Presentation av valprocessen.

Val vid Skogsvetenskapliga
fakulteten
Informera om processen
Ge möjlighet att ställa frågor
Lämna synpunkter.
Valberedning vid
Skogsvetenskapliga fakulteten
Ordinarie ledamot
Karin Öhman (ordförande)
Magnus Löf (Vice ordförande
Helena Bylund
Charlotta Erefur
Hjalmar Laudon
Administrativt stöd
Hollström Anna Carin S-faks kansli
Drammeh Boa
S-faks kansli
Personlig ersättare
Camilla Widmark
Karin Hjelm
Åke Olson
Lars Edenius
Vad ska väljas?
•
Välja 8 ledamöter till Fakultetsnämnden
•
Välja 2 suppleanter till Fakultetsnämnden
•
Ge förslag på 1 dekan (ordförande)
•
Ge förslag 1 prodekan (viceordförande)
Valprocessen
Augusti
Förslag på
kandidater
Besök på
institutioner
Valberedningens
förslag
Nominering av
ytterlligare förslag
Presentation av
kandidater
November
Hearing
Elektroniskt val
Valprocessen
Augusti
Förslag på
kandidater
Besök på
institutioner
• Samtliga anställda får ge förslag på dekan,
prodekan och övriga ledamöter
Valberedningens
förslag
• Normalt tillhör kandidaterna valförsamlingen
Nominering av
ytterlligare förslag
Presentation av
kandidater
November
Hearing
Elektroniskt val
• Inget skriftligt medgivande från de personer
som föreslås
• Senast 6 september kl. 24.00 till Anna-Carin
Hollström
Valprocessen
Augusti
Förslag på
kandidater
Besök på
institutioner
Valberedningens
förslag
Nominering av
ytterlligare förslag
Presentation av
kandidater
November
Hearing
Elektroniskt val
• Valberedningen besöker institutionerna
Valprocessen
Augusti
Förslag på
kandidater
Besök på
institutioner
• Inkomna förslagen bearbetas
Valberedningens
förslag
• Valberedningens förslag sänds ut till
valförsamlingen i början av oktober
Nominering av
ytterlligare förslag
Presentation av
kandidater
November
Hearing
Elektroniskt val
Valprocessen
Augusti
Förslag på
kandidater
Besök på
institutioner
Valberedningens
förslag
Nominering av
ytterlligare förslag
Presentation av
kandidater
November
Hearing
Elektroniskt val
• Valförsamlingen har möjlighet att nominera
ytterligare kandidater utöver valberedningens
förslag.
• Skriftligt medgivande av kandidaterna ska då
bifogas nomineringen.
• 15 oktober kl. 16.00 till Anna-Carin Hollström
• Alla nominerade kandidater förs upp på den
slutliga valsedeln.
Valprocessen
Augusti
Förslag på
kandidater
Besök på
institutioner
Valberedningens
förslag
• Pesentation av samtliga kandidater till
fakultetsnämnd, dekan samt prodekan
att finnas på:
http://www.slu.se/fakultetsval-sfak
Nominering av
ytterlligare förslag
• Information och praktiska anvisningar
kring det elektroniska valet.
Presentation av
kandidater
November
Hearing
Elektroniskt val
Valprocessen
Augusti
Förslag på
kandidater
Besök på
institutioner
Valberedningens
förslag
• Möjlighet att delta via videolänk från
Uppsala, Skinnskatteberg och Alnarp.
Nominering av
ytterlligare förslag
• Möjlighet att resa till Umeå för att delta
på plats.
Presentation av
kandidater
November
• 3 november kl. 13.00, Umeå
Hearing
Elektroniskt val
Valprocessen
Augusti
Förslag på
kandidater
Besök på
institutioner
• 2 - 9 november.
Valberedningens
förslag
November
• 8 ledamöter och 2 suppleanter
Nominering av
ytterlligare förslag
• Bland dessa ger förslag till en dekan
och en prodekan.
Presentation av
kandidater
• Dekan och prodekan utses sedan av
rektor
Hearing
Elektroniskt val
Tankar kring FN
Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för fakultetens ekonomi, profil
och långsiktiga, strategiska arbete.
• Balans mellan erfarenhet & föryngring
• Balans mellan utbildning/forskning/FOMA
• Balans mellan ämnesområden på fakulteten
• Balans mellan institutioner och orter
• Balans mellan kön
Tankar kring ledamöter
• Vara väl förankrad i skogsfakultetens hela verksamhet över
institutionsgränser
• Bejaka SLUs verksamhetside och ha god kännedom och förståelse för SLUs
och fakultetens strategier, mål och värderingar
• Ha god initiativförmåga och samverkansförmåga
• Ha visat intresse för att jobba med fakultetens övergripande frågor
• Ett aktivt nätverk inom sektorn och/eller forskningssamhället
• Vara beredd att ta fram strategier och visioner
• Ledamöter inte representerar en specifik institution eller ort, utan
förväntas ha ett helhetsperspektiv och intresse för hela fakultetens
verksamhet och utveckling
Tankar kring ledamöter
• Vara väl förankrad i skogsfakultetens hela verksamhet över
institutionsgränser
• Bejaka SLUs verksamhetside och ha god kännedom och förståelse för SLUs
och fakultetens strategier, mål och värderingar
• Ha god initiativförmåga och samverkansförmåga
• Ha visat intresse för att jobba med fakultetens övergripande frågor
• Ett aktivt nätverk inom sektorn och/eller forskningssamhället
• Vara beredd att ta fram strategier och visioner
• Ledamöter inte representerar en specifik institution eller ort, utan
förväntas ha ett helhetsperspektiv och intresse för hela fakultetens
verksamhet och utveckling
•
•
•
•
Tankar kring Dekan
Vara vetenskapligt meriterad
Tillgänglig i hela organisationen
Erfarenheter av att leda, planera och följa upp administrativa processer
Goda kunskaper om verksamhetens ekonomi, om offentlig förvaltning och
om personal- och arbetsmiljöfrågor
• Dokumenterad erfarenhet som ledare/chef
Vem ingår i valförsamlingen?
•
. Anställningen ska avse arbete på minst halvtid och gälla tillsvidare eller för en viss
sammanhängande tid som sammantaget inte är kortare än två år.
• Anställningen ska avse professor, statsagronom, universitetslektor, biträdande
universitetslektor, forskarassistent, forskare, biträdande forskare, postdoktor,
universitetsadjunkt, analytiker, forskningsledare, distriktsförsöksledare, försöksledare,
fältmykolog, fältpatolog eller fältentomolog.
• En medlem av valförsamlingen som är tjänstledig från SLU behåller sin tillhörighet till
valförsamlingen.
• Röstlängden fastslås av rektor den 15 september och avser de
anställningsförhållanden som råder den 1 september 2015.
Frågor och Synpunkter!
www.slu.se/fakultetsval-sfak