Ladda ner rapporten - Myndigheten för yrkeshögskolan

Tillsyn av
scenutbildningar
inom Kompletterande utbildningar 2014
Förord
Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar för kompletterande utbildningar (KU). I denna
rapport redovisas resultatet av de tillsyner vi gjort under 2014 på utbildningar inom dans, teater,
musik och skrivande.
Årets tillsyner är en del av flera års arbete med att systematiskt granska utbildningarna inom
­utbildningsformen. Tillsynerna har genomförts med inriktning mot ett utbildningsområde i taget.
Under 2013 omfattade tillsynen högskoleförberedande konstnärliga utbildningar och under 2014
har till­synen fokuserat på scenutbildningar och hantverksutbildningar.
Vår erfarenhet visar att tillsyn har stor betydelse, inte minst eftersom de flesta utbildningar vi
­granskat inte haft tillsyn på lång tid eller inte alls. I stort sett alla utbildningar vi granskat har fått
kritik, men vi ser också att skolorna visar förståelse för kritiken och relativt snabbt gör förändringar
för att följa regelverket.
Tillsynen bidrar till att utbildningarna sker så som avsikten är i regelverket. Att tillsyn genomförs
och visar på resultat är en viktig del för att skapa förtroende för kompletterande utbildningar som
utbildningsform.
Förordningen för KU-utbildningar är nu på väg att fasas ut och utbildningarna kommer vid halvårsskiftet 2015 att övergå i antingen den nya förordningen för konst- och kulturutbildningar eller i
yrkeshögskoleutbildningar. Jag hoppas att denna rapport kommer att vara till nytta i arbetet med
att utveckla utbildningarna, både under deras sista tid inom KU och i sin fortsättning i nya former.
Rapporten har sammanställts av Fabian Zäll, Mona Thuresson, Dan Andersson och Anna Haglund.
Hässleholm i mars 2015
Christer Bergqvist
Avdelningschef
Myndigheten för yrkeshögskolan
Diarienummer: MYH 2015/468
ISBN-nr: 978-91-87073-26-7
1 (19)
Datum: 2015-03-02
Innehåll
1
Sammanfattning ..................................................................... 2
2
Förutsättningar för tillsyn av Kompletterande utbildningar ........... 3
2.1
2.2
3
Så gjorde vi ........................................................................... 4
3.1
3.2
3.3
4
Utfärdad kritik vid tillsynerna: Nästan alla får kritik .............................. 6
Elevernas syn på sin utbildning: Stor nöjdhet ...................................... 7
Skolornas syn: Tillsyn utvecklar utbildningarna .................................... 9
Syftet med tillsynerna är tydligt ......................................................... 9
Bemötande: En bra relation mellan myndighet och skolor .................... 12
Tillsynen har betydelse, men skolorna kritiska till mängden kritik ......... 14
Blev det som vi ville? Kan det bli bättre? ................................. 17
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
6
Utbildningsområden inom KU ............................................................. 4
Urval av utbildningar för tillsyn under 2014 ......................................... 5
Genomförande av årets tillsyner ......................................................... 5
Granskningsresultat för scenutbildningar 2014 ........................... 6
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
5
Bakgrund ........................................................................................ 3
Uppgifter och mål för tillsyn ............................................................... 4
Uppfyller tillsynen sina mål? ............................................................ 17
Följer utbildningarna reglerna? ......................................................... 17
Utvecklas kvaliteten i utbildningarna genom tillsyn?............................ 17
Används statsbidraget på rätt sätt? .................................................. 17
Kan tillsynerna bli bättre? ................................................................ 17
Kan vi bli tydligare? ........................................................................ 17
Kan bemötandet bli bättre? ............................................................. 18
Kan tillsynerna bli effektivare? ......................................................... 18
Enkla åtgärder för att göra rätt som huvudman ........................ 19
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Elevavgifter ................................................................................... 19
Förändring av utbildningarnas innehåll och mål .................................. 19
Kursplaner ..................................................................................... 19
Ledningens ansvar och kvalitetsarbete .............................................. 19
Antal elever ................................................................................... 19
Lärar- och handledarledd tid ............................................................ 19
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
1
Sammanfattning
Under våren 2014 har Myndigheten för yrkeshögskolan genomfört tillsyn på 37
utbildningar med inriktning mot scenkonst såsom musik, teater och dans, men även mot
skrivande.
Alla utbildningar utom en har fått kritik. De vanligaste områdena som fått kritik har varit
brister i kursplaner eller brister i uppföljning och utvärdering. Andra områden som ofta fått
kritik är elevavgifter och antagning. Alla identifierade brister har åtgärdats av
utbildningarnas huvudmän.
Myndigheten bedömer att tillsynerna har varit effektiva genom att identifiera brister och
förbättra utbildningarna. Arbetssättet har fungerat väl i den meningen att skolorna har
förstått hur vi arbetat och att skolorna uppger att de i stora drag varit nöjda med
kontakten och bemötandet från myndigheten.
Ett område som myndigheten däremot behöver se över är hur eller om kritik ska utfärdas
till utbildningar som snabbt och lätt kunnat åtgärda brister.
