en aktiv föräldrakommitté.
STERK hade år 2014 totalt 777 medlemmar. Medlemmarna är mellan
3 och 83 år. 67 % är ridskoleelever, 21 % privatryttare, en del är båda
kategorierna, resten är familje- och stödmedlemmar. Mer än hälften av
medlemmar är barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Merparten ca 85 %
är tjejer, precis som i övriga ridsporten.
Ålder
2014
2013
2012
Upp - 20år
439
439
448
Över 21år
338
376
326
Totalt
777
800
775
Medlemsutveckling 2007-2014
2011
499
352
851
2010
430
338
818
2009
442
292
778
2008
473
344
817
2007
382
428
810
I genomsnitt är en person medlem i STERK 5,5 år, vilket är betydligt
längre än i många andra föreningar.
Åldersspann på medlemmar
Lilla Signe med Lille Skutt till en av ”pantertanterna”
Föreningens styrelse utses av årsmötet och arbetar för helheten, tävlingsryttare, privatryttare och ridskolemedlemmar samt samverkar med Stora
Ekeby gård. Styrelsen har bestått av sju ledamöter och två suppleanter
samt representant för ungdomssektionen.
Styrelsens sammansättning 2014 har bestått av:
Ordförande:
Anders Förnegård
Kassör:
Britt-Marie Nordström
Ledamöter:
Anna Daag-Svanström, Annette Björnson,
Jenny Sundin, Maria Delhem, Johan Ståhle
Suppleanter:
Carina Klintskär, Lotta Lillberg
Adjungerade:
Göran Esseen och Cecilia Esseen
Annette Björnson är ledamot i Västmanland ridsportförbunds
distriktsstyrelse.
Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden och några
träffar. Året inleddes med styrelseridning på ridskolans hästar och
avslutades med julgröt.
Under våren har en enkätundersökning genomförts med hjälp av SISUs
verktyg för kartläggning av föreningen för att hitta förbättringsområden.
I april hade styrelsen en planeringshelg med fokus på utveckling och
diskussioner om Lok-stöd. Alla ridskolegrupper har fått besök från någon
av styrelsen och informerat om föreningen. Ridsportförbundet har varit på
besök och gjort egentillsyn utifrån kvalitetsmärkning av föreningen med
ridskoleverksamhet, där vi fick höga betyg. Utöver det har klubbens
sektioner och arbetsgrupper haft möten.
Aktiva sektioner har under år 2014 varit;
Ungdomssektionen STERKUS
Under år 2014 har styrelsen för ungdomssektion STERKUS bestått av sju
ungdomar, som valdes på förra årsmötet samt ytterligare två som involverats
under hösten. STERKUS finns representerade i stora styrelsen och närvarar
där när någon har möjlighet. Ungdomssektionen har arrangerat olika
aktiviteter för klubbens barn och ungdomar. Sektionen har även hjälpt till
vid tävlingar samt andra klubbaktiviteter, så som luciafirande, nationaldagen
och lovaktiviteter. STERKUS är aktiv och hittar ständigt på nya aktiviteter.
Ungdomar som varit med i STERKUS under år 2014
Anna Pilz Sonnby, Sara Stina Fredlund, Isabell Pettersson Thilde
Sedenborg, Elin Wallin, Elsa-Sohpie Varnäs Söderström och Karin
Björnson. Elin Wikner och Matilda Gäfvert har varit med under hösten.
Ordförande har Elin Wallin varit, Isabell Pettersson sekreterare och Karin
Björnson, kassör. Anna Pilz Sonnby är med i Distriktets Ungdomssektion.
STERRUS egna aktiviteter 2014
 Årsmöte med tårtätning den 16 februari.
 I juni var distriktets ungdomsstyrelse DUS med på ett möte.
 27 september hade vi planerat en tårtbakartävling, men på grund av
för få anmälda ställde vi in tävlingen.
 8-9 november genomfördes den årliga halloween övernattning.
Det blev en lyckad halloween övernattning med 21 barn/ ungdomar
och nästan hela Sterkus som lekte, hade kul och gick spökspår.

På luciafirandet hjälpte Sterkus till med
ponnyridning.
Många av STERKUS har varit ansvariga för Stallgänget
under året. Stallgänget finns till för att klubbens yngre medlemmar ska få
något roligt att göra i stallet på lördagar.
Antalet barn som deltagit i aktiviteterna har varierat ifrån några till
femton.
Ungdomssektionen STERKUS VÄRDEGRUND Mål och syfte
Sterkus har en egen kassa som vid årsskiftet uppgick till 37 988 kr.
Aktiviteterna under året har skapat ett tillskott på +751 kr.
Från och med hösten 2013 har STERKUS egen handkassa för att
underlätta genomförande av aktiviteter.
Verksamhetsår började efter årsmötet i februari. Under året har
STERKUS träffats fyra gånger på våren och fyra hösten.
