Hälsoval Sörmland - Prislista 2016

1 (2)
Hälsoval Sörmland - Prislista 2016
Listersättning
1 poäng = årligen politiskt fastställt belopp, pris 2 117 kr. Exklusive individer på SÄBO
Ålder
0-6
7-64
65-79
80-
Poäng
0,79
0,7
1,5
3
Pris
1 672 kr
1 482 kr
3 176 kr
6 351 kr
Prestationsersättning
Besök alla yrkeskategorier
200 kr På mottagning
Hembesök vardagar kl 08-17 endast vårdintygsprövning o
1 500 kr dödsbevis
Hembesök vardagar kl 17-08 samt helg endast
1 800 kr vårdintygsprövning o dödsbevis
Besök läkare
Besök läkare
1 500 kr Hembesök vardagar 08-17 hos patient inskriven i hemsjukvård
Hembesök vardagar 17-08 samt helg hos patient på SÄBO eller
1 800 kr inskriven i hemsjukvård
26 000 st Besök per kalenderår och 10 000 listade
29 000 st Besök per kalenderår och 10 000 listade
200 kr VC X betalar 200 kr till VC Y
50 kr Per provtagningstillfälle
200 kr Faktisk tolkkostnad ersätts av Hälsoval Sörmland
Besök läkare
Besök läkare
Tak för besök
Tak för besök, perifera vårdcentraler
Listad på VC X, men besöker VC Y
Provtagning åt annan
Besök med tolk
Avdrag
Telefontillgänglighet < 90%
Läkarbesök inom 7 dgr < 85%
Besök hos privat fysioterapeut
Besök hos privat allmänläkare
Besök på primärvårdsjour, lö-sö helger
45 kr
30 kr
200 kr
450 kr
350 kr
Per samtal till fylld kö
Per listad individ, avräkning månadsvis 1/12
VC där individ är listad betalar till Hälsoval
VC där individ är listad betalar till Hälsoval
VC där individ är listad betalar till Hälsoval
Kvalitets- och hälsoersättning
Tobaksavvänjning - åtgärd
Tobaksavvänjning – resultatuppföljning
Fysisk aktivitet – åtgärd
Fysisk aktivitet – resultatuppföljning 1
Fysisk aktivitet – resultatuppföljning 2
Hälsosamma matvanor – åtgärd
Hälsosamma matvanor – resultatuppföljn
Alkohol - åtgärd (stödsamtal vid riskbruk)
Alkohol – resultatuppföljning
Sörmlands hälsoprogram, genomförande
Sörmlands hälsoprogram m tolk, genomförande
Hälsokoordinatorskoncept
Arbete med njurprevention
Medverkan i undervisning/utbildn/utveckling
Läkemedelsribbor
Riskvaccinering
TBE-vaccination av barn
BVC
Ersätts utifrån antalet inskrivna barn i olika åldrar
Vaccin BVC
Ersättning för BVC-hyreskostnad
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
1 000 kr
1 500 kr
20 kr
10 kr
800 kr/450 kr
Max 8 ggr per individ
Max en gång per individ
Max 8 ggr per individ
Max en gång per individ
Max en gång per individ
Max 8 ggr per individ
Max en gång per individ
Max 8 ggr per individ
Max en gång per individ
Per genomfört program (inkl hälsosamtal)
Per genomfört program (inkl hälsosamtal)
Per listad
Per listad
Läkare/övrig personal
Ersättning för uppnådda förutbestämda mål
200 kr Per individ i riskgrupp över 65 år
200 kr Per individ i åldern 0-19 år
År
0
1
2
3
4
5
Ersättning
7 245 kr
916 kr
1 639 kr
916 kr
1 639 kr
916 kr
Ersätts av Hälsoval
300 kr Per barn
2 (2)
Övriga uppdrag
Läkarmedverkan i SÄBO
Läkarmedverkan i SÄBO (10 tim/vecka/100 boende)
Läkarmedverkan korttidsboende (30 tim/vecka/100 boende)
Kringkostnader korttidsboende
Samordnad vårdplanering för hemsjukvårdspatienter
Samordningssjuksköterska
Administration/drift av primärvårdsjour
Palliativ vård SSIH Strängnäs
Satellitmottagning
Familjecentral
Speciella satsningar/pågående projekt
Kris och katastrofberedskap
ST-läkare
AT-läkare
Psykolog
3 500 kr
1 000 kr
1 000 kr
2 400 kr
500 kr
200 kr
Per inrapporterad individ
Per timme per inrapporterad individ
Per timme
Per plats
Per upprättad plan
Per listad över 65 år
Årligt belopp fastställs/enhet
Ersätts/kommun.
Årligt belopp fastställs/enhet
Årligt belopp fastställs/enhet
Medel avsätts för projekttid Vuxenhabilitering
150 tkr till tre VC för särskilt tilläggsuppdrag
Ersättning enl särskilt regelverk
Ersättning för AT-månader
21 kr Per listad utifrån inrapportering
Socioekonomisk ersättning
Socioekonomi fördelat på geografiska områden
Socioekonomi baserat på CNI (Care Need Index)
Socioekonomi2 baserat på CNI
Totalt 12 800 tkr
Totalt 18 000 tkr
Totalt 4 000 tkr
Vårdtyngdsersättning
Vårdtyngd avseende diabetespatienter (ACG)
100 kr Poäng per viktad diabetiker i ACG
Täckningsgrads- och avståndsersättning
Täckningsgrad
Avståndsersättning
Total omfördelningseffekt 5 000 tkr
250 kr Per listad på VC utanför sjukhusort
Övrigt
Läkemedel
Hjälpmedel
Tolk
Patientavgift
Patientavgift för uteblivet besök
Gula taxan
Övrig vaccinering
Telefonsamtal
Recept via rapportering på VC eller apotek
Ersätts från hälso- och sjukvården gemensamt
Ersätts från hälso- och sjukvården gemensamt
Ersätts från hälso- och sjukvården gemensamt
Tillfaller Hälsoval Sörmland
Tillfaller Hälsoval Sörmland
Tillfaller VC
Bekostas av patienten och tillfaller VC
Ingen ersättning
Ingen ersättning