TIPS PÅ ÄMNEN OCH STUDIE BESÖK

TI P S PÅ
­Ä M N E N O CH
STUDIE­
B E SÖ K
Så blir notarie­
tjänstgöringen
bättre
Notarietjänstgöringen är en utbildningstjänstgöring. Förutom­det
dagliga arbetet vid domstolen och den utbildning­som erbjuds
i Domstolsverkets regi bör notarie­tiden även innehålla intern­
utbildning, rättsfalls­seminarier och studiebesök.
Tips på utbildningar
och studiebesök
UTBILDNINGSÄMNEN
•Domskrivning
• Offentlighet och
sekretess
•Fastighetsmål
•Konkurser
•FT-mål
•Ärendehantering
•Påföljdsbestämning
•Förlikningsteknik
•Kommunicering
•Skatterätt
•Socialförsäkring
•Upphandling
•Laglighetsprövning
•Föredragningsteknik
•Migrationsmål
•EG-rättskällor
•A-kassemål
•CSN-mål
• Ny lagstiftning
• MUF-bedömning i
migrationsmål
• Socialtjänstens familjerättsenhet
• Skatteverkets processenhet
• Krono­fogde­myndigheten
• Kriminalvården (häkte, anstalt)
•Polisen
•Länsstyrelsen
•Åklagarmyndigheten
•Rättsmedicin
• Sjukvårdsinrättning för rätts­psykiatrisk vård
• Kommunens juridiska avdelning
Utbildning för notarier kommer att ske vid nio tillfällen per år på måndagar klockan
08.00—10.00 i utbildningssalen. Närvaro är obligatorisk. Planering av enheternas­arbete
ska, med undantag för tresitsar, ske med beaktande av denna utbildning.
8 februari
8 mars 12 april
10 maj
7 juni
Konkurser
Påföljder och 34 kap brottsbalken
Handläggning av FT-mål
Offentlighet och sekretess
Domstolssekreterarens roll
6 september
11 oktober
8 november
6 december
Domskrivning
Familjemål
Förberedelse i tvistemål
Notariebrottmål
Så här gjorde
Värmlands
tingsrätt sitt
utbildnings­schema.
Producerad med miljöansvar. Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling på jusek.se/csr
STUDIEBESÖK
Som ett komplement bör notarie­tjänstgöringen även omfatta
undervisning, rättsfallsseminarier och studiebesök.
EXEMPEL
PÅ UPPLÄGG
Rättsfallsföredragningar varannan torsdag klockan 08.00—08.45. Alla är välkomna.
Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhälls­
vetare. Med 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är medlem i Saco och
partipolitiskt obundet.
N Y B R O G ATA N 3 0 • B OX 5 1 6 7, 1 0 2 4 4 S T O C K H O L M • 0 8 - 6 6 5 2 9 0 0 • J U S E K @ J U S E K . S E • J U S E K . S E
Fotoskrift AB | T0237 | 1512 | 1 000 ex | Billes Tryckeri AB
Här är tips på hur ett utbildningsschema för notarier kan
se ut och förslag på platser för studiebesök. Syftet är att
ge ett hjälpmedel och att inspirera. Att i förväg upp­rätta
ett schema minimerar risken­för att utbild­nings­tillfällena
prioriteras ned på grund av de krav som den löpande
verksamheten ställer­.
Vilka ämnen som tas upp vid de särskilda utbildnings­
tillfällena måste bestämmas utifrån notariernas behov
och önskemål och den kunskap övrig personal på dom­
stolen har.