Autocall Stora Banker Combo 9

ab
Autocall Stora Banker
Combo 9
Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till
både utbetalande och ackumulerande kuponger
Risknivå normalutfall
1
|
2
|
|
3
4
|
5
|
6
|
Lägre risk
7
Högre risk
Risknivå extremutfall
7
Emittent
UBS AG, London branch (S&P: A/Moody‘s: A2)
Ovanstående riskmått är beräknade av SIP Nordic i enlighet med principer framtagna av medlemsföretagen i SPIS1).
För mer information se Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida: www.strukturerade.se
Bild: © Mlenny/istockphoto.com
1)
Beräkningarna av dessa riskmått har inte verifierats av emittenten.
Teckningskurs
100 procent av nominellt belopp (2 procent courtage tillkommer)
Kapitalskydd
Nej
Löptid
1-6 år (årliga observationer)
Utbetalande kupong
Indikativt 9 procent per år, lägst 7 procent
Ackumulerande kupong
Indikativt 12 procent per år, lägst 10 procent
Inlösenbarriär
90 procent av respektive akties startkurs
Kupongbarriär
60 procent av respektive akties startkurs
Riskbarriär
60 procent av respektive akties startkurs (observeras på slutdagen)
Underliggande aktier
ING Groep N.V., Natixis S.A., Société Générale S.A., Swedbank AB (A-aktien)
Emittent
UBS AG, London branch (rating S&P A/Moody‘s A2 per den 15 september 2015)
Sista teckningsdag
13 november 2015
ISIN
SE0007576566
Publikt erbjudande arrangerat och distribuerat av SIP Nordic Fondkommission AB.
Produkten i korthet
Autocall Stora Banker Combo 9 distribueras publikt i Sverige med SIP Nordic Fondkommission AB som arrangör och
distributör och placeringen erbjuder investeraren följande:
• Exponering
mot fyra stora banker, ING Groep N.V., Natixis S.A., Société Générale S.A. och Swedbank AB (A-aktien).
• Möjlighet
till förtida inlösen på årsbasis med en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent1) av nominellt belopp per år,
under förutsättning att samtliga underliggande aktier på en observationsdag stänger på eller över inlösenbarriären om
90 procent av respektive akties startkurs.
• Möjlighet
till en fast utbetalande kupong om indikativt 9 procent2) av nominellt belopp under förutsättning att samtliga aktier
på en observationsdag stänger på eller över kupongbarriären om 60 procent av respektive akties startkurs samtidigt som
minst en aktie stänger under sin inlösenbarriär.
• Riskbarriär på slutdagen om 60 procent av respektive underliggande akties startkurs. Detta innebär att nominellt belopp
återbetalas utöver eventuell kupong såvida ingen aktie fallit med mer än 40 procent vid löptidens slut.
• Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp om någon underliggande aktie stänger under riskbarriären på
slutdagen. I detta fall erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den procentuella nedgången för den aktie som
har haft sämst utveckling.
För vem passar placeringen?
Placeringen passar investerare
som har en medellång till lång
investeringshorisont och som ur
ett diversifieringsperspektiv är villiga
att ta något högre risk på en del
av sin totala investeringsportfölj.
Vidare bör en lämplig investerare ha
tidigare erfarenhet från investeringar
i liknande placeringar och vara väl
införstådd med riskerna i denna typ
av instrument.
Vad utmärker placeringen?
Placeringen har exponering mot fyra
europeiska storbanker och erbjuder
möjlighet till förtida inlösen på årsbasis med en ackumulerande kupong
om underliggande aktier utvecklas
positivt, oförändrat eller har en svagt
negativ utveckling ner till 90 procent
av startkursen för respektive aktie.
Med kupongbarriären på 60 procent
av startkursen för respektive aktie,
kommer årliga utbetalande kuponger
att erhållas såvida ingen aktie har fallit
med mer än 40 procent vid någon årlig
observationsdag. Samtliga utfall styrs
av hur den sämst presterande underliggande aktien står i relation till de tre
definierade barriärerna på de årliga
observationsdagarna.
Vilka huvudsakliga risker har
placeringen?
Placeringen har i huvudsak två risker
– marknadsrisk och kreditrisk. Värdet
på placeringen kan både minska och
öka under löptiden och detta beror
bland annat på olika marknadsparametrar. Om någon av de underliggande
aktierna vid löptidens slut befinner
sig under riskbarriären erhåller
investeraren det nominella beloppet
minskat med nedgången för den
underliggande aktie som har utvecklats
sämst. Detta innebär alltså att delar
av, eller hela, det investerade
beloppet kan gå förlorat. Placeringen
innebär också att investeraren har
kreditrisk mot emittenten (UBS).
Derivatives Awards
Structured Products
House of the Year
UBS
2
1)
Erbjudandet kommer att återkallas om den ackumulerande kupongen understiger 10 procent.
2)
Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 7 procent.
Så fungerar placeringen
• Om minst en underliggande aktie på slutdagen stänger
Vid varje årligt observationstillfälle under löptiden observeras den aktuella stängningskursen för samtliga underliggande aktier och jämförs mot deras respektive barriärer.
• Om samtliga underliggande aktier på en observationsdag
stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent
av deras respektive startkurs så förfaller placeringen i förtid.
Investeraren erhåller då nominellt belopp plus en indikativ
ackumulerande kupong om 12 procent1) av nominellt
belopp per förflutet löptidsår. “Ackumulerande“ kupong innebär att utöver kupongen för relevant observationsdag så erhålls också tidigare ej utbetalda ackumulerande
kuponger.
under 90 procent av sin startkurs, men samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären om 60 procent av respektive akties startkurs så erhåller investeraren nominellt belopp plus den tidigare beskrivna fasta utbetalande kupongen om indikativt 9 procent2) av nominellt belopp.
• På slutdagen finns det en riskbarriär om 60 procent av
startkursen för respektive underliggande aktie. Om minst
en underliggande aktie stänger under riskbarriären så
erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med
den procentuella nedgången för den aktie som har haft
sämst utveckling. Således kan delar av, eller hela, det
nominella beloppet gå förlorat.
• Om minst en underliggande aktie på en observationsdag
stänger under sin inlösenbarriär, men samtliga aktier
stänger på eller över kupongbarriären om 60 procent
av respektive startkurs så erhåller investeraren en fast
utbetalande kupong om indikativt 9 procent2) av nominellt
belopp för aktuellt år, och placeringen löper vidare. En
kupong av detta slag som betalas ut även om produkten
inte förfaller kallas ofta för en “utbetalande“ kupong.
Kuponger
Denna autocall kombinerar två olika typer av kuponger. En ackumulerande kupong och en utbetalande kupong. Detta kallas ofta
för en “combo“ autocall. “Ackumulerande“ kupong innebär att
utöver kupongen för relevant observationsdag så erhålls också
tidigare ej utbetalda ackumulerande kuponger. En “utbetalande“
kupong innebär att den betalas ut utan att produkten förfaller i förtid. Denna kan vara både fast och ackumulerande. För Autocall Stora Banker Combo är den utbetalande kupongen fast.
Kupongerna är indikativa och fastställs senast på startdagen
och kommer att bero på de rådande marknadsförutsättningarna
vid deras fastställande. Erbjudandet kommer att återkallas om
den ackumulerande kupongen understiger 10 procent eller om
den utbetalande kupongen understiger 7 procent.
• I annat fall, om minst en underliggande aktie på en
observationsdag stänger under kupongbarriären
om 60 procent av sin startkurs så erhålls ingen kupong
för aktuellt år och placeringen löper vidare.
På slutdagen
Om förtida inlösen ej har inträffat, så observeras stängningskursen för respektive underliggande aktie även på slutdagen.
