Energikartläggning av stora företag

Vägledning för Energibolag till lagkravet för
”Energikartläggning av stora företag”
Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme
2015-09-18
Utförd av: Navic energipartner AB
Per Lindh och Martin Schultz
Sammanfattning
Detta är en vägledning som riktar sig till Svensk energis och Svensk Fjärrvärmes medlemmar med
syftet att underlätta genomförandet av ”energikartläggning stora företag”, i enlighet med EU:s
energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU).
För att definieras som ett stort företag ska, enligt EKL2, följande två kriterier vara uppfyllda:
•
Företaget ska sysselsätta minst 250 personer; och
•
Företaget ska ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller ha en
balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
Det finns dock specialfall kring om man omfattas av lagkravet att ta hänsyn till som tydliggörs mer
i detalj i denna rapport samt i Energimyndighetens vägledning för Energikartläggning i stora
företag.
Energimyndigheten ställer inte några krav på när arbetet ska påbörjas utan har i dagsläget enbart
de två datumen 5 december 2015 samt kvartal 1 år 2017 att förhålla sig till. I inrapporteringen år
2017 behöver dock ett arbete vara utfört, vilket innebär att en uppstart under 2016 är att
rekommendera. Insamling av data, övergripande beskrivning och prioriteringar kan dock med
fördel redan påbörjas under 2015.
I samband med inrapporteringen den 5 december 2015 ska företagen svara på enklare frågor om
de omfattas eller inte och hur inrapportering kommer att gå till, det krävs alltså inte någon
övergripande kartläggning eller prioritering vid detta tillfälle.
För att underlätta energikartläggningen bör energibolagen göra en grafisk sammanställning över
inköpt energi och sedan fördela ned den på olika nivåer där de successivt skalar bort olika typer av
energiförluster och försäljning till kund. Det innebär att den typ av energianvändning som det ska
fokuseras på är energibolagens egen energianvändning och det är där fokus ska läggas för att
hitta åtgärdsförslag. Dessa förslag ska sedan inrapporteras till energimyndigheten med start
kvartal 1 år 2017.
Vägledningen tar upp hur en övergripande beskrivning och en prioritering av verksamheter kan
genomföras med avseende på resonemang, projektplan och genomförandetider. Vidare ger
vägledningen råd kring detaljerade kartläggningar och sammanställningar av åtgärdsförslag. Dessa
avsnitt kan dock utformas på olika sätt och denna vägledning ska endast ses som rådgivande.
Mot slutet av vägledningen diskuteras olika sätt att genomföra kartläggningen med egen personal
eller med upphandlade konsulter samt vilka viten som kan utdömas om inrapporteringen inte
sker i tid eller med tillräckligt hög kvalitet.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
(II) IV
Innehållsförteckning
Inledning............................................................................................................................................. 1
Syfte................................................................................................................................................ 1
Mål ................................................................................................................................................. 1
Avgränsningar ................................................................................................................................ 1
Metod ............................................................................................................................................. 1
Inför energikartläggning ..................................................................................................................... 2
Energibolag som omfattas av lagkravet ......................................................................................... 2
Regelverk ................................................................................................................................................... 2
Omfattning av lagkravet ............................................................................................................................ 2
Möjliga avgränsningar ............................................................................................................................... 2
Speciella krav för energibolag ................................................................................................................... 5
Exempel på vilka verksamheter som kan omfattas ................................................................................... 5
Inrapportering ................................................................................................................................ 6
Metod ........................................................................................................................................................ 6
Verksamheter ............................................................................................................................................ 6
Verksamheter med olika ägare ................................................................................................................. 7
Datum för anmälan till energimyndigheten .............................................................................................. 7
Datum för val av certifierade energikartläggare ....................................................................................... 7
Datum för uppstart av arbete.................................................................................................................... 8
Genomförande ................................................................................................................................... 9
Övergripande beskrivning och prioritering .................................................................................... 9
Exempel på ingående komponenter i en övergripande beskrivning och prioriteringar ............................ 9
Visualisering av energiflöden .................................................................................................................... 9
Resonemang kring prioriteringar av betydande energianvändning ........................................................ 11
Resonemang kring platsbesök ................................................................................................................. 12
Krav på mätnoggrannhet ......................................................................................................................... 13
Exempel på ett projektupplägg ............................................................................................................... 13
Alternativ på genomförandetid ............................................................................................................... 13
Exempel på en projektorganisation ......................................................................................................... 14
Detaljerad energikartläggning ...................................................................................................... 14
Exempel på ingående komponenter i detaljerad energikartläggning ..................................................... 15
Produktionsanläggningar......................................................................................................................... 17
Lokaler ..................................................................................................................................................... 20
Tydliggörande kring transporter.............................................................................................................. 21
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
(III) IV
Visualisering av kostnadseffektiva åtgärder ............................................................................................ 21
Prioritering av kostnadseffektiva åtgärder .............................................................................................. 22
Genomförande med egen personal eller konsult ........................................................................ 24
ISO-standarder som ska uppfyllas ........................................................................................................... 24
Regler för upphandling av certifierad energikartläggare ........................................................................ 24
Upphandling av konsult ........................................................................................................................... 25
Energikartläggning med egen personal ................................................................................................... 26
Konsekvens vid avvikelse från lag .................................................................................................... 29
Kontrollerande instans ................................................................................................................. 29
Kontroll från Energimyndigheten ................................................................................................. 29
Viten eller påföljder vid konstaterad avvikelse ............................................................................ 29
Bilaga A - Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag ....................................................... A
Bilaga B - Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag .......................................... B
Bilaga C - Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag (STEMFS 2014:2)
............................................................................................................................................................ C
Bilaga D - Vägledning vid ackreditering av certifieringsorgan och certifiering med hänvisning till:
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag........ D
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
(IV) IV
Inledning
Syfte
Vägledningen är till för att underlätta genomförandet av ”energikartläggning stora företag”, i
enlighet med EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU), för Svensk
energis/Svensk fjärrvärmes medlemmar.
Mål
Vägledningen ska göra Svensk energis/Svensk Fjärrvärmes genomförande av ”energikartläggning
stora företag” bättre och mer kostnadseffektiv.
Avgränsningar
Rapporten riktar sig till Svensk energis och Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag.
Metod
Inläsning av material från energimyndigheten, intervju av energibolag, samt egen analys. Svensk
energis och Svensk fjärrvärmes medlemmar har haft möjlighet att påverka vilka frågeställningar
som de vill ha besvarade i vägledningen.
Intervjuer med ansvariga från energimyndigheten har skett både innan vägledningen börjat
skrivas samt innan den färdigställts i syfte att tydliggöra vägledningen och undvika felaktig eller
missvisande information.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
1(29)
Inför energikartläggning
Energibolag som omfattas av lagkravet
Regelverk
Kravet på energikartläggningar i stora företag följer av artikel 8 i EU:s
energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU). I Sverige har EU-direktivets krav genomförts i
följande regelverk:
•
Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag
•
Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag
•
Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag (STEMFS 2014:2)
Dessa regelverk finns som bilagor i denna vägledning.
Omfattning av lagkravet
I enlighet med Energimyndighetens rapport (Vägledning för energikartläggning i stora företag för
privat och offentlig sektor, ET 2015:05 april 2015), är det följande definition som avgör om
företaget är ett stort företag:
För att definieras som ett stort företag ska, enligt EKL2, följande två kriterier vara uppfyllda:
•
Företaget ska sysselsätta minst 250 personer; och
•
Företaget ska ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller ha en
balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.
Möjliga avgränsningar
Bland medlemmarna till Svensk energi och Svensk Fjärrvärme finns det både företag som
uppfyller dessa kriterier och som inte gör det. En noggrann genomläsning av Energimyndighetens
vägledning rekommenderas om ägarförhållanden är avvikande från de vanligaste fallen.
Som kommunalägt energibolag finns det två huvudscenarios, dels att kommunen organiserat
ägandet så att ett bolag vid namn ”Stadshus AB”, eller liknande namn, äger 100 % av aktierna i
energibolaget. I detta stadshusbolag finns då ofta andra kommunala bolag t.ex. bostadsbolag och
andra utvecklingsbolag inom kommunen. I detta fall räknas Stadshusbolaget som moder och både
energibolag och andra verksamheter inom stadshusbolaget omfattas. I de fall kommunen
bedriver verksamheter som inte är direkt anknutna till varandra via ett bolagsrättsligt ägande, ska
dessa betraktas som anknutna enbart om de agerar på samma eller angränsande marknad. Det
innebär t.ex. att verksamheten för energibolag samt energiproduktion och energihandel inom
förvaltning räknas samman för sig och att bostadsbolag samt bostadsuthyrning inom förvaltning
räknas samman för sig liksom stadsnät och bredbandsverksamhet. Om någon av dessa delar
uppfyller kriterierna ovan omfattas de av lagkravet. I de fall det finns en bolagsrättslig koncern är
det större chans att energibolaget omfattas eftersom det då inte görs någon avgränsning om
verksamheterna verkar på olika marknad utan enbart om de är en ekonomisk verksamhet eller ej.
Definitionen för ekonomisk verksamhet är enligt ”Vägledning för energikartläggning i stora
företag för privat och offentlig sektor, ET 2015:05 april 2015”:
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
2(29)
Ekonomisk verksamhet i offentlig verksamhet omfattar som regel affärsmässig verksamhet,
medan allmän utbildning och andra i huvudsak skattefinansierade välfärdstjänster är att se som
icke-ekonomisk verksamhet. Inte heller myndighetsutövning och en myndighets
förvaltningsuppgifter, som inte är av ekonomisk eller kommersiell natur, betraktas som ekonomisk
verksamhet. Det är svårt att entydigt avgöra vilka verksamheter som är ekonomiska, eftersom
detta styrs av regler och rättspraxis inom respektive verksamhetsområde. Bedömningen måste
därför göras från fall till fall.
Exempel på vad som i regel kan ses som ekonomisk verksamhet är avgiftsfinansierad tandvård,
produktion av och handel med energi, bostadsverksamhet, utförande av kollektivtrafik,
verksamhet inom flyg och sjöfart, drift av vatten- och avloppsanläggning i annan kommun,
kommunalt utförande av sjuktransporter åt landsting, kommersiell verksamhet inom kultur, fritid
och turism, uppdragsutbildning samt viss tjänsteexport.”
Oavsett om kommunen organiserat energibolaget som en del av stadshus AB eller om det är en
kommunal förvaltning utan bolagsrättsligt ägande så innebär det att verksamheter som inte är
definierade som ekonomisk verksamhet kan räknas bort, exempel på detta är enligt Vägledning
för energikartläggning i stora företag för privat och offentlig sektor, ET 2015:05 april 2015:
”Kommunal drift av vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet inom ramen för de kommunala
monopolen”.
En rekommendation är att ändå inkludera denna typ av verksamhet i den första inrapporteringen
och i potentialuppskattningen. Visar det sig att det finns större energibesparingspotential inom
icke ekonomisk verksamhet bör ju denna inkluderas och kanske till och med prioriteras över
ekonomisk verksamhet eftersom huvudsyftet med lagen är att spara så mycket energi som möjligt
så kostnadseffektiv som möjligt.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
3(29)
Lathund - Omfattas energibolaget av lagkraven?
Av egen kraft?
Ja
Nej
Som en del av en
bolagskoncern?
Ja
Ditt bolag
omfattas av
lagkraven
Nej
Som en del av ett
stadshusbolag?
Ja
Nej
Som en del av
ekonomisk
verksamhet inom en
kommun?
Ja
Nej
Ditt bolag omfattas ej av lagkraven
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
4(29)
Speciella krav för energibolag
Nej, det finns inte några speciella lagkrav för energibolag.
Energibolag har dock en något annorlunda användning av energi eftersom de omvandlar energi i
stora processer och sedan säljer den vidare. För att få en klar bild över hur detta ser ut bör
energibolag beräkna energivärdet i de fasta och flytande bränslen som används för att få en klar
bild över den input som finns inom bolaget. Energibolagen bör sedan tydliggöra vilka förluster de
har i sina anläggningar, hur stor andel som säljs till kunder i form av t.ex. fjärrvärme och
elektricitet samt vilken egen användning av energi som energibolaget haft både i sina
produktionsprocesser och egna lokaler.
Exempel på vilka verksamheter som kan omfattas
Bolagiserade energibolag
Antal anställda > 250 st. och omsättning > 50 miljoner euro eller en balansomslutning > 43
miljoner euro per år.
I detta fall omfattas energibolaget av lagkravet av egen kraft och kan då även påverka andra bolag
inom t.ex. en stadshuskoncern. Det enda undantaget är om energibolaget väljer att räkna bort
antal anställda och omsättning p.g.a. monopolverksamhet, inom t.ex. kommunal drift av vatten-,
avlopps- och avfallsverksamhet, och på så vis inte når upp till gränsvärdena för att omfattas av
lagkrav.
Antal anställda < 250 st. och omsättning < 50 miljoner euro eller en balansomslutning < 43
miljoner euro per år.
I detta fall omfattas energibolaget inte av lagkravet av egen kraft men kan ändå påverkas genom
andra bolag t.ex. inom en stadshuskoncern då det i så fall är stadshuskoncernen som ska mätas
mot villkoren ovan. Det enda undantaget är om stadshuskoncernen väljer att räkna bort antal
anställda och omsättning p.g.a. monopolverksamhet, inom t.ex. kommunal drift av vatten-,
avlopps- och avfallsverksamhet, och på så vis inte når upp till gränsvärdena för att omfattas av
lagkrav.
Ej bolagiserade energibolag (del av kommunal förvaltning)
Antal anställda > 250 st. och omsättning > 50 miljoner euro eller en balansomslutning > 43
miljoner euro per år.
I detta fall omfattas förvaltningen av lagkravet av egen kraft och kan då även påverka andra
förvaltningar inom kommunen, om de verkar inom samma ekonomiska verksamhet t.ex. inom
Energiproduktion och energihandel inom förvaltning.
Antal anställda < 250 st. och omsättning < 50 miljoner euro eller en balansomslutning < 43
miljoner euro per år.
I detta fall omfattas förvaltningen inte av lagkravet av egen kraft men kan ändå påverkas genom
att andra förvaltningar inom kommunen bedriver ekonomisk verksamhet inom samma område
t.ex. Energiproduktion och energihandel inom förvaltning. Om dessa förvaltningar tillsammans
med det ej bolagiserade energibolaget når upp till gränsvärdena omfattas de av lagkravet.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
5(29)
Bolag eller fjärrvärmenät med flera ägare
Antal anställda > 250 st. och omsättning > 50 miljoner euro eller en balansomslutning > 43
miljoner euro per år.
I detta fall omfattas energibolaget av lagkravet av egen kraft. De olika ägarna kan dock också
påverkas beroende på hur ägarandelen ser ut. Detta är komplext och går mer detaljerat att läsa
om i Energimyndighetens vägledning, men här nedan kommer ett exempel:
Ett bolag D har tre ägare A, B och C där A äger 55 %, B 40 % och C 5 %. A, B och C är inte knutna till
varandra på något sätt.
Bolag A måste inkludera alla anställda och omsättningen/balansomslutning i bolag D till sitt eget
antal anställda och omsättning för att avgöra om de omfattas av Energikartläggningen i stora
företag (vilket de gör i detta fall eftersom bolag D av egen kraft uppfyller lagkravet). Detta
eftersom A äger mer än 50 % av D, vilket gör D till ett anknutet bolag.
Bolag B måste inkludera 40 % av antalet anställda och omsättningen/balansomslutning i bolag D
till sitt eget antal anställda och omsättning/balansomslutning för att avgöra om de omfattas av
Energikartläggningen i stora företag. Eftersom B äger minst 25 % men högst 50 % av D, vilket gör
D till ett partnerbolag, ska B föra över antalet anställda samt omsättning/balansomslutning utifrån
ägarandel.
Bolag C ska inte inkludera alla anställda och omsättningen/balansomslutning i bolag D till sitt eget
antal anställda och omsättning för att avgöra om de omfattas av Energikartläggningen i stora
företag. Detta eftersom C äger 5 % av D, vilket gör D till ett fristående bolag.
Antal anställda < 250 st. och omsättning < 50 miljoner euro eller en balansomslutning < 43
miljoner euro per år.
I detta fall omfattas inte energibolaget av lagkravet av egen kraft. De olika ägarna kan dock också
påverkas beroende på hur ägarandelen ser ut, metodiken är densamma som ovan med skillnaden
att antal anställda och omsättning är lägre. För fler förtydliganden rekommenderas
energimyndighetens ”Vägledning för energikartläggning i stora företag för privat och offentlig
sektor, ET 2015:05 april 2015”.
Inrapportering
Metod
Inrapporteringen till Energimyndigheten kommer att ske via en nyutvecklad tjänst på
Energimyndighetens hemsida. För att genomföra inrapporteringen krävs en e-legitimation för en
firmatecknare för det bolag eller den koncern som ska sköta inrapporteringen, alternativt en
person som har fullmakt från en firmatecknare. Del av företag kan inte rapporteras in, utan den
lägsta nivå inrapporteringen kan ske på är på bolagsnivå.
En rekommendation är ta ut en sådan legitimation i god tid innan den 5 december så att
inrapporteringen kan göras utan fördröjning. Portalen för inrapportering kommer att öppna i
början av oktober 2015.
Verksamheter
Det är upp till varje företag hur man vill redovisa till Energimyndigheten. Ett alternativ är att
redovisa hela sin koncern, om energibolaget skulle tillhöra en sådan, men det går också bra att
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
6(29)
exkludera några av bolagen i koncernen och göra egna inrapporteringar till Energimyndigheten för
dessa. En rekommendation är att försöka ha en så beständig rapportering som möjligt så att
uppföljning senare kan ske för att följa upp energianvändning och genomförda åtgärdsförslag.
I de fall energibolagen som i egen kraft omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag
tillhör ett Stadshusbolag, eller en annan koncernmoder, så är det bra att i god tid innan den 5
december förankra om koncernmodern vill rapportera in till Energimyndigheten inklusive eller
exklusive energibolaget.
Verksamheter med olika ägare
I de fall det finns flera ägare till t.ex. ett energibolag eller ett produktionsbolag är det upp till
ägarna hur man vill redovisa bolaget. Antingen väljer majoritetsägaren att redovisa hela bolaget
eller så väljer ägarbolagen att redovisa energianvändning enligt ägarandel. Huvudsaken är att all
energi finns med och att den inte räknas dubbel så att den kan följas upp. Ett tredje alternativ är
att inte ta med redovisningen av bolaget i någon av koncernerna, utan låta bolaget själv skicka in
en egen rapport till energimyndigheten. Detta kan vara en bättre lösning om ägarförhållandena
för vissa bolag är mer komplex, t.ex. flera olika minoritetsägare eller om ägarförhållanden kan
komma att ändras inom en snar framtid.
En rekommendation är att försöka ha en så beständig rapportering som möjligt så att uppföljning
senare kan ske för att följa upp energianvändning och genomförda åtgärdsförslag. Det får inte
vara en dubbelrapportering av energi, så att flera bolag t.ex. inkluderar 100 % av
energianvändningen för ett kärnkraftverk.
Datum för anmälan till energimyndigheten
Den första anmälan till Energimyndigheten ska av stora företag ske senast den 5 december 2015. I
registreringen ska företag som omfattas av lagen registrera att de är ett stort företag. Vidare
kommer vissa kontrollfrågor att ställas i formuläret, t.ex. om företaget planerar att genomföra
kartläggningen genom ett energiledningssystem eller via en konsult etc.
Den andra anmälan till energimyndigheten ska skickas in det första kvartalet år 2017. Denna
rapportering till energimyndigheten ska bekräfta att en detaljerad energikartläggning genomförts
med förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändning.
De ska även meddela att de initialt har gjort en övergripande beskrivning över köpt energi,
använd energi och en prioriterad plan för genomförande av den detaljerade energikartläggningen.
Den prioriterade planen ska utgå från var företagen tror att de kan hitta de mest lönsamma
besparingarna. Denna rapport med beskrivning och plan ska dock inte skickas in till myndigheten.
Stora frihetsgrader att hitta energibesparingsförslag lämnas till utövarna. Rapporten avseende
energikartläggning sparas dock hos företaget, då den kan innehålla företagshemlig information.
Rapporten ska upprättas av företaget som ska spara den och övriga uppgifter från kartläggningen
i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser.
Datum för val av certifierade energikartläggare
Energimyndigheten samarbetar med ett flertal certifieringsorgan samt Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll (SWEDAC) för att ta fram certifieringssystemet för certifierade
energikartläggare. Det finns inte någon tydlig tidplan för detta i dagsläget, men det arbetas
intensivt för att utveckla certifieringen så att certifieringsorganen kan börja erbjuda certifiering av
energikartläggare.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
7(29)
För att komma vidare med inrapporteringen av arbete rekommenderas energibolag att antingen
med egen kompetens eller tillsammans med en aktör som förväntas genomföra certifieringen
upprätta en plan och genomföra inrapportering till energimyndigheten. Att samla in information
om energianvändning och att sammanställa detta går bra även för en icke certifierad
energikartläggare, det är själva kartläggningarna som kräver en certifiering.
Datum för uppstart av arbete
Energimyndigheten ställer inte några krav på när arbetet ska påbörjas utan har i dagsläget enbart
de två datumen 5 december 2015 samt kvartal 1 år 2017 att förhålla sig till. I inrapporteringen år
2017 behöver dock ett arbete vara utfört, vilket innebär att en uppstart under 2016 är att
rekommendera. Insamling av data, övergripande beskrivning och prioriteringar kan dock med
fördel redan påbörjas under 2015.
Det finns inte någon definition på vad påbörjat arbete innebär och energimyndigheten behöver
inte ha information om när olika företag påbörjar sitt arbete. I samband med inrapporteringen
den 5 december 2015 ska företagen, om de omfattas, svara på enklare frågor och hur
kartläggningen planeras att genomföra; med certifierad energikartläggare eller genom ett miljöeller energiledningssystem. Det krävs alltså inte någon omfattande kartläggning eller prioritering
vid detta tillfälle.
Observera att en fullständig detaljerad kartläggning inte behöver rapporteras in 2017 i det fall
företaget valt att dela upp genomförandet av energikartläggningen under flera år. Detta innebär
att företag som upprättar en plan där genomförandet av energikartläggningen sprids ut på t.ex.
fyra år (2016-2019) bara rapporterar in utfallet för 2016 års energikartläggning. Den första
inrapporteringen ska innehålla övergripande beskrivning, prioritering och detaljerat resultat från
kartläggningen (men ok att det är år 1 av 4).
Det innebär också att företaget vid nästa inrapportering år 2021 ska rapportera in
kartläggningarna för år 2017-2019 samt delar av den nya kartläggningen för åren 2020-2023.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
8(29)
Genomförande
Övergripande beskrivning och prioritering
Exempel på ingående komponenter i en övergripande beskrivning och
prioriteringar






Sammanfattning
Innehållsförteckning
Inledning
o Bakgrund
o Syfte och mål
o Avgränsning
o Metod
Nuläge
o Beskrivning av bolaget
o Historisk energianvändning
Analys
o Visualisering av energiflöden
Slutsats
o Projektorganisation
o Projektplan
o Prioriteringar inför energikartläggning
Visualisering av energiflöden
Ett bra sätt att visualisera hur energi flyttas från tillförd energi till slutlig användning kommer från
energimyndigheten och brukar återfinnas i deras årliga presentation ”Energiläget i Sverige”. En
bild från denna sammanställning återfinns nedan (Energimyndighetens hemsida,
https://www.energimyndigheten.se/Statistik/Energilaget1/, 2015-09-01).
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
9(29)
Figuren visar på ett mycket pedagogiskt sätt hur energin omvandlas i Sverige, från tillförd energi i
form av fasta och flytande bränslen till olika energibärare och slutligen användning per sektor. På
detta sätt får läsaren en bättre bild över vår bränslemix och kan dra bättre slutsatser om de
utsläpp och omvandlingsförluster som dessa energibärare ger upphov till.
Genom att använda samma pedagogik vid kartläggningen av energibolag fångas både stora och
små samband upp. Det går att få en överblick över de förluster som finns vid
produktionsanläggningarna men framförallt går det att få en tydlig bild över förluster i
distributionsnät, transporter, lokaler samt själva produktionsanläggningarna.
En rekommendation är att ha med en graf liknande denna i den övergripande beskrivningen,
eftersom det tydliggör energianvändningen och underlättar prioritering samt projektplan för de
kommande åren. Ett exempel på hur detta kan se ut följer nedan.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
10(29)
Exemplet ovan visar schematiskt hur energiflödena i ett energibolag kan visualiseras,
energimyndigheten kräver inte denna redovisning men rekommenderar att en visualisering likt
den ovan finns med. Informationen kan även användas i andra sammanhang som t.ex. miljö- och
årsredovisningar men även för att öka förståelse hos ledning och anställda om hur energibolagets
energisystem ser ut. För att kunna ta fram nivå 4, användning att prioritera i energikartläggning, i
bilden ovan kan det krävas att hela bilden ovan visualiseras.
För att undvika missförstånd så är det nivå 4 i bilden ovan som ska fokuseras i Energikartläggning
för stora företag, det är denna nivå som energimyndigheten kräver. Det är denna typ av
energianvändning som ska kartläggas av certifierade energikartläggare och det är här som
åtgärdsförslag ska utarbetas. Stegen mellan nivå 1-3 har de flesta energibolag god inblick i och
behandlar inom ramen för den löpande verksamheten. Därmed inte sagt att denna visualisering
kan skapa insikter och starta effektiviseringsprojekt, de blir dock utanför energikartläggningen i
stora företag.
Enligt STEMFS 2014:2 § 4 ska alla nivåerna redovisas men det är som tidigare nämnts i nivå 4 som
fokus på åtgärdsförslag ska återfinnas.
Resonemang kring prioriteringar av betydande energianvändning
Riktlinjen för att välja vilka områden som ska fokuseras i energikartläggningarna är att utgå från
stora energianvändare eller energibesparingspotential, men som tidigare nämnts har energibolag
en annorlunda situation än de flesta andra företag som köper in förädlad energi. Energibolag
köper in fasta och flytande bränslen som sedan förädlas till t.ex. elektricitet eller fjärrvärme i olika
produktionsanläggningar.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
11(29)
Den initiala processen blir därför något annorlunda dels därför att det är stora energiflöden som
ska visualiseras, dels för att stora delar av insatt energi försvinner i olika värmeförluster som inte
vidare behöver kartläggas inom ramen för energikartläggning för stora företag.
För att få en klar bild över energiflödena bör energibolagen beräkna energivärdet i de fasta och
flytande bränslen som används för att få en klar bild över den input som finns inom bolaget.
Energibolagen bör sedan tydliggöra vilka förluster de har i sina anläggningar, hur stor andel som
säljs till kunder i form av t.ex. fjärrvärme och elektricitet samt vilken egen användning av energi
som energibolaget haft både i sina produktionsprocesser och egna lokaler.
För att förtydliga detta resonemang bör produktionsförluster och pannverkningsgrad visualiseras
på något sätt, t.ex. genom ett Sankeydiagram. Med stor sannolikhet är redan dessa processer
högt prioriterade inom energibolaget och ska därför inte ytterligare prioriteras inom ramen för
energikartläggning av stora företag, men i vissa fall kan denna visualisering väcka tankar på att
tillvarata restvärme i t.ex. växthus eller andra smarta användningar av överskottsenergi.
All den energi som säljs till kunder bör ingå i den totala kartläggningen men sedan exkluderas när
det kommer till prioritering av åtgärder, eftersom det självklart är svårt för energibolagen att ta
ansvar för kundernas energikartläggning. Kartläggningen bör dock inkludera nätförluster i form av
drift av pumpar samt i förekommande fall växlarförluster. Värmeförluster i kulvertar anses likt
förluster i produktionsprocessen viktiga och något man bör arbeta med, dock inte nödvändigtvis
inom ramen för energikartläggning i stora företag.
Inom Sverige finns det inte någon entydig riktlinje för hur stor andel av energin hos ett
energibolag som ska omfattas, utan det är upp till bolagen själva så länge de bedömer att de gjort
en representativ kartläggning. Som ett exempel skulle t.ex. distributionsnät och
produktionsanläggningar byggda innan år 2000 kunna ingå i en kartläggning medan de nyare än år
2000 inte ingår, så länge energibolaget kan argumentera för detta. För att ha någonting att
relatera till kan det nämnas att i Frankrike har myndigheterna satt upp ett mål om att 90 % av den
totala energianvändningen ska inkluderas i de mer detaljerade energikartläggningarna – men
detta är som sagt inte uttalat för Svenska bolag. Det är dock rimligt att anta att
Energimyndigheten börjar granskningen underifrån, dvs. de bolag som kartlägger minst andel
energianvändning granskas tidigare än någon som granskar 80 % av sin totala energianvändning.
Resonemang kring platsbesök
I de fall ett energibolag väljer att inkludera t.ex. pumphus, olika servicestationer, lokaler i
anslutning till produktionsanläggningar eller servicestationer till mindre vattenkraftverk går det
bra att inkludera alla enheter i kartläggningen men ta fram åtgärdsförslag genom att besöka ett
representativt antal av dem.
För att förtydliga hur detta kan gå till kan vi ta ett exempel på ett bolag som har t.ex. 2000
servicestationer. Om bolaget då först kategoriserar dessa i sju olika kategorier av servicestationer
som är lika varandra kan det räcka att utföra t.ex. tio besök per kategori av servicestation för att
på så vis få en representativ bild av alla 2000 stationer. Grunden för kategoriseringen kan vara
t.ex. byggnadsår, geografiskt läge, byggnadstyp eller liknande. På detta sätt kan stora volymer av
energi inkluderas i energikartläggningarna utan att kostnaderna för att genomföra
energikartläggningen blir orimliga.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
12(29)
Sammanfattningsvis kräver inte energimyndigheten ett platsbesök på alla enheter eller
verksamheter som ingår i den detaljerade energikartläggningen utan att en representativ del av
de delar som energibolagen väljer att prioritera ska besökas på plats.
Krav på mätnoggrannhet
Lagen har inte några krav på detaljeringsgrad på de mätningar som ska genomföras utan det som
är viktigt är att den totala energianvändning, inklusive verksamhetsenergi, lokaler och transporter
ska inkluderas. Dessa energimängder ska vara aktuella, uppmätta och spårbara. I vissa fall innebär
det att ett företag mäter mängder avfall, flis, pellets, uran, diesel och andra fasta och flytande
bränslen på ett sätt som går att följa upp på ett bra sätt. När mätningen är klar genomförs en
omräkning av mängder till energivärde. Detta är ett exempel på när teoretiska beräkningar kan
användas istället för mätning på plats. Det är viktigt att omräkningsnycklarna sparas för att
möjliggöra uppföljning av besparingar etc.
Det är högst troligt att många åtgärdsförslag i den första omgången av energikartläggningarna
handlar om att införa fler mätpunkter. Dels därför att detta i många fall kommer att underlätta
kommande uppföljningar, dels för att bolag genom att mäta tydliggör besparingspotentialer.
Genom att mäta mer noggrant bör det t.ex. vara mycket lättare för bolagen att hitta höga och
felaktiga baslaster.
Enligt resonemanget under rubriken ”Resonemang kring platsbesök” så behöver t.ex. inte alla
servicestationer mätas, utan det ska vara en representativ mängd av det totala antalet. Då bör
den representativa delen mätas noggrant med mätverktyg eller dylikt och den resterande delen
uppskattas utifrån mätningarna som genomförts.
Exempel på ett projektupplägg
Alternativ på genomförandetid
Det finns alternativ på hur energikartläggningarna kan genomföras. Däremot så måste alla bolag
förhålla sig till de datum för inrapportering som gäller.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
13(29)
I grundutförandet så ska en inrapportering av det färdiga resultatet för energikartläggningen för
hela energibolaget ske under kvartal 1 år 2017. Det innebär i så fall att det blir en större
punktinsats med mycket energikartläggningar för de berörda bolagen under 2016.
Ett alternativ till detta är att genomföra energikartläggningen uppdelat på t.ex. 4 år. I detta fall
blir energikartläggningen mer en naturlig del av verksamheten och kan kanske t.o.m. komma att
bli en del av energibolagets kontinuerliga stödprocesser. Om ett bolag väljer denna strategi måste
fortfarande en inrapportering till energimyndigheten ske under kvartal 1 2017, skillnaden mot att
rapportera in hela resultatet, som i exemplet ovan, blir att endast genomförda
energikartläggningar för 2016 rapporteras in, tillsammans med planen för åren 2017-2019.
Nästkommande inrapportering till energimyndigheten är år 2021 och då bör
energikartläggningarna som genomfördes år 2017-2019 rapporteras in.
Så som lagen är skriven ska hela beståndet energikartläggas vart fjärde år med en inrapportering
år 2017 och nästa 2021 etc. Det innebär en ny övergripande beskrivning av hela beståndet vart
fjärde år. Då det generella rådet för prioritering av områden att fördjupa sig inom dock är att utgå
från stora energianvändare eller energibesparingspotential, bör det dock rimligen vara så att olika
delar prioriteras och berörs eftersom energibesparingsåtgärder genomförts på områdena med
störst energibesparingspotential mellan inrapporteringsåren. Vidare bör rapporten som tas fram
2021 redovisa utfallet av de energibesparingsåtgärder som genomförts sedan 2017.
Exempel på en projektorganisation
Detaljerad energikartläggning
Den detaljerade energikartläggningen kan se ut på en mängd olika sätt och ändå uppfylla de
standarder som finns inom området. Energimyndigheten kommer tillsammans med
intresseorganisationer för t.ex. industri och fastighet skriva vägledningar under hösten 2015.
Dessa vägledningar kommer även kunna komma energibolag till nytta, eftersom t.ex.
produktionsanläggningar är snarlik tung industri.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
14(29)
Det finns sedan tidigare ett flertal guider och vägledningar som mer eller mindre detaljerat
beskriver hur energikartläggningar kan utföras, likväl som många konsultbolag har egna
paketeringar och mallar för energikartläggningar. Dessa går bra att använda så länge de uppfyller
gällande standarder.
Nedan kommer några exempel på disposition samt visualisering av energiflöden för att underlätta
genomförandet, det finns dock inte någon rekommendation kring exakt hur dessa kartläggningar
ska se ut i dagsläget utan det är upp till varje certifierad energikartläggare.
Exempel på ingående komponenter i detaljerad energikartläggning