Mellan mötena har kontakt hållits via Kik, ett chattforum.
Att alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna och tycka att det är roligt
att komma till vår ridklubb, alla ska respekteras som dem är och vi ser att alla
människor har något gott att tillföra som utvecklar vår ungdomssektion.
 Att alla ska känna att de kan vara med och påverka, såväl privatryttare som
ridskoleryttare.
 Att tillsammans skapa en trygg och gemensam miljö för klubbens ungdomar.
 Att vara goda förebilder för de yngre barnen i stallet och fortsätta bevara den
goda STERK andan som har funnits på klubben sen den startades.
 Att få fler att vara aktiva i stallet och vara med och anordna aktiviteter i
samarbete med ridskolan.
 Att vi ungdomar får bra utbildningar så som FULK och ULK för att bli bättre
ungdomsledare och kunna ta hand om barngrupper på bästa sätt.
 Att vara ett föredöme när det gäller säkerhet, vi tycker att det är viktigt att alla
vet vad en god säkerhet innebär. En säkermiljö för både hästar och människor
gör att vi blir trygga och det gör även att vi kan förebygga olyckor på bästa sätt
Handikappsektionen ”KLARA”
Föräldrasektionen
Stora Ekebys handikappsektion KLARA riktar sig till personer med
speciella behov, personer med funktionshinder i åldern 5-60 år. KLARA
sektionens målsättning är - Jag klarar allt - inga "hinder" finns - Alla kan!
Klubben fortsätter att arbete med att förbättra tillgängligheten ytterligare.
Föräldrasektionens mål är att ordna trevliga, återkommande aktiviteter
för barn och föräldrar. Vi vill underhålla den unika anda och kamratskap
som redan råder i klubben och arbeta aktivt för att få fler föräldrar att
engagera sig i klubbens verksamhet. Vi värnar om en trevlig, säker och
funktionell inne/utemiljö.
KLARA har under året haft både grupper, torsdagar och fredagar och flera
enskilt ridande med olika funktionsnedsättningar. Utöver det finns också
elever med lättare funktionshinder integrerade i de vanliga ridgrupperna.
Årets startade med en prova på aktivitet där ensamkommande flyktingpojkar från Integrationsenheten i Västerås anlände. Fyra pojkar var på
Stora Ekeby en förmiddag tillsammans med ridläraren Cicki och Pia.
Under året så har Hjälpmedelscentralen i Västerås och Köping varit på
studiebesök på Stora Ekeby och träffat Cicki och Rita. En önskan från
Hjälpmedelscentralen är att kunna remittera en del patienter till STERK.
Under sommaren genomfördes två lyckade Klara ridläger.
KLARA sektionen år 2014
Rita Brundin
Cicki Sibbern
Anne Halldin
Marie Kasimir
Susanne Esseen
Cecilia Esseen
Rita Brundin är ansvarig för klubbens ”handikappridning” samt distriktets
Västmanlands representant för ryttare med funktionsnedsättning.
Föräldrasektionen har under året haft åtta protokollförda möten samt en
avtackningsmiddag/pizzakväll i juni.
I början av maj, i strålande solsken anordnades den årliga fixardagen på
anläggningen. Fokus i år låg på lekparken samt käpphäststallet som
nyttjas av många barn som besöker STERK. Dagen avslutade med att
grilla korv tillsammans. 6 juni var det Nationaldagsfirande på STERK och
Föräldrasektionen anordnade loppis med häst och ryttarrelaterade saker.
I år anordnades även in till Bakluckeloppis.
Under hösten har Karin Ryckertz på uppdrag av styrelsen i samarbete med
föräldrasektionen utarbetat en miljöpolicy för STERK.
Vid Luciafirandet anordnade Föräldrasektionen åter loppis samt ansvarade
för lotteriet med priser skänkta av företag och privatpersoner. För
överskottet från loppisen planeras att köpa in lite nya leksaker till
lekparken.
2014 har Föräldrasektionen bestått av fem föräldrar till barn och
ungdomar i olika åldrar som alla är aktiva på olika sätt i STERK. Stina
Söderqvist (sammankallande), Karin Ryckertz, Karolina Hallberg, Åsa
Miettinen samt Irene Thornell.
Tävlingssektionen
Dressyr- och hoppsektion
Tävlingssektionen arbetar med att planera och genomföra klubbens
tävlingar. Under 2014 har sektionen haft ett tjugotal möten. Ytterligare
arbetsdagar har hållits då bland annat hindermaterial har lagats målats.
Kärnan i sektionen har bestått av ett tiotal medlemmar. Dessa har ansvarat
för planering och genomförande av fyra dagar med hopptävlingar och fyra
tävlingsdagar dressyr under året.
På tre år har klubben fått en aktiv dressyrsektion. På några år har antalet
dressyrtävlade ökat från en handfull till idag runt 40 stycken. Avsuttna
storsamlingar har ägt rum, clinics med Marianne Essen, programträning
samt pay and ride med bl.a. Cicci Brage. Lagträningar sker månadsvis
med Marianne Essen Söderberg och Gabriella Tichelaar.
STERK har arbetat upp ett gott rykte bland tävlingsryttarna runt om i
Sverige och har i stort sett haft fulla klasser i både hoppning och dressyr.
Vilket innebär ca 300 starter/dag på hopptävling och i snitt 60 starter/dag i
dressyren. Under de lokala/regionala tävlingar har man även anordnat
klubbmästerskapet i hoppning och dressyr. Tävlingssektionen har även
anordnat flera Pay&Jump under hösten. Ett stort antal av klubbens
medlemmar har vid tävlingar varit engagerade som funktionärer.
Tävlingssektionen har 2014 bestått av:
Sofia Wärn Angelini (sammankallande), Elisabet Sandström, Marie
Ståhle, Anders Lindström, Carl Johan Ståhle, Laila Borgström, Eva
Berglund, Lena Bodén, Åsa Miettinen, Gabriella Bäcklund och Anna
Gunstad,
Klubben har en lång tradition av att ha många ponnyhoppekipage på alla
nivåer. Vissa år väljer fler av tävlingsryttare att byta klubb, vilket skedde
inför 2014. Detta ledde i sin tur delvis till nystart inom hoppsektionen.
Hoppryttarna har under året haft regelbundna lagträningar för bland annat
Michan Skarfors, Kati Ojali samt haft pay and jump.
För alla tävlingsryttare anordnades i april en föreläsning om mental
träning med Clas Hellgren på Knytpunkten Strömsholm i samarbete med
Strömsholms ridskola och Köpings basket. Vårterminen avslutades med
en gemensam träff med femkamp, grillning och clinic med equiterapeuten
Caroline Stenman som lärde ut hur och varför man stretchar en häst.
Ansvarig för hopptävlingar: Sofia Wärn Angelini
Ansvarig för dressyrtävlingar: Elisabet Sandström
Sterk tävlingskommitté tillsammans med styrelsen och frivilliga
funktionärer arbetar med ständiga förbättringar på anläggningen, vilket
har gjort att klubben nu kan stå värd även för nationella tävlingarna.
Sommaravslutning femkamp
Caroline Stenman med Alixan
STERK har många aktiva tävlingsekipage, 2014 var det 70 licensierade
tävlingsryttare som tävlade för STERK både i allsvenska lag hoppning
och dressyr samt individuellt.
Läs mer om tävling under rubrik 4.
Tävlingsverksamhet
Mental träning med Clas Hellgren
Dressyrträff jan 2014
Några bilder från ridskolans verksamhet 2014
RIDSKOLAN
Samarbetet med ridskolechefen Cecilia Esseen fungerar utmärkt och vi är
nöjda med hennes och instruktörernas sätt att arbeta. Standarden är hög på
ridskolans verksamhet, såväl personal som hästar.
Stora Ekeby erbjuder ridlektioner alla veckans dagar utifrån ålder,
ridvana, erfarenhet och behov. Det finns grupper och aktiviteter för de
allra yngsta barnen till pantertanter och på alla nivåer från nybörjare till
avancerad. Flertalet ridgrupper innehåller både ungdomar och vuxna. Det
är sällsynt att barngrupper enbart innehåller en åldergrupp. Ridskolverksamheten är omfattande, cirka 65 lektionstimmar per vecka.
Vår
25
5
20
16
66
Antal grupper 2014
Barngrupper
Ungdomsgrupper
Vuxengrupper
Specialgrupper
totalt grupper
Höst
25
5
20
14
64
Barngrupper
Ungdomsgrupper
Vuxengrupper
Specialgrupper
totalt grupper
Ridskolan har förutom den vanliga lektionsridningen haft en omfattande
”övrig verksamhet” med kurser och träningstävlingar. Många helgkurser
och lovaktiviteter genomförs samt drop-in ridningar ett par gånger i
veckan. Under sommarlovet genomfördes 19 ridläger för alla målgrupper.
Utbudet på kompletterande kurser har utökats med körning. Körningen
har varit en uppskattad aktivitet som vi gärna vill fortsätta utöka. Kuskar
under året har varit Ulf Wall och Fredrik Larsson. Ridskolan har haft sex
körbara skolhästar som använts vid körningen.
Ridskolan genomförde under året 17 st träningstävlingar, där alla
klubbens medlemmar erbjudits tillfälle att vara med i de olika
tävlingsgrenarna. Vårhoppet, Påskhoppet, Majpokalen, Cavalettiplätten,
Knattehoppning, Plätthoppningar, Hösthoppet kombinerat med Ridskolemästerskap RM, Vårdressyren, Blåbärsdressyr, Höstdressyren med RM
samt Pay & Jump och Pay & Ride. Mellanhoppet och Nyårshoppet.
