Seminarium 1 Inköp

Workshop på konsult- och
entreprenörsdagen 2015
Inköp på Svenska kraftnät
Från
1 dec
Patrik
Emanuelsson
Ulrika Hedman
Pelle Hovland
Min Hou
Håkan Johansson
Inköp
Underhåll, IS/IT,
Varor & tjänster för
elberedskap
Primärapparater
Konsulter
AC Stationer,
HVDC, DC kabel
Luftledningar
Från
1 dec
Elsie Wallin
Anna Andersson
AC kabel
Topplinebyte,
ledningsåtgärder
Verksgemensamt,
direktupphandlingar,
”webbar”, inköpsplan
Fredrik
Johansson
Anja TollgårdFagrell
Inköpssystem
Inköpsutveckling
Ulrika Hesslow
Inköpschef
Samverkansentreprenad
Workshop på Konsult- och entreprenörsdagen 2015
Samverkansentreprenad
> Gemensamma mål
> Involvera entreprenören i projekteringen
> Aktivt deltagande från båda parter
> Löpande räkning, riktkostnad, öppna böcker
> Utvärdering i upphandling inkluderar organisation (ekonomiskt
mest lönsamma)
Varför samverkansentreprenad?
> Gemensamma mål leder till lägre totalkostnad, snabbare
genomloppstid och bättre kvalitet
> Hantera oförutsedda händelser, okända förutsättningar och
risker på ett effektivt sätt
> Lång tid för genomförande
> Heltäckande markundersökningar orimligt
> Kommer tidigt åt entreprenörens produktionskunnande
6
Troligt pilotprojekt: Höjning av 400 kVledningen Hamra – Åker över farleden i Mälaren
> Begränsat i tid och kostnad
> Lämpliga egenskaper för samverkansentreprenader:
> komplext
> känsligt område (miljöskyddad)
> svårigheter att ta sig till holmen där bygget sker
> ny typ av stolpar
Samverkansentreprenad,
frågeställningar att diskutera
1. Har ni genomfört en samverkansentreprenad? (AB eller ABT)
2. Fördelar ur entreprenörens perspektiv?
3. Fördelar ur beställarens perspektiv?
4. Hur bör projektering hanteras?
5. Incitamentmodell/bonus/vite
6. Ge exempel på sådant som bör påverka riktpriset
7. Vad karaktäriserar projekt där samverkansentreprenad passar?
Uppföljning av Leverantörer
Workshop på Konsult- och entreprenörsdagen 2015
Uppföljning av entreprenör under projektet
> En del av Svenska kraftnäts arbete med att
utveckla sin inköpsverksamhet.
> Svenska kraftnät ska på ett transparent sätt
följa upp både lednings- och stationsprojekt
med byggstart från januari 2016.
> Uppföljningar kommer att göras systematiskt
och på ett enhetligt sätt för att säkerställa
rättvisa bedömningar.
> Målet är att få säkrare leveranser och att
jobba proaktivt med entreprenören.
> På sikt använda resultaten vid upphandlingar.
Uppföljning av entreprenör vid varje byggmöte
Projektgenomförande
1. Projekt bedrivs i enlighet med överenskommen tidplan.
2. Rapportering av projekt sker korrekt och inom angiven tid enligt överenskommen rutin.
3. Arbeten som kräver avbrott är planerade och kommunicerade enligt överenskommen rutin
samt genomförda i enlighet med plan.
Dokumentation / kommunikation
4. Leverans av kvalitetssäkrad dokumentation sker enligt plan.
5. Förändringar (tekniska, administrativa, personella m m) som påverkar projektet är
omhändertagna i enlighet med överenskommen rutin.
6. Förebyggande dialog och kommunikation sker fortlöpande mellan parterna där syftet är att
säkerställa projektets framgång.
Hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet
7. Arbetsmiljöplaner efterlevs, uppdateras och är en integrerad del i det fortlöpande arbetet.
Riskbedömningar och skyddsronder görs regelbundet.
8. Rapportering och hantering av incidenter har gjorts enligt överenskommen rutin.
9. Miljöplaner efterlevs, uppdateras och är en integrerad del i det fortlöpande arbetet.
Uppföljning av konsulter
> Uppföljning av uppdragsgenomförande och av leverantörer är
2 av kategori Konsulters 8 strategiska inriktningar.
> Varje uppdrag följs upp vid avslut och vissa även under
genomförandet.
> Uppföljning av enskilda uppdrag summeras till uppföljning av
leverantör.
> Resurskonsult och Projekt följs upp med olika kriterier.
> Processen implementeras 2016-01-01.
Uppföljning av resurskonsult
Ansvar och initiativ
Hur självständigt uppdraget har
genomförts.
1
Inte alls väl
2
Inte särskilt
väl
3
Medel
4
Väl
5
Mycket väl
1
Inte alls väl
2
Inte särskilt
väl
3
Medel
4
Väl
5
Mycket väl
1
Inte alls väl
2
Inte särskilt
väl
3
Medel
4
Väl
5
Mycket väl
1
Mycket hög
konsekvens
2
Hög
konsekvens
Effektivitet och leverans i tid
Hur väl uppdraget har genomförts på ett
effektivt sätt och leverans skett i tid enligt
överenskommelse.
Kvalitet
Hur väl uppdraget har genomförts enligt
ställda kravbeskrivningar och förväntningar.
Konsekvens av ev. fel/sen
leverans
Hur stor kostnadskonsekvens eventuell
sen eller fel leverans har orsakat projektet
och/eller verksamheten i stort.
3
4
5
Låg
Mycket låg
Ingen
konsekvens konsekvens konsekvens
Uppföljning av projekt
Leverans i tid
Hur väl leverantören höll överenskomna
leveransdatum under projektet.
1
Inte alls väl
2
Inte särskilt
väl
3
Medel
4
Väl
5
Mycket väl
1
Inte alls väl
2
Inte särskilt
väl
3
Medel
4
Väl
5
Mycket väl
1
Inte alls väl
2
Inte särskilt
väl
3
Medel
4
Väl
5
Mycket väl
1
Mycket hög
avvikelse
2
Hög
avvikelse
3
Låg
avvikelse
4
Mycket låg
avvikelse
5
Ingen
avvikelse
Teknisk lösning och innovationsnivå
Hur väl leverantören lyckats med att under
projektet bidra med innovation och tekniska
lösningar.
Kvalitet
Hur väl projektet har genomförts enligt ställda
krav och förväntningar.
Budgeterat vs. Fakturerat
Hur mycket leverantören har avvikit från sin
offert, dvs avvikelse som är orsakad av
leverantören och inte av förändrade
förutsättningar utanför leverantörens kontroll.
Konsekvens av ev. fel/sen leverans
1
2
3
4
5
Hur stor kostnadskonsekvens en eventuell sen
Mycket hög
Hög
Låg
Mycket låg
Ingen
eller fel leverans leverantören har orsakat
projektet och/eller verksamheten i stort.
konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens
Uppföljning av leverantörer
diskussion
1. Bedömningskriterierna
1.
Är kriterierna relevanta?
2.
Saknas något viktigt kriterium?
3.
Är formuleringen tydlig?
2. Vilken nytta kan ni ha av denna uppföljning?
3. Hur vill ni få del av uppföljning? Vilka hos er?
4. Andra synpunkter och kommentarer