(svarsfrekvens: 65 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor

Sigtuna kommun
Skolundersökning 2015
Föräldrar förskola
Granby nya förskola
Antal svar: 26 (svarsfrekvens: 65 %)
Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 1357 (svarsfrekvens: 50 %)
1
Innehåll
Om undersökningen
Förklaring av diagram
Resultat
- Per fråga (Kommungemensamma frågor)
- NöjdKundIndex (NKI)
Spindeldiagram
2
Om undersökningen
Enkät
har skickats hem till föräldrar med barn i förskola
.
med möjlighet att logga in och svara via webben. Totalt
har två påminnelser skickats till dem som inte har svarat.
Urvalet tillhandahölls av kommunen.
Genomförandeperiod. Vecka 10 – 14, 2015
Leverantör: Markör Marknad & Kommunikation AB
[email protected]
3
Förklaring av diagram
.Bilderna på kommande sidor visar resultatet för förskolan 2015,
2014 samt 2013 jämfört med alla förskolor i kommunen 2015.
Frågorna har besvarats på en skala från 1-4. Det innebär att summan
av betyget 1,2, 3 och 4 (instämmer inte alls-instämmer helt) summerar
till 100 procent (avrundningar kan förekomma).
Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”vet ej”.
”Vet ej” redovisas separat som andelen av de i målgruppen som
avgivit svaret ”vet ej” för respektive fråga.
Medelvärdet per fråga är beräknat som ett medelvärde av samtliga
svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej).
För att ett resultat ska tas fram krävs 5 svarande eller fler.
4
Resultat
5
Utveckling och lärande
procent
0
50
Granby nya förskola 2015 04
Mitt barn stimuleras till
utveckling och lärande i
förskolan.
42
Granby nya förskola 2014 0 8
Granby nya förskola 2013 0
25
30
8
4
62
23
65
93
Granby nya förskola 2013 0
29
3
Granby nya förskola 2015 0
Granby nya förskola 2014
8
71
26
17
63
26
5 5
64
33
5
33
11
3
50
64
Granby nya förskola 2014 0
Granby nya förskola 2013 0
33
34
Granby nya förskola 2015 0 5
Sigtuna, alla förskolor 2015
57
27
Granby nya förskola 2013 0
Sigtuna, alla förskolor 2015
Mitt barns tankar och
idéer tas till vara.
43
Granby nya förskola 2014 0 7
Sigtuna, alla förskolor 2015
Mitt barns utveckling och
lärande dokumenteras och
följs upp.
67
43
Sigtuna, alla förskolor 2015 1 6
På utvecklingssamtalen
samtalar vi om mitt barns
utveckling och lärande.
54
14
Granby nya förskola 2015
100 Medelvärde
32
45
55
14
8
57
29
37
1) Instämmer inte alls
52
2)
3)
Vet ej (%)
3,5
0
3,6
4
3,3
0
3,5
2
3,5
0
3,9
44
3,7
0
3,5
13
3,4
12
3,5
12
3,0
14
3,3
17
3,3
15
3,5
12
3,1
0
3,4
23
4) Instämmer helt
6
Normer och värden (1/2)
procent
0
Mitt barn känner sig tryggt i
förskolan.
50
88
3,9
0
Granby nya förskola 2014 0 4
88
3,8
0
4,0
0
72
3,7
1
72
3,7
4
3,8
0
3,7
0
3,5
2
3,8
4
3,8
0
3,4
0
3,7
2
8
Granby nya förskola 2013 0
100
22
Granby nya förskola 2015 0
Granby nya förskola 2014 0 8
28
8
Granby nya förskola 2013 0
84
29
Sigtuna, alla förskolor 2015 2 6
Personalen bemöter mitt
barn med respekt
Vet ej (%)
Granby nya förskola 2015 0 12
Sigtuna, alla förskolor 2015 1 5
Personalen är goda
förebilder för mitt barn
100 Medelvärde
30
Granby nya förskola 2015 0
20
Granby nya förskola 2014 0 4
12
63
80
84
Granby nya förskola 2013 0
Sigtuna, alla förskolor 2015 1 4
71
57
43
23
1) Instämmer inte alls
72
2)
3)
4) Instämmer helt
7
Normer och värden (2/2)
procent
0
50
Granby nya förskola 2015 0
Förskolan ger pojkar och
flickor samma
förutsättningar.
Personalen motverkar
aktivt att något barn
behandlas illa.
Granby nya förskola 2013 0
65
90
14
86
Sigtuna, alla förskolor 2015 1 3
19
Granby nya förskola 2015 0
26
77
74
505
89
Granby nya förskola 2013 0
Sigtuna, alla förskolor 2015
Granby nya förskola 2015
Jag känner till förskolans
arbete med att motverka
mobbning, kränkande
behandling och
diskriminering
(likabehandling).
35
Granby nya förskola 2014 0 10
Granby nya förskola 2014
100
3 5
8
27
4
Granby nya förskola 2014
5 0 11
Granby nya förskola 2013
14
Sigtuna, alla förskolor 2015
100 Medelvärde
11
64
29
58
84
0
12
14
71
26
1) Instämmer inte alls
51
2)
3)
Vet ej (%)
3,7
23
3,9
16
3,9
0
3,7
19
3,7
12
3,8
24
4,0
0
3,5
17
3,4
8
3,7
21
3,4
0
3,2
18
4) Instämmer helt
8
Förskola och hem
procent
0
Informationen om
verksamhetens innehåll
är bra.
50
Granby nya förskola 2015
8
Granby nya förskola 2014
4 4
Granby nya förskola 2013 0
Sigtuna, alla förskolor 2015
16
32
13
Jag är nöjd med hur
jag bemöts när jag är
i kontakt med
förskolan.
Granby nya förskola 2014
Granby nya förskola 2013 0
Granby nya förskola 2015 0 9
Sigtuna, alla förskolor 2015
9
39
43
5
10
3
3,5
0
3,6
0
3,9
0
3,6
0
45
3,4
15
43
3,2
8
3,6
0
3,3
7
68
45
Granby nya förskola 2013 0
3,3
86
24
9
0
67
14
Granby nya förskola 2014
3,4
58
29
Sigtuna, alla förskolor 2015 2 6
Jag är nöjd med det
inflytande jag har i
verksamheten.
4
49
38
40
3,4
57
33
Granby nya förskola 2015 04
4
54
29
57
34
1) Instämmer inte alls
51
2)
3)
Vet ej (%)
3,1
44
38
14
4
100 Medelvärde
4) Instämmer helt
9
Sammanfattande omdöme
procent
0
50
Granby nya förskola 2015 04
Jag är nöjd med
verksamheten på mitt
barns förskola.
Granby nya förskola 2014 0
Granby nya förskola 2013 0
100 Medelvärde
54
17
42
17
14
67
43
Sigtuna, alla förskolor 2015 2 8
43
30
Granby nya förskola 2015 0
60
35
Granby nya förskola 2014 0 8
65
8
84
Vet ej (%)
3,4
0
3,5
4
3,3
0
3,5
1
3,7
0
3,8
0
3,6
0
3,5
1
Jag kan rekommendera
mitt barns förskola.
Granby nya förskola 2013 0
Sigtuna, alla förskolor 2015
43
3 7
57
24
1) Instämmer inte alls
65
2)
3)
4) Instämmer helt
10
NöjdKundIndex (NKI)
11
NöjdKundIndex (NKI)
NKI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna
är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade
frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan
olika grupper.
NKI baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala
1. Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet - hur
nöjd är du då med den?
2. Hur väl uppfyller förskolan och dess verksamhet de
förväntningar du haft?
3. Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker
du att ditt barns förskola kommer?
NKI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre
frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats 0-100.
12
NöjdKundIndex (NKI)
Granby nya förskola 2015
74
Granby nya förskola 2014
79
Granby nya förskola 2013
73
Sigtuna, alla förskolor 2015
75
0
20
40
60
80
100
13
NKI
Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet
- hur nöjd är du då med den?
procent
0
Granby nya förskola 2015 0 4
Granby nya förskola 2014 0 4
Granby nya förskola 2013 0
50
12
27
8
12
14
Sigtuna, alla förskolor 2015 112 3 4
100
15
23
24
24
14
6
1) Inte alls nöjd
28
43
18
2)
29
22
3)
4)
5)
6)
19
18
7)
8)
9)
0
25
Medelvärde
Vet ej (%)
8,0
0
8,4
0
7,9
0
7,9
0
10) I allra högsta grad nöjd
14
NKI
Hur väl uppfyller förskolan och dess
verksamhet de förväntningar du haft?
procent
0
Granby nya förskola 2015 0
Granby nya förskola 2014 0 4
50
16
40
Granby nya förskola 2013 0
Sigtuna, alla förskolor 2015 11 3 3 5
12
12
12
100
24
20
24
29
7
28
14
15
1) Inte alls så bra som jag hoppades
16
14
29
20
2)
28
3)
14
17
4)
5)
6)
7)
27
8)
9)
Medelvärde
Vet ej (%)
7,7
4
8,4
0
7,9
0
7,9
1
10) Bättre än jag hoppades
15
NKI
Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära ett sådant
ideal tycker du att ditt barns förskola kommer?
procent
0
50
Granby nya förskola 2015 0
Granby nya förskola 2014 0 4
20
4
8
12
Granby nya förskola 2013 0
Sigtuna, alla förskolor 2015 2 1 3 4
1) Långt ifrån
4
32
8
2)
20
36
43
6
100
12
16
14
10
4)
24
5)
16
43
18
3)
8
6)
0
14
7)
8)
18
9)
Medelvärde
Vet ej (%)
7,2
4
7,6
0
7,0
0
7,4
1
10) Mycket nära
16
Spindeldiagram
17
Spindeldiagram
.Spindeldiagrammet visar resultatet per målområde för
förskolan jämfört med totalresultatet per målområde för
alla förskolor inom kommunen.
Resultaten redovisas som medelvärdet av samtliga svar som
avgivits av föräldrar för respektive målområde.
18
Medelvärden per målområde
Granby nya förskola 2015
Sigtuna, alla förskolor 2015
Utveckling och lärande
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
Sammanfattande omdöme
1,00
Normer och värden
Förskola och hem
19