Huvuddelen av scenutbildningarna som haft tillsyn förväntas övergå till den nya konstoch kulturförordningen. Den kritik vi framfört är i huvudsak relevant även för
utbildningarna efter övergången. Därför har vi valt att fortsätta med tillsyn kontinuerligt i
väntan på att den nya förordningen träder i kraft, men med prioritering av kritikområden
som förväntas vara aktuella även under den nya förordningen. I slutet av den här
rapporten har vi tagit upp ett stort antal punkter som kan vara till hjälp för utbildningarnas
huvudmän, att göra rätt från början. Punkterna är anpassade för den nya förordningen
och kommenterar även skillnaderna.
Tillsyn av scenutbildningar är en del av myndighetens arbete med att systematiskt
granska samtliga utbildningsområden inom kompletterande utbildningar. Under 2013
granskades högskoleförberedande konstutbildningar och under hösten 2014 till våren
2015 granskas de hantverksutbildningar som förväntas övergå till den nya förordningen
1
2
för konst- och kulturutbildningar som ersätter KU-förordningen . Därmed är alla de tre
största utbildningsområdena med utbildningar som får statsbidrag eller studiestöd
granskade under perioden 2013-2015. Kvar att granska är huvudsakligen utbildningar
som enbart står under statlig tillsyn och vissa områden med färre utbildningar så som
reklam och media.
1
Förordning (2013:871) om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.
2
Förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.
2 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
2
Förutsättningar för tillsyn av Kompletterande
utbildningar
2.1
Bakgrund
Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att genomföra tillsyn på
yrkeshögskoleutbildningar, kompletterande utbildningar och tolkutbildningar. I
Yrkeshögskoleutbildningarna och tolkutbildningarna ska vi också granska kvaliteten. I
denna rapport berättar vi om våra erfarenheter från de tillsyner som genomförts under
våren 2014 på kompletterande utbildningar. Syftet är att förbättra myndighetens
tillsynsarbete och att huvudmän ska kunna använda rapporten för att identifiera områden
inom sina egna utbildningar där de kan arbeta förebyggande.
Kompletterande utbildningar består av privat anordnade utbildningar som i vissa fall får
statligt stöd genom statsbidrag och studiemedel, men i andra fall bara får stöd genom att
stå under statlig tillsyn. För att en utbildning ska kunna bli studiemedelsberättigad krävs
att den är värdefull från nationell synpunkt. Om en utbildning anses särskilt värdefull kan
den också få statsbidrag. Kraven för att en utbildning ska anses som värdefull eller
särskilt värdefull har till stor del, men inte uteslutande, att göra med att utbildningen
anknyter till det konstnärliga och kulturella området. Det kan vara att en utbildning bidrar
till att bevara det svenska kulturarvet eller traditionell yrkeskunskap, men också till
exempel att den tillgodoser behovet inom smala yrkesområden.
De utbildningar som bara står under statlig tillsyn och inte får vare sig statsbidrag eller är
studiemedelsberättigande har inte några krav på sig att de ska vara värdefulla ur nationell
synpunkt. De utbildningar som ingår här styrs av en betydligt enklare reglering och kan
ha vilken inriktning som helst. KU-förordningen håller nu på att fasas ut. Huvudmännen
har under hösten 2014 ansökt om att få bli antingen konst- och kulturutbildningar eller
yrkeshögskoleutbildningar.
I denna rapport sammanställer vi resultatet av årets tillsyner av utbildningar med
inriktning mot dans, musik, teater och skrivande. Med något enstaka undantag förväntas
dessa utbildningar övergå till Konst- och kulturutbildningar. Vi menar att de synpunkter
som myndigheten framför under tillsynerna till största delen även är relevanta för
utbildningarna även efter att de övergått till den nya förordningen. De förbättringar som
genomförs efter tillsyn är lika viktiga och värdefulla för utbildningarna efter övergången
som för de utbildningsomgångar som nu går färdigt sin utbildning som KU-utbildningar.
3 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
2.2
4 (19)
Uppgifter och mål för tillsyn
3
I myndighetens regleringsbrev finns det två mål upptagna för tillsynsverksamheten:

Utbildningarna inom myndighetens ansvarsområde ska hålla
en hög och jämn kvalitet.

Utbildningarna ska följa regelverket.
Utifrån regleringsbrevet har myndigheten satt upp tre mål för tillsyner och
4
kvalitetsgranskningar 2014 :

Utbildningarna ska följa regler och beslut.

Vi ska bidra till att utveckla kvaliteten i utbildningarna, genom att regelverket följs.

Statsbidragen som utbildningarna får ska användas på rätt sätt.
Genom tillsyn kontrollerar vi att utbildningarna bedrivs som de ska, det vill säga att de
följer regler och beslut och att statsbidraget används på rätt sätt. Det innebär att vi
säkerställer att utbildningarna bedrivs på samma sätt som de beskrivs i den ansökan som
ligger till grund för beslutet att ge statligt stöd till utbildningen. Utbildningarna ska också
bedrivas på ett rättssäkert sätt gentemot eleverna. Vi informerar också om det regelverk
som finns, så att det ska vara lätt för huvudmännen att göra rätt. På så vis bidrar vi till
kvaliteten i utbildningarna.
Däremot har vi inte som uppgift att granska vilken kvalité som utbildningarna uppnår, till
exempel den konstnärliga kvaliteten i utbildningen, eller i vilken mån den i övrigt når sina
5
utbildningsmål. I myndighetens tillsynsstrategi anges två viktiga avgränsningar :

Myndighetens tillsyn ska inte omfatta värdering av en enskild utbildnings
måluppfyllelse. Denna avgränsning tolkas som att de delar av förordningen som
avser utbildningens mål inte ska vara föremål för tillsyn. Däremot kan uppgifter
om sakförhållanden på området vara värdefulla bidrag till förståelsen för hur
utbildningen fungerar.

Myndighetens tillsyn ska inte omfatta värdering av en enskild utbildnings kvalitet.
3
Så gjorde vi
3.1
Utbildningsområden inom KU
6
En genomgång av alla KU-utbildningar visar att hantverksutbildningar är ett av de större
utbildningsområdena. Vissa av utbildningarna är mycket korta, ner till en vecka, och finns
hos en och samma huvudman. Av de längre utbildningarna på ett år eller längre är det
vanligt att två utbildningar hänger ihop och omfattar första och andra året eller två olika
inriktningar. Därför kan det ibland gå att genomföra tillsyn på två olika utbildningar
samtidigt. Detta gäller om de liknar varandra avseende mål och genomförande, och när
de delar lärare och lokaler.
3
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan.
4
Arbetsplan 2014 Avdelningen för Tillsyn och Kvalitetsgranskning
Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan, diarienr YH 2012/1691.
5
6
Denna avgränsning tolkas som att bedömning endast ska göras i termer av godtagbar eller ej godtagbar i
relation till efterlevnad av regelverket och av huvudmannens åtagande. Däremot kan uppgifter om kvalitet vara
värdefulla bidrag till förståelsen för hur utbildningen fungerar.
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
Om man istället tittar på antalet huvudmän inom varje utbildningsområde, blir
fördelningen jämnare. De flesta huvudmän återfinns inom hantverk, hälsa och
kroppsvård, konst och scenutbildningar. Det är vanligt att en huvudman bara har
utbildningar inom ett utbildningsområde.
Utbildningsområdet hälsa och kroppsvård utmärker sig genom att mest omfatta
utbildningar som bara står under statlig tillsyn. De får alltså inte statsbidrag och är inte
studiemedelsberättigade. Hantverksutbildningarna är ofta kulturarvsbevarande.
Konstutbildningarna utmärker sig genom att vara högskoleförberedande och genom att
nästan alla utbildningar har statsbidrag. Scenutbildningarna är ofta yrkesförberedande.
De flesta som utbildar sig inom till exempel dans går direkt ut i arbetslivet och inte till
högskoleutbildningar.
3.2
Urval av utbildningar för tillsyn under 2014
Sedan 2013 har myndigheten arbetat utifrån att alla KU-utbildningar ska granskas vart
femte år. Detta gäller oavsett vilken form av statligt stöd utbildningen får, d.v.s. om det
har statsbidrag och/eller studiebidrag eller om de bara står under statlig tillsyn.
Myndigheten har valt att genomföra tillsynerna för ett utbildningsområde i taget. KUutbildningar finns inom vitt skilda områden med olika villkor. Genom att tillsyna alla
utbildningar inom ett utbildningsområde får vi ökad förståelse för utbildningarna i deras
sammanhang. På så sätt ökar vi kvaliteten i de tillsyner vi genomför. Samtidigt kan vi
lättare jämföra de olika tillsynerna.
Under 2013 genomförde vi tillsyner på alla högskoleförberedande konstutbildningar.
Under våren 2014 valde vi istället scenutbildningar, d.v.s. utbildningar inom dans, teater
och musik. Även de få utbildningarna inom skrivande var med i urvalet. Sammanlagt
fanns det 48 utbildningar inom området. Efter att vi sållat bort utbildningar som inte startat
återstod 37 utbildningar.
3.3
Genomförande av årets tillsyner
Tillsynen genomförs genom granskning av skriftligt material, telefonintervjuer och i vissa
fall genom besök. Alla huvudmän skickade in en skriftlig redovisning med bland annat
styrdokument och beslutsprotokoll. Vi genomförde också en elevenkät som används för
att hitta områden där vi behöver ställa djupare frågor under tillsynen. 25 av utbildningarna
valdes ut för besök. Besöken valdes ut för att få en spridning på olika huvudmän och
inriktningar eller i något fall för att göra en fördjupad informationsinsamling på grund av
identifierade problem.
Om tillsynen genomförs med besök, träffar vi utbildningsledare, lärare och elever. Ofta är
rektor, kvalitetsansvarig eller motsvarande också med. Vid telefonintervjuer sker dessa
med utbildningsledare eller rektor och med en elevrepresentant och en lärare.
Efter besöket eller telefonintervjuerna skriver vi en tjänsteanteckning och ett beslut.
Beslutet kan innehålla kritik eller bara avsluta ärendet. Huvudmannen har också möjlighet
att granska och lämna synpunkter på det faktaunderlag som ligger till grund för eventuell
kritik.
När vi hittar brister finns det två formuleringar i besluten utifrån hur allvarlig kritiken är,
kritik och allvarlig kritik. Om huvudmannen får kritik ber vi normalt om en redovisning för
hur bristerna åtgärdats. Myndigheten kan också lämna påtalanden i beslutet om saker
som huvudmannen behöver hantera men som inte leder till kritik.
5 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
6 (19)
4
Granskningsresultat för scenutbildningar 2014
4.1
Utfärdad kritik vid tillsynerna: Nästan alla får kritik
Under våren 2014 gjorde vi regelbundna tillsyner på 37 utbildningar fördelade på 16
skolor. Av de 37 utbildningarna fick 36 kritik på sammanlagt 116 punkter.
25 av utbildningarna fick besök i samband med tillsynen, vilket är betydligt fler än året
innan, då bara 5 av 32 tillsyner skedde med besök.
Antal kritikpunkter vid 37 KU-tillsyner våren 2014:
Uppföljning och utvärdering
Det ska finnas en fastställd plan för uppföljning och utvärdering.
26
Kursplaner
Det ska finnas godtagbara kursplaner.
21
Elevavgifter
Elevavgiften ska vara skälig och stämma med den som godkänts av
myndigheten.
17
Plan för kompetensutveckling
Det ska finnas en fastställd plan för kompetensutveckling.
16
Urval/antagning
Det ska finnas fastställda och godtagbara inträdesvillkor och
urvalsgrunder.
13
Godtagbar plan
Det ska finnas en godtagbar plan för utbildningens innehåll och mål.
8
Årselevplatser
Antalet elever ska inte överstiga beslutet.
5
Elevinflytande
Utbildningen ska främja elevinflytande.
5
Lärarledda timmar
Antalet lärarledda timmar ska stämma med ansökan.
4
Lokaler/utrustning
Lokaler/utrustning ska vara ändamålsenliga.
1
Betyg/intyg
Eleverna ska få betyg eller intyg som beskriver innehåll och mål.
0
Tilläggsbidrag
Tilläggsbidraget ska användas enligt ansökan.
0
Jämfört med de tillsyner som genomfördes 2013 har vi utfärdat dubbelt så mycket kritik.
Tillsynerna 2013 av 32 högskoleförberedande konstnärliga utbildningar resulterade i 1,7
kritikpunkter per utbildning medan årets tillsyner av scenutbildningar resulterade i 3,2
kritikpunkter per utbildning.
Utredarna har gått igenom årets kritik och diskuterat vad orsakerna till det ökade antalet
kritikpunkter kan vara. Vi är ense om att det inte finns något som tyder på att urvalet av
utbildningar kan förklara ökningen sedan förra året. Det finns ingenting som tyder på att
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
scenutbildningarna generellt skulle vara sämre på att följa regelverket än förberedande
konstnärliga utbildningar.
Istället ser utredarna förändringar i vår metod som troliga förklaringar till den ökade
kritiken. Antalet utbildningar som fått besök i samband med tillsynen har ökat från 5 till
25. Erfarenheterna från 2013 visar att tillsynsbesök ger betydligt fler kritikpunkter,
eftersom det ger en bättre kunskap om utbildningen och bättre möjlighet för utredarna att
upptäcka och härleda brister. Genom att vi möter fler människor får vi också fler
kontaktytor och större underlag för att hitta brister. Det kan handla om situationer där
intervjuerna med elever och lärare visar på brister som inte synts i materialet som
utbildningen skickat till oss inför tillsyn, men där vi genom uppföljande frågor vid besöket
ändå kan kartlägga brister.
Under 2014 har vi också haft fler ställningstaganden att luta oss mot vilket gjort att vi gett
kritik i fler fall än året innan. Året innan fick utbildningar inte kritik om de rättade till
enklare brister under tillsynens gång genom komplettering. Under 2014 har de fått kritik
ändå, men utan åtgärdskrav. Syftet med detta har varit att synliggöra brister och
utvecklingsområden.
Brister i plan för uppföljning och utvärdering samt brister i kursplaner har varit den
vanligaste kritiken med 26 respektive 21 utbildningar som fått kritik. Det innebär att 74
respektive 60 procent av utbildningarna får kritik på dessa områden. Det är också samma
punkter som fick mest kritik förra året, då en tredjedel av utbildningarna fick kritik för
bister i sin plan för uppföljning och utvärdering och hälften av utbildningarna fick kritik för
kursplaner.
Kritik avseende elevavgifter, lärarnas kompetensutveckling och urval och antagning har
ökat kraftigt från förra året från att gälla enstaka utbildningar till att gälla mer än var tredje
utbildning. Många utbildningar har höjt elevavgifterna utan att ansöka om det hos
myndigheten. Tidigare har huvudmannen kunnat slippa kritik genom att göra en anmälan
om detta i samband med tillsynen, men från i år ger vi kritik om elevavgiften skiljer sig
från myndighetens beslut om avgiftens nivå. Vad gäller urval och antagning har vi arbetat
fram ställningstaganden under året som gör att vi ger mer kritik på området.
I fem fall har vi kritiserat elevinflytande. Två av dessa fall har gällt allvarliga brister och
har följts upp under året.
4.2
Elevernas syn på sin utbildning: Stor nöjdhet
Vi har genomfört elevenkäter på alla utbildningar som fått tillsyn. Sammanlagt har 575 av
824 elever svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent. Syftet med enkäten är att få
signaler om hur utbildningen fungerar och identifiera problemområden som vi behöver gå
djupare in på vid tillsyn. Enkäten används inte för att dra direkta slutsatser under
tillsynerna, utan som ett diskussionsunderlag.
Skillnaderna mot förra årets enkäter som gick ut till 32 högskoleförberedande
konstnärliga utbildningar är små. Den sammanvägda summeringen av alla områden vi
frågar om i elevenkäten 2014 visar på en stor nöjdhet bland de 575 elever som svarat.
De öppet formulerade svaren innehåller också många påståenden om att utbildningarna
är mycket bra.
Elevernas omdömen på de olika frågeområdena ser ungefär likadana ut båda åren, där
uppföljning och kvalitetsarbete avviker negativt. Området innehåller frågor om
utvärderingar, återkoppling av dessa och om hur synpunkter som kommer fram i
utvärderingarna tas till vara. Utbildningen ska ha en fastställd plan för uppföljning och
utvärdering. Utredarnas erfarenhet tyder på att de lägre siffrorna beror på att strukturerna
för kvalitetsarbete faktiskt är svaga i många av utbildningarna och att det finns ett lågt
medvetande om vad systematiskt kvalitetsarbetete är. Kvalitetssäkringen av
7 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
8 (19)
utbildningarna är ofta informell och saknar strukturerade och systematiska inslag. Brister i
detta har varit den enskilt vanligaste kritiken vid tillsynerna med 26 av 116 kritikpunkter.
Området ordning och reda dras ned av att en av de fem frågorna inom området handlar
om elevavgiften, som många elever tycker är för hög. Vi har kritiserat 17 utbildningar för
brister vad gäller elevavgifter, men då för att de har ändrat avgifter utan att ansöka om
detta hos oss. Om avgiften är skälig eller inte avgörs vid ansökan om ändring av avgiften.
Summering av frågeområden
Scenutbildningar inom KU
Elevenkät vid tillsyn 2014
6
5
4
3
2
1
0
Diagram 1: Sammanvägda svar för frågor inom respektive frågeområden,
elevenkäter för scenutbildningar 2014. 1 = Ej nöjd, 6 = Mycket nöjd.
Vi frågar också om elevens samlade bedömning av utbildningen, till exempel om eleven
kan rekommendera utbildningen till andra. Denna frågas allmänna karaktär gör att vi ser
den som ett samlat omdöme för hela utbildningen. Svaren visar att eleverna i hög
utsträckning tycker att den utbildning de själva går är så bra att de kan rekommendera
den när de lägger samman utbildningens för- och nackdelar.
Eleverna ger alltså ofta ett högt omdöme om sin utbildning, trots att vi ger kritik. Tillsynen
sker utifrån regelverket och ansökan. Vi granskar ofta områden som eleverna inte möter
direkt i sin utbildning. Särskilt gäller det brister som har att göra med förhållandet mellan
huvudmannen och myndigheten.
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
9 (19)
Elevens samlade bedömning
6
5
4
3
2
1
0
Utbildningen ger mig den
kompetens som krävs för
yrkesrollen.
Utbildningen ökar mina
chanser att komma in på
fortsatt utbildning.
Jag kan rekommendera
utbildningen till andra.
Diagram 2: Elevernas samlade bedömning av sina utbildningar, elevenkäter
för scenutbildningar 2014. 1 = Instämmer inte alls, 6 = Instämmer helt.
Eleverna kan ge egna kommentarer i enkäten. I utbildningar där det funnits allvarliga
problem har de flesta elever skrivit om detta, samtidigt som de flesta utbildningar utan
problem har åtskilliga positiva kommentarer: ”En fantastisk skola där jag lärt mig mer än
på något annat ställe”, ”Det är en mycket varm och välkomnande atmosfär på skolan som
inspirerar mig och hjälper mig att utvecklas” och ”Väldigt nöjd med min utbildning”.
4.3
Skolornas syn: Tillsyn utvecklar utbildningarna
De 16 skolor som haft tillsyn på scenutbildningar har fått svara anonymt på frågor om hur
de ser på tillsynen och genomförandet. Alla skolor har svarat. Frågorna gäller hur tydlig
processen varit, hur man blivit bemött av myndigheten och hur man ser på tillsynens
effektivitet.
Samma undersökning gjordes 2013 med frågor till 20 huvudmän i samband med det
årets tillsyner av högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. Frågorna är de samma,
men i år riktar vi istället enkäten direkt till kontaktpersonerna på de enskilda skolorna och
inte till huvudmännen. De 11 huvudmän som berörs av årets urval har sin verksamhet
förlagd på 16 skolor. En huvudman är hos oss den organisatoriskt ansvariga
organisationen, medan en skola är den enskilda enheten på vilken utbildningen bedrivs.
För vissa av utbildningarna finns den formella huvudmannen långt ifrån verksamheten,
som i praktiken bedrivs av de enskilda skolorna utan större samverkan.
4.3.1
Syftet med tillsynerna är tydligt
För att kunna genomföra tillsyn på ett bra sätt och för att tillsynen ska ge en positiv effekt
är det viktigt att de som bedriver utbildningarna förstår syftet. Det är också viktigt att vi i
både tal och skrift lyckas förklara vad tillsynen innebär och vad skolan förväntas göra i
samband med tillsynen.
På så sätt får vi en förutsägbarhet i vårt sätt att genomföra tillsyn. Skolorna ska kunna
veta vad som händer och vad som kommer att ske. För att uppnå detta är det viktigt att vi
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
informerar tydligt inför tillsyn. Då avdramatiserar vi också tillsynen och skapar bättre
förutsättningar för att de vi möter ska känna förtroende för oss.
Vi ställer två frågor som berör hur man förstått tillsynsprocessen och om syftet och
instruktionerna varit tydliga. Här graderas svaren från 1 till 6, där 1 innebär att man inte
alls håller med om påståendet och 6 innebär att man håller med helt.
Svaren i år är väldigt lika svaren i 2013 års undersökning. I stort sett har alla svarat på
den övre delen av skalan både vad gäller om syftet med tillsynen varit tydligt och om
instruktionerna inför tillsynen varit tydliga. Vi tolkar det som att vi lyckats förklara vad
tillsyn är och hur det går till. Med tanke på att utbildningarna bara med något undantag
varit med om tillsyn tidigare tycker vi att det är ett bra resultat.
Diagram 3: Svar från skolor som haft tillsyn på scenutbildningar 2014.
Skala 1–6 där 1 anger att man inte alls håller med.
10 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
Diagram 4: Svar från skolor som haft tillsyn på scenutbildningar 2014.
Skala 1–6 där 1 anger att man inte alls håller med.
11 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
4.3.2
Bemötande: En bra relation mellan myndighet och skolor
För myndigheten är det viktigt att ha en respektfull och förtroendegivande relation med de
skolor som bedriver KU-utbildningar.
Vi ställer två frågor på området. De allra flesta utbildningsansvariga är nöjda, eller i
huvudsak nöjda, med det bemötande de fått. De har svarat på den övre delen av skalan,
mellan 4 och 6. Detta är något lägre siffror än 2013.
Samtidigt kan vi konstatera att alla skolor som fått kritik tycker att de fått möjlighet att
bemöta de synpunkter som kommit vid tillsynen. Året innan var det flera skolor som inte
tyckte det, vilket ledde till att vi ändrade arbetssätt. Vi har blivit noggrannare med att
kommunicera våra sammanfattande bedömningar på alla områden till huvudmännen
innan vi fattar beslut. Vi har också varit tydligare när vi talat med huvudmännen och
berättat vilka brister vi sett och hur vi kan komma att fatta beslut. Dessutom gör vi
bedömningen att det ökade antalet besök har gjort det lättare att få en bra dialog med
huvudmännen.
Under övriga synpunkter har flera skolor gett exempel på hur de blivit väl bemötta av
utredarna. Ett positivt och prestigelöst bemötande förenklade tillsynsprocessen och
hjälpte utbildningarna att utvecklas.
Vår slutsats är att bemötandet av skolorna fungerar väl, både i de samtal som förs och i
den formella delen där skolorna har möjlighet att bemöta den kritik de får vid tillsynen. Vi
tror att ett förbättrat arbetssätt gjort att det inte längre är några skolor som tycker att de
inte fått bemöta myndighetens synpunkter i samband med tillsynen, vilket är vår slutsats
av att ingen har svarat med de lägre svarsalternativen 1-3 på frågan om att bemöta
synpunkter.
12 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
Diagram 5: Svar från skolor som haft tillsyn på scenutbildningar 2014.
Skala 1–6 där 1 anger att man inte alls håller med.
13 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
Diagram 6: Svar från skolor som haft tillsyn på scenutbildningar 2014. Flera
utbildningar har svarat att de inte fått några synpunkter vid tillsynen, trots att
bara en utbildning inte fått kritik. Skala 1–6 där 1 anger att man inte alls
håller med.
4.3.3
Tillsynen har betydelse, men skolorna kritiska till mängden kritik
Tillsynen ska bidra till att regelverket följs och till en hög och jämn kvalitet på
utbildningarna. Därför är det viktigt att den kritik vi ger vid tillsyn är korrekt. Vi ställer
frågor till de ansvariga för utbildningarna om de håller med oss om den kritik vi ger. På så
sätt vill vi se om det finns en samsyn mellan skolorna och myndigheten i den kritik vi ger.
Om många av skolorna inte håller med om den kritik de får skulle det kunna vara en
signal om brister hos oss, antingen vad gäller vår kritik eller i hur vi kommunicerat den.
Vi ställer två frågor på området. På frågan om skolorna håller med om den kritik vi gett
dem, håller de allra flesta i huvudsak med. Svaren ligger på den övre delen av skalan,
mellan 4 och 6. Detta är ett liknande resultat som 2013.
På frågan om tillsynen bidragit till att göra utbildningen bättre svarar de flesta också ja,
men en stor grupp svarar att det bara är sant till viss del. Det är en stor skillnad mot
resultatet 2013, då 81 procent svarade ja på samma fråga.
14 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
Två skolor har under ”övriga synpunkter” berättat att de upplever kritiken som petig och
obefogad, och att den kunnat undvikas genom att vi istället berättat vad vi ville ha.
Samtidigt ger fyra skolor exempel på hur utbildningen har gått framåt och utvecklats
genom tillsynen. En skola har påpekat att tillsynen inneburit väldigt mycket arbete för
dem.
Vår slutsats är att den kritik vi gett upplevs vara befogad, men att skolorna har delade
åsikter om i vilken utsträckning tillsynen bidragit till att göra utbildningen bättre. Det kan
också finnas skäl att undersöka om vi gett kritik i för många fall där skolan kunnat
komplettera ärendet under tillsynen.
Diagram 7: Svar från skolor som haft tillsyn på scenutbildningar 2014.
Skala 1–6 där 1 anger att man inte alls håller med.
