Intensiv synträning

Synträning vid synfältsbortfall
efter hjärnskada
8:e nordiska kongressen i synpedagogik
Tönsberg 2015-05-06
Ingrid Axelsson
[email protected]
1
Syfte
Pröva Syncentralens möjligheter att
synträna denna brukargrupp.
Mål
Underlag för att ta ställning till om och
hur Syncentralen ska bemöta denna
brukargrupp.
2
Kartläggning
15 personer mellan 9 och 77 år
Bakgrundsfakta
Intervjufrågor, förväntningar
Test av synfunktioner
Observation, kropps- och
huvudhållning
• Rätta glasögon
•
•
•
•
Upplevda synsvårigheter
•
•
•
•
Ljuskänslighet
Ökat ljusbehov
Överblicka
Kunna urskilja
• Orientering/förflyttning
• Läsning
• Matsituation
Två olika grupper
• Tips och råd
• Intensiv synträning
5
Intensiv synträning
7 vuxna mellan 33 och 77 år
Synskärpa 0,8-1,3 (6/7-6/4)
Skadan 5 månader-7 år gammal
6
Intensiv synträning
• Utgå från kroppens mittlinje och
hålla huvudet stilla
• Ögonrörelseövningar
• Övningar i olika positioner, sitta,
stå och gå
• Ökad svårighetsgrad, fler stimuli
• Läsning
9
VISIOcoach
Cogpack
13
14
Takistoskop
.
200050008
Intensiv träningsperiod
• En timme/tillfälle
• Flera gånger/vecka
• 8-20 träningstillfällen
17
Resultat
•COPM
•Subjektiva upplevelser
•Film/foto
•Uppmärksamhets test
•Dataprogram
•Objektiva iakttagelser
COPM- Canadian Occupational
Performance Measure
10 gradig självskattningsskala
Betydelse
1 = inte viktigt alls
10 = extremt viktigt
Utförande
1 = kan inte utföra den alls
10 = kan utföra den extremt bra
Tillfredsställelse
1 = inte nöjd alls 10 = extremt nöjd
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ökning/minskning med 2 eller fler steg =
signifikant ändring
COPM
Orientering/förflyttning
Tillfredsställelse: signifikant
ökning för alla utom en
Läsning
Tillfredsställelse: signifikant
ökning för fyra av sju
20
Subjektiva upplevelser
•Större tillit och medvetenhet om
sin syn
•Lärt sig strategier
•Söker medvetet, snabbare
•Mindre stress
•Ökad uthållighet
•Hanterar sin vardag bättre
Objektiva iakttagelser
•Ökad insikt
•Bättre skanningsförmåga
•Ökad uthållighet
•Bättre öga- handkoordination
•Bättre ögonrörelser
Uppföljning efter 2-4 månader
• Effekten hållit i sig eller förbättrats
ytterligare.
• Hittat på, utvecklat egna övningar
• Ökad självkänsla
• Ökad självständighet
• Bättre balans
• Mindre besvär från nacke
• Bättre minne
• Gladare
• Skadar sig mindre
Uppföljning efter ett år
Effekten av träningen
kvarstår hos samtliga
utom en
24
Konklusion
• Kartläggning av synen
• Insikt och motivation
• Skadans omfattning
• Skadans tidpunkt
• Intensiv träningsperiod
• Erbjuda barn träning i deras
närmiljö
Fler verktyg, utveckla…
• Pelilinser
• Lästester, Peppertest och IReST
• Ögonrörelsemätningar
• Att utföra olika uppgifter utanför
syncentralen
• Fler datorprogram, övningar
• Grupper, anhöriga
• Information……….
26
Pelilinser, 40”
27
Första besöket, efter remiss
från ögonläkare/rehabläkare
• Synpedagog+optiker
• Optiker
• Synpedagog
28
Och sedan?
• 2-4 träningsperioder/år
• 12 träningstillfällen under 3 veckor
• 1 timme/gång
• Alla åldrar (6-86 år)
• Enstaka barn har fått träning i sin
skola under några veckor
• Återkommande träningsperiod
29
COPM
Orientering/förflyttning,
skanning
51 personer
Utförande:
Signifikant förbättring för 65%
ökning med 2-5 steg
2 försämring 2 steg
Tillfredsställelse:
Signifikant förbättring för 73%
ökning med 2-7 steg
30
COPM Läsning
42 personer varav flera har dysfasi
Utförande:
Signifikant förbättring för 55%
ökning med 2-6 steg
Tillfredsställelse:
Signifikant förbättring för 55%
ökning med 2-9 steg
1 försämring 4 steg
31
Egen träning
32
33