Programblad för Stora redovisningsdagen 2015

Välkommen till Stora redovisningsdagen 2015!
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Tid: 9.00 registrering, 9.30 börjar dagen och
avslutas senast 16.30.
•Information från Finansdepartementet
kristina padrón och karl gutberg,
finansdepartementet
•Att tänka på inför årsredovisningen 2015
ingemar härneskog, esv
•Inrapportering och systemförändringar
christina bergström, esv
•Nya regler om arkivering
håkan lövblad, riksarkivet
•Utveckling av EA-värderingen med mera
anne-marie ögren, eva engdahl gäfvert
och naiem rab, esv
•Ny styrning av statens investeringar
carina franzén och curt johansson, esv
•Information från Riksrevisionen
carin rytoft drangel och anders tormod,
riksrevisionen
•Effektivisering i staten
– lägesrapport om digitalisering och ramavtal
eva lindblom, esv
stora redovisningsdagen riktar sig till dig som
arbetar med frågor om redovisning och finansiering i
staten. Under dagen får du ta del av nyheter och det är
också ett utmärkt tillfälle att nätverka med kollegor i
statsförvaltningen.
Dagen inleds med information från Finansdepartementet, som ger en kort rapport om det ekonomiska
läget och utvecklingen av den ekonomiska styrningen.
Resten av förmiddagen handlar om bokslutet och årsredovisningen för 2015 samt inrapporteringen. Vi kommer bland annat att gå igenom ESV:s nya handledning
Checklista för bokslut.
Efter lunch tar vi upp vad som är aktuellt just nu
och vad som är på gång framöver. Efter önskemål från
deltagarna på Lilla redovisningsdagen, kommer vi att ge
en fördjupad information om arkivreglerna. Vi berättar
också om den pågående utvecklingen av EA-värderingen samt ger en uppdatering av läget i ESV:s uppdrag
som berör avgifter och momsfrågor. Vidare blir det en
genomgång av vad du bör tänka på inför budgetunderlaget, som förändras när det gäller ny rapportering av
investeringar. Riksrevisionen ger också en kort information om nya arbetssätt för revisionen. Utöver detta får vi
en lägesrapport om digitalisering och ramavtal.
Det blir med andra ord många spännande och viktiga programpunkter som tar upp en mängd aktuella
frågor som berör alla oss som arbetar med redovisning
och finansiering. Så missa inte Stora redovisningsdagen! Varmt välkommen!
Pia Heyman
avdelningschef, esv
ESV gör Sverige rikare
– Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen
och granskar Sveriges EU-medel.
– Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.
Ekonomistyrningsverket
Drottninggatan 89
Tfn 08-690 43 00
Box 45316
Fax 08-690 43 50
104 30 Stockholm
www.esv.se
Stora redovisningsdagen
26 november 2015
Norra Latin
Drottninggatan 71 B, Stockholm