Mässling och kikhosta

2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Mässling
Georgia Dept. of Public Health
Micael Widerström, Bitr Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Mässling
• Luftburen virussjukdom, mycket smittsamt!
• Inkubationstid 10-12 dagar (7-18)
• Debut: torrhosta, snuva, feber, halsont, konjunktivit,
Kopliks fläckar
• Utslag efter 3-4 dagar, börjar vanligen i
ansiktet/bakom öronen
• Smittsam ± 4 dagar utslag
• Högre risk för allvarlig sjukdom
– Gravida (prematuritet, spontan abort)
– barn under 12 månader
– immunsupprimerade (kan sakna utslag)
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
http://emedicine.medscape.com
Red Book Online Visual Library, 2009. Image 079_10. Available at:
http://aapredbook.aappublications.org/visual.
Copyright ©2009 American Academy of Pediatrics
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
http://emedicine.medscape.com
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
http://emedicine.medscape.com
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Flockimmunitet
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Komplikationer vanligt (20%)
• Andningsbesvär hos små barn
• Otit, pneumoni (bakteriella)
• Pneumonit (virus)
• Encefalit (1/1000)
• Död 1/1000-5000, högre i lågink. länder
• SSPE, Subakut Skleroserande Panencefalit
1/100 000
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Mässling diagnostik
• Klinik/epidemiologi!
Vaccinerad?
Utlandsresa
<3v?
• Serologi, IgG, IgM
• PCR nph aspirat/sekret
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Mässling i Sverige
•
•
•
•
Föregående utlandsresa <3v ca 50%
Sekundärfall till utomlandssmittade ca 50%
Flertalet fall födda i Sverige
MPR täckning 97,5%
• Ingen koppling mellan MPR och autism
Demicheli. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Vaccines for measles, mumps and rubella in children
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Antalet rapporterade fall av mässling i
Sverige 1911–2012
M = mässlingsvaccin (infördes 1971) MPR = kombinations-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
(infördes 1982)
Mässling och röda hund. Ett kunskapsunderlag och nationell handlingsplan. Socialstyrelsen 2014
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Varje dag dör 400 barn i
världen eller 145 700 under
2013 (WHO 2014)
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
15 995 fall i
Europa 2014
(WHO 2015)
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Immunitet mässling
Immun?
<1960
Haft
sjukdom
1960-80
Sjukdom?
Vaccin?
1-2 doser?
≥1981
Vaccinerad 2
doser
Barn <18 mån
Gravt immunsvaga
Avstått vaccin
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Mässlingsskydd inför utlandsresor?
• Ovaccinerade barn från 6 mån ålder samt vuxna
som saknar skydd
• Överväg dos 2 till dem som är vaccinerade med
bara 1 dos vid resa till område där mässling
cirkulerar
• Genombrottsinfektioner förekommer efter en
dos!!
• Maternella antikroppar kan hindra immunsvaret –
viktigt att ge ordinarie MPR dos 1 vid 18 mån
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Mässling utbrott dec 2014 > 100 fall
This 2009 photo shows Disneyland and Disney California Adventure park in Anaheim, Calif. (Orange County Register /
Joshua Sudock) http://www.ctvnews.ca
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Kikhosta -praktiskt smittskyddsperspektiv
https://www.marinhhs.org/blog/pertussis-update
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Kikhosta (Pertussis)
•
•
•
•
•
Bakterie Bordetella pertussis
Endast human reservoar/smitta
Droppsmitta, hög smittsamhet
Inkub tid 1-2-(3v)
ÖLI symtom –tilltagande rethosta 1-3 mån och
kikningar. Segt slem.
