VÅRDFÖRBUNDETS STORA CHEFSENKÄT

VÅRDFÖRBUNDETS
STORA CHEFSENKÄT
Tillsammans förbättrar vi
vården!
2015-11-05
Jonas Vallgårda
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Innehåll
1
Sammanfattning .................................................................... 3
2
Tillsammans förbättrar vi vården ......................................... 4
3
Vad är det bästa med att vara chef i vården?...................... 5
4
Cheferna i vården är i huvudsak positiva till sitt
uppdrag .................................................................................. 6
5
Cheferna i vården saknar alltför ofta de rätta
förutsättningarna för sitt ledarskap ..................................... 7
Hälften av cheferna saknar rätt förutsättningar ........................ 7
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2
Många chefer har korta förordnanden ..................................... 7
Arbetstiderna ........................................................................... 8
Personalansvar...................................................................... 10
Uppdraget, befogenheterna & handlingsutrymmet ................ 12
Chefernas tillgång till stödresurser ........................................ 15
Det egna utvecklingssamtalet ................................................ 17
Vilka förutsättningar saknar cheferna för att kunna utföra
ett bra arbete ......................................................................... 20
6
Chefernas syn på vad som är vårdens viktigaste
framtidsutmaningar! ............................................................ 22
7
Cheferna vill utveckla teamarbetet mellan vårdens
olika professioner ................................................................ 24
8
Avslutande diskussion........................................................ 26
9
9.1
9.2
Om chefsenkät 2015 ............................................................ 28
Syfte ...................................................................................... 28
Metod .................................................................................... 28
10
Referenser ............................................................................ 32
2 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
1
Sammanfattning
Cheferna är viktiga medlemmar i Vårdförbundet med en unik kunskap om
vårdens villkor, utmaningar och möjligheter. Genom den här undersökningen
vill vi få aktuell kunskap om hur cheferna har det på jobbet. Vilka
förutsättningar det finns för att bedriva ett gott ledarskap och hur ser de på
ledarskapet i framtidens vård.
Den typiske chefen i årets stora chefsenkät är kvinna, tillsvidareanställd, har
genomgått en intern ledarskapsutbildning, arbetar i snitt 40-44 timmar i
veckan och har omkring 30 medarbetare. Variationerna är dock stora, dels i
fråga om förutsättningarna för chefsuppdraget, dels i fråga om hur cheferna
upplever sin arbetssituation.
I undersökningen kan vi bland annat finna följande positiva observationer:
 7 av 10 chefer tycker att de i stor eller mycket stor utsträckning kan
bidra till en positiv utveckling av den vård som deras verksamhet
bedriver.
 Hälften av cheferna upplever att de har rätt förutsättningar för att utföra
ett bra arbete.
 Cirka 95 procent av cheferna tycker att de åtminstone i viss
utsträckning kan påverka vad som ska prioriteras i deras eget arbete.
 Nio av tio chefer har någon form av ledarskapsutbildning.
 Drygt 4 av 5 chefer uppger att det haft ett utvecklingssamtal med sin
chef det senaste året.
Vi kan dessvärre också notera flera tydliga utvecklingsområden, exempelvis:
 Nästan hälften av cheferna upplever att de saknar rätt förutsättningar
för att utföra ett bra arbete. Allt för många administrativa uppgifter,
ständiga bemanningsproblem, bristande mandat från ledningen eller ett
övermäktigt uppdrag begränsar ledarrollen.
 Var femte chef har ett personalansvar för fler än 50 anställda.
 I den grupp chefer som i snitt arbetar 50 timmar eller mer, så är det
endast 17 procent som bedömer att de i mycket hög eller ganska hög
utsträckning får tid för återhämtning från arbetet.
 Hela 48 procent av cheferna i studien tycker att de i ganska liten
utsträckning eller inte alls har tid till egen reflektion om sitt arbete.
 För 6 av 10 chefer bör möjligheten till egen kompetensutveckling
väsentligt kunna förbättras.
3 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
2
Tillsammans förbättrar vi vården
Den typiske chefen i årets stora chefsenkät är kvinna, tillsvidareanställd, har
genomgått en intern ledarskapsutbildning, arbetar i snitt 40-44 timmar i
veckan och har omkring 30 medarbetare. Variationerna är dock stora. De finns
de som arbetar upp mot 60 timmer eller mer. Några har korta förordnanden på
högst tre år. Andra har chefsansvar för högst 20 personer. 10 procent är män.
Gemensamt för alla är att de som chefer i hälsooch sjukvården behöver rätt förutsättningar för
att utveckla vården och säkra en hälsosam
”Det är budgeten snarare än
vårdmiljö.
behovet som bestämmer om chefen
har administrativt stöd. I
Vårdförbundet menar att i ett gott ledarskap
jämförelse med mansdominerad
ingår att vara lyhörd för medarbetarnas behov,
kommunal verksamhet har chefer i
skapa förutsättningar för ett säkert
kvinnodominerade verksamheter
yrkesutövande och göra det enklare för varje
större personalansvar och mindre
yrkesutövare att se sin egen insats. För att kunna
tillgång till administrativa
utveckla ett gott ledarskap behöver chefen ha
stödtjänster.”
ledningens och medarbetarnas förtroende och
ett tydligt uppdrag med goda förutsättningar.
Regnö i Ejd, s.91-ff.
Befogenheterna inom områdena personal,
ekonomi och verksamhet ska överensstämma
med ansvaret inom samma områden. Chefen
behöver också tillgång till administrativa stödresurser.1
I den här undersökningen vill vi peka på några viktiga perspektiv på vårdens
ledarskap. Med utgångspunkt i resultaten vill vi också bjuda in till ett fortsatt
samtal med vårdens chefer. Vi vet nämligen att goda förutsättningar för
chefskapet intimt hänger samman med vårdens utveckling. Därför har
Vårdförbundet tagit initiativ till ett ledarskapsprogram för våra
chefsmedlemmar. Vi erbjuder också mötesplatser för kunskapspåfyllning och
inspiration och ett chefsnätverk, både nationellt, regionalt och lokalt.
Vidare vill vi bjuda in till en dialog med politiker och
landstingsledningar. Vi ser att många åtgärder som
landstingen idag använder för att möta
personalsituationen; restriktivitet i anställningar,
centralisering av anställningsbeslut, sammanslagning
av enheter, stängning av vårdplatser inte är hållbara2.
Det är dags att gå från styrning med fokus på kostnad
och produktion till styrning för jämlik hälsa och
personcentrerad vård.
Du som chef har en given
plats i Vårdförbundet – läs
mer om chefserbjudandet
på vardforbundet.se/Minprofession/Chef-ledare
Vårdförbundet - chef
1
2
Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö, s 3.
SKL ss. 40-41
4 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
3
Vad är det bästa med att vara chef i
vården?
I vår studie har cheferna bidragit med
över 1 000 öppna svar på frågan: Vad är
det bästa med att vara chef i vården? Det
finns naturligtvis otaliga åsikter och
kombinationer av anledningar och
upplevelser bland så många svar. Det
finns dock vissa ord och beskrivningar
som frekvent återkommer och
förknippas med positiva associationer.
”Medarbetarna” är en viktig anledning till att vara chef i vården. Ordet
används i olika beskrivningar 427 gånger. Till det kan vi också plussa
synonymer som personalen eller kollegorna. ”Utveckling” eller utveckla
förekommer vid 505 tillfällen och det närbesläktade ”förbättra” omnämns 59
gånger. Bra skäl till att vara chef i vården kan också vara att få ”påverka”
(403). I fokus finns också de som uppdraget finns till för – ”patienterna”, vilka
omnämns vid 337 tillfällen. Eller så är man chef helt enkelt för att det är
”roligt” (107). Här följer ytterligare några citat, vilka samtidigt kan sägas vara
talande för många fler chefer:
”Utvecklande, utmanande, lärorikt
och en möjlighet till karriär och
löneutveckling. Får mycket positiv
feedback från personal.”
”Det är roligt och inspirerande att se
medarbetare växa och att få vara en
del av och kanske också bidra till
deras utveckling är fantastiskt!”
Chef i vården
Chef i vården
”Att få leda välutbildade människor
som trots stor arbetsbörda har så
många idéer för att förbättra vården
”Vi är här för patienternas skull och
för att skapa en god, effektiv vård
genom samarbete över gränser och
mellan olika professioner. Det är en
utmaning, omväxlande och är
spännande att vara!”
Chef i vården
”Att leda fantastiska medarbetare som
gör skillnad varje dag…
Chef i vården
Chef i vården
5 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
4
Cheferna i vården är i huvudsak positiva
till sitt uppdrag
Utvecklingstakten inom hälso- och sjukvården är hög. Återkommande krav på
effektiviseringar, förnyelse, omorganisationer och centralisering påverkar
chefer på alla nivåer. Vårdchefens ofta dubbla roller, det vill säga att verka
både i sin profession och i ett chefsarbete kan också bidra till ”rollkonflikter
mellan humanistiska, politiska och ekonomiska värden”.3 Utmaningarna att
som chef hantera olika krav och behov i en föränderlig hälso- och
sjukvårdsorganisation kan därför betecknas som stora.
I det perspektivet är det mycket positivt att 7 av 10 chefer i årets stora
chefsenkät tycker att de i stor eller mycket stor utsträckning kan bidra till en
positiv utveckling av den vård som deras verksamhet bedriver. Det är bara fyra
procent som känner att deras ledarskap ger liten eller ingen påverkan på hur
vården utvecklas (diagram 1).
Initialt kan vi också konstatera att nästintill hälften av cheferna svarar att de
upplever att de har rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete (diagram 2).
I nästa avsnitt kommer vi titta närmare på vad som istället utgör bristerna för
vårdens chefer. Då kan vi ta med oss att det runt om i Sverige bör finnas goda
exempel på hur man skapar rätt förutsättningar för ett effektivt ledarskap.
Diagram 1
3
Rosengren, s. 25.
6 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
5
Cheferna i vården saknar alltför ofta de
rätta förutsättningarna för sitt ledarskap
5.1
Hälften av cheferna saknar rätt förutsättningar
Lika positivt som det är att nästintill hälften av cheferna upplever att de har
rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Lika tråkigt är det att nästan
lika många upplever det motsatta (diagram 2). Vilka förutsättningar är det då
som brister? Nedan tittar vi närmare på bland annat arbetstiderna,
personalansvaret, uppdraget, befogenheterna och handlingsutrymmet.
Diagram 2
5.1.1
Många chefer har korta förordnanden
Drygt 40 procent av cheferna som besvarat vår enkät har en
tillsvidareanställning. Mer än varannan chef i vår undersökning har dock ett
tidsbegränsat chefsförordnande. Av de cheferna har cirka hälften ett
förordnande på upp till tre år, medan den andra hälften har ett förordnande på
upp till fem år (diagram 3).
Diagram 3
Att vissa chefer på högre nivå och som arbetar nära den politiska ledningen
har tidsbegränsade förordnanden kan vara motiverat. Ett sådant uppdrag kan
7 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
snabbt förändras och byta karaktär eller inriktning. De tjänsterna har också
ofta tydligt reglerat vad som händer om förordandet avslutas. Av cheferna i
vår undersökning, som har ett förordnande på upp till högst tre år, är det dock
78 procent som är verksamma som första linjens chef eller motsvarande.
5.1.2
Arbetstiderna
Hälften av cheferna i undersökningen arbetar i snitt arbetar mellan 40-44
timmar per vecka. Drygt var tredje chef arbetar dock i snitt mellan 45-49
timmar per vecka. Nära 10 procent arbetar i snitt från 50 och ända upp mot 60
timmar eller mer per vecka (diagram 4).
Diagram 4
Även som chef bör det vara rimligt att oftast få arbeta omkring 40 timmar i
veckan snarare än omkring 50 timmar. Och att under en längre period arbeta
närmare 60 timmar i veckan ökar arbetsmiljöriskerna betydligt. Höga krav,
stor arbetsbörda och låg kontroll tillhör likt skiftarbete och höga ljud
arbetsmiljöfaktorer vilka ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och stroke enligt en
nyutkommen kunskapsöversikt från Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU).4
Kombinera arbetsliv och privatliv
För majoriteten att cheferna i vården verkar det finnas tid till ett värdefullt
privatliv, trots mycket arbete och ett ansvarsfullt uppdrag. 55 procent av
cheferna bedömer sig ha mycket hög eller ganska hög balans mellan jobbet
och privatlivet. Ytterligare 32 procent bedömer att de åtminstone i viss
utsträckning har en sådan balans (diagram 5).
4
SBU-rapport nr 240
8 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Diagram 5
Jämför vi sedan hur cheferna bedömer balansen mellan sitt uppdrag som chef
och sitt privatliv, och hur de ser på tid till återhämtning från arbetet, så är det
färre som kan anses tillfreds med hur man hinner ladda om sina batterier. I
undersökningen är det 43 procent av cheferna som bedömer att de i mycket
hög eller ganska hög utsträckning får tid för återhämtning från arbetet
(diagram 6).
För alla som arbetar är det viktigt att det finns tid till återhämtning. För de som
arbetar extra många timmar ökar förmodligen behovet av tid till återhämtning.
Behovet av återhämtning är samtidigt inte bara en funktion av arbetade
timmar, utan påverkas naturligtvis av arbetets innehåll, arbetsmiljön,
stressnivå, etc. Möjligheten till återhämtning påverkas i sin tur av krav och
ambitioner vad gäller hem och fritidsaktiviteter.5
Diagram 6
När vi tittat närmare på den grupp chefer som i snitt arbetar 50 timmar eller
mer, så är det istället endast 17 procent som bedömer att de i mycket hög eller
ganska hög utsträckning får tid för återhämtning från arbetet.
5
Jämför Stressforskningsinstitutet.
9 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
5.1.3
Personalansvar
I snitt har cheferna i undersökningen ett personalansvar för cirka 30 anställda
(diagram 7). Variationerna är dock stora. Var femte chef i undersökningen har
till exempel ett personalansvar för fler än 50 anställda. Nu skulle man kunna
tro att den gruppen främst utgörs av högre chefer. Istället är det så att av
cheferna med ett personalansvar för fler än 50 anställda är nästan 7 av 10
första linjens chef.
Diagram 7
Ett rimligt antal medarbetare
Vårdförbundet anser att alla chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare och att
det är en förutsättning för att kunna utöva ett gott ledarskap. Det ger varje chef
tid och utrymme att utveckla både verksamhet och medarbetare och möjlighet
att bemanna verksamheten rätt. Det ger också chefen utrymme att skapa en
nära och bra dialog med varje medarbetare. Studien ChefiOS inom kommunal
vård visade också hur ”det är ofördelaktigt att som chef vara ansvarig för ett
stort antal medarbetare när det gäller majoriteten av de krav som visat sig
vanliga bland chefer i offentlig sektor.”6
Socialstyrelsen har i en litteraturstudie konstaterat att en ”organisation ska ha
tillräckligt många chefer, för att dessa ska kunna se sina underställda, men inte
så många chefer att de enskilda underställdas behov av krav och kontroll,
ansvar och utvecklingsmöjligheter inte kan tillgodoses”. Utifrån de
arbetsuppgifter som vilar på en chef med personalansvar inom vård och
omsorg bedömer Socialstyrelsen att ”den tillgängliga arbetstiden överskridits
vid strax under trettio underställda”7.
I vår studie är det alltså mer än varannan chef som har fler medarbetare än vad
forskningen bedömer är skäligt för att kunna skapa en utvecklande och
6
7
Härenstam.& Östebo, s.173.
Socialstyrelsen, s.7.
10 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
hälsosam vårdmiljö. Arbetsbördan och förväntningarna på dagens chefer ökar
dock oavbrutet. Vårdförbundet tycker därför att ett rimligt antal medarbetare
är mellan 10-25 personer.8
Att som chef arbeta i det direkta vårdarbetet
När man bedömer hur många medarbetare som är rimligt måste man
naturligtvis ta hänsyn till vad som ingår i chefsuppdraget. Hur påverkar det till
exempel om man som chef även deltar i det direkta vårdarbetet?
I undersökningen uppger drygt var femte chef (22 procent) att det ingår i
uppdraget att arbeta i direkt vårdarbete (diagram 8). Av de cheferna har 75
procent färre än 30 anställda.
Diagram 8
Vi kan också notera att bland de chefer som inte förväntas arbeta i det direkta
vårdarbetet säger 57 procent att de ibland ändå valt att göra det för att lösa en
hög belastningssituation.
Vad tycker då cheferna om att delta i vårdarbetet? Ska man bara vara chef eller
ska man delta i vårdarbetet? När vi sammanfattar de drygt 300 svaren på
frågan ”hur har det påverkat dig i ditt chefsuppdrag att även arbeta i direkt
vårdarbete”, framträder följande för- och nackdelar:
8

De chefer som menar att det till övervägande del är positivt att delta i
det direkta vårdarbetet framhåller att man kommer närmare sina
medarbetare, att man får en bättre förståelse för verksamheten och
samtidigt underhåller sina yrkeskunskaper.

De chefer som lutar åt att det mest är negativt att kombinera
chefsrollen med direkt vårdarbete betonar att arbetet blir splittrat, att
chefsrollen blir otydlig, att tiden inte räcker till och att stressen ökar.
Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö, s 11.
11 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Vidare kan det medföra att chefsarbetet måste göras på övertid och att
man blir något av "avdelningens vikarie".
Följaktligen, om man som chef finner att det går att kombinera ledarskapet
med direkt vårdarbete, så kan det ibland finnas vissa fördelar. Det är till
exempel viktigt att alla chefer är närvarande i verksamheten. Vårdförbundet
anser samtidigt att ledarskapet alltid måste stå i första rummet, vilket innebär
att en chef aldrig kan vara en del av den ordinarie bemanningen.
5.1.4
Uppdraget, befogenheterna & handlingsutrymmet
Ledarskapets betydelse
Ledarskapet har en avgörande betydelse för hälso- och sjukvårdens utveckling.
Det verksamhetsnära ledarskapet inom vård och omsorg har bland annat
beskrivits ”med hjälp av fyra perspektiv; att bygga förtroende, att leda lärande,
att förmedla budskapet och att skapa en bra kultur, vilket harmonierar med ett
demokratiskt ledarskap”.9
Bygga förtroende
För att kunna utveckla ett gott ledarskap behöver chefen ledningens och
medarbetarnas förtroende samt ett tydligt uppdrag. Befogenheterna inom
områdena personal, ekonomi och verksamhet ska överensstämma med
ansvaret inom samma områden. Chefen behöver också tillgång till
administrativa stödresurser.10
Att leda lärande
Ett ledarskap i vården handlar också om att utveckla kvalitet och genomföra
förändringar som ger ett bättre resultat för patienterna. Det består av att
utveckla system och processer, att bidra till medarbetarnas professionella
utveckling och ett hälsosamt yrkesliv. Ledarskapet har stor betydelse för hur
kunskapen hos vårdens professioner kommer till bäst nytta och hur
teamarbetet utvecklas.11
Att skapa en bra kultur
Ledarskapet i vård och omsorg är väsentligt för att utveckla en hälsosam
vårdmiljö. I ett gott ledarskap ingår att vara lyhörd för medarbetarnas behov,
skapa förutsättningar för ett säkert yrkesutövande och göra det enklare för
varje yrkesutövare att se sin egen insats.
9
Renblad i Rosengren, s.15
Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö, s 3.