Sammanfattning
Innehållsförteckning
Inledning
o Bakgrund
o Syfte och mål
o Avgränsning
o Metod
Förutsättningar
o Beskrivning av bolaget
o Historisk energianvändning
o Beskrivning av byggnader och verksamhet
 ”Lokaler”
Inneklimatstyrda lokaler för kontor, lager mm
 Inomhusklimatkrav
 Interna laster
 ”Produktionsanläggningar”
Verksamhet främst inriktad på process/produktion med tillhörande
byggnader
 Produktionsbehov/varaktighetsdiagram
 Prioriteringskriterier för olika anläggningar
 Inomhusklimatkrav
 Tillförda energislag
 Levererade energislag
 ”Nät mm”
Verksamhet utomhus och i byggnader utan klimatstyrning
 Kulvert för fjärrvärme och fjärrkyla
 Elnät
 Pumpstationer
 Ställverk/transformatorstationer
 Utomhusbelysning
 Markvärme
 Motorvärmare/elbilsladdare
 ”Transporter”
Transporter och fordon
 Personbilar, servicebilar, persontransporter mm
 Gods/materialtransporter, lastbilar mm
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
15(29)
Under förutsättningar beskrivs t ex. energibolagets kundstock och dess behov och vad som krävs
för att försörja dessa med önskade nyttigheter.
För nät t ex en viss längd ledningsnät/kulvert, vilka spänningar/temperaturnivåer som är aktuella,
geografiska förutsättningar (höjdskillnader) som kräver avväxling/pumpstationer mm
För transporter t ex en viss mängd fordon av viss typ eller utrustningsnivå som kör ett visst antal
mil per år för att upprätthålla den service/materialförsörjning/bränsleförsörjning som krävs etc.

Nuläge och analys
o ”Lokaler”
Inneklimatstyrda lokaler för kontor, lager mm
 Elkartläggning
 Värmesystem
 Kylsystem
 Belysning
 Ventilation
 Vatten
 Styr- och regler
 Byggnad/klimatskal
o ”Produktionsanläggningar”
Verksamhet främst inriktad på process/produktion med tillhörande byggnader
 Tillförda energislag
 Levererade energislag
 Interna hjälpsystem
 Förluster (beskrivning av större förlusttyper, t ex rökgas, verkningsgrad)
 Tomgångsförluster (energianvändning vid stillestånd)
 Lokaler inom produktionsanläggningen
o ”Nät mm”
Verksamhet utomhus och i byggnader utan klimatstyrning
 Pumpar
 Värmeförluster
o ”Transporter”
Transporter och fordon
Under nuläge beskrivs de tekniska systemen som finns för att uppfylla förutsättningarna.
Dessutom skrivs analyser och iakttagelser av nuläget.

Slutsatser
o
o
o
o
Åtgärdsförslag
Prioriteringar av åtgärdsförslag
Plan för genomförande
Organisation för genomförande
Under slutsatser beskrivs och prioriterad åtgärdsförslag samt plan och organisation för
genomförande.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
16(29)
Produktionsanläggningar
Det finns många sätt att beskriva hur energianvändningen ser ut varav Sankeydiagram är ett.
Exemplet nedan visar energibalansen i Hallands län år 2012 (Länsstyrelsen i Halland,
Länsstyrelsens meddelande 2014:22).
Sankeydiagrammet visar både ingående och utgående energiflöden och kan även visa interna
energiflöden. Balans ska normalt råda mellan summan av ingående och summan av utgående
flöden. Genom att pilarnas bredd oavsett var man återfinner dem i diagrammet ska motsvara
energiflödets storlek är det lätt att se vilka flöden som dominerar och därmed kan vara
intressanta att titta vidare på.
Ett annat sätt att kartlägga energianvändningen är att logga elanvändning och eleffekter. Det är
ett effektivt sätt att upptäcka avvikelser av energianvändning. I och med att ventilationsaggregat
drivs av el medför eleffektskartläggningen även att stora potentiella energibesparingar både vad
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
17(29)
gäller tillförd värme och kyla inkluderas. Vidare upptäcks ofta om maskiner, belysning eller annan
produktionsutrustning är aktiva nattetid och helger utan att det krävs av verksamheten. Nedan
följer ett diagram som beskriver hur eleffekten varierar under en typvecka.
Genom att fördela om mätpunkterna i bilden ovan så att de timmar med mest eleffekt placeras
till vänster och sedan ordnas de i fallande ordning, då får man ett varaktighetsdiagram enligt
diagrammet nedan. För att analysera vidare är det lämpligt att kontrollera vilka arbetstider som
gäller i lokalen eller anläggningen så att det går att fördela ungefär hur stor andel av
energianvändningen som är verksamhetsenergi och baslast, men även förhöjd baslast och orena
driftlägen. En rekommendation för hur företag inom ramen för ”Energikartläggning stora företag”
ska prioritera vilka verksamheter som företaget ska analysera vidare är att kontrollera en
huvudmätare eller undermätare för en del av verksamheten och göra varaktighetsdiagram. Med
stor sannolikhet kommer då vissa verksamheter ha större områden med orena driftlägen eller
förhöjda baslaster och därmed vara lämpliga att analysera vidare. Energikartläggaren bör
tillsammans med energibolaget sätta de olika nivåerna för baslaster etc.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
18(29)
När vissa byggnader eller verksamheter är utvalda att gå vidare med finns det flera alternativ för
att följa upp energianvändningen där, t.ex. kan fler undermätare installeras eller så placeras
tillfälliga loggers ut för att få en representativ bild över hur energianvändningen ser ut under
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
19(29)
verksamhetstid, på kvällar och på helger. Det är viktigt att vara kritisk i granskningen av
verksamhetstider, behöver t.ex. en hel fabrik vara tänd för att ett arbetslag (av flera) kör treskift?
Ofta ger mätningarna, liksom i diagrammet nedan, en bild över var den största sannolikheten att
hitta besparingspotentialer är.
Lokaler
Vad gäller lokaler så finns det lika många sätt att visualisera detta som det finns konsultbolag som
utför energikartläggningar och de flesta är bra. Olika metoder som teoretiska beräkningar av
energibalans, eleffektmätning, avkylning, termografering kan användas och alla strategier
kommer inte att tas upp här. Energimyndigheten har gjort flera guider kring hur
energikartläggningar ska genomföras och dessa finns tillgängliga på myndighetens hemsida.
För noggranna beräkningar av byggnaders energibehov vid nyproduktion används idag ofta olika
typer av programvaror. Där simuleras effektbehoven för en mängd olika driftfall (utetemperatur,
solinstrålning, interna laster, drifttider mm) som sedan summeras för att få fram en årlig
energianvändning. Sådana beräkningar är förstås möjliga att göra även för befintliga byggnader,
men det finns inget krav på att det ska göras inom ramen för energikartläggning stora företag.
Det finns goda möjligheter att hitta besparingar genom att logga eleffekter även i lokaler och då
är det bra att både mäta under dygnets olika timmar samt översätta mätningarna till kostnader
enligt diagrammen nedan.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
20(29)
Tydliggörande kring transporter
Transporter ska ingå i energikartläggningen men det kan ändå vara bra med ett tydliggörande
kring detta eftersom det i dag är vanligt att entreprenörer utför en stor andel av de transporter
som utgörs åt energibolag, vidare är det många som leasar fordon, åker tåg, flyger och hyr bilar
vid olika tillfällen.
De avgränsningar som gäller är att bara den som betalar bränsle för fordonen, dvs. har rådighet
över bränsleåtgång, ska inkludera fordonet i sin energikartläggning. Det innebär att ägda, leasade
och hyrda bilar ska ingå. Resor i samband med tjänst ska också kartläggas vilket innebär en
inkludering av resor i tjänsten med tjänstebilar, privata bilar och bilpooler etc.
Går det inte att via ekonomisystem eller leasingleverantör få fram exakta siffror går det bra att
gör en schablonberäkning för dessa resor enligt resonemanget i avsnittet ”krav på
mätnoggrannhet”.
Visualisering av kostnadseffektiva åtgärder
En viktig lärdom som kan dras när det gäller energikartläggningar är att åtgärdsförslagen noggrant
ska arbetas igenom. Det är viktigt att det finns trovärdiga energibesparingsberäkningar som ligger
till grund för åtgärdsförslagen, det får t.ex. gärna finnas livscykelkostnadsberäkningar eller mer
detaljerade energiberäkningar i bilagor, men det är också väldigt viktigt att andra uppgifter
kopplade till åtgärden är genomarbetade. Detta kan t.ex. vara korrekta installationspriser, rätt
kalkylränta, diskonterad och rak återbetalningstid (Pay Off), men det viktigaste är att
åtgärdsförslagen följer samma logik som andra investeringar inom företaget gör så att
beslutsfattare med budgetansvar kan ta beslut i frågan utan vidare utredningar.
För att få en bra lista över åtgärdsförslag bör följande kolumner finans med:

Lokalisering på åtgärd, t.ex. byggnad, process eller liknande

Namn på åtgärd
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
21(29)

Kort beskrivning av åtgärd

Investering [kr]

Kostnadsbesparing [kr/år]

Energibesparing [kWh/år]

En parameter som beskriver lönsamheten i förslaget, t.ex. rak återbetalningstid,
diskonterad återbetalningstid, nettonuvärde eller räntabilitet på eget kapital.

Eventuella kommentarer
Innan parametern som beskriver lönsamheten i förslaget är det flera antaganden som behöver
göras. I bästa fall finns redan dessa parametrar inom företaget, eftersom de är vanliga vid olika
typer av investeringsbeslut. Det är viktigt att göra antaganden om prisutveckling för el, drivmedel,
fjärrvärme samt andra fasta och flytande bränslen. Det är även viktigt att ta fram en kalkylränta
för energiinvesteringar. Här finns det olika alternativ att t.ex. använda samma kalkylränta som vid
investeringar i kraftvärmeverk eller liknande, men om energibolagen vill premiera investeringar i
energisparande åtgärder kan det också vara en idé att ha en något lägre kalkylränta än för
investeringar i stora produktionsanläggningar.
Prioritering av kostnadseffektiva åtgärder
Det finns olika sätt att beskriva lönsamhet av energiåtgärder, det kan t.ex. vara återbetalningstid,
diskonterad återbetalningstid, nettonuvärde eller räntabilitet på eget kapital. När det blir en stor
mängd av dessa åtgärder finns det olika sätt att prioritera dem mellan varandra. Det finns inte
något sätt som är mer rätt än något annat, alla företag har olika prioriteringar men här kommer
tre sätt som ofta används:
Nytto-kostnadsmatris
Ett vanligt sätt att tänka när det kommer till investeringar, oavsett typ, inom stora företag är att
göra en fyrfälts nytto-kostnadsmatris. Företaget kan själv välja exakt vilka parametrar som ska
finnas på de olika axlarna men ofta är kostnaden för åtgärden (t.ex. investeringskostnad) på yaxeln och nyttan för åtgärden (t.ex. diskonterad pay back) på x-axeln. Se bild nedan.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
22(29)
Om den ansvariga för energikartläggningen på företaget sammanställer de åtgärdsförslag enligt
denna matris kommer det att vara lättare att diskutera med ledningsgrupper och andra med
budgetansvar för att ta beslut om framtida åtgärdsförslag. De olika rutorna kan i liknande
sammanställningar ha andra namn och betäckningar, men huvudsyftet med denna matris är inte
att beskriva en exakt modell utan hjälpa till att få fler åtgärdsförslag genomförda efter
energikartläggningen.
Fördelen med matrisen ovan är att det lättare går att ta beslut kring åtgärder och att den är
tilltalande för personer eller grupper med budgetansvar, det är lättare att motivera sina beslut
med hjälp av matrisen. Nackdelarna är att olönsamma åtgärder konsekvent skjuts på framtiden,
varför vissa installationer tenderar att användas långt över sin livslängd med en potentiellt stor
kostnad för ett akutbyte som kan bli följden.
Resultatpåverkan
Ett annat sätt lägga upp prioriteringarna på är att göra en kalkyl där de olika åtgärdsförslagen
jämförs mot varandra med avseende på resultatpåverkan. Detta är framförallt en fördel om
företaget har liten budget för energiinvesteringar eller generellt sett dålig likviditet.
Om företaget ändå har tillgångar i form av t.ex. fastigheter kan de fortfarande få förmånliga lån
(gäller till hög grad inom den kommunala sfären) och genom att sätta upp resultatpåverkan för de
olika investeringarna, antingen med egna medel eller med lånade, kan företag genomföra stora
energibesparingsprojekt utan att ha tillgång till stora mängder egna medel, dvs. besparingarna via
energiåtgärderna är större än räntor och amorteringar av ett lån.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
23(29)
Belok
Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler. Nätverkets uppgift är att sprida kunskap
och inspiration om effektiva metoder för energieffektivisering av lokalfastigheter. Detta gör Belok
genom att driva utvecklingsprojekt och sprida lärdomarna av projekten till fastighetsbranschen.
Allt material på belok.se är tillgängligt för alla och kostnadsfritt att ta del av. (Beloks hemsida,
www.belok.se, 2015-08-17)
Belok har tagit fram olika verktyg varav ett är Totalverktyget, mer om detta verktyg på deras
hemsida. Med Totalverktyget ställer Belok upp ett diagram med axlarna ”investering” och ”årlig
kostnadsbesparing”, se diagrammet nedan för visualisering. Fördelen med detta sätt att redovisa
energiåtgärder är att även mindre lönsamma investeringar (som ofta är nära angränsande rena
underhållsåtgärder) som t.ex. fönsterbyten och tilläggsisoleringar av fasader kan inkluderas inom
ramen för det projekt som ska genomföras. Detta är en fördel om företaget i fråga har svårt att få
acceptans för höga underhållsinvesteringar och säkerställer att inte mindre bra investeringar
aldrig blir genomförda.
Genomförande med egen personal eller konsult
ISO-standarder som ska uppfyllas
Energikartläggningarna ska göras enligt SS EN 162 47, ISO 50 002 eller motsvarande krav.
Regler för upphandling av certifierad energikartläggare
Energimyndigheten kan inte förorda upphandlingar av certifierade energikartläggare innan
certifieringarna är klara, därför går det inte att ge råd för hur upphandlingen av dessa ska gå till
innan certifieringarna är klara.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
24(29)
Det som dock går att klargöra innan inrapporteringen till Energimyndigheten den 5:e december
2015 och innan certifieringarna är klara är om bolaget omfattas av lagen samt insamling och
analys. Mycket av detta kan bolaget göra i egen regi, eller med hjälp av en ännu ej certifierad
konsult.
För att genomföra själva energikartläggningarna och ta fram åtgärdsförslag krävs dock en
certifierad energikartläggare.
Vilka krav kan ställas på konsult?
Energimyndigheten har tagit fram generella råd gällande upphandling av konsult som självklart
gäller även här och som återfinns på deras hemsida
(https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Energitjanster/Kopain-tjanster-fran-energikonsult/, 2015-09-03):










Hur ser konsultföretagets organisation och bemanning ut?
Vilka erfarenheter har konsulten av arbete med energifrågor inom ditt företags bransch?
Har konsulten tidigare genomfört energikartläggningar i liknande företag? Hur många,
och vilka typer av företag?
Vad har energikartläggningarna omfattat? Byggnader, processer, hjälputrustning eller
handhavande och drift av olika anläggningsdelar?
Vilken kompetens har konsulten när det gäller energimätningar i företag? Vilka mätningar
har genomförts i samband med kartläggningarna?
Vilken erfarenhet har konsulten av uppskattningar eller beräkningar av kostnaderna för
energiåtgärder
Hur ser beskrivning av genomförandesätt och resultat av energikartläggningarna ut? Hur
har kartläggningarna redovisats? Be att få se tidigare rapporter/energikartläggningar som
konsulten har gjort.
Har tidigare energikartläggningar resulterat i förslag till åtgärder? Vilka typer av åtgärder
har det gällt och hur åtgärdsförslagen har redovisats?
Är konsulten van att skriva rapporter?
Timkostnad vid energiarbete?
Upphandling av konsult
De bolag som kan använda upphandlingsformen LUF ska ha en verksamhet inom den så kallade
försörjningssektorn. Med det menas företag som har energi, gas, vatten, posttjänster, eller
offentligt ägda transporttjänster inom sitt verksamhetsområde. (Värmeks hemsida,
http://www.varmek.se/skillnad-mellan-lou-och-luf, 2015-09-01). Detta innebär att de flesta
energibolag torde omfattas av LUF vid upphandling av energikartläggning stora företag.
Det är svårt att ge några råd i detalj kring hur upphandlingen ska ske och vilken omfattning på
upphandlingen det blir eftersom Svensk energis och Svensk Fjärrvärmes medlemmar har så olika
omsättning och verksamhet, generellt kan dock ett tips som även belyses mer i avsnittet
”Energikartläggning med egen personal” vara att använda egen personal för att samla in data och
klargöra mätarstrukturer etc. och spara själva kartläggningarna åt certifierad personal. För många
energibolag kan det även vara en bra lösning att säkerställa att egen personal införskaffar
certifiering för energikartläggningar och på så sätt genomföra kartläggningarna, dock med risk för
hemmablindhet.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
25(29)
De tröskelvärden som gäller är enligt Konkurrensverkets hemsida (Konkurrensverkets hemsida,
http://www.konkurrensverket.se/special/upphandling/om-upphandlingsreglerna/Forfaranden/,
2015-09-01):
Tröskelvärden för offentlig upphandling är vanligtvis giltiga i tvåårsperioder. Senaste ändringen
ägde rum den 1 januari 2014. Tröskelvärdena för varor och A-tjänster är

1 169 378 kronor för statliga myndigheter

1 806 427 kronor för kommuner och landsting och deras bolag m.fl.
Det finns även möjlighet att direktupphandla energikartläggning om beloppsgränsen ligger under
939 342 kronor för organisationer som lyder under LUF eller LUFS. Vid detta tillfälle är det dock
inte enbart det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts
under räkenskapsåret. Vidare ska upphandlande myndigheter och enheter anta riktlinjer för
direktupphandling samt dokumentera skälen för inköp som överstiger 100 000 kronor.
(Konkurrensverkets hemsida, http://www.konkurrensverket.se/special/upphandling/omupphandlingsreglerna/Forfaranden/under-troskelvardet/direktupphandling/, 2015-09-01)
Observera att detta enbart är generella råd och att denna vägledning inte på något sätt gör
anspråk på att i detalj kunna redogöra för LOU eller LUF. För expertis hänvisas t.ex. till
Kammarkollegiets vägledning för upphandlare vid namn ” Upphandlingsprocessen steg för steg”
publicerad 2011-12-30 samt Konkurrensverkets och Värmeks hemsidor för aktuella uppgifter.
Energikartläggning med egen personal
Det finns mycket information som egen personal kan ta fram gällande en energikartläggning
oavsett hur situationen ser ut med certifieringar, framförallt handlar detta om olika typer av
insamling av data. Den egna personalen har oftast bäst verktyg och kunskap för att ta fram data
vad gäller inköpt bränsle och använd energi samt de mätarstrukturer som gäller.
Som tidigare nämnts kan egen personal klargöra om bolaget omfattas av lagen, insamling och
analys av energidata. Det innebär att bolaget i egen regi kan göra inrapporteringen till
Energimyndigheten, den övergripande beskrivningen av energiåtgång och -användning samt
prioriteringen av vilka delar av bolaget som ska kartläggas. Ofta behöver dock egen personal en
liten hjälpande hand för att sammanställa all denna data på ett strukturerat sätt och då kan en
ännu ej certifierad konsult vara ett alternativ.
Ett alternativ som mycket väl kan vara mest lönsamt över tid för många energibolag är att
certifiera egen personal inom bolaget, dvs. säkerställa att någon inom företag blir en certifierad
energikartläggare. Det ställer dock höga krav på kompetens och krav på oberoende.
Om bolaget inte har någon certifierad energikartläggare
I detta fall behöver en certifierad energikartläggare kopplas in, men i enlighet med resonemanget
ovan kan egen personal bidra med mycket vad gäller datainsamling. Detta gäller främst för den
övergripande beskrivningen och prioriteringen, men även de detaljerade energikartläggningar i
olika anläggningar etc. som kan genomföras från 2016-2019.
Certifierad energikartläggare kommer framförallt hjälpa till med själva kartläggningen, men kan
naturligtvis även vara ett gott stöd i framförallt prioriteringen.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
26(29)
Om bolaget är ISO 50001 certifierad
I det fall bolaget är certifierat enligt ISO 50001, som är ett internationellt certifieringssystem för
energiledning, behöver bolaget inte kontraktera en certifierad kartläggare utan kommer att
uppfylla lagkrav i kraft av sin certifiering. Följande åtgärder behöver genomföras (källa:
Vägledning vid ackreditering av certifieringsorgan och certifiering med hänvisning till: STEMFS
2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag, 2015-03-18):

Inkludera energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 i sitt energi- eller miljöledningssystem

Använda lämplig standard för genomförandet av energikartläggning
o
till exempel EN 16247 Energikartläggning - Del 1: Generella krav
o
till exempel ISO 50002 Energy audits - Requirements with guidance for use

Inkludera STEMFS 2014:2 9 § kompetenskrav i företagets befintliga rutiner

Kvalificera egen energikartläggare enligt rutin och krav i STEMFS 2014:2 9 §

Ansöka hos certifieringsorganet om utökning av sin certifiering att inkludera STEMFS
2014:2

Genomföra eller komplettera sin energikartläggning
En viktig parameter som dock måste uppfyllas är att det certifieringsorgan som certifierar
energibolaget i enlighet med ISO 50001 i sin tur måst vara certifierad hos SWEDAC för detta för
att få certifiera energikartläggningar. Det innebär att energibolaget även måste säkerställa att
följande åtgärder genomförs:

Revideras av certifieringsorganet

Uppdaterad certifikatsdokumentation erhålls från certifieringsorganet
Planerar bolaget att använda denna certifiering rekommenderas de att ta kontakt med sitt
certifieringsorgan inom kort för att säkerställa att så är fallet.
Om bolaget är ISO 14001 certifierad
I det fall bolaget är certifierat enligt ISO 14001 finns det en möjlighet att göra en
energikartläggning som uppfyller lagkrav. Energikartläggningsmodulen ingår dock inte i ISO14001
som standard utan måste tillföras i upphandlingen av certifieringsorgan. Följande åtgärder
behöver genomföras (källa: Vägledning vid ackreditering av certifieringsorgan och certifiering med
hänvisning till: STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i
stora företag, 2015-03-18):

Inkludera energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 i sitt energi- eller miljöledningssystem

Använda lämplig standard för genomförandet av energikartläggning
o
till exempel EN 16247 Energikartläggning - Del 1: Generella krav
o
till exempel ISO 50002 Energy audits - Requirements with guidance for use

Inkludera STEMFS 2014:2 9 § kompetenskrav i företagets befintliga rutiner

Kvalificera egen energikartläggare enligt rutin och krav i STEMFS 2014:2 9 §
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
27(29)

Ansöka hos certifieringsorganet om utökning av sin certifiering att inkludera STEMFS
2014:2

Genomföra eller komplettera sin energikartläggning
En viktig parameter som dock måste uppfyllas är att det certifieringsorgan som certifierar
energibolaget i enlighet med ISO 50001 i sin tur måst vara certifierad hos SWEDAC för detta för
att få certifiera energikartläggningar. Det innebär att energibolaget även måste säkerställa att
följande åtgärder genomförs:

Revideras av certifieringsorganet

Uppdaterad certifikatsdokumentation erhålls från certifieringsorganet
Planerar bolaget att använda denna certifiering rekommenderas de att ta kontakt med sitt
certifieringsorgan inom kort för att säkerställa att så är fallet.
Om energikartläggningen genomförs som en del av ISO 14001 så är det den senaste
energikartläggningsrapporten som ska skickas in till energimyndigheten vid de olika
inrapporteringstillfällena.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
28(29)
Konsekvens vid avvikelse från lag
Kontrollerande instans
Energimyndigheten är kontrollerande instans och utövar tillsyn och prövar frågor enligt lagen
(2014:267) om energikartläggning i stora företag.
Kontroll från Energimyndigheten
Alla företag som omfattas av definitionen för stora företag ska registreras. Detta kommer att
kontrolleras med de verktyg som finns till förfogande, så långt det är möjligt. Viss
tillsynsverksamhet (stickprov) kommer att bedrivas efter år 2017. Fokus i tillsyn kommer att vara
att lyfta fram goda exempel.
Energimyndigheten kommer att begära in uppgifter från rapporten i samband med tillsyn,
uppföljning eller utvärdering via ett rapporteringsförfarande och kan även komma att titta på
kartläggningsrapporten i sin helhet i samband med tillsynsbesök.
Viten eller påföljder vid konstaterad avvikelse
Energimyndigheten har möjlighet att initiera tillsyn och vid vite förelägga företag att genomföra
energikartläggning och att lämna uppgifter. Vitesbeloppet fastställs enligt nedan:
Energimyndigheten ska, enligt 3 § lag (1985:206) om viten, fastställa ett vitesbelopp för ett stort
företag med hänsyn till vad som är känt om dess ekonomiska förhållanden och omständigheter i
övrigt samt som kan antas förmå företaget att följa föreläggandet som är orsaken till vitet.
Vitesbeloppet ska bestämmas så att det inte understiger kostnaden för den förelagda åtgärden
eller den vinst eller besparing företaget normalt kan antas göra genom att inte följa
föreläggandet. Enligt lagstiftningen om energikartläggning i stora företag ska det fastställda
vitesbeloppet inte understiga kostnaden för att genomföra en energikartläggning eller den vinst
eller besparing företaget normalt kan antas göra genom att inte genomföra den. Kostnaden för
att genomföra en energikartläggning enligt lagen varierar beroende på företagets storlek, det vill
säga om det är ett fristående företag eller del av en koncern och hur stor del av företaget som
behöver kartläggas. Energimyndigheten ska vid bestämmandet av vitesbeloppets storlek dels
beakta företagets ekonomiska ställning enligt fastställd årsredovisning, dels en beräknad kostnad
för en energikartläggning för företaget (Energimyndighetens hemsida, frågor och svar för
energikartläggning i stora företag, 2015-08-21).
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
29(29)
Bilaga A - Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
A(D)
2015­06­17
Svensk författningssamling 2014:266 Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag ­ riksdagen.se
Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (2014:266) om energikartläggning i stora
företag
Svensk författningssamling 2014:266
Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den
tryckta versionen.
Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag
SFS nr: 2014:266
Departement/myndighet: Miljö­ och energidepartementet
Utfärdad: 2014­04­30
Omtryck: Ändrad: Övrig text: Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet Lagens syfte
1 § Denna lag syftar till att främja förbättrad
energieffektivitet i stora företag.
Ord och uttryck
2 § I denna lag betyder
energieffektivitet: förhållandet mellan produktionen av
prestanda, tjänster, varor eller energi och insatsen av
energi,
energikartläggning: ett systematiskt förfarande i syfte att
få kunskap om den befintliga energianvändningen för en
byggnad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, en
kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en
kommersiell anläggning, eller privata eller offentliga
tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva åtgärder
och rapportera om resultaten,
energiledningssystem: beståndsdelar i en plan som anger
energieffektivitetsmål och en strategi för att nå det
målet,
förbättrad energieffektivitet: en ökning av
energieffektiviteten som ett resultat av tekniska,
beteendemässiga eller ekonomiska förändringar,
stora företag: företag som sysselsätter minst 250 personer
och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro
eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per
år; företag ska definieras enligt avdelning I i bilagan till
kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om
definitionen av mikroföretag samt små och medelstora
företag.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument­Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs­2014­266/
1/3
2015­06­17
Svensk författningssamling 2014:266 Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag ­ riksdagen.se
Skyldighet att göra energikartläggningar
3 § I stora företag ska en energikartläggning göras senast
den 5 december 2015 och därefter minst vart fjärde år efter
den föregående kartläggningen.
4 § I stora företag som har ett miljöledningssystem eller ett
energiledningssystem behöver inte en energikartläggning
enligt 3 § göras om
1. systemet har certifierats enligt föreskrifter som har
meddelats i anslutning till denna lag, och
2. det inom systemet krävs att en energikartläggning
motsvarande kartläggningen i 6 § och i anslutande
föreskrifter ska göras.
Energikartläggningens genomförande
5 § Energikartläggningen enligt 3 § ska göras av en person
som uppfyller de krav på kompetens och oberoende som har
meddelats i anslutning till denna lag.
6 § En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av
energianvändningen i företaget och förslag på
kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för
att effektivisera energianvändningen.
Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en
rapport.
Skyldighet att spara uppgifter
7 § Företag som omfattas av skyldigheten att göra en
energikartläggning ska spara rapporten och övriga uppgifter
från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår
som uppgifterna avser.
Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter
8 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn
över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen följs.
9 § Företag som omfattas av skyldigheten att göra en
energikartläggning ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna
de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver för
tillsynen. Sådana företag ska även lämna de uppgifter som
tillsynsmyndigheten begär för uppföljning och utvärdering.
10 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs för tillsynen.
Ett föreläggande får förenas med vite.
Bemyndigande
11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om
1. uppgifter för prövning av huruvida ett företag är att anse
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument­Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs­2014­266/
2/3
2015­06­17
Svensk författningssamling 2014:266 Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag ­ riksdagen.se
som ett stort företag,
2. certifiering enligt 4 § 1,
3. kompetens och oberoende enligt 5 §,
4. hur energikartläggningen ska göras och vilka uppgifter som
ska redovisas i rapporten från kartläggningen,
5. betydelsen av uttrycket kostnadseffektiva åtgärder i 6 §,
och
6. vilka uppgifter som ska lämnas för uppföljning och
utvärdering.
Överklagande
12 § Beslut om föreläggande enligt 10 § får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Telefon: 08­786 40 00
Frågor om riksdagen
Telefon: 020­349 000
E­post: [email protected]
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument­Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs­2014­266/
3/3
Bilaga B - Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
B(D)
Svensk författningssamling
Förordning
om energikartläggning i stora företag;
SFS 2014:347
Utkom från trycket
den 27 maj 2014
utfärdad den 15 maj 2014.
Regeringen föreskriver1 följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen
(2014:266) om energikartläggning i stora företag.
Med uttrycket kostnadseffektiv avses i denna förordning tekniskt möjlig
och ekonomiskt rimlig. Övriga termer och uttryck i denna förordning har
samma betydelse som i lagen om energikartläggning i stora företag.
2 § Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är tillsynsmyndighet och
prövar frågor enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag
och enligt denna förordning.
Omräkning av finansiella belopp
3 § Vid bedömning av om ett företag är att anse som ett stort företag ska beloppen för årsomsättning och balansomslutning räknas om till svenska kronor
enligt den valutakurs som gäller på dagen för räkenskapsårets utgång.
Krav på certifiering
4 § De miljöledningssystem och energiledningssystem som avses i 4 §
lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag och den person som
avses i 5 § samma lag ska ha certifierats av någon som är ackrediterad för
uppgiften i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93 samt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
En certifiering enligt första stycket ska vara tidsbegränsad.
5 § En person från ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anses uppfylla kraven i 4 § om han eller hon
1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om
upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/12/EU.
1
SFS 2014:347
har certifierats eller på annat sätt kvalificerats för att göra energikartläggningar i det egna landet enligt bestämmelser som tagits fram med anledning
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober
2012 om energieffektivitet.
6 § Energimyndigheten ska säkerställa att det finns en förteckning över personer som är certifierade enligt 4 § för att göra energikartläggningar. Om begäran inkommer från en person som avses i 5 § ska myndigheten säkerställa
att även denne får ingå i förteckningen.
Förteckningen som avses i första stycket ska även innehålla information
om vem som har utfärdat certifikatet och enligt vilka bestämmelser det har utfärdats.
Krav på oberoende
7 § Den person som avses i 5 § lagen (2014:266) om energikartläggning i
stora företag får inte vara närstående till den som anlitar honom eller henne.
Om personen som avses i första stycket inte är anställd i företaget som ska
kartläggas, får han eller hon inte heller ha eller ha haft uppdrag hos den som
anlitar honom eller henne, om det finns risk för att bedömningarna vid energikartläggningen därigenom påverkas.
Om personen som avses i första stycket är anställd i företaget som ska kartläggas, får han eller hon inte vara direkt delaktig i den verksamhet som ska
kartläggas.
Energikartläggningens innehåll
8 § En energikartläggning ska innehålla uppgifter om
1. byggnadens eller byggnadernas totala energianvändning och om verksamhetsenergi inklusive energianvändning för transporter, och
2. förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för
att effektivisera energianvändningen.
Uppgifterna om energianvändning enligt första stycket 1 ska vara aktuella,
uppmätta och spårbara. Uppgifterna ska ge en tillförlitlig bild av energianvändningen och kunna ligga till grund för förslag enligt första stycket 2.
Åtgärdsförslagen enligt första stycket 2 ska bygga på en analys av livscykelkostnaderna och, om detta inte är möjligt, på återbetalningsperioder och
bestå av detaljerade och validerade beräkningar.
Uppföljning och utvärdering
9 § Vid uppföljning och utvärdering ska Energimyndigheten begära in uppgifter om energianvändning enligt 8 § första stycket 1 och om förslag till kostnadseffektiva åtgärder enligt 8 § första stycket 2. Myndigheten får även begära in andra uppgifter som behövs för uppföljningen och utvärderingen.
Bemyndigande
2
10 § Energimyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om certifiering
enligt 4 § och om särskilda krav på kompetens hos organ som ackrediteras för
certifiering enligt samma paragraf.
Energimyndigheten får även meddela ytterligare föreskrifter om oberoende
enligt 7 § och om hur energikartläggningen ska göras, vad den ska innehålla
och hur uppgifterna ska redovisas i rapporten från kartläggningen.
SFS 2014:347
Överklagande
11 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får
dock inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
På regeringens vägnar
ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)
3
Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2014
Bilaga C - Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i
stora företag (STEMFS 2014:2)
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
C(D)
Statens energimyndighets
författningssamling
Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist)
ISSN 1650-7703
Statens energimyndighets föreskrifter om
energikartläggning i stora företag;
STEMFS
2014:2
Utkom från trycket
den 5 december 2014
beslutade den 24 november 2014.
Med stöd av 10 § i förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora
företag meddelar Statens energimyndighet följande föreskrifter.
Syftet med föreskrifterna
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur genomförande och
rapportering av energikartläggning ska ske enligt lagen (2014:266) respektive
förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag.
Vidare innehåller föreskrifterna bestämmelser om certifierade energiledningssystem och miljöledningssystem samt bestämmelser om certifiering av
