Remittering till Plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska

Remittering till
Plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Avsikten med detta PM är att i korthet beskriva vår verksamhet för att ha som underlag för
remittering och därmed ytterligare förbättra vårt samarbete med remitterande instanser samt
att kunna leva upp till vårdgarantin.
Vid alla elektiva operationer måste man vara rökfri för att få sättas upp för operation. Vid
vissa diagnoser kräver vi även rökfrihet för att beakta remissen
Plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset är regionklinik för Västra
Götalandsregionen och ansvarar för den högspecialiserade plastikkirurgin. Det görs enbart
rekonstruktiv plastikkirurgi och de diagnoser som behandlas faller inom grupperna
missbildningar, tumörer, trauma och funktionella besvär. Kosmetisk kirurgi utförs ej, varför
tillstånd som har med det naturliga åldrandet att göra (t ex hudöverskott, slapp byst) och
exempelvis tatueringar inte behandlas vid kliniken. Vid kliniken bedrivs riks, region- och
länssjukvård. Rikssjukvården med upptagningsområde utanför regionen omfattar främst
diagnosgrupperna kraniofaciala missbildningar, blodkärlsmissbildningar och mikrokirurgiska
rekonstruktioner. Till regionsjukvården hör läpp-käk-gomspaltmissbildningar, rekonstruktiv
bröstkirurgi, brännskador, komplicerade hudtumörer och sår, funktionsinskränkande
ärrtillstånd, trauma och lymfödemkirurgi. Viss länssjukvård bedrivs också, främst
hudtumörer och rekonstruktiv bröstkirurgi, detta för att kunna bedriva undervisning,
forskning och utveckling.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamheten för plastikkirurgi
Område 5
TELEFON växel 031-342 00 00
Remittering av patienter till kliniken är stor och har ökat vilket gör att
prioriteringsbedömningar måste göras av inkommande remisser. Det är väsentligt att
remisserna är utförliga och välgrundade gärna med foto (digital, polaroid). Vid visssa
diagnoser kräver vi fotodokumentering, vg se remittering nedan.
Angelägna fall såsom maligna hudtumörer tas omhand inom sex veckor eller kortare. En
utförlig remiss med foto kan innebära att patienten ibland kan planeras direkt för poliklinisk
operation utan föregående mottagningsbesök.
Remitteringsunderlag för:
HUDFÖRÄNDRINGAR
Ange alltid lokalisation, mått, färg, eventuell ulceration och om malignitetsmisstanke
föreligger eller ej. Något krav på PAD har vi inte, men i de fall PAD-svar föreligger önskar vi
att kopia bifogas remissen. Vid misstanke om Malignt Melanom skall dessa patienter
remitteras till Malignt Melanomrond som är en gång per vecka på Hudkliniken SU/SS. Vid
klar misstanke om malign tumör, t ex malignt melanom, sker remittering direkt utan
föregående px. Vår ambition är att maligna melanom skall tas om hand inom 1 vecka,
skivepitelcancrar inom 3-4 veckor och basaliom med lokalisation till ansiktet inom 6 veckor.
Alla hudtumörer belägna i ansiktet i anslutning till ögon, näsa och mun samt alla stora
tumörer på hela kroppen som fordrar lokal rekonstruktion (hudtransplantat, lambå)
handlägges på plastikkirurgiska kliniken.
Skicka ej patienten med akutremiss i handen, utan ring och få en tid vid brådskande fall (tel.
031-3421203).
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamheten för plastikkirurgi
Område 5
TELEFON växel 031-342 00 00
Vi kan endast undantagsvis ta hand om benigna tumörer i huden (funktionell begränsning:
hindrande av synfält, födointag, andning).
Små och medelstora kongenitala nevi (<20cm), har obetydligt ökad malignitetsrisk och
åtgärdas om de är kosmetiskt störande. Stora kongenitala nevi (> 20cm) har en ökad
malignitetsrisk och storleken gör att plastikkirurgisk rekonstruktion krävs. Remittera
patienten snarast då rekonstruktion ska starta så tidigt som möjligt. Bifoga gärna foto.
SÅR
Kroniska bensår skall remitteras till bensårsmottagningen på hudkliniken SU/Sahlgrenska.
Man gör där utredning och behandlingsplanering som vid behov sker i samråd med
plastikkirurg och kärlkirurg.
TRYCKSÅR
Plastikkirurgisk operativ behandling av patienter med trycksår innebär lambåkirurgi och är
mycket vårdkrävande postoperativt. Vår och andras erfarenhet är att recidivrisken efter
operation är stor, ca 50%. En förutsättning för operation är att såren är kirurgiskt rensade och
att patienten är införstådd med och kan klara av den postoperativa regimen och inser vikten
av profylaktiska åtgärder. Den postoperativa regimen innebär vård i tryckavlastande säng,
decubitusmadrass, i minst 2 veckor. Därefter mobiliseringsvård i ytterligare 1 vecka.
Patienter som uppfyller dessa villkor ser vi gärna och informerar om vad en operation
innebär. Plastikkirurgisk rekonstruktiv operation av trycksår förutsätter gott nutritionstillstånd
hos patienten.
Företrädesvis opereras ryggmärgskadade patienter som normalt vistas i hemmet och/ eller är
yrkesverksamma. Äldre patienter som är sjukhemsvårdade (sängliggande, senildementa)
opereras som regel inte men operation kan övervägas om konservativ sårvård är mycket
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamheten för plastikkirurgi
Område 5
TELEFON växel 031-342 00 00
smärtsam. Patienter där infektion i trycksåret orsakar feber och allmänpåverkan skall i första
hand remitteras till infektionskliniken. Sårrevision av trycksår såsom preoperativ åtgärd
utföres inte på plastikkirurgiska kliniken
HIDROADENIT/ SACRALDERMOID
Denna patientgrupp remitteras först då tidigare behandlingsstrategier och operationer
misslyckats. Primär handläggning på allmänkirurgisk klinik alternativt hudklinik.
Tillståndet har ofta multifaktoriell problematik och kräver därför insats av flera
specialistinstanser. Plastikkirurgin kan bidra med hudtransplantation vid ett fåtal mycket
svåra fall.
ANSIKTE OCH NÄSA
Posttraumatiska och kongenitala deformiteter bedöms och endast de som är uttalade åtgärdas.
Vi åtar oss inte operationer på rent estetisk indikation. Vi opererar ej ”etniska” näsor. Om det
föreligger funktionella näs besvär (nästäppa etc.) ska patienten remitteras till öronkliniken.
Foto bör bifogas remissen. Patienter med synfältsinskränkande, hängande ögonlock bedöms.
Kongenital ensidig blefaroptosis ska bedömas i barnaåren. Hängande ansikte efter
facialispares eller äkta cutis laxa (Ehler-Danlos syndrom) kan remitteras. Åldersrelaterade
ansiktsbesvär inom mjukdelar skall hänvisas till privat praxis.
YTTERÖRON
För barn t.o.m. 16 års ålder med enbart utstående öron prioriteras de med påtaglig kosmetisk
avvikelse och/eller mobbningsproblematik. Operation utförs tidigast vid 6 års ålder.
Missbildning av ytteröra/öron remitteras.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamheten för plastikkirurgi
Område 5
TELEFON växel 031-342 00 00
BRÖST
Det är inte meningsfullt att remittera patienter till bröstreduktionsplastik med övervikt då
dessa har ökad risk för postoperativa komplikationer (t ex fettnekros, infektion). För att bli
aktuella för bedömning krävs BMI 25 vid patienter yngre än 50 år och BMI 27 om äldre än
50 år. Rekommendabelt är att låta patienten gå på viktkontroll och remitteras först när BMI
enligt ovan är uppnått. Remissen skall innehålla uppgift om vikt, längd, aktuellt BMI och ev.
asymmetri. Vidare skall jugulum- mamill avståndet, dvs måttet från nedersta kanten på fossa
jugularis till mamillknoppen bilateralt mätas.
Sekundära symptom till följd av bystens belastning ska beskrivas så som rygg-, nack-,
skuldervärk samt sociala påverkande faktorer (arbete, fritid).
Hypoplastisk byst åtgärdas ej inom offentlig sjukvård. Undantag är asymmetri > 300 ml och
där fåran under bröstet saknas (aplasia mam). Vida och buktande vårtgårdar är ibland att
betrakta som en missbildning och bedömes.
GYNEKOMASTI
Endast unilaterala gynekomastier som är röntgen verifierade med diameter ≥ 4 cm opereras.
För att remissen skall beaktas krävs BMI ≤ 25 , ålder 20 - 40 år, endokrinologisk utredning
enligt endokrinologisk riktlinjer, mammografi med mätning av största körteldiameter.
För övriga hänvisas till kirurgisk klinik eller privata vårdgivare.
VÄVNADSÖVERSKOTT BUK OCH EXTREMITETER
Vi opererar vävnadsöverskott på buken med ptos på minst 3 cm mätt från blygbenets övre
kant, se instruktionsvideo för mätning av vävnadsöverskott på buken.( Länk till video, se
nedan). Övriga krav inför remittering till plastikkirurgen för bedömning av vävnadsöverskott
på buken är BMI<30, uppnådd målvikt, viktstabilitet minst 6 månader, absolut rökfrihet,
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamheten för plastikkirurgi
Område 5
TELEFON växel 031-342 00 00
ASA klass <3, bifogat ifylld obligatorisk remissbilaga (för länk till detta dokumentet se
nedan). Om dessa krav inte är uppfylld kan remissen tyvärr inte beaktas.
Fotodokumentation måste bifogas remissen. En bild framifrån och en från sidan.
Operation av vävnadsöverskott på hals, bröst, rygg, skinkor armar och lår utförs inte.
FETTSUGNING
Fettsugning på buken övervägs enbart vid medicinsk, traumatiskt eller operativt orsakade
lokaliserade stora asymmetriska fettansamlingar på buken. Vi utför inte fettsugning på
indikationen Mb Dercum då det inte finns vetenskaplig eller klinisk evidens för att denna
behandling förbättrar detta tillstånd.
ÄRRPLASTIKER
Vi kan endast undantagsvis ta hand om dessa fall och gör det då ärret är av
funktionshämmande eller symtomgivande karaktär. Svårare keloider och ärrhypertrofi inom
huvud-hals regionen åtgärdas. Vi kan även ta hand om kosmetiskt störande ärr som är
lokaliserade till ansiktet.
ÖVRIGT
Akuta patienter
Vid jourfall dagtid tag telefonkontakt med plastikkirurgiska kliniken för besked
(tel 031 - 3421203). Mellan kl 16.00 - 08.00 hänvisas till Sahlgenska Universitetsjukhusets
akutklinik.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamheten för plastikkirurgi
Område 5
TELEFON växel 031-342 00 00