• Spädbarn andningsuppehåll
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Risk för allvarlig sjukdom < 6 mån ålder
• diffus och svårtolkad sjukdomsbilden initialt,
snabbt försämring
• matningsbekymmer, tachypné
• hosta och kikningar kan saknas initialt
• debutsymtom kan vara apné, cyanos och
bradykardi, --- blodtrycksfall och
hjärtstillestånd
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Smittsamhet
• högst under första 2 v
• avtar efter 3-4 veckors sjukdom,
säkerhetsgräns = 6 veckor vid kontakt med
spädbarn
• vuxna och tidigare vaccinerade får ofta en
lindrig sjukdomsbild obs! kan ändå vara
smittsamma
• attack rate hushåll ca 90%
https://www.marinhhs.org/blog/pertussis-update
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Bordetella parapertussis
•
•
•
•
•
•
mindre vanlig än kikhosta
< 5 års ålder
vanligen mildare klinisk bild
producerar inte toxin
inget skydd av aktuellt vaccin
kan förekomma samtidigt med B. pertussis
(påvisas med samma metod)
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Vaccin mot kikhosta
• Helcellsvaccin 1953-1979
• Bristande effekt, biverkningar
• Acellulärt vaccin 1996 3+5+12 mån, booster 56 års ålder och from 2016 15 års ålder
• Immunitet: genomgången vaccination 6-7år,
efter sjukdom ca 15 år
• Hur skydda ovaccinerade spädbarn?
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Rapporterade fall av kikhosta 20052014 i Sverige
527 fall
2015
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
2015 –tom 10/11: 148 fall
17 barn 0-1
13st < 3 månader
3st 3-6 månader
1st 6-12 månader
10 barn 2-4 år
3 barn ovaccinerade
7 barn 3 doser
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Sjukhusvård bland barn under 1 år med kikhosta 2014
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsstatus bland fall av kikhosta i åldrarna 0–19 år 2014
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Pertussis - diagnostik och behandling
• Klinisk misstanke och vaksamhet
• PCR från nasopharynx
• Antibiotikabehandling för att förhindra insjuknande
hos och smittspridning till barn under 6 månader
(hög risk att utveckla svår sjukdom)
– tidig behandling -lindra sjukdom
– postexpositionsprofylax <6 mån
• ev till 6-12 månader
• äldre barn med fysiska funktionsnedsättningar
• hushållskontakter till spädbarn
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
FoHM kunskapsunderlag nov 2015:
Att förebygga kikhosta hos spädbarn
1. Påbörja kikhostevacc. senast vid 3 mån. Dos 1
kan ges vid 2,5 mån ålder
2. Frikostigt och tidig provtagning vid hosta hos
spädbarn och personer i dess omgivning. Ge
antibiotika redan vid misstanke om att
spädbarn < 6 mån smittats/exponerats för
kikhosta
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Påssjuka
Photo source: U.S. Centers for Disease Control and Prevention
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Påssjuka (parotit)
•
•
•
•
droppsmitta, bara människa är reservoar
inkubationstid 16–18 dygn (2-4 v)
infekterar körtelvävnad + feber 1-2v
spottkörtlarna: bilat öronspottkörtelsvullnad
(parotiskörteln)
• testikel (orkit; postpubertalt) viss risk för sterilitet
• ovarier, bukspottkörtel
• serös meningit- risk för ensidig hörselnedsättning
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Påssjuka 2014 Sv 21 fall
Oklart antal vaccindoser
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Photo source: U.S. Centers for Disease Control and Prevention
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Röda hund (rubella)
•
•
•
•
droppsmitta, hög smittsamhet (ca 2 v)
människan är enda reservoar
inkubationstiden 17–18 dygn (14–21 dygn)
oftast lindrigt förlopp-subklinisk infektion, ÖLI
med diskret småfläckigt hudutslag (ansiktet—
sedan bål och extremiteter
• ömmande lgl i nacke
• ibland lindrig led- och muskelvärk
• serologisk diagnos
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Röda hund -fosterinfektion
• vid smitta < grav vecka 20
• >50% risk för smitta
• missfall eller
medfödd röda hund
– Hjärtfel
– Hjärnskador
– syn-och hörseldefekter
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/rubella
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Sammanfattning
• Kikhosta är vanligt! – kort och inte fullständigt
skydd av vaccin - skydda spädbarnen
(höggravida, familjemedlemmar, arbete med
spädbarn)
• Mässling finns fortfarande! Fråga om vacc
status och utlandsresa < 3v.
Hälso-sjukvårdspersonal bör se över sitt skydd
2015-11-16
Micael Widerström
www.smittskyddstockholm.se
Whooping Cough Sounds
Watch a short video of a boy coughing due to whooping cough
(00:12 seconds)
Hear how whooping cough sounds in a child (00:26 seconds)
Watch a short video of a hospitalized man with whooping cough
(00:56