person som får genomföra energikartläggningar enligt lagen om energikartläggning i stora företag.
Ord och uttryck
2 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen
om energikartläggning i stora företag och förordningen om energikartläggning i stora företag.
Energikartläggningens genomförande och innehåll
3 § Energikartläggning ska genomföras av certifierad person som uppfyller
de krav på kompetens som anges i 9 § 1–14 i dessa föreskrifter i företag som
inte har ett certifierat energiledningssystem eller miljöledningssystem som
innehåller krav på energikartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning i stora företag.
I företag som har ett certifierat energiledningssystem eller miljöledningssystem som innehåller krav på energikartläggning i enlighet med lagen om
energikartläggning i stora företag ska energikartläggningen genomföras av
person eller personer som tillsammans uppfyller de krav på kompetens som
anges i 9 § 1–14 i dessa föreskrifter.
4 § Energikartläggningen ska omfatta en övergripande beskrivning av företagets totala energianvändning och en mer detaljerad kartläggning av de verksamheter eller områden som motsvarar företagets betydande energianvänd-
1
STEMFS
2014:2
ning. Avgränsningar och prioriteringar för energikartläggningen ska göras så
att kartläggningen ger en representativ bild av företagets totala energianvändning.
5 § Energikartläggningen ska göras enligt internationell ISO-standard,
europeisk EN-standard eller svensk SS-standard eller motsvarande som innehåller krav på energikartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning
i stora företag.
Energikartläggningen ska ske genom besök på plats i byggnad eller byggnader och verksamhet samt transporter för att säkerställa en representativ bild
av företagets totala energianvändning och identifiera förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändningen.
Rapport avseende energikartläggning
6 § Rapporten avseende energikartläggningen ska göras enligt internationell
ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard eller motsvarande som innehåller krav på energikartläggning i enlighet med lagen om
energikartläggning i stora företag.
7 § Kostnadseffektiva åtgärder som identifierats och genomförts efter energikartläggningen samt åtgärdernas effekter ska dokumenteras i rapporten för
att möjliggöra uppföljning och utvärdering.
Certifierade energiledningssystem och miljöledningssystem
8 § Ett företag som gör energikartläggning inom ramen för ett certifierat
energiledningssystem eller miljöledningssystem som innehåller krav på energikartläggning motsvarande 6 § i lagen om energikartläggning i stora företag
samt tillhörande föreskrifter ska tillämpa ett certifierat ledningssystem enligt
internationell ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard
eller motsvarande krav.
Kompetenskrav på person som genomför energikartläggning
9 § För att genomföra energikartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning i stora företag krävs att personen har följande utbildning eller
erfarenhet:
1. teknisk högskoleexamen och minst tre års erfarenhet av arbete med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning, eller
2. annan relevant högskoleexamen och minst fyra års erfarenhet av arbete
med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning, eller
3. teknisk utbildning på gymnasienivå eller liknande yrkeshögskoleutbildning eller kvalificerad yrkesutbildning och minst fem års erfarenhet av arbete
med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning, eller
4. minst tio års erfarenhet av arbete med energieffektivisering och energikartläggning eller energiledning.
Personen ska därmed:
5. ha kunskap om att agera på ett oberoende och opartiskt sätt i sitt arbete,
2
6. kunna leda en energikartläggning i enlighet med dessa föreskrifter och
tillhörande vägledningar vilket omfattar planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering,
7. ha förmåga att samla in, analysera och sammanställa information om
energianvändning samt att utifrån denna information beräkna företagets energiprestanda och identifiera kostnadseffektiva åtgärder,
8. ha kunskap om mätning och uppföljning för att kunna analysera data och
upprätta uppföljningsrutiner samt ta fram lämpliga nyckeltal för uppföljning
av energianvändningen,
9. ha kunskap om energianvändning och energieffektivisering i byggnad,
byggnader, verksamhet och transporter i olika typer av företag,
10. ha kunskap om energisystemets och energimarknadernas uppbyggnad
samt ingående delar i tillräcklig utsträckning för att bedöma hur det kan påverka företagets energianvändning och de identifierade kostnadseffektiva åtgärderna,
11. ha kompetens för att kunna redovisa vad olika åtgärdsalternativ innebär
för företagets energiprestanda, energisystemet samt energisystemets miljöoch klimatpåverkan,
12. ha erfarenhet av att kommunicera och förmedla kunskap om energieffektivisering och energieffektiviseringsåtgärder,
13. ha kunskap om företagsekonomi och finansieringslösningar för att
kunna ta fram beslutsunderlag och investeringskalkyler för kostnadseffektiva
åtgärder och
14. löpande upprätthålla och utveckla sina kunskaper i energikartläggning
och energieffektivisering.
STEMFS
2014:2
Certifieringsordning avseende person som ska certifieras
10 § Certifieringsorganet ska kontrollera en persons kompetens enligt 9 §
5–14 i dessa föreskifter genom prov. Provet ska innehålla en skriftlig del och
en praktisk del.
11 § Certifieringsorganet ska efter verifiering av personens utbildning och
erfarenhet enligt 9 § 1–4 i dessa föreskrifter och vid godkänt resultat på provet meddela beslut om certifiering för personen.
Certifieringen gäller för en period om fem år.
12 § Certifieringsorganet ska omgående översända beslut om certifiering
eller återkallande av certifiering gällande person till Statens energimyndighet.
Besluten ska innehålla certifieringsnummer, certifikatets giltighetstid, namn
på person, adressuppgifter och e-postadress samt telefonnummer.
Förändringar avseende nämnda uppgifter ska meddelas Statens energimyndighet. Ett sådant meddelande ska lämnas senast 14 dagar efter det att förändringen skett.
13 § Den certifierade personen ska årligen inlämna rapport till certifieringsorganet med uppgift om genomförda energikartläggningar och genomförd
fortbildning avseende ny kunskap inom området enligt 9 § 5–14 i dessa föreskrifter.
3
14 § För att få ett nytt beslut om certifiering i samband med att gällande beslut om certifiering löper ut ska en förenklad kompetensprövning utföras. En
förenklad kompetensprövning innebär att personen ska ha inhämtat ny kunskap som omfattas av 9 § 5–14 i dessa föreskrifter. Endast om särskilda skäl
föreligger ska en kompetensprövning av sökanden enligt 9 § 5–14 i dessa
föreskrifter utföras.
15 § Återkallelse av certifiering kan ske om den certifierade personen erhållit certifiering på felaktiga grunder eller har uppvisat allvarliga brister i kompetens.
Kompetenskrav avseende organ som ackrediteras för certifiering
16 § Organ som ska ackrediteras för certifiering ska ha kompetens som
motsvarar kraven enligt 9 § i dessa föreskrifter och hålla sig informerade om
den vägledning Statens energimyndighet lämnar avseende energikartläggning
i stora företag.
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.
På Statens energimyndighets vägnar
Erik Brandsma
Rosita Cederqvist
Information om STEMFS
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos CM-gruppen.
Statens energimyndighet, Box 11093, 161 11 Bromma, tel. 08-505 93 33 55,
fax. 08-505 93 33 99.
Elanders Sverige AB, 2014
Bilaga D - Vägledning vid ackreditering av certifieringsorgan och
certifiering med hänvisning till: STEMFS 2014:2 Statens
energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora
företag.
Postadress:
Navic energipartner AB
Finnögatan 5 C
582 78 Linköping
Besöksadress:
Westmansgatan 47 A
Våning 3
582 16 Linköping
Orgnr 556981-6092
Regnr för moms SE556981609201
Bg 585-6893
www.navic.se
D(D)
SWEDAC DOC 15:1
2015 03 18
Utgåva 1
Vägledning vid ackreditering av certifieringsorgan och certifiering med
hänvisning till: STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om
energikartläggning i stora företag.
Förord
Detta dokument ger vägledning för ackrediterade certifieringsorgan och stora företag hur de skall
gå tillväga för att uppfylla genomförandet av energikartläggning enligt lagen (2014:266) och
förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag samt Energimyndighetens
föreskrifter om energikartläggning i stora företag (STEMFS 2014:2).
För det stora företaget finns det två alternativ:
1) Använda person som är personcertifierad.
2) Genomföra energikartläggningen inom ramen för ledningssystem för miljö eller energi.
Definition av stora företag finns i lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.
Information till certifieringsorgan
Vägledningen nedan beskriver att certifieringsorgan behöver söka utökning av en redan befintlig
ackreditering vilket förutsätter att certifieringsorganet redan är ackrediterade för ISO/IEC 17021
(ledningssystem certifiering) och/eller ISO/IEC 17024 (personcertifiering).
För det certifieringsorgan som inte är ackrediterat för certifiering av ledningssystem och/eller
personcertifiering måste ansökan om ackreditering göras.
Personcertifiering
Ackreditering av certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024:2012 som certifierar personer enligt
STEMFS 2014:2.
För att erbjuda denna personcertifiering under ackreditering måste certifieringsorganet ansöka till
Swedac om utökning av sin ISO/IEC 17024:2012 ackreditering för certifiering enligt STEMFS 2014:2
(Energikartläggare).
Ansökan till Swedac:
Certifieringsorganets ansökan till Swedac ska innehålla dokumentation och underlag enligt
ansökningsblankett B172 som kan hämtas via Swedacs hemsida www.swedac.se
Följande information ska tydligt framgå av dokumentation som bifogas till ansökan:
• Certifieringsordning för certifiering av energikartläggare baserad på STEMFS 2014:2 (för
krav på certifieringsordning se kapitel 8 ISO/IEC 17024:2012).
• Rutinbeskrivningar inklusive metoder för examinering
• Kompetenskrav och kvalificering av personal inklusive examinator
Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås
Tel. 0771-990 900
1 (3)
SWEDAC DOC 15:1
2015 03 18
Utgåva 1
Ledningssystemcertifiering
Ackreditering av certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17021 som certifierar ledningssystem som
inkluderar krav enlig STEMFS 2014:2.
För att erbjuda denna ledningssystemcertifiering under ackreditering måste certifieringsorganet
ansöka till Swedac om utökning av sin ISO/IEC 17021:2011 ackreditering för certifiering enligt
STEMFS 2014:2.
Detta ska certifieringsorganet göra:
• Införa STEMFS 2014:2 16 § om kompetenskrav i sitt ledningssystem
• Införa metod för mandagsberäkning och hur revision ska genomföras i sitt
ledningssystems rutinbeskrivning
• Genomföra kvalificering av revisorer och relevant personal
• Ansöka (se nedan) till Swedac om utökning av ackreditering för ISO/IEC 17021 och STEMFS
2014:2
• Revidera det stora företaget avseende
o Kompetens hos den som utfört kartläggningen
o Energikartläggningsprocess
o Resultat av energikartläggning
• Ställa ut ett certifikat där det framgår i certifikatsdokumentationen att kraven i STEMFS
2014:2 ingår
Ansökan till Swedac:
Certifieringsorganets ansökan till Swedac ska innehålla dokumentation och underlag enligt
ansökningsblankett B172 som kan hämtas via Swedacs hemsida www.swedac.se
Följande information ska tydligt framgå i dokumentation som bifogas till ansökan:
• Certifieringsorganets rutinbeskrivning för utförande av revisionen och beslutshantering
• Utbildningsplan/utbildningsunderlag för revisorer
• Kvalificeringsrutiner personal
• Dokumenterad bedömning av kvalificerad personal i enlighet med ovanstående rutiner
• Datum för planerade revisioner, då Swedac önskar delta i fält
• Markerat i dokumentation det som berör energikartläggning
Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås
Tel. 0771-990 900
2 (3)
SWEDAC DOC 15:1
2015 03 18
Utgåva 1
Information till det stora företaget som enligt lagen skall genomföra energikartläggning
För det stora företaget finns det två alternativ:
1) Använda person som är personcertifierad.
2) Genomföra energikartläggningen inom ramen för ledningssystem för miljö eller energi.
Detta ska det stora företaget göra:
1) Vid valet personcertifiering:
• Anlita en personcertifierad energikartläggare (köpa in tjänsten)
och/eller
• Använd egen anställd personcertifierad energikartläggare
2) Vid valet inom ramen för ledningssystem för miljö eller energi:
• Inkludera energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 i sitt energi- eller
miljöledningssystem
• Använda lämplig standard för genomförandet av energikartläggning
o till exempel EN 16247 Energikartläggning - Del 1: Generella krav
o till exempel ISO 50002 Energy audits - Requirements with guidance for use
• Inkludera STEMFS 2014:2 9 § kompetenskrav i företagets befintliga rutiner
• Kvalificera egen energikartläggare enligt rutin och krav i STEMFS 2014:2 9 §
• Ansöka hos certifieringsorganet om utökning av sin certifiering att inkludera STEMFS
2014:2
• Genomföra eller komplettera sin energikartläggning
• Revideras av certifieringsorganet
• Uppdaterad certifikatsdokumentation erhålls från certifieringsorganet
Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås
Tel. 0771-990 900
3 (3)