NÅGRA BILDER ridskolans tävlingar
RIDSKOLANS PERSONAL och FUNKTIONÄRER
Ridinstruktörer har under året varit: Catarina (Cicki) Sibbern, Michaela
(Mickan) Skarfors, Sussie Johansson, Kati Ojala, Elin Arntsen, Annelie
Svalenborn, Gabriella Bäcklund, Evelina Gustavsson, Carolina Skjödt
och Susanna Harjaluoma.
Hästskötare samt stallpersonal har varit Frida Karlsson, Elina
Stenberg, Inger Eriksson, Marie Lilja, Gabriella Bäcklund, Evelina
Gustavsson, Pia Westen, Paris Sujanani, Joanna Hammarström,
Sandra Eriksson, Elin Andersson, Frida Fors och Lena Kalered.
På helgerna har även flera ungdomar hjälpt till.
Vaktmästare, Kent Tallkärr, är en mycket uppskattad person som
utför många ovärderliga arbetsuppgifter på klubben. På klubbens
kansli har vi våra trevliga kanslister Rita Brundin och Maria Lilja.
Ridskolans personal 2014
Stallbacksridningen sker på söndagseftermiddagar. Ett uppskattat
inslag i för de allra minsta. Ridledare Gabriella Bäcklund har stått i
spetsen för verksamheten.
Stallvärdar som alltid finnas tillhands som hjälper och guidar alla
ridelever samt besökare. Årets stallvärdar har varit; Måndagar: Sofia
Wärn Angelini, Tisdagar: Inger Eriksson, Onsdagar: Eva Eriksson,
Torsdagar: Marie Lilja. Fredagar: Evelina Gustavsson. Lördagar: Eva
Eriksson. Söndagar: Karin Ryckertz och Stina Söderqvist Lindgren.
Café Cavallerian fungerar bra tack vare caféansvariga.
Cafét upplevs positivt tack vare dessa positiva cafépersoner.
Måndagar: Johanna Olsson, Tisdagar: Familjen Politi/Elina Stenberg,
Onsdagar: Annika Widén Ottosson/Amanda Liljeberg, Torsdagar: Per
Gustavsson, Fredagar: Åsa Miettinen, Lördagar: Peter Werne/Amanda
Liljeholm/ Elina Stenberg. Söndagar: Matilda Ärlig och Maria Öberg
Särskilda projekt och samverkan
STERK är en klubb med framåtblickande tankar som provar nytt för att
nå medlemmar och nya grupper och erbjuda en meningsfull fritid. Olika
projekt finns genom bl.a. Idrottslyftet för att skapa framtida verksamhet
och nya samarbetsytor.
Ungdomsambassadörerna UA
Ungdomsambassadörerna UA är ett projekt delfinansieras av Idrottslyftet.
Projekt satsar på utbildning, ridning i mindre träningsgrupper, studiebesök
och föreläsningar samt att vara ambassadörer för verksamheten. Ett 20-tal
ungdomar, ridskoleelever och privatryttare, i ålderspannet 13-18 år är
ungdomsambassadörer. Under året har det varit tisdagsträffarna 1 ggr per
månad med hästsnack och mat, så som pizzakväll, picnic. Första hjälpen kurs,
studiebesök, två egna ridgrupper på fredagar. Träff med personlig utveckling
och drömmar, besök på Arosfortet samt sportlov- och påsklovskurs, samt
UA har också varit stallvärd o stallgängsassistenter olika kvällar och dagar.
Några har deltagit i ULK och gått Grönt kort kurs
Hästvärdar
Under 2014 har det varit ett drygt fyrtiotal entusiastiska barn och
ungdomar i åldern 7-13 år varit hästvärdar och hjälpt till med att sköta
”sin” häst samt hjälpt andra i stallet. Om hästvärdarna är flera på samma
häst och dag samarbetare och hjälps de åt. Under ledning av Cicki Sibbern
har de bland annat genomförts hästvärdsläger under loven, egen tävling,
studiebesök i galoppstall, djursjukhus och rehabstall samt olika
miniclinics. Hästvärdarna startade som ett projekt för tio års sedan med
hjälp av Idrottslyftet.
Delar av Ungdomsambassadörerna 2014
Hästvärdar 2014
Besök djursjukhuset Strömsholm
Pizzakväll med UA
Ridutveckling för barn och ungdomar
Projektet ridutveckling har fortsatt för elever som vill utveckla sin ridning
och rida två gånger i vecka under en period. Ett sextiotal barn och
ungdomar har deltagit i ridutvecklingsgrupper. Projektet delfinansieras av
Idrottslyftet, vilket gör att ridavgiften kan reducerats.
Stallgänget
Stallgängen träffas i stallet på lördagseftermiddagar, som en fritidsgård för
alla som vill vara med. På Stallgänget hittar man på olika saker, exempel
leka, baka, ta hand om hästarna, hästkunskap och träffa vänner. Ledare har
varit ungdomar från Sterkus och ungdomsambassadörer. Stallgänget är en
Idrottslyftssatsning.
Ekebyskolan
Tack vare pengar från projekt Idrottslyftet i samarbete skola- förening, har
det nära och positiva samarbete med Ekeby skola kunnat fortsätta även
2014. Eleverna på skolan har på schemalagd skoltid kommit till Stora
Ekeby varje vecka och haft djur- och gårdsaktivitet som innehåller
omväxlande häst- och stallvård, ridning, husdjursvård samt lantbruksgård.
Övriga samverkan
STERK har under året tagit emot elever på arbetsplatsförlagd utbildning
från gymnasiet. Ett samarbete finns med Strömsholms ridskola genom
gymnasieelevernas praktik och att hipploger har praktik förlagd till
STERK liksom elever Realgymnasiet har haft praktik på STERK. Många
ungdomar väljer också att förlägga sin praktik/prao på STERK samt att
ridskolan tar emot sommarjobbspraktikanter
STERK verkar för att genomföra gemensamma aktiviteter för klubbens
medlemmar. Årets nationaldagsfirande var välbesök med runt 500
besökare. Dagen bjöd förutom på tårtkalas för alla avtrillningar bland
annat på ponnyridning, körning med hästar, kosafari, hästloppis,
backluckeloppis, kaninhoppning och parad, uppvisning av galopphästar,
uppvisning av ridlärarna samt utdelning av Tinnans minnesfond.
Bilder från nationaldagsfirandet 2014
På fredagskvällen den 13 december samlades flera hundra på Ekeby för att
vara med om STERKs traditionsenliga luciafirandet. Kvällen inleddes
med ponnyridning, lotteri, fiskdamm, försäljning i små stånd, glögg och
pepparkakor eller korv samt hundkapplöpning. Prisutdelning till klubboch ridskolemästare. Kvällen avslutades med en härlig show med bland
annat ridlärarna och fin julsång.
Årets Lucia var Tuva Egelstad.
Under 2014 har medlemmar och ridskolans personal deltagit på:
 VIPdag för ridlarare/tränare: Gabriella Bäcklund, Carolina Skjödt, Kati Ojala
 Dolda utmaningar: Cicki Sibbern, Pia Westen, Rita Brundin, Frida Karlsson,
Marie Lilja, Inger Eriksson, Elin Arntsen
 Fortbildning med Jens Fredriksson och Johan Plate: Kati Ojala, Cicki
Sibbern, Gabriella Bäcklund, Evelina Gustavsson, Elin Arntsen, Sussi
Johansson, Michaela Skarfors.
 Fortbildning med Maria Therese Engell: Cicki Sibbern
 Ridlärardagarna: Cicki Sibbern, Sussi Johansson, Michaela Skarfors, Elin
Arntsen, Annelie Svalenborn, Kati Ojala
 Ungdomsledarkurs ULK: Elin Wallin, Anna Sonnby, Malin Pettersson
 Tävlingsterminsträff: Marie Ståhle, Elisabet Sandström, Sofia Angelini
 STERK har under året genomfört två Grönt kort kurs
 Klubben har deltagit i olika distriktsträffar under året.
 Tävlingsträffar, lagledarare och tävlingsarrangörer deltog.
Under luciaprogrammet korades årets ridskolehäst som blev Lillan.
Ridskolan erbjuder olika former teorilektioner för sina elever, som är
alltid öppna för alla medlemmar. Teoriclincis och studiebesök som har
genomförts under året har varit, John Ricketts – hästhantering och
lyhördhet, Kroppspråket med Per Klerestam, Galopphästen med Dennis
Persson, Hovslagarlära och Sadelprovning. Djursjukhusbesök
Strömsholm, Ryttarutbildning med Marianne Esseen Söderberg och
ridskolans ridlärare. Tömkörning och Foderlära.
3. UTBILDNING
Målet är att erbjuda alla medlemmar ridutbildning och annan hästutbildning av god kvalitet. STERK erbjuder ridutbildning i samarbete med
Stora Ekebys Ridskola. Att bedriva bra kvalitativ verksamhet med häst
kräver utbildade ledare på alla fronter.
Alla organiserad träning på anläggningen har skett av utbildade personer
eller av dem som av styrelsen har fått godkänt genom andra meriter.
Klubbträning sker av väl kvalificerade tränare. Ridinstruktörer har minst
ridinstruktörsutbildning samt får kontinuerlig utbildning. Ridskolans
personal, funktionärer, ungdoms- och tävlingssektion deltar kontinuerligt i
ridsportförbundet kurser. Även ridskolans hästar har en bra utbildning.