• Om samtliga underliggande aktier på slutdagen stänger
Bilder: © serg3d/istockphoto.com, © claudiodivizia/istockphoto.com
på eller över 90 procent av deras respektive startkurser så erhåller investeraren det nominella beloppet plus den
tidigare beskrivna ackumulerande kupongen om indikativt
12 procent1) av nominellt belopp per förflutet löptidsår.
Om UBS
UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische Bankgesellschaft (SBG).
Med huvudkontor i Zürich, Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring 60 000 anställda (per juni 2015) i mer
än 50 länder. För en mer detaljerad beskrivning av UBS och dess ägare se erbjudandets fullständiga basprospekt.
1)
Erbjudandet kommer att återkallas om den ackumulerande kupongen understiger 10 procent.
2)
Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 7 procent.
3
Underliggande aktier
Swedbank AB (A-aktien)
Swedbank är med sina cirka 8 miljoner privatkunder och
600 000 företags- och organisationskunder Sveriges största
bank sett till antal kunder. Banken har ca 15 000 anställda
och ca 500 kontor på sina hemmamarknader Sverige, Estland,
Lettland och Litauen.
Källa: www.swedbank.se
ING Groep N.V.
ING Group är en global finansiell institution av holländskt
ursprung som erbjuder banktjänster genom ING Bank.
ING rankas som nr 12 i Top 20 European Financial Institutions
efter börsvärde (Källa: MSCI , Bloomberg 30 September 2014 ).
Vid utgången av 2013 hade ING Group mer än 48 miljoner
kunder och cirka 75 000 anställda i 40 länder. I slutet av
september 2014 hade ING en total balansomslutning om
drygt 970 miljarder euro.
Källa: www.ing.com
Natixis S.A.
Natixis är en del av Groupe BPCE, den näst största bankkoncernen i Frankrike. Bankens huvudsakliga verksamhet består
av företagsfinansiering, kapitalförvaltning och finansiella tjänster,
men Natixis har även ett kontorsnätverk genom vilket kunder
erbjuds produkter och tjänster inom en mängd områden såsom
försäkring, förmögenhetsförvaltning och betalningslösningar
mm. Natixis sysselsätter ca. 16 000 människor i 37 länder och
med totala tillgångar om ca. 570 miljarder Euro under förvaltning,
är banken en av de största kapitalförvaltarna i världen.
Källa: www.bpce.fr/en/The-group/Organization/Subsidiaries
Société Générale S.A.
Société Générale är en av Europas största finansiella
företagskoncerner. Banken har spelat en viktig roll i världsekonomin i mer än 150 år. Med mer än 154 000 anställda,
baserade i 76 länder, tillhandahåller de tjänster till mer än
32 miljoner kunder över hela världen på en daglig basis.
Källa: www.societegenerale.com
Historisk utveckling*
Grafen nedan visar historisk utveckling för Swedbank AB (A-aktien), ING Groep N.V., Natixis S.A. samt Société Générale S.A. Grafen är indexerad till 100
med start den 14 september 2010. Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling.
350
Swedbank AB (A-aktien)
Natixis S.A.
ING Groep N.V.
Société Générale S.A.
300
250
200
150
100
50
09/2010
09/2011
09/2012
09/2013
09/2014
09/2015
Källa: Bloomberg, 14 september 2010 t.o.m. 14 september 2015
Fördelar
Nackdelar
+Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis under år 1 till
och med 5.
-Samtliga utfall styrs av utvecklingen för den
underliggande aktie som har utvecklats sämst.
+Möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt
12 procent1) av nominellt belopp per år vid en positiv,
oförändrad eller begränsad negativ utveckling ner till
90 procent av startkurs för respektive underliggande aktie.
-Placeringen är ej kapitalskyddad det vill säga hela
det investerade beloppet kan gå förlorat.
+Möjlighet till en fast utbetalande kupong om indikativt
9 procent2) av nominellt belopp om minst en under-
liggande aktie på en observationsdag stänger under sin inlösenbarriär, men samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären om 60 procent av respektive akties startkurs.
4
1)
-Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp i
händelse av konkurs eller betalningsinställelse av UBS AG
(kreditrisk).
Erbjudandet kommer att återkallas om den ackumulerande kupongen understiger 10 procent. 2) Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 7 procent.
Räkneexempel – beräkning av avkastningen***
Exemplet nedan illustrerar total utbetalning av ett tecknat belopp om 102 000 kr inklusive courtage. Den effektiva årliga
avkastningen beräknas med beaktande av samtliga utbetalda kuponger under löptiden, utbetalat belopp vid förfall samt ett
courtage om 2 procent. I scenarierna och exemplen nedan används en ackumulerande kupong om 12 procent1) samt en fast
utbetalande kupong om 9 procent2) av nominellt belopp. De verkliga kupongerna fastställs senast på startdagen och den
ackumulerande kupongen kan bli som lägst 10 procent och den fasta utbetalande kupongen kan bli som lägst 7 procent.
Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte
en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande.
År Nivå av startkurs Ackumulerande kupong Fast utbetalande kupong
Förfall
1
57 %
–
–
Nej
2
73 %
–
9 %
Nej
3
94 %
3 x 12 %
–
Ja
Total utbetalning
3 x 12 000 + 9 000 + 100 000 = 145 000
Effektiv årsavkastning
12,44 % År Nivå av startkurs Ackumulerande kupong Fast utbetalande kupong
1
85 %
–
9 %
2
73 %
–
9 %
3
58 %
–
–
4
53 %
–
–
5
77 %
–
9 %
6
92%
6 x 12 %
–
Total utbetalning
Effektiv årsavkastning
Förfall
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
6 x 12 000 + 3 x 9 000 +100 000 = 199 000
11,78 % År Nivå av startkurs Ackumulerande kupong Fast utbetalande kupong
1
75 %
–
9 %
2
63 %
–
9 %
3
55 %
–
–
4
53 %
–
–
5
48 %
–
–
6
45 %
–
–
Total utbetalning
Effektiv årsavkastning
Förfall
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
2 x 9 000 + 45 000 = 63 000
– 7,72 % Observationsdagar år 1-5
Nivån för alla underliggande aktier är lika
med eller överstiger inlösenbarriären
Placeringen förfaller
JA
NEJ
Nivån för alla underliggande aktier är lika
med eller överstiger kupongbarriären samtidigt
som nivån för minst en aktie understiger
inlösenbarriären
Utbetalning av nominellt belopp + en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent1) för varje förflutet löptidsår
Placeringen löper vidare
JA
Utbetalning av en fast utbetalande kupong om indikativt
9 procent2)
NEJ
Placeringen löper vidare
Nivån för någon av de underliggande
aktierna understiger kupongbarriären
JA
Ingen kupong betalas ut
JA
Utbetalning av nominellt belopp + en kupong om indikativt 12 procent1) för varje förflutet löptidsår (d.v.s. en total
kupong om indikativt 72 procent)
JA
Utbetalning av nominellt belopp + en fast utbetalande
kupong om indikativt 9 procent2)
JA
Utbetalning av nominellt belopp minskat med den
procentuella nedgången för den underliggande aktie som
har haft sämst utveckling
Observationsdag år 6 (slutdagen)
Nivån för alla underliggande aktier är lika
med eller överstiger inlösenbarriären
NEJ
Nivån för alla underliggande aktier är lika
med eller överstiger kupongbarriären samtidigt som nivån för minst en aktie understiger
inlösenbarriären
NEJ
Nivån för någon av de underliggande
aktierna understiger riskbarriären
1)
Erbjudandet kommer att återkallas om den ackumulerande kupongen understiger 10 procent. 2) Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 7 procent.