15 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
Diagram 8: Svar från skolor som haft tillsyn på scenutbildningar 2014.
16 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
5
Blev det som vi ville? Kan det bli bättre?
5.1
Uppfyller tillsynen sina mål?
5.1.1
Följer utbildningarna reglerna?
Den stora mängden kritik som vi ger vid tillsyn med drygt 3 kritikpunkter per tillsyn visar
att utbildningarna ofta inte följer regelverket fullt ut. Genom ändrade metoder har vi hittat
och kritiserat fler brister per utbildning än tidigare år. Samtidigt tror vi att utbildningarnas
regelefterlevnad på sikt förbättras genom att vi satt fokus på detta.
Ett viktigt område för tillsynerna har varit att säkerställa elevernas rättssäkerhet.
Samtidigt gäller mycket av kritiken mindre allvarliga punkter såsom formalia av
administrativ karaktär och eleverna är generellt mycket nöjda med sina utbildningar. Det
framgår av att eleverna i de enkäter vi skickar ut i genomsnitt ger fem av sex poäng på
frågan om de kan rekommendera utbildningen till andra. Det finns också många
personligt formulerade svar i elevenkäterna som visar på en hög nöjdhet bland eleverna
och utredarna möter ofta mycket entusiastiska elevgrupper vid tillsynsbesöken. Denna
höga grad av nöjdhet tyder på att problemen på utbildningarna i de flesta fall inte är så
allvarliga.
Utifrån detta menar vi att även om de flesta utbildningar inte följer regelverket fullt ut, så
är det bara ett fåtal som bryter mot reglerna på ett sådant sätt att det allvarligt försämrar
utbildningen.
5.1.2
Utvecklas kvaliteten i utbildningarna genom tillsyn?
Vi ska bidra till att utveckla kvaliteten i utbildningarna genom vår tillsynsverksamhet. Det
görs genom att säkerställa att utbildningarna följer det regelverk som finns.
Scenutbildningarna i det aktuella urvalet har inte haft tillsyn tidigare. Genom att få
möjlighet att identifiera och åtgärda bristerna tror vi att kvaliteten i utbildningarna har ökat.
Också genom att uppmärksamma utbildningarnas genomförande kan vi starta processer
som leder till bättre kvalitet. I enkäten till skolorna som haft tillsyn frågar vi om de tycker
att tillsynen bidrar till att göra utbildningen bättre. Alla utom en skola svarar ja, eller till
viss del. Denna anonyma självskattning tyder på att vår utgångspunkt att tillsyn förbättrar
kvalitet är rimligt.
5.1.3
Används statsbidraget på rätt sätt?
I de tillsyner vi gjort finns det inte några indikationer på att statsbidraget använts på fel
sätt. Vi har särskilt tittat på hur tilläggsbidraget använts. Detta har ofta avsett
merkostnader i form av utrustning, material och lokaler. Vi har inte hittat några brister i
hur tilläggsbidraget använts.
5.2
Kan tillsynerna bli bättre?
Tillsynsverksamheten ska leda till de tre målen regelefterlevnad, kvalitet i utbildningarna
och att statsbidraget används rätt.
För att vi ska nå dessa mål behövs tre saker: Effektiva tillsyner, bra bemötande och tydlig
kommunikation. Det är också dessa tre saker vi frågar om i enkäten till huvudmännen.
5.2.1
Kan vi bli tydligare?
Enkäten till huvudmännen visar att det är tydligt för de berörda vad syftet med tillsynerna
är och att det material som skickats ut varit lätt att förstå. Ändå menar vi att detta är något
vi kontinuerligt måste arbeta med.
17 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
Det är utredarnas bedömning att den nya förordningen för konst- och kulturutbildningar är
tydligare och enklare att förstå än KU-förordningen och att detta kommer att underlätta
vår kommunikation.
5.2.2
Kan bemötandet bli bättre?
Även det bemötande som huvudmännen får från utredarna får goda omdömen i
huvudmannaenkäten. Det är utredarnas bedömning att det är lättare att bygga
förtroendefulla relationer vid besök än vid tillsyn över telefon, även om detta tar mer tid.
Samtidigt ska man vara medveten om att den goda relation vi bygger med huvudmännen
alltid sker inom tillsynsuppdragets gränser. Det innebär att huvudmännen kan vara
kritiska till utredarna och myndigheten i de fall som huvudmännen inte håller med om den
kritik vi ger. Det gäller särskilt i de fall där vi gett allvarlig kritik som kunnat leda till stora
konsekvenser för huvudmannen.
Vi har fått kritik från en del huvudmän om att vi ger kritik på punkter som lätt hade kunnat
kompletteras under tillsynsprocessen. Detta kan påverka hur bemötandet uppfattas.
Vi tror också att det är viktigt för relationen med huvudmännen att utredarna kan svara på
frågor om den nya förordningen och hur regelverket förändras.
5.2.3
Kan tillsynerna bli effektivare?
Tillsynerna ska vara effektiva. En första bild av effektivitet får vi genom att se hur många
brister som utbildningarna rättar till efter våra tillsyner. Mätt på detta sätt har effektiviteten
ökat från 2013 eftersom vi ger nästan dubbelt så mycket kritik samtidigt som all kritik har
lett till att huvudmannen rättat till de brister vi pekat på.
Att bara se till antal kritikpunkter som åtgärdats har nackdelen att bristerna kan vara olika
allvarliga. Ett bättre mått på effekten av tillsyn är hur kvaliteten i utbildningarna har
förbättrats efter tillsynen. Detta är svårt att mäta, men vi lät huvudmännen göra en
självskattning i huvudmannaenkäten med frågan om de tycker att tillsynen bidragit till att
göra utbildningen bättre. 15 av 16 huvudmän svarar ja eller till viss del på frågan.
Utredarna menar att det är viktigt att bygga en förtroendefull relation för att få effektiva
tillsyner, då det ökar följsamheten och skapar bra förutsättningar för att göra rättsäkra
utredningar. Därför är också besök viktiga för att skapa effektiva tillsyner, eftersom det
ökar möjligheten att i detalj diskutera brister som upptäckts och att ställa följdfrågor.
En skillnad med den nya förordningen är att utbildningarna under det nya regelverket
kommer att ha utbildningsplaner. Vi tror att detta kommer att öka effektiviteten i
tillsynerna, eftersom utbildningarna innan behövt följa många dussintals, eller ibland upp
till 50, dokument och bilagor till gamla ansökningar och senare beslutade förändringar.
Det har gjort att utbildningarna oavsiktligt har haft brister i förhållande till sina beslut och
att tillsynerna varit svårutredda.
För att tillsynerna ska vara effektiva är det också viktigt att urvalet för tillsyn utgår från en
behovsanalys. Fram till nu har de tillsyner vi gjort normalt varit den första tillsynen som
gjorts av myndigheten på den aktuella utbildningen. Det har därför varit viktigare att göra
tillsyn på alla utbildningar snarare än att göra ett urval utifrån till exempel riskfaktorer.
Fram till våren 2015 har vi granskat de stora utbildningsområdena konst, scen och
hantverk. När utbildningar startar i den nya konst- och kulturförordningen efter sommaren
2015 behöver vi göra ett nytt urval av utbildningar som ska få tillsyn. Behovsanalysen ser
nu annorlunda ut, eftersom de flesta utbildningar haft en första tillsyn som KUutbildningar. Vi planerar för 2015 att göra inledande tillsyner på ett urval av de
utbildningar som går över till den nya förordningen.
Vi behöver också ta ställning till hur vi ser på den kritik vi fått från ett par huvudmän, att vi
ger kritik för brister som huvudmännen kunnat åtgärda genom komplettering av materialet
under tillsynsarbetet.
18 (19)
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
6
Enkla åtgärder för att göra rätt som huvudman
Vi har sammanställt de vanligaste bristerna som orsakar kritik. Många av dessa är enkla
för huvudmannen att åtgärda. De flesta av punkterna nedan har en liknande betydelse för
utbildningar som ska ingå i den nya förordningen för konst- och kulturutbildningar.
6.1
Elevavgifter
Elevavgifter ska inte överstiga det belopp som blivit godkänt av myndigheten, antingen i
samband med ansökan eller efter senare ansökan om ändring. Om huvudmannen tänker
höja avgiften, till exempel med en uppräkning för inflation, ska en ansökan om detta
lämnas in till myndigheten.
6.2
Förändring av utbildningarnas innehåll och mål
En utbildning ska följa sin plan för innehåll och mål enligt det beslut myndigheten fattat i
samband med ansökan eller vid senare begäran om ändringar. Om senare ändringar ska
göras, ska en begäran om ändring lämnas in.
Planen för innehåll och mål ska vara godtagbar genom att den är tydlig och begriplig.
I den nya förordningen ingår innehåll och mål i utbildningsplanen.
6.3
Kursplaner
En utbildning består av kurser. En vanlig brist är att kurser blandas samman med olika
projekt som är kursövergripande och att detta gör att det uppstår osäkerhet kring vilka
utbildningsmoment som leder till ett betyg eller intyg och vilken del av utbildningen som
en utvärdering gäller.
Det är också vanligt att kurserna inte utvärderas eller att kursplanerna inte följs i
utbildningen.
För att vara godtagbar ska kursplanen vara tydlig och begriplig.
För utbildningar i den nya förordningen kommer det att finnas en särskild föreskrift om
vad kursplanerna ska innehålla.
6.4
Ledningens ansvar och kvalitetsarbete
Rektor, styrelse, ledningsgrupp eller annan ledningsfunktion har ett ansvar för att leda
utbildningen. Det finns ofta brister i ledningens ansvar för kvalitetsledning. Det är därför
viktigt att säkerställa att ledningen har det underlag som krävs för att ta ansvar för
utbildningens kvalitet. Det kan till exempel handla om systematiska utvärderingar. Det är
viktigt att det finns en plan för uppföljning och utvärdering och att den följs.
I den nya förordningen beskrivs kvalitetsarbetet istället i utbildningens utbildningsplan.
Styrelsens och ledningsgruppens ansvar förtydligas också.
6.5
Antal elever
Antalet elever får inte överstiga det antal som beviljats i beslut från myndigheten.
Den nya förordningen innehåller nya och förenklade möjligheter att hantera
studieuppehåll.
6.6
Lärar- och handledarledd tid
Den lärar- och handledarledda tiden som utbildningen omfattar ska stämma med vad
som beskrivs i ansökan eller i senare ändringar.
19 (19)
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145, 721 05 Västerås, Sweden
www.myh.se