11
Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap, s.1
10
12 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Att förmedla budskapet
En av utmaningarna i ett ledarskap är att tolka olika styrsignaler och omsätta
dem i praktiskt vardagsarbete och stöd eller råd till medarbetarna. Hälso- och
sjukvården är i det avseendet präglat av en mångfald av styrsignaler. Enligt
Tyrstrup är ett stort antal mål inget problem i sig. Det som blir problematiskt
inom vården är att ”mål och krav ofta är konflikterande”, vilket ”försvårar
ansvarstagandet väsentligt”12. Chefer i vården behöver därför en bred kunskap
om vårdens system. Chefer i vården behöver också förstå organisation, system
och processer och att snabbt kunna förflytta sig mellan individen eller
avdelningens mikroperspektiv till samhällets makroperspektiv för att kunna
fatta strategiska beslut.
Innehåller uppdraget ett strategiskt ledarskap?
Hur ser då cheferna på sitt uppdrag? Är det uttalat att deras chefskap ska vara
strategiskt? 45 procent av cheferna i studien lutar åt att det är så i mycket hög
eller ganska hög utsträckning. 31 procent tycker att det stämmer i viss
utsträckning. Övriga 24 procent tycker att deras uppdrag inte ses som särskilt
strategiskt eller så vet de inte (diagram 9).
Diagram 9
Tid till reflektion
En förutsättning för att utveckla verksamheten, medarbetarna och inte minst
sitt eget ledarskap är att det finns tid till att reflektera över sitt arbete. Enligt
vår enkät är det på många håll tyvärr brist på den möjligheten.
Hela 48 procent av cheferna i studien tycker att de i ganska liten utsträckning
eller inte alls har tid till egen reflektion om sitt arbete (diagram 10).
12
Tyrstrup, s.25
13 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Diagram 10
Möjlighet till påverkan
Ledarskapet i vården spelar vidare en viktig roll för att hålla ihop system och
processer så att rätt kompetens når fram till varje vårdtagare – direkt eller
indirekt. För att kunna göra det på ett bra sätt behöver vårdens chefer ett
tydligt handlingsutrymme. Cheferna behöver kunna påverka vad som ska
prioriteras i deras arbete. Det är därför positivt att det är så många – cirka 95
procent - som tycker att de åtminstone i viss utsträckning kan påverka vad som
ska prioriteras i deras eget arbete (diagram 11).
Diagram 11
Lönesättning av medarbetare
Befogenheterna, handlingsutrymmet och möjligheten att prioritera verkar dock
svikta på många håll när det kommer till lönesättningen av medarbetarna. 61
procent av cheferna i studien tycker visserligen att de har mycket hög eller
ganska hög befogenhet i lönesättningen. Men samtidigt innebär det att hela 39
procent av cheferna upplever (som bäst) att de bara i viss utsträckning har
inflytande över löneprocessen (diagram 12).
14 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Tittar vi närmare på de chefer som arbetar i direkt vårdarbete och allra närmast
medarbetarna är det bara drygt 50 procent som tycker att de har mycket hög
eller ganska hög befogenhet i lönesättningen.
Diagram 12
5.1.5
Chefernas tillgång till stödresurser
En väg för att underlätta för vårdens chefer är att det finns tillgång till
stödresurser. Framförallt brukar det handla om olika former av administrativa
stöd. Det kan vara i form av råd eller konkret hjälp av personal som är experter
inom ett visst område, exempelvis HR. Stödresurser kan också vara tillgången
till användarvänliga it-system som underlättar exempelvis planering eller
schemaläggning. Bra stödresurser kan både frigöra tid och höja kvaliteten i
arbetet.
I undersökningen har vi frågat cheferna i vilken utsträckning de är nöjda med
tillgången till åtta olika former av stödresurser i organisationen. Alla chefer
har kanske inte behov av alla de formerna av stöd, i så fall har de varit möjligt
att välja svarsalternativet ”inte relevant” (tabell 1).

Mest nöjda med stödresurserna tenderar cheferna att vara när det gäller
ekonomifrågor, personalfrågor och schemaläggning.

Minst nöjda med stödresurserna tolkar vi att man är angående
lokalfrågor, informations- och kommunikationsteknik samt
verksamhetsuppföljning.
15 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Vi tycker samtidigt att det är värt att observera att även inom områden med
många nöjda chefer kan vi se att minst var tionde chef tycker sig sakna rätt
stöd.
Tabell 1
”Det fanns däremot betydelsefulla
samband mellan chefers stödresurser
och hållbarhet när chefen hade fler än
30 underställda eller hade kortare
chefserfarenhet. Sammantaget visar
studien att stödresurser har betydelse
för chefers hållbarhet i kommunala
vårdorganisationer”
CHEFiOS, s. 173
16 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
5.1.6
Det egna utvecklingssamtalet
En förutsättning för att kunna utöva ett gott ledarskap är bland annat att
uppdraget som chef är tydligt och att man har tillgång till de resurser som
krävs. Vad det innebär för en så pass föränderlig verksamhet som vården
kommer inte vara givet över tid. Förhoppningsvis finns det därför en
kontinuerlig dialog mellan vårdens chefer och uppdragsgivarna.
Chefer ska, precis som alla andra medarbetare, minst en gång per år också
erbjudas tillfälle till ett eget utvecklingssamtal. Det samtalet bör ge möjlighet
att på ett fördjupat plan diskutera förutsättningarna för sin befattning.
Lämpliga ämnen att diskutera kan vara några av de områden vi belyst i
tidigare avsnitt. Till exempel om arbetsbelastningen är rimlig? Finns det
tillräckliga befogenheter och resurser för att kunna utföra uppdraget på ett bra
sätt? Och vilket stöd behöver du få från din chef?
I vår undersökning är det drygt 4 av 5 chefer som uppger att det haft ett
utvecklingssamtal med sin chef det senaste året (diagram 13).
Diagram 13
Chefernas kompetensutveckling
Utvecklingssamtalet ska också fokusera på chefens personliga önskemål och
behov av kompetensutveckling. Att säkra kunskapsutvecklingen och
kompetensförsörjningen är i förlängningen också viktigt för vårdens
utveckling. Det är en förutsättning för att leverera en god och säker vård i en
hållbar arbetsmiljö. För att säkerställa kompetensförsörjningen krävs
långsiktig planering i verksamheten.13
Det innebär att kunskap, kompetens och utveckling av chef och ledarskap
kontinuerligt ska efterfrågas och möjliggöras i verksamheten. Hur är då
chefernas tillgång till kompetensutveckling? Drygt 40 procent av cheferna
13
Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö, s 11.
17 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
tycker att de i mycket eller ganska hög utsträckning själva har tillgång till
kompetensutveckling i sitt chefsuppdrag. Omkring 20 procent menar att
tillgången till egen kompetensutveckling är ganska begränsad och i vissa fall
obefintlig. Resterande 40 procent uppger att de har viss tillgång till egen
kompetensutveckling, men att det som vi tolkar det, bör finnas en klar
förbättringspotential (diagram 14).
Slutsatsen blir därför att för 6 av 10 chefer i vården bör möjligheten till egen
kompetensutveckling förbättras väsentligt.
Diagram 14
Vikten av utvecklingssamtalet
Om vi jämför de som uppger att de haft ett utvecklingssamtal (Ja) med de som
inte haft det (Nej) kan vi finna några tydliga skillnader. De som inte genomfört
ett utvecklingssamtal med sin chef det senaste året är till exempel betydligt
mer missnöjda med förutsättningarna för arbetet och tycker sig ha sämre
tillgång till kompetensutveckling (tabell 2 & 3).
Tabell 2
18 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Tabell 3
Ledarskapsutbildning
En särskilt viktig del i en chefs kompetensutveckling är en gedigen
ledarskapsutbildning. För att leda en kunskapsstyrd vård mot en hälsosam
vårdmiljö krävs fortlöpande utbildning inom såväl ledning och organisering
som hälsofrämjande ledarskap.14 Ett glädjande resultat är därför att 90 procent
av cheferna i vår undersökning har någon form av ledarskapsutbildning
(diagram 15). Vårdförbundet arbetar samtidigt för att fler medlemmar som är
chefer också får möjlighet att till en ledarskapsutbildning på akademisk nivå.
Diagram 15
14
Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö, s 11.
19 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
5.2
Vilka förutsättningar saknar cheferna för att
kunna utföra ett bra arbete
I Studien ChefiOS inom kommunal vård visade analyserna på stora skillnader
i arbetssituationerna för de deltagande cheferna. Somliga ”trivdes, mådde bra
och upplevde att de gjorde ett bra jobb”. De cheferna tillhörde ett kluster
forskarna kallade för ”De gynnade”. Andra ”sov dåligt på nätterna, kände olust
varje dag de gick till jobbet, ville sluta som chef och som upplevde att de inte
utförde ett bra jobb”. De cheferna fanns i klustret ”De motarbetade”.15
I den här undersökningen har vi också kunnat se en uppdelning mellan de som
anser sig ha rätt förutsättningar och de som upplever det omvända.
Cheferna som tyckte sig sakna rätt förutsättningar för arbetet fick också
möjlighet att i en öppen fråga utveckla vilka faktorer det var som saknades.
Drygt 600 personer bidrog med sina insikter. Svaren varierar naturligtvis, men
även i det här fallet återkommer vissa ord och beskrivningar som vi tycker oss
kunna hänföra till fyra framträdande kluster.
Först har vi ”administratörerna”. En grupp som
till största delen känner sig upptagna med
administrativa uppgifter. De önskar ofta allmänt
stöd. Till exempel ”assistent för att utföra
pappersarbete och andra administrativa uppgifter
som är löpande. Det är inga svåra uppgifter, men
de tar tid” eller ”statistik och
personaladministration kan utföras av annan
person så att mer tid till utveckling och
förbättringsarbete skapas”.
En variant på administratörerna är ”de
bemanningsansvariga”. De säger sig ägna den
mesta arbetstiden åt administration kring
personalbemanning:
15
-
”Eftersom bemanningssituationen är så svår så ägnas 85% av
arbetstiden åt att hålla avdelningen öppen.”
-
”Behöver mer tid som ledare, men får idag lägga halva arbetstiden
som sköterska för att täcka luckor. Budget medger inte att anställa
efter behovet av sjuksköterskor”.
-
”Om bemanningen fungerade bättre (sjuksköterskebrist bland annat)
alternativt om vi hade tillgång till bemanningsassistent skulle det
Härenstam.& Östebo, s.172
20 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
finnas mer tid för att stötta i verksamheten och ha mer tid för
utveckling ...”
En tredje grupp kan vi sammanfatta som ”de kringskurna” Den här gruppen
upplever ofta bristande befogenheter och känner låg tillit från ledningen:
-
”Det har på senare tid kommit många kontrollfunktioner som skall
göras och som påverkar mitt självständiga ansvar. Därutöver skapas
mycket regler centralt som inte alltid är lämpliga i alla sammanhang,
men som då påverkar mitt ansvar och befogenheter.”
-
”Beslutsordningen är ofta en bromskloss. Som enhetschef har du tre
ben - ekonomi, verksamhet och personal, men det är controllern,
processledaren och HR som styr det mesta av arbetet. Kanske hade det
varit bättre med en chef som "bara" har hand om personalen.”
-
”Enklare beslutsprocesser, mer mandat att fatta beslut.”
Slutligen har vi de med ”tidstjuvarna”. Deras huvudsakliga problem är att
arbetstiden inte räcker till för uppdraget och de beskriver ofta att de helt enkelt
”behöver mer tid”. Vad de dock kanske behöver är ett rimligt chefsuppdrag
med tydliga prioriteringar. Något den här chefen kommit till insikt med:
-
”Att ha en arbetsgrupp med cirka 40 anställda där du har totalansvar
för medarbetarsamtal, lönesamtal, bemanning, rekrytering (hela
rekryteringsprocessen bortsett från HR- stöd gällande att "lägga ut"
annons), arbetsmiljö-, miljö-, säkerhetsansvar samt utbildnings/fortbildningsansvar för alla medarbetare samt ett övergripande
ansvar för patientsäkerhet, avdelningens ekonomi och produktion ÄR
ett för stort ansvar!”
21 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
6
Chefernas syn på vad som är vårdens
viktigaste framtidsutmaningar!
Ett flertal trender kommer de närmaste åren att påverka och utmana svensk
hälso- och sjukvård.16 Utmaningar som samtidigt kan skapa möjligheter att
pröva nytt. Hälsan i Sverige utvecklas i sin helhet i en positiv riktning och
medellivslängden fortsätter att öka. En viktig orsak är minskad dödlighet i
hjärt- och kärlsjukdomar. Positivt är också minskad rökning och
alkoholkonsumtion. Hälsan i Sverige är dock inte jämlikt fördelad. Det finns
en livsstilsrelaterad ohälsa som bland annat kan kopplas utbildningsnivå.
Globaliseringen öppnar för nya samarbeten, tjänster och produkter. Inte minst
inom hälso- och sjukvården. Allt fler bor i städer och glesbygderna blir
glesare. Urbaniseringen tillsammans med
den teknologiska utvecklingen både
framtvingar och möjliggör förändringar
Cheferna ser idag utmaningar i att
för vårdens organisation. Vi kan
kunna rekrytera rätt kompetens, skapa
exempelvis se att antalet vårdplatser vid
en hållbar arbetsmiljö och möta ökade
sjukhusen i många OECD länder minskar
förväntningar från patienterna.
för att istället ersättas av ökad vård i
17
hemmen. Med ett globalt ökat välstånd
Vårdförbundets stora chefsenkät
kommer människor vilja lägga en större
del av sin inkomst på sin egen hälsa och
välmående. Hälso- och sjukvård kommer
också att behöva hantera allt heterogenare patientgrupper med olika behov och
önskemål. Att kunna välja och framförallt kunna välja bort när det inte passar
är viktigt för oss.18 Andelen personer över 65 år beräknas öka. En ökad andel
äldre medför samtidigt ett ökat kostnadstryck på hälso- och sjukvården.
Sammantaget innebär det att kraven på hälsovårdens prestationer kommer att
höjas ytterligare.19
Chefernas tre viktigaste framtidsutmaningar
Mot bland annat ovanstående bakgrund har vi frågat cheferna om deras syn på
framtiden. I undersökningen har vi valt att låta cheferna ta ställning till vilka
framtidsutmaningar de ser som viktigast för hälso- och sjukvården.
Resultatet visar att den tveklöst mest brännande utmaningen handlar om att
kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Närmare nio av tio chefer
kryssar kompetensförsörjningsfrågan som tillhörande de tre största
utmaningarna (diagram 16 & tabell 4).
16
Blomqvist, ss.32-39
OECD
18
Socialdepartementet
19
Jämför ”Wagners lag”, SOU 2012:2, s.188
17
22 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
På andra plats på listan över vårdens framtidsutmaningar finner vi ökade
förväntningar från patienter och medborgare. Något nästan sju av tio chefer
förväntar sig. Lika ohotad trea på listan finner vi personalens arbetsmiljö.
Diagram 16
Relativt sett tycks de flesta chefer däremot se det som mindre utmanande att
hänga med i den tekniska eller medicinska utvecklingen.
Tabell 4. Så här fördelade sig svaren på de olika alternativen (procent)
Att kunna rekrytera personal med rätt kompetens
87,2%
Ökade förväntningar från patienter och medborgare
68,3%
Personalens arbetsmiljö
55,5%
Nya vårdbehov
21,8%
Otillräckliga skatteintäkter
18,1%
Ojämlik tillgång till vård i befolkningen
14,6%
Ökade skillnader i hälsa i befolkningen
12,8%
Att hänga med i den tekniska utvecklingen
7,4%
Annat:
5,2%
Att hänga med i den medicinska utvecklingen
4,7%
I den grupp chefer som bidragit med egna alternativ - annat - beskriver flera
olika varianter på arbetsmiljö- och rekryteringsproblematiken. Några
framhåller också personalens förväntningar och att nya generationer har en
annan syn på vilka uppoffringar man är beredd att göra i form av till exempel
obekväma arbetstider. Ytterligare utmaningar som nämns är; att jobba med
patienten i fokus utifrån individuella behov, patienternas delaktighet, att få
olika huvudmän att samarbeta, den sämre psykiska hälsan hos befolkningen
och ett ökat vårdbehov inom kommunal vård.
23 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
7
Cheferna vill utveckla teamarbetet mellan
vårdens olika professioner
Efter att cheferna visat sin syn på vårdens utmaningar var vi naturligtvis
intresserade av att veta var de tror lösningarna finns. Vi ställde därför frågan:
Vad är mest avgörande för att förbättra och utveckla vården och laddade med
tolv olika alternativ som ofta återkommer i vårddebatten (diagram 17 & tabell
5).
Diagram 17
Jämfört med föregående fråga fördelade sig svaren något jämnare mellan
svarsalternativen. Två alternativ står dock ut som de mest avgörande
förbättringsområdena. Mer än hälften av cheferna vill nämligen se:

Mer sammanhållna vårdprocesser utifrån patienternas behov.

Ett utvecklat teamarbete mellan vårdens professioner.
Därefter tycker omkring var tredje chef att hälso- och sjukvården måste sträva
efter att förbättra arbetsmiljön, arbeta vidare för en effektivare
resursanvändning och medge större delaktighet för patienterna i den egna
vården.
Tabell 5. Så här fördelade sig svaren på de olika alternativen (procent)
Mer sammanhållna vårdprocesser utifrån patienternas behov
58,8%
Utvecklat teamarbete mellan vårdens professioner
55,3%
Att förbättra arbetsmiljön inom vården
33,5%
En effektivare resursanvändning
32,0%
Större delaktighet för patienterna i den egna vården
27,6%
Fler flexibla lösningar; exempelvis avancerad hemsjukvård och mobila team
23,6%
Att de totala ekonomiska resurserna till vården ökar
21,5%
24 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Mer hälsoförebyggande arbete
18,6%
Nya och förbättrade tekniska och digitala lösningar
13,3%
Närmare koppling mellan vårdverksamhet och forskning
5,7%
Ökad valfrihet för patienterna
2,7%
Ökad specialisering av vården
1,9%
Annat:
1,9%
Personcentrerad vård
Vårdförbundet menar att för att kunna möta ovanstående utmaningar och
samtidigt nå målet om en jämlik hälsa måste vi våga tänka nytt. Vi behöver
byta perspektiv från att ha fokus på organisation till att fokusera på person.
Likt cheferna tror vi på större delaktighet för patienterna i den egna vården.
Att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa. Att vården
efterfrågar personens förmågor och är aktiverande. Att personcentrera vården
innebär också att vården görs sammanhållen. Att vården alltid möter varje
människa med värdighet, medkänsla och respekt.
Med detta synsätt på vården kan vi på ett bättre sätt än idag ta tillvara våra
gemensamma och individuella resurser och åstadkomma en vård som är jämlik
på riktigt. Svensk vård behöver ställa om! 20
Den avslutande frågan till chefsmedlemmarna handlade om deras kännedom
om personcentrerad vård. Särskilt glädjande är att cirka 16 procent 21 av de
som medverkade i enkätstudien upplever att de idag arbetar utifrån ett
personcentrerat arbetssätt.
Diagram 18
20
21
Personcentrerad vård och jämlik hälsa – Vårdförbundets idé om vården, s.7.
”Jag har infört ett personcentrerat arbetssätt på min arbetsplats” (rött fält i diagrammet).
25 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
8
Avslutande diskussion
Ledarskapet på alla nivåer har en avgörande betydelse för hälso- och
sjukvårdens utveckling. Cheferna i årets stora chefsenkät är tydliga med att de
vill ta ansvar för vårdens utveckling. 7 av 10 chefer tycker också att de i stor
eller mycket stor utsträckning kan bidra till en positiv utveckling av den vård
som deras verksamhet bedriver. Men alltför många upplever tyvärr att de inte
har rätt förutsättningar för att kunna göra detta fullt ut.