5
Viktig information
Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger
inte en komplett bild av erbjudandet och certifikatet. Basprospektet och,
i förekommande fall, slutliga villkor innehåller en komplett beskrivning
av emittenten (UBS), de bindande villkoren för certifikatet och distributörens (SIP Nordic) erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas
investerare att ta del av det fullständiga basprospektet och i förekommande fall, slutliga villkor samt fullständiga indexregler. Informationen finns
tillgänglig från SIP Nordic i egenskap av distributör (se www.sipnordic.se).
Inregistrering vid börs
UBS avser att inregistrera certifikatet på NASDAQ OMX Stockholm AB.
UBS avser att, under produktens löptid och under normala marknadsförhållanden, kontinuerligt ställa köpkurser och när så är möjligt även säljkurser.
Avslut sker till marknadskurs, vilket påverkas av rådande marknadsläge.
Euroclear Sweden AB och förvaring
Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s
kontobaserade system. Certifikaten beräknas registreras på investerarens depåkonto eller vp-konto den 11 december 2015.
Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet
för certifikaten understiger SEK 10 000 000. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt UBS och/eller SIP Nordics
bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet.
UBS och/eller SIP Nordic äger även rätt att förkorta teckningsperioden,
begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om UBS
och/eller SIP Nordic bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar
möjligheterna att genomföra erbjudandet. Detta erbjudande är på
maximalt SEK 100 000 000. Erbjudandet kommer att återkallas om
den ackumulerande kupongen understiger 10 procent eller om den
utbetalande kupongen understiger 7 procent.
Ersättningar och avgifter
SIP Nordic har i egenskap av distributör av produkten avtal med olika
leverantörer av produkter och tjänster. För dessa tjänster betalar SIP
Nordic en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage
och andra ersättningar som en investerare erlägger för de tjänster SIP
Nordic tillhandahåller investeraren kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. SIP Nordic kan vidare erhålla ersättningar från emittenten (UBS) vid försäljning av värdepapper. SIP Nordics
ersättning för försäljning av certifikaten utgörs av hela courtaget och
arrangörsarvodet i certifikaten. Arrangörsarvodet kalkyleras till upp
till 1 procent per löptidsår (vid antagandet om att certifikaten innehas
till ordinarie återbetalningsdag) och fastställs på startdagen. Courtage
tillkommer med 2 procent av nominellt belopp.
6
Exempel vid en investering på 100 000 kr i certifikatet med 6 års löptid.
Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några
ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader.
Courtage 2 % = 2 000 kr (betalas utöver teckningskursen)
Arrangörsarvode 1 % x 6 år = 6 000 kr (inkluderat i teckningskursen)
Totalt 8 000 kr
UBS och SIP Nordic har ingått vissa exklusivitetsarrangemang i enlighet
med vilka SIP Nordic har samtyckt till att vara föremål för vissa restriktioner
avseende vilka produkter (annat än produkter som emitteras av UBS)
som SIP Nordic får distribuera till investerare, i utbyte mot att UBS betalar
SIP Nordic vissa avgifter och provisioner. På begäran tillhandahålls
ytterligare information.
Selling restrictions
The notes have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements.
Subject to certain exceptions, notes may not be offered, sold or delivered
within the United States or to U.S. persons. SIP Nordic has agreed that
neither itself nor any subsidiary of SIP Nordic will offer, sell or deliver
any notes within the United States or to U.S. persons. In addition,
until 40 days after the commencement of the offering, an offer or
sale of notes within the United States by any dealer (whether or not
participating in the offering) may violate the registration requirements
of the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY
TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY
U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF
MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION
MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.
Om marknadsföringsbroschyren
UBS har tagit fram denna marknadsföringsbroschyr och dess innehåll
(”Informationen”) tillsammans med SIP Nordic genom användandet av
viss analys, förklarande text och annan information som har tillhandahållits av SIP Nordic (såsom distributör av certifikatet).
I egenskap av emittent av certifikatet agerar UBS som motpart till SIP
Nordic på armlängds avstånd. SIP Nordic är ensamt ansvarigt för alla
aktiviteter avseende distributionen av certifikatet.
Följaktligen och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag bär UBS
inget ansvar för säkerställandet av att detta material presenteras på ett
sätt som är lämpligt för investerare till vilka SIP Nordic säljer certifikatet eller säkerställandet av dess förenlighet med SPIS (så som det
definieras nedan) och andra tillämpliga lagar och regler. Alla delar av
detta marknadsföringsmaterial som berör SIP Nordic (inklusive, men
Bild: © espiegle/istockphoto.com
Denna produkt erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB (“SIP Nordic“).
inte begränsat till, ersättning och avgifter som tas ut av SIP Nordic, SIP
Nordics avveckling- och betalningskrav och SIP Nordics tecknings- och
allokeringsprocess), är enbart SIP Nordics ansvar och har inte bekräftats
av UBS. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag tar UBS inget ansvar
för (i) användandet av och/eller referenser till UBS i samband med
certifikatet, (ii) oriktigheter, utelämnanden eller fel i Informationen eller
(iii) för ekonomisk eller annan förlust som direkt eller indirekt uppstår
för en förmedlare eller innehavare av certifikatet eller annan person
som handlar med certifikatet till följd av Informationen. Förmedlare,
innehavare eller annan person som handlar med certifikatet kan inte på
något sätt väcka krav eller talan eller inleda domstolsprocess mot UBS
avseende certifikatet.
Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet gör således detta fullt medveten om denna ansvarsfriskrivning och
kan inte förlita sig på UBS överhuvudtaget. För undvikande av tvivel så
skapar denna ansvarsfriskrivning inte någon avtals- eller avtalsliknande
relation mellan förmedlare, innehavare eller annan person och UBS och
får inte tolkas som att ha skapat en sådan relation.
Branschkod Strukturerade Produkter
SIP Nordic är, i egenskap av distributör av certifikaten, medlem av
Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för
vissa strukturerade placeringsprodukter (SPIS Branschkod). För vidare
information, se www.strukturerade.se.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på UBS egna beräkningsmodeller, data och
antaganden och en person som använder andra modeller, data eller
antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att
varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller
indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatens mättid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna
marknadsföringsbroschyr.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att
underlätta förståelsen av certifikaten. Räkneexemplet visar certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer
och den indikativa kupongen. De hypotetiska beräkningarna ska
inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling
eller avkastning.
Rådgivning
En investering i certifikaten är endast passande för investerare som har
tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna hänförliga
till investeringen och den är endast lämplig för investerare som
dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella
styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken
emittenten (UBS) eller distributören (SIP Nordic) lämnar någon rådgivning eller rekommendationer i något hänseende genom broschyren
eller basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Före ett
investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina
egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt
och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens
egna förhållanden och informationen i basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor.
Om riskerna i investeringen
En investering i certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För
utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del
av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor.
Emittentrisk
Avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens (UBS) finansiella
förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om emittenten (UBS) skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora
hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har
utvecklats. Emittentens (UBS) kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv
som negativ riktning. Vid framtagandet av denna broschyr har emittenten
(UBS) kreditbetyget ”A” enligt ”Standard & Poor‘s Rating Services”.
Förtida avveckling
Emittenten (UBS) kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten
i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som
lägre än det ursprungligen tecknade beloppet. Om investeraren väljer att
sälja certifikaten före ordinarie återbetalningsdag sker detta till rådande
marknadskurs vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen
tecknade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling
sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten
understiger det ursprungligen tecknade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden även vara mycket illikvid.
Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för
beräkningen av avkastningsdelen på certifikaten. Hur den underliggande
exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer
och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker,
kreditrisker, ränterisker, valutakursrisker, råvaruprisrisker och/eller politiska
risker. Den regelbaserade investeringsstrategin för underliggande aktier
har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och baserat på antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet.
En investering i certifikaten kommer ge en annan avkastning än en
direktinvestering i den underliggande exponeringen. Certifikatet saknar
kapitalskydd, vilket innebär att investeraren riskerar allt satsat kapital.