Studiebesök på Hästdjursjukhuset i Strömsholm med Henrik Silvferbrand
Ett gott samarbete finns med SISU där vi bland annat har ett
utbildningskonto, liksom med Västmanlandsläns Ridsportförbund samt med lärare och tränare från Ridskolan
Strömsholm för teorikurser. Michaela Skarfors är ordförande
i Västmanlands ridsportförbunds utbildningssektion.
4. TÄVLINGSVERKSAMHET
STERKs mål är att alla som tävlar för klubben ska känna engagemang,
trygghet och samhörighet och bemötas på ett positivt och engagerat sätt
av lagledare, grenledare, kanslipersonal osv. Ambitionen är att arrangera
tävlingar på klubb-, lokal-, regionalnivå inom hoppning och dressyr.
I klubben finns nybörjare till tävlingsryttare på nationell nivåer. STERK
har under året arrangera tävlingar på klubb-, lokal-, regionalnivå inom
hoppning och dressyr. Tävlingsverksamheten har utökats under året.
För att kunna genomföra tävlingar behövs funktionärer, många
medlemmar ställer upp och bidrar till en mycket bra tävlingsatmosfär.
Tävlingar arrangerade av STERKs tävlingssektionen under 2014
Datum
Gren
Klasser
Starter
26-27 april
Dressyr
Ponny och häst
30+68
24-25 maj
Hoppning
Ponny och häst
176+248
6-7 sept
Hoppning
Ponny och häst
185+115
11-12 okt
Dressyr
Ponny och häst
38+53
STERK har synts ute på tävlingsbanorna 2014 vid såväl individuella
prestationer som vid lagtävlingar. 2014 hade klubben 70 licensierade
tävlingsryttare, vilket är 10 fler än 2013. STERKs yngsta tävlande är 9 år
och den äldsta strax över 60 år. 60 % (42 st) är under 18 år, och 15 %
mellan 19-26 år (10 st).
Totalt har de 70 tävlingsryttarna startat 791 gånger på 131 hästar.
39 personer har tävlat häst och 36 stycken ponny. 46 ryttare har start i
dressyr och 32 ryttare i hoppning, ungefär lika många starter har gjorts i
hoppnings som dressyr. En person tävlar i Working Equation och en
person har startat i distansritt.
Helena Höglund distansritt 40 km
Många ryttare och lag har presterat mycket bra 2014. Flera ekipage tävlar
på regional nivå och några av ungdomarna på nationell nivå.
Matilda Angelini och Karolin Ekström Kelvinius var med i distriktets
Talangsatsning 2013-2014.
Ridskolemästare år 2014 blev:
Årets ridskolemästerskap genomfördes genom att ryttarna fick samla
poäng vid flera ridskoletävlingar. Flest poäng utsågs till RM segrare 2014.
Dressyr:
Ponny: Thilde Sedenborg
Häst:
Katja Berglinn
Hoppning: Ponny: Matilda Gäfvert
Häst:
Jenny Adolfsson
Totalsegrare Årets ridskolemästare blev Thilde Sedenborg
Årets ridskolemästare
Klubbmästare år 2014 blev:
Dressyr:
Ponny:
Agnes Dahlberg på Campari
Häst:
Karolin Ekström Kelvinius på Marco
Hoppning: Ponny:
Astrid Ståhle på Is från Gullunge
Häst:
Mathilda Angelini på Michigan
Under året togs det fram nya tävlingsjackor i två klassiska modeller som
tävlingsryttarna kan köpa. Glada hästen i spiltan är med och sponsrade
brodyren.
STERKs lag i allsvenskan och ponnyallsvenskan 2014
Klubben har i år haft 13 lag i allsvenskans och ponnyallsvenskans olika
divisioner 3 till 1. Ponnylagen består av minst två olika ponnykategorier
och ryttare i åldrarna 10-18 år. I hästlag har många ungdomar varit med.
Division
Div 3 ponny
Div 3 ponny
Div 3 häst
Div 2 häst
Div 1 ponny
Div 1 häst
Div 1 häst
Gren
Dressyr
Dressyr
Dressyr
Dressyr
Dressyr
Dressyr
Dressyr
Placering
Lag 1 1:a
Lag 2 4:a
Med 2 av 3
4:a
6:a
Lag 1 4:a
Ridlärare 3:a
Säsong
Våren
Våren
Våren
Hösten
Våren
Våren
Våren
Lagledare
Caroline Stenman
Caroline Stenman
Åsa Lind
Michan Skarfors
Med fler län
Gabriella Tichelaar
Michan Skarfors
Div 3 ponny
Div 3 ponny
Div 3 häst
Div 2 ponny
Div 2 ponny
Div 2 häst
Hoppning
Hoppning
Hoppning
Hoppning
Hoppning
Hoppning
Lag 1
Lag 2
3:a
Lag 1
Lag 2
3:a
Våren
Våren
Våren
Hösten
Hösten
Hösten
Irene Thornell
Åsa Nordström
Kati Ojali
Irene Thornell
Åsa Nordström
Kati Ojali
4:a
14:e
4:a
7:a
Div 2 hästdressyrlag blev 2:a i Wirsbo .
Med i laget Mika Thalen, Sandra Björklund,
Michaela Skarfors, Fanny Rådberg Linde
Div 3 ponnyhopplag 1 blev 3:a i Baståsen
Div 1 hästdressyrlaget ridlärare blev
2:a på hemmaplan. Laget; Kati Ojala
Michan Skarfors, Cicki Sibbern
Div ponnyhopplag 2 blev 4:a i Baståsen
Sterks lag hade framgångar under flera av allsvenska omgångar.
Här är några av segerbilderna.
Div 2 ponnyhopplag 1 blev 2:a i Hallsta.
Div 3 ponnydressyrlag1 vann hela
divisionen. Med i laget; Sara Stina
Fredlund, Hanna Lundin, Moa Stenman
och Elsa-Sophie Varnäs Söderström
Div 3 hästhopplaget vann på hemmaplan
Totalt 3:e placering. Med i laget; Kati Ojala,
Gabbi Bäcklund, Camilla Humble och
Mathilda Angelini
Div 2 hästhopplag tog en 2: plats i Hamre
Nationaldagstävlingen - Strömsholm
STERK en av alliansklubbarna och medarrangör av Nationaldagstävlingarna 4-9 juni, och hade ansvars för all uppstallning, för tävlingshästarna på Löten och vid Tågbanan för ca 300 boxar dressyr, hoppning
och fälttävlan samt Ryttarservice vid dessa två punkter. Ett 30-tal personer
arbetade ca 120 arbetspass om totalt cirka 400 timmar med uppstallningen
och ryttarservice under tävlingsdagarna. STERK fanns också
representerade vid andra funktioner.
Som tack för insatsen som alliansklubb blir STERK marknadsförd i
tävlingens informationsblad samt möjlighet att nyttja Strömsholms
anläggning. En tävlingshelg med hoppning i mars 2015 är planerad.
Alla funktionärer fick gratis inträde till tävlingarna och en piketröja
som tack.
5. EKONOMI
För att möta kraven av stabila och bra ridhusbottnar för ridskolans
lektionshästar men även tillmötesgå kraven av bättre underlag vid
anordnande av tävlingar, har klubben under sommaren låtit byta ut
bottnarna i såväl stora som lilla ridhuset samt sarg i lilla ridhuset.
Ridklubben har även bidragit med material för att bygga ett nytt
sekretariat då de gamla var utdömt och inte gick att använda.
Byggnationen har utförts av ideell arbetskraft.
Totalt kostade ridhusbotten, sargen och sekretariatet 362 tkr.
Sponsringen har i år liksom tidigare år varit av betydelse för verksamheten. Medlemmarna sponsrar genom köp av ”stallplaketter” och olika
insatser. Andra sponsorer som har bidraget med fina vinster till våra
tävlingar. Med hjälp av sponsorstöd kan klubben utveckla verksamheten.
Årets resultat blev ett underskott på 244 626 kr.
Det ekonomiska bokslutet finns som bilaga till verksamhetsberättelsen.
Målet för STERK:s ekonomiarbete är att intäkter och utgifter ska
balansera. Klubben drivs ideellt och utan vinstsyfte. Viktiga tillskott till
klubbens ekonomi är medlemsavgifter, sponsorer, gåvor, föreningsbidrag
från Västerås Kommun, Statligt aktivitetsstöd s.k. LOK-stöd, Idrottslyftet
och SISU.
Medlemsavgifterna för 2014 var 225 kr för juniorer, 300 för seniorer och
750 kr för familjeavgift. Bidragen från kommun och stat - Lokstöd
uppgick till 863 tkr.
Från förbundets filminspelning
Ett bra tillskott till ekonomin har vi fått genom att anordna hopp- och
dressyrtävlingar, sålt chokladhästar, anordnat Pay and Jump, genomfört
kursen Grönt kort, medverkat som aktriser vid filminspelning anordnad av
Svenska Ridsportförbundet i Stora Ekebys miljö samt varit med och dukat
bord inför Julgalan i Västerås.
Amanda Skeppstedt sålde mest chokladhästar och fick
äran att döpa nästa inkommande ridskoleponny,
namnet blev Molly.
Dukning Julgalan
Ett stort TACK
till våra sponsorer
och alla som ställt
upp och stöttat
klubben 2014!
Uppsättning av sponsorskylt
6. ANLÄGGNING OCH UTRUSTNING
7. SÄKERHET
Målet för anläggningen vid Stora Ekeby, Västerås är att den ska vara
attraktiv, säker, modern och ändamålsenlig samtidigt som den utvecklas i
takt med STERKs och ridskolans verksamhetsmål. Den ska alltid kännas
trygg för våra barn och ungdomar.
Målet är att STERK ska bedriva en säker verksamhet där alla ska kunna
känna trygghet. Våra hjärtan slår för säkerheten! Olyckor beror oftast på
slarv och okunskap. Det är viktigt att man lär sig våra regler och att alla
hjälps åt att förebygga olyckor.
Mycket av STERKS verksamheten bedrivs på anläggningen vid Stora
Ekeby. Där finns två ridhus, ett mindre och ett stort med internationella
mått samt en stor utomhusridbana. Stallarna rymmer totalt 55 hästar varav
ca 35 är lektionshästar.
STERK har under verksamhetsåret 2014 fortsatt arbete för hög säkerhet.
Sjukvårdsansvarig har funnits vid alla tävlingar.
Anläggningen har under årets förbättrats med bland annat följande:
 Nya ridhusbottnar i både stora och lilla ridhuset
 Ny sarg i lilla ridhuset
 Nytt tävlingssekretariat
 Påbörjat bygge av ny gungställning
Ridskolan har bytt ut traktor
 3 st sulky samt selar och div körutrustning
 1 st Videokamera
All tävlingsverksamhet som klubben anordnar högre än klubbnivå har
alltid utbildad godkänd tävlingsledare enligt ridsportsförbundets
reglemente liksom domare, banbyggare och veterinär. De som tävlar i
högra klasser än klubbnivå har tävlingslicens och grönt kort, dvs. en
utbildning att få tävla innehållande reglementen och säkerhet samt
tävlingslicens. Är medlemmen under 13 år har målsman en sådan
utbildning. Två grönt kort kurser genomfördes 2014.
8. MILJÖPOLICY
I Sverige finns en upprättad miljöbalk. Syftet med miljöbalken är bl.a. att
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Det tycker vi på
STERK är en självklarhet! Gällande miljölagstiftning ska uppfyllas och
den ska ligga som grund i vårt dagliga miljöarbete.
Vi (STERK) är medvetna om vårt ansvar att värna om miljön i samband
med hästhållning och vår verksamhet ska sträva för en bättre miljö genom
att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.
Byta av ridhusbotten
STERK använder så långt det går lokalproducerat foder och mat,
källsortering anpassad till verksamheten samt för tillbaka det gödsel
ridskolans hästar ger till kretsloppet.
STERK strävar efter helheten i miljöarbetet där såväl styrelsebeslut som
det vardagliga arbetet syftar till att främja en hållbar utveckling och ett
uthålligt samhälle.
Rivning av sekretariatsboden
STERKs miljöarbete i både smått och stort:
 Sopor källsorteras och återvinns.
 Separata återvinningskärl för pantburkar.
 Effektiv energianvändning: begränsad energiåtgång bl.a. genom
sensorer på lysarmatur i allmänna utrymmen och att spara på varmvattnet
 Automatiska dörrstängare till uppvärmda utrymmen, så som sadelkammare och omklädningsrum.
 Begränsad pappersförbrukning genom t ex digitala utskick i stället för
papperskopior, frottéhanddukar på toaletterna istället för pappers.
 Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos anställda
och medlemmar.
 Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer,
myndigheter och organisationer.
 Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom
verksamheten.
 Verka för samåkning till och från STERK.
 Återkommande Hästloppis.
 Föregå med gott exempel i miljöarbetet.
Tinnans minnesfond, till minne av ”Tinan”, Christina Esseen, grundare
av Stora Ekeby Ridklubb gick i år ut till Anna Pilz Sonnby som vid
nationaldagen fick motta ett stipendium.
På årsmötet 2014 delade klubben ut stipendier för:
Individuella tävlingsframgångar: Gabriella Tichelaar, Agnes Dahlberg
9. ÖVRIGT
Information
Information sprids genom anslagstavlorna på anläggningen, hemsidan
samt direkt e-post utskick till medlemmar. STERKs webbmaster Anneli
Löfberg sköter klubbens hemsida på ett föredömligt sätt. Klubben har
Facebooksida, det finns även olika facebooks grupper för sektionerna.
Lagpris Ponnydressyrlaget div.3 bestående av Sara-Stina Fredlund,
Hanna Lundin, Elsa-Sophie Varnäs Söderström.och Moa Stenman.
God Klubbanda: Kent Tallskär
Eldsjälspriset: Cecilia Essen
Särskilt uppmärksammad: Peter Werne
Föräldrar
En viktig samarbetspart för klubben är alla barn och ungdomars föräldrar,
som är en förutsättning för att många ska komma till och från
anläggningen, träningar och tävlingar samt att de ställer upp som
hjälpande händer där det behövs.
Årets B&B: Fredrik Björnson
FOTO: Flera fotografer har bidraget med bilder. Bilder är även
hämtade från STERKs hemsida samt STERKs facebooksgrupper.