Vi har sett att ledarskapet i vården till stora delar handlar om att bygga
förtroende, att leda lärande, att förmedla ett budskap och att skapa en bra
kultur. Nästan hälften av cheferna upplever också att de har rätt förutsättningar
för att utföra ett bra arbete. Det bör därför finnas många goda exempel som
skulle kunna tjäna som riktmärke för andra verksamheter.
Dessvärre finns det nästan lika många som upplever att förutsättningarna
brister. Bristerna handlar bland annat om otydliga eller övermäktiga uppdrag,
att på sin verksamhetsnivå inte tillåtas förfoga över strategiska beslut, att
sakna befogenheter för anställningar eller lönesättning och att sakna tid för
reflektion över sitt arbete och verksamheten. Konkret innebär det till exempel
att många chefer har för stora arbetsgrupper. Var femte chef har till exempel
personalansvar för fler än 50 anställda. Forskningen har visat att ett rimligt
personalansvar omfattar färre än trettio medarbetare. Forskning har också visat
att omfattningen av personalansvaret till en del är en genusfråga22.
En följd blir att cheferna drunknar i det operativa arbetet och istället för ledare
blir cheferna administratörer. En annan grupp chefer saknar istället ekonomi
eller mandat för en vettig personalpolitik. De tillåts inte erbjuda
marknadsmässiga löner eller rimliga arbetsvillkor. Istället får de ägna alldeles
för mycket tid åt ständiga nyanställningar eller att tillfälligt fylla
personalluckor med sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker
och röntgensjuksköterskor. Inte sällan fyller de luckor genom att själva delta i
det direkta vårdarbetet.
Ytterligare en grupp chefer upplever sig antingen som kringskurna eller stå
inför ett övermäktigt uppdrag.
Vårdförbundet menar att cheferna måste ha klara mandat och rätt
förutsättningar när det gäller vårdens utveckling och sina medarbetare.
Befogenheterna inom områdena personal, ekonomi och verksamhet måste
därför överensstämma med ansvaret inom samma område. Vad många fler
chefer behöver är bra stödresurser, administrativa och rådgivande, som gör att
de kan fokusera på sitt huvuduppdrag – ledarskapet.
22
Forsberg Kankkunen & Regnö i Ejd, M, s.96
26 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Forskning visar också hur sjuksköterskors
ledarskap signifikant korrelerar med ett
kreativt arbetsklimat och medarbetarnas
arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse
som i sin tur har en tydlig positiv inverkan på
personalomsättningen.23
Med det inte sagt att cheferna inte själva tidvis
behöver kompetensutveckling. Vår studie
antyder att för 6 av 10 chefer bör möjligheten
till egen kompetensutveckling och fortlöpande
ledarskapsutbildning väsentligt kunna
förbättras. Fler chefer bör också erbjudas
akademisk ledarskapsutbildning.
”En paradox är att den brist på
handlingsutrymme som lokala
verksamhetschefer upplever inte
tycks motsvaras av en upplevelse
av kontroll bland myndigheter
och andra aktörer som försöker
styra vården på distans från den
operativa verksamheten.”
Fernler, m.fl. s. 71
Inte minst behöver cheferna verktyg för att ta sig an de nödvändiga
förbättringsområden som de själva så klarsynt definierar, då främst:

Mer sammanhållna vårdprocesser utifrån patienternas behov

Ett utvecklat teamarbete mellan vårdens professioner

Förbättrad arbetsmiljö

Effektivare resursanvändning

Större delaktighet för patienterna i den egna vården
En lösning till ovanstående utmaningar finns i att ställa om till en
personcentrerad vård. En personcentrerad vård har visat sig ge både förbättrad
hälsa, nöjdare patienter och en effektivare resursanvändning. Dessutom ökar
arbetstillfredsställelsen för medarbetare som får arbeta utifrån sin yrkesetik,
forskning och beprövade erfarenhet.
Cheferna i årets stora chefsenkät är tydliga med att de vill ta ansvar för
vårdens utveckling. Fler chefer måste därför få rätt förutsättningar för sitt
ledarskap. Vårdförbundet förutsätter därför att de som leder hälso- och
sjukvården tar vara på ovanstående erfarenheter och forskningsresultat om
vårdens ledarskap. Parallellt vill Vårdförbundet se att vårdens ledare får
mandat att på allvar börja ställa om till en personcentrerad vård.
23
Fransson Sellgren, s.48 och Molin m.fl., ss. 51-65
27 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
9
Om chefsenkät 2015
9.1
Syfte
Cheferna är viktiga medlemmar i Vårdförbundet med en unik kunskap om
vårdens villkor, utmaningar och möjligheter. Genom den här undersökningen
vill vi få aktuell kunskap om hur cheferna har det på jobbet. Vilka
förutsättningar finns för att bedriva ett gott ledarskap och hur ser de på
ledarskapet i framtidens vård.
9.2
Metod
Frågorna har under våren 2015 skickats ut till samtliga chefsmedlemmar i
Vårdförbundet i form av en webbenkät. Resultatet kommer under hösten 2015
att användas i olika sammanhang för att synliggöra de förutsättningar som
cheferna i vården har idag, men också för att belysa vilka utmaningar och
möjligheter som cheferna ser i framtidens vård.
Vilka har svarat på webbenkäten?
Nio av tio chefer är kvinnor. Omkring 46 procent är mellan 50-59 år, vilket
gör det till den största ålderskategorin. Cheferna är fördelade över alla län och
regioner, varav flest respondenter finns i Stockholm och Västra Götaland. 40
procent arbetar inom slutenvård, resterande inom någon form av öppenvård.
Den vanligaste positionen, cirka 70 procent, är första linjens chef eller
motsvarande
Bortfall
Drygt hälften (1496 chefer) av de som är chefer och medlemmar i
Vårdförbundet24 (3623) har besvarat enkäten, vilket får betecknas som en
relativt sett god svarsfrekvens för en totalundersökning.
Mottagare
3623
Ej kontaktbara
Svarande
661
1493
Svarsfrekvens
50,4%
I den totala populationen fanns också ett antal som inte kunde nås av enkäten
(ej kontaktbara) eftersom e-postadress saknades eller den visade sig vara
inaktuell (661 personer). Enkäten krävde inte heller att man besvarade alla
frågor, vilket innebär att antalet svar för en enskild fråga kan vara lägre än det
totala antalet svarande.
När vi jämför de som besvarat enkäten med några kända variabler framstår de
som deltagit i undersökningen som förhållandevis väl representativa för den
totala chefsgruppen. Det är 2,5 procentenheter fler kvinnor som besvarat
24
Utöver chefer i vården, ingår ledare i Vårdförbundet Chef. De senare har inte ingått i den
här studien.
28 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
enkäten jämfört med hela gruppen chefsmedlemmar. Alla län är väl
representerade. Störst avvikelse finner vi i Stockholm som är
underrepresenterade med 2,9 procentenheter jämfört med den totala
chefsgruppen. I antal är samtidigt Stockholm i topp med 783 svar. Minst
avvikelse har Södermanland, Kalmar och Värmland som i princip har en andel
svar som motsvarar andelen av hela gruppen chefsmedlemmar. Åldersmässigt
är gruppen 50-59 år överrepresenterade med 3,6 procentenheter, medan
gruppen 60-69 år är underrepresenterade med 6,5 procentenheter. Antalet
deltagare under 40 år motsvarar i princip gruppens andel av det totala antalet
chefsmedlemmar.
Vårdförbundets stora chefsenkät 2015 är följaktligen baserad på ett stort
material. Vi vill särskilt tacka alla de 1496 chefer som tagit sig tid att besvara
våra frågor. Vi bedömer också, trots bortfallet, att materialet ger en god grund
för ett flertal slutsatser om de styrkor och svagheter som finns i de
organisationer där chefsmedlemmarna i Vårdförbundet verkar.
Däremot är det mer öppet för tolkningar och bedömningar när det gäller
förklaringar bakom de variationer som observerats. Även om materialet
möjliggör analyser på länsnivå har vi avstått från dylika, eftersom vi tror att
bortfallet vid en sådan analys kommer öka osäkerheten.
Län eller region
Cheferna är fördelade över alla län och regioner, varav flest respondenter finns
i Stockholm och Västra Götaland. Alla län är väl representerade i förhållande
till medlemsantal.
Procent
Antal
Blekinge
2,6%
39
Dalarna
5%
74
Jämtland
1,8%
27
Gotland
1%
15
Gävleborg
2,2%
33
Halland
2,7%
40
Jönköping
6,1%
90
Kalmar
3,6%
53
Kronoberg
2,8%
41
Norrbotten
4,6%
68
Skåne
8,1%
120
Stockholm
15,1%
224
Södermanland
2,8%
41
Uppsala
4,7%
70
Värmland
3%
45
Västerbotten
2,8%
41
Västernorrland
3,2%
48
29 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Västmanland
2,5%
37
Västra Götaland
13,3%
197
Örebro
5,9%
88
Östergötland
6,1%
90
Kön
Cirka nio av tio chefer i undersökningen är kvinnor.
Procent
Antal
Kvinna
89,4%
1326
Man
10,6%
158
Ålder
Omkring 46 procent av personerna i studien är mellan 50-59 år, vilket gör det
till den största ålderskategorin.
Verksamhetsområden
40 procent arbetar inom slutenvård, resterande inom någon form av
öppenvård.
Av de som besvarat frågan om verksamhetsområde med ”Annat" är det en stor
del som i fri text anger att de arbetar både inom sluten- och öppenvården.
Andra mer frekvent återkommande alternativ är att arbeta privat, inom
ambulanssjukvård, på laboratorier eller statligt.
30 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Chefsnivåer
70 procent av respondenterna i studien definierar sig som första linjens chef
eller motsvarande. 51 personer har vid tillfället för enkäten avslutat sin
anställning som chef. Deras erfarenheter från tidigare chefsuppdrag bör dock
fortfarande vara av intresse.
Procent
Förvaltningschef eller motsvarande
Antal
1,3%
19
Verksamhetschef eller motsvarande
16,6%
245
Första linjens chef eller motsvarande
71,8%
1059
Chef med annat ledningsansvar
6,8%
100
Jag arbetar inte längre som chef
3,5%
51
”Vi gör undersökningar varje månad och det är tydligt att
chefer idag känner sig ganska ensamma och inte minst
klämda mellan de höga förväntningarna som ställs på
dem. Chefen förväntas göra mer och i ett snabbare tempo.
Den här förändringen har gått fort och den är särskilt
påtaglig de senaste åren. Faktum är att över hälften av
alla chefer vet inte hur de ska få ihop det”
Cissi Elwin, chefredaktör och VD på Chef i Svenska Möten, s. 12
31 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
10
Referenser
Blomqvist, P. red (2007). ”Vem styr vården?”, SNS förslag, Stockholm.
Ejd, M. red (2013). ”Genusyrsel & Normuppror”, Vårdförbundet.
Fernler, K. Krohwinkel Karlsson, A. & Holmgren, PG. (2013). “Ledande
frågor – 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för
ledning och styrning av vård”, Leading Health Care.
Fransson Sellgren, S. (2007). ”Nursing management at a Swedish university
hospital – leadership and staff turnover ”, Karolinska Institutet, Stockholm.
Härenstam, A.& Östebo, A. (red). (2014). ”Chefskapets förutsättningar och
konsekvenser - Metoder och resultat från CHEFiOS projektet – slutrapport del
1.” Västra Götalandsregionen, Hälsan och stressmedicin.
Molin, m.fl. (2012). ”Kompetensflykt i sjukvården: En fråga om ledarskap
eller medarbetartrivsel?”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 18, nr 3, hösten
2012.
OECD (2013). “Health at a glance”.
Rosengren. K. (2008) ”En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring – från
distanserat till delat ledarskap”, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping.
SBU. Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 240. ISBN 978-91-85413-84-3.
SKL (2015). ”Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens
ekonomi, oktober 2015”.
Socialdepartementet (2012). ”Empati och high tech - Delresultat från LEVprojektet”.
Socialstyrelsen (2003). ”Hur många direkt underställda kan en chef ha? – om
kontrollspann i vård och omsorg”, Stockholm.
SOU 2012:2. ”Framtidens högkostnadsskydd i vården”.
Stressforskningsinstitutet. ”Trötthet och återhämtning – Temablad”,
Stockholms universitet.
Svenska Möten, nr 3, 2015.
32 (34)
Vårdförbundets Stora Chefsenkät 2015
Vårdförbundet / 2015-11-05
Tyrstrup, M. (2012). ”Styrning med förhinder - Verksamhetschefers syn på
möjligheterna att arbeta med patientsäkerhets-, kvalitets- och
utvecklingsfrågor”, Leading Health Care.
Vårdförbundet (2015). ”Personcentrerad vård och jämlik hälsa” Vårdförbundets idé om vården”.
Vårdförbundet (2015). ”Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö”.
33 (34)
Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar för en säker vård.
Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker
och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ.
Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet
VÅRDFÖRBUNDET