Konstruktionsrisk
Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongerna. Om en
eller flera underliggande aktier utvecklas i ännu mer förmånlig riktning,
tar investeraren således inte del av den ”överskjutande” uppgången.
Avkastningen påverkas alltid enbart av underliggande aktie med sämst
utveckling vid varje observationstillfälle vilket innebär att investerare inte
tar del av övriga underliggande aktiers mer förmånliga utveckling. Om
skyddsbarriären om 60 procent av respektive underliggande akties startkurs har nåtts vid den sista observationsdagen exponeras investeraren
uteslutande mot den aktie som har haft sämst utveckling och investeraren kan förlora hela det tecknade beloppet.
Valutarisk
Produktens värde påverkas inte direkt av valutakursförändringar. Produkten är noterad i svenska kronor.
Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter
Många aktörer ger ut olika strukturerade produkter. Även om dessa
produkter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika
sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten
mellan olika produkter, inklusive kurssättningen av dessa, ofta är
begränsad. För att få en helhetsbild av erbjudandet bör investeraren,
innan en investering i produkten sker, ta del av basprospektet och, i
förekommande fall, slutliga villkor.
Skatter
Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt
kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare
om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i certifikaten
utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan
även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser
för investerare.
7
Indikativa villkor och tidsplan
Denna produkt distribueras, och arrangeras, i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB.
Sista teckningsdag
13 november 2015
Sista likviddag
20 november 2015
Emissionsdag
11 december 2015
Startdag
27 november 2015
Slutdag
29 november 2021
Ordinarie återbetalningsdag
15 december 2021
Emittent
UBS AG, London Branch (UBS)
Distributör och arrangör
SIP Nordic Fondkommission AB
Kapitalskydd
Nej
Teckningskurs
100 procent av nominellt belopp
Nominellt belopp
SEK 10 000 per certifikat
Courtage
2 procent av nominellt belopp
Inlösenbarriär
90 procent av respektive akties startkurs
Kupongbarriär
60 procent av respektive akties startkurs
Riskbarriär
60 procent av respektive akties startkurs (observeras på slutdagen)
Utbetalande kupong
Indikativt 9 procent per år, lägst 7 procent
Ackumulerande kupong
Indikativt 12 procent per år, lägst 10 procent
Underliggande aktier
ING Groep N.V., Natixis S.A., Société Générale S.A., Swedbank AB (A-aktien)
Löptid
27 november 2015 - 29 november 2021
Observationsdagar
28 november 2016, 27 november 2017, 27 november 2018, 27 november
2019, 27 november 2020, 29 november 2021 (eller, som närmare beskrivs i
basprospektet och i förekommande fall de slutliga villkoren, närmast efterföljande beräkningsdag), totalt 6 observationsdagar. Den nivå som observeras
för respektive underliggande aktie är stängningskursen på dessa dagar.
Utbetalningsdag vid förtida förfall
samt för kuponger
12 bankdagar efter respektive observationsdag
ISIN
SE0007576566
Startkurs
Startkursen är stängningskursen för respektive underliggande aktie
på startdagen.
Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende
erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet
att teckna produkterna i erbjudandet. Innan beslut fattas om
investering uppmanas investerare att ta del av erbjudandets
fullständiga basprospekt och, i förekommande fall, slutliga
villkor som hålls tillgängligt av SIP Nordic Fondkommission AB
på www.sipnordic.se. Om certifikaten säljs av innehavaren
före återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som
påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl
lägre som högre än tecknat belopp.
ab
Strukturerade Placeringar i Sverige
SIP Nordic Fondkomission AB är anslutet till Strukturerade
Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa
strukturerade placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet,
vänligen se vidare information på www.strukturerade.se.
® UBS 2015.
The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.
För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB,
Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm, tel. 08 566 126 00, fax 08 566 126 29, hemsida www.sipnordic.se