Rektors samråd, Svensby skola 2015-10-12

Rektors samråd, Svensby skola
2015-10-12
Närvarande personal:
Anna Ullenius, rektor.
Birgitta Berggren, fritidspedagog.
Åsa Eriksson, lärare åk F-3.
Anna Forslund, lärare åk 4-6.
Närvarande klassrepresentanter:
Elna Forsberg & Susanne Stenbäck (FSK), Marlene Sandblom Ek(åk 1), Martin Eneling
(åk 2 & 4), Ann-Charlotte Ullström (åk 3 & 5), Anna-Lena Bornstedt Elgersson (åk4),
Linda Svensson (åk 1 & 5), Magnus Clewemar(åk6).
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
Föregående protokoll
Rapport från elevrådet
Klassrepresentanterna, synpunkter, frågor
Nulägesbeskrivning på skolan
Lokaler
Trafikmiljö
Nationella prov
Organisation
Övriga frågor
Föregående protokoll
Senaste träff i mars 2015. Farthindret var då på plats, men inte övergångsstället och trottoaren.
Detta är nu åtgärdat. Klassrepresentanterna menar dock att vägen inte blev som det var sagt
från början. Vägen skulle vara smalare så att inte två bilar skulle kunna mötas.
Ang. busstrafiken finns det oklarheter kring bussarnas turer. Rektor kontaktar Carola om
detta.
”Rastboden” är igång och fungerar bra. Elever i åk 3-6 ansvarar för detta, varje klass har en
vecka var i ett rullande schema. Eleverna tar detta på stort allvar och sköter detta väldigt bra.
Arbetslaget ska diskutera frågan om snöbollskrig innan det blir aktuellt bland eleverna.
Från och med i år har skolans personal och fritidshemmet personal arbetsplatsträffar
tillsammans. Detta för att underlätta för ett samarbete och ett gemensamt förhållningssätt.
I och med ombyggnationen ser man över ljudnivån och åtgärder för detta i bland annat
matsalen.
Toaletternas belysning, städning och låsanordning diskuteras. Ett försök till lösning skulle
kunna vara att personalen uppmanar vårdnadshavare att kontakta skolan/fritids om deras barn
tycker att detta är jobbigt. Detta för att vi på skolan ska kunna hjälpa till/stötta vid toabesök.
I och med startande av Trivselprogrammet ser vi att det känns tryggare på rasterna. På
elevrådet idag kom det för första gången på länge inte upp någon fråga om att elever är elaka
på rasterna. Samtliga elever på elevrådet menade att de även kände till skolans ordningsregler
och alla gör så gott de kan för att följa dessa.
Rapport från elevrådet
Rektor går igenom de två elevrådsprotokoll som finns från terminen. Inför vårterminens
rektors samråd ska elevrådsrepresentanter bjudas in för att berätta om elevrådets möten.
Inför varje elevråd har samtliga klasser ett klassråd. På klassråden finns 4 stående punkter;
- trivsel, trygghet och likabehandling
- arbetsro, struktur och studiemiljö
- undervisning och kunskaper
- klassens övriga frågor.
På höstterminens första elevrådsmöte diskuterades bland annat cykelstället, en gungställning
och belysningen på skolgården. På dagens elevråd diskuterades Trivselprogrammet, regler för
kompisgungan, ordningsreglerna, regler för mobiltelefon och fotbollslag på raster.
Klassrepresentanter, synpunkter, frågor
FSK – inga övriga frågor.
Åk 1 – Finns medel för att t.ex. byta ut nät i basketkorgar och dylikt? Rektor meddelar att
detta görs till våren.
Åk 2 – inga övriga frågor.
Åk 3 – ändrade sluttider för 3:orna på fredagar, efter höstlovet. Det finns funderingar om detta
är framfört till bussarna och personalen meddelar att detta är klart.
Åk 4 – toaletten i källaren är klar att användas och Anna F tar detta med klassen imorgon. Vad
gäller vid ingång till fritids ”Där ôpp”? I och med ombyggnationen kommer detta att
diskuteras och bestämmas en fast ingång för båda fritidshemmen. Vi strävar efter att ha så få
dörrar som möjligt att gå in igenom på eftermiddagarna.
Åk 5 – Frukosten på fritids: varför är det tidsbegränsat med gröt/fil? Detta beror på att det blir
stressigt för alla om det blir ”drop-in” vid frukosten. Klassrepresentanter undrar hur detta blir
för de elever som vill ha en portion till eller där det inte är elevernas ”fel” att de kommer för
sent. Personalen tar med detta och diskuterar detta igen för att försöka hitta en lösning som
blir bra för alla, kanske behöver det bli tydligare varför denna ”regel” finns.
Maten för laktosintoleranta: det finns ofta för lite mat. Rektor meddelar att special kost alltid
ska gå genom blankett via skolsköterskan. Detta ska göras inför varje läsår, för att kökets
listor alltid ska vara uppdaterade. Kanske behöver kökspersonal finnas med mer vid servering
av mat för att hjälpa eleverna med t.ex. portionsstorlekar.
Åk 6 – inga övriga frågor.
Nulägesbeskrivning på skolan
-
-
-
-
Lokaler: Både elever och föräldrar har visat stort tålamod i samband med
ombyggnationen, rektor och all personal tackar för detta. Rektor går igenom planerna
för ombyggnationen. Slöjden startar denna vecka på torsdag. Grupprummen i 3:ans
och 5-6:ans byggs på höstlovet v 44. All ventilation ska undersökas när
ombyggnationen är klar. Ombyggnationen beräknas vara klar innan 2016.
Trafikmiljö: Rektor önskar få in synpunkter och kanske idéer om hur
trafiksituationen utanför köket kan lösas. Någon form av permanent avspärrning
kommer att bli till.
Finns möjlighet till varningsskylt för cyklande barn i korsningen vid cykelbanan?
Detta skickas vidare till trafikansvarig i kommunen.
Nationella prov: För åk 6 ligger de muntliga proven i svenska, matematik och
engelska numera under höstterminen. Ämnesproven i So och No genomförs inte
längre. November - December. Provperioden i åk 3 ligger under vårterminen, Mars Maj. Exakta provdatum finns på skolverkets hemsida.
Organisation: Ny personal i åk 3 och fritids, Mikael Nilsson.
Övriga frågor
Skolans och fritidshemmens telefoner ska fungera som vanligt.
Vad gäller för elevassistenter? Får de samma stöd med t.ex. konflikthantering och dylikt?
Rektor meddelar att samtliga elevassistenter får kontinuerlig handledning av kurator Jonas
Ahlström.
Klassrepresentanterna önskar tydligare information om ny personal på skolan.
Vid datorn: Anna Forslund