Handläggningstider för vapenärenden

Dokument
Sida
RAPPORT
1 (3)
Upprättad av
Datum
Peter Thorsell
2015-01-28
Diarienr
Saknr
Version
01.00
Handläggningstider för vapenärenden
Ny statistik visar på att handläggningstiderna för vapenärenden blivit kortare. Situationen är ännu inte tillfredsställande men framsteg har gjorts i flera regioner. I region
Stockholm har t.ex. handläggningstiden för vapenlicenser minskat från 10 veckor i höstas till ca 3 veckor vid årsskiftet.
Under 2013 växte balanserna för vapenärenden samtidigt som handläggningstiderna för vapenlicenser blev allt längre. I Rikspolisstyrelsens tillsynsrapport1 konstateras att långa handläggningstider för vapentillståndsärenden främst var ett problem i storstