Ladda ner verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014
Verksamhetsområde:
Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av
ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners Resurs AB startade 2009 med en vuxen
psykiatrisk öppenvårdsverksamhet i södra Helsingborg, Södermottagningen.
Psykiatripartners barn och ungdom startade sin verksamhet i Motala 2011-01-01. I Mjölby
startade verksamheten 2011-05-01. Vi arbetar på ett avtal med Landstinget i Östergötland,
avtalet löper tom 2016-06-30 för båda verksamheterna.
Verksamhetsform, uppdrag och innehåll:
Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns
nästan 10 000 barn och ungdomar under 18 år. Verksamheten finns på lasarettet i Motala,
samlokaliserad med vuxenpsykiatrin, habiliteringen samt barn och ungdomsmedicinska
mottagningen.
Mottagningen i Mjölby har ett upptagningsområde på Mjölby, Boxholm och Ödeshögs
kommuner, inom området finns drygt 7600 barn. Mjölbymottagningen finns centralt i Mjölby,
samlokaliserad med ungdomshälsan och mini-Maria i huset bredvid vuxenpsykiatrin.
Målet för vår verksamhet är att bedriva tillgänglig barnpsykiatrisk öppen- och mellanvård
som utgår från ett beteendeterapeutiskt förhållningsätt och teori.
Befintliga yrkeskategorier är leg. psykologer, specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri,
ST-läkare, leg. psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut,
specialpedagog, dietist, sjukgymnast, logoped och administratörer. Alla medarbetare har
erfarenhet från arbete med barn och ungdomar och alla behandlare arbetar enligt vårdprogram
och med evidensbaserade metoder
Under 2014 har vi kompletterat verksamheten med logoped och sjukgymnast på deltid då vi
ser att våra målgrupper har behov av dessa insatser.
2014 har vi tagit över ansvaret för läkemedelsbehandlingen gällande psykofarmaka hos alla
barn som är aktuella på barn och ungdomshabiliteringen i väster. Det innebär ett ansvar för
läkar- samt sjuksköterskekontroller. Övrig behandling ligger kvar på habiliteringen som
tidigare. De är ca 80 patienter som tillkommit i målgruppen.
Målgrupper:
Patienterna kommer till oss via remiss från elevhälsan, barnmottagningen, vårdcentralen eller
på egen anmälan. Drygt 50 % av patienterna och deras familjer ringer själva in och söker
hjälp. Vi har valt att ta emot alla remisser som kommer för ett första bedömningssamtal. Detta
för att kunna möta familjen, lyssna, bedöma och om det inte är ett fall för specialistpsykiatrin
hänvisa dem till rätt instans. I många fall är det svårt att avgöra på telefon eller utifrån en
remiss hur stora barnets behov är.
Detta är ett krävande men uppskattat sätt att arbeta på. Det innebär bl. a att vi inte behöver ha
några remisskonferenser på mottagningen.
Antal besök/år
9000
6750
Antal besök/år
4500
2250
0
2007
!
2008
2011
2012
2013
2014
Statistik för båda mottagningarna:
2011:
5650 besök varav 766 hembesök (denna siffra inkluderar också skolbesök)
9% uteblivande
54 avslutade patienter
Mellanvård 23 patienter med 220 besök
2012:
6027 besök
6% uteblivande.
132 avslutade patienter
Mellanvård 4 patienter med 23 besök.
2013:
8461 besök varav 687 hembesök och 497 besök i skolan eller annan samverkan.
6% uteblivande
180 avslutade patienter.
Mellanvård 24 patienter med 281 besök.
1051 unika individer
Den största enskilda patientgruppen är patienter med ADHD diagnos. 469 individer under
2013 varav 336 behandlas med läkemedel. 2011 var det 150 patienter som behandlas med
läkemedel för ADHD.
2014:
8151 besök
7% uteblivande
221 avslutade patienter.
19 patienter i mellanvård med 116 besök.
1153 unika individer.
5% har haft mer än 20 återbesök.
Måluppfyllelse:
Det finns många nyckeltal och kvalitetsindikationer som beställarna efterfrågar. De flesta
uppgifter går att plocka ur vårt journalsystem, annat får vi rapportera in manuellt. Vi har idag
100 % måluppfyllelse när det gäller de målrelaterade ersättningarna för vårdplaner,
tillgänglighet och diagnossättning.
Enligt avtalet ska vi mäta SDQ vid nybesök och vid avslut, det finns ännu inga rapporter
framtagna för hur de resultaten ser ut på enhetsnivå. Vi hade C-GAS skattat 75% av alla
patienter i samband med nybesöket under 2014. Hela uppföljningsmatrisen finns som bilaga
till detta dokument. ( bilaga 1)
Verksamhet och innehåll
Målet för mottagningen är att vi ska vara lättillgängliga, rörliga och möta patienten där det gör
störst nytta. Vi ser gärna våra barn och ungdomar i skolan, i hemmet eller i förskolan för att få
en bättre bild av deras vardag.
I Ödeshög har vi en nära samverkan med skolan och bedriver mottagningsarbete i lokaler som
vi lånar av skolan. Detta har bidragit till en ökad samverkan mellan oss, skolan och
socialtjänsten i Ödeshög.
Vi vill gärna ha ett nära samarbete med elevhälsan i våra olika kommuner, detta för att kunna
jobba tillsammans med skolorna där barnen tillbringar mycket tid och utgör en arena för
förändringsarbetet runt individen. Nära samverkan möjliggör tidiga insatser samt
kompetensutbyte mellan våra olika verksamheter. Elevhälsan i Boxholm, Ödeshög har köpt in
oss som skolpsykologer, i Mjölby delar vi på en psykologtjänst.
Vårt mellanvårdsarbete bedrivs av de behandlare som arbetar med patienten och dennes
familj. När en patient bedöms ha behov av mer intensiva insatser kopplas ytterligare en
behandlare in och en specifik vårdplan upprättas. Det finns ingen tidsgräns för hur länge ett
mellanvårdsarbete kan pågå utan det styrs av patientens och familjens behov.
Under året har vi haft en ERGT-grupp för behandling av ungdomar med utagerande och
självskadande beteende. Denna behandling syftar till att lära den unga bättre sätt att reglera
känslor. Ungdomsgruppen kompletteras med enskild terapi samt stöd till familjen.
I uppdraget ingår också att samverka med barnahus, en instans där polis, åklagare, sociala
myndigheter och barnpsykiatrin träffas och arbetar runt barn som har varit utsatta för våld
och/eller sexuella övergrepp. Vi deltar i samråd via telefon och i för oss kända familjer deltar
vi vid polisförhören.
De traditionella behandlingskonferenserna har vi valt bort. Forskning visar att det inte är ett
funktionellt sätt att arbeta och att det inte gynnar patientens situation. Istället har vi dagligen
30 min då vi ses, där stämmer vi av det som hänt, om det finns något alla behöver känna till
eller om man behöver ha råd runt sin behandling. En gång per vecka har vi telefonkontakt
mellan mottagningarna och har då möjlighet att diskutera gemensamma ärenden i hela
gruppen. Detta upplevs som effektivt av medarbetarna. Det finns också möjlighet att sätta av
tid i olika konstellationer och samla de som arbetar runt patienten och dennes familj. Då gör
vi gemensamma vårdplaner för den enskilde.
Utbildning:
Elevhälsan i Ödeshög köper på regelbunden bas handledning och stöd i sin verksamhet runt
särskilt resurskrävande elever. Vi handleder PTP psykolog inom elevhälsan i Mjölby
kommun. De kommer också förfrågningar på föreläsningar från olika kommuner och
organisationer. Vi handleder också ungdomsboenden, socialtjänst, skolor och andra som
efterfrågar våra insatser.
Under 2014 har vi haft 6 planeringsdagar, några av dem i form av en konferensresa. På våra
planeringsdagar arbetar vi med intern utveckling samt har föreläsning om ett aktuellt och
intressant tema. Konferensresan bestod detta år av en workshop i ACT. Teman som vi arbetat
med under året är interna processer på mottagningen runt några av våra patient grupper.
Flödet på mottagningen. Teamarbete. Traumabehandling.
Alla erbjöds möjlighet att gå på BTF årsmöte. Ett fåtal deltog i BUP konferensen.
Under året har medarbetare deltagit i utbildningar runt självskadebeteende. En av
psykologerna går en specialistutbildning i utredning. Läkargruppen har alla deltagit i
farmakologi för barn och ungdomspsykiatrier.
Arbetslaget har arbetat med att ta fram kärnvärden/ ”ledmotiv” för företaget. På vilken
värdegrund arbetar vi, hur omsätter vi dessa värden i dagliga handlingar. Detta arbete har
delvis skett tillsammans med verksamheten i Skåne, Södermottagningen.
Verksamhetschefen har deltagit i East Sweden Management Program.
Vi deltar också PSYNK projektet tillsammans med Motala kommun.
Kvalitet:
En kvalitetshandbok är framtagen för det dagliga arbetet.
Verksamheten har åtagit sig att följa de nationella riktlinjer som finns runt de specifika
tillstånden och dess behandling. Vi medverkar också i utformandet av länsövergripande
vårdprocessprogram.
Vi registrerar i de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheten. Pga. tekniska
omstruktureringar har det varit svårt att få tillgång till och registrera i de olika kvalitetsregister
som finns. Vi deltar i RiksÄT, BUSA och Bipolär.
Verksamheten använder sig av landstingets avvikelsehanteringssystem, Synergi. Under året
har vi haft 12 avvikelser. De flesta av dem rör administrativa problem som inneburit att
patienter inte blivit kallade eller uppringda som avtalat.
Inga lex Maria anmälningar.
Det finns en separat patientsäkerhetsrapport som mer detaljerat beskriver vårt kvalitetsarbete.
Samverkan:
Under året har vi utvecklat vår samverkan med vårdgrannar och kommuner allt mer. Vi har
idag skriftliga PM som styr samverkan mellan oss, habilitering och vuxenpsykiatrin. Främst
samverkan mellan oss och habiliteringen har utvecklats. Vi har regelbundna träffar för att
diskutera gemensamma patienter. Chefer som har verksamheter för barn och unga inom vår
region träffas regelbundet för avstämning och möjlighet att diskutera gemensamma
frågeställningar.
Vi deltar i Motala och Mjölby kommun på regelbundna träffar med andra aktörer där vi
gemensamt lyfter komplicerade ärenden.
Samverkan mellan kommunens behandlarenheter och Psykiatripartners fungerar väl idag i alla
kommuner.
Det finns rutiner för hur vi samverkar med elevhälsan i de olika kommunerna.
Den barnpsykiatri vi har samverkat med är BUP, US, då slutenvården ligger där och vi ingår i
den länsgemensamma jourlinjen för barnpsykiatrin. När en patient är inlagd deltar vi i
vårdplanering runt patienten och säkerställer därmed övergången tillbaka till öppenvård.
Ledningen åker också på nationella chefsmöten samt den årligen återkommande BUP
konferensen för att hålla oss uppdaterade om det som händer ute i landet.
Utveckling 2015:
Målet för 2015 är att fortsätta på den inslagna vägen. Utveckla ledmotivet/värdegrunden för
vårt företag. Bygga en solid ekonomisk grund som ger möjlighet till utveckling. Värna den
goda anda som råder i företaget och fortsätta vara en bra och attraktiv arbetsplats för våra
medarbetare.
Vi har under året skapat en matris runt våra kärnvärderingar och identifierat handlingar och
förändringar relaterat till detta. Arbetet kommer nu att fortsätta i gruppen för att utveckla våra
processer runt nybesök, ätstörningar, depression, emotionell instabilitet, för mycket spelande
och vårdplaner. Inom alla områden finns mål utsatta och uppföljning sker kontinuerligt på
APT och planeringsdagar.
Inför 2014 hade vi ett mål att utveckla HVB vården tillsammans med Mjölby kommun,
kommunen har dock inte varit intresserad av att driva den frågan vidare så vi avvaktar den
satsningen.
Vi kommer att fortsätta utveckla samverkan med de olika skolorna och deras elevhälsa i våra
olika kommuner. Vi menar att en nära samverkan med skolan ökar möjligheten att jobba med
ett aktivt förändringsarbete för våra barn och unga.
Öka dialogen och samförståndet mellan socialtjänstens handläggare för att jobba tillsammans
runt familjer i behov av mycket stöd. I Mjölby planeras under våren en workshop tillsammans
med kommunens handläggare.
I Ödeshög utvecklas “Ödeshögsmodellen” vidare, modellen som innebär en nära samverkan
med skola, IFO och Psykiatripartners. Under 2014 har vi börjat samrekrytera och dela tjänst
av kurator och psykolog, allt för att öka vår samsyn och vårt samarbete. Denna utveckling
finns noggrant beskrivet i ett annat dokument som har skickats till kommun och
landstingspolitiker för vidare diskussion.
Linköping 150224
Christin Källström
Verksamhetschef
Psykiatripartners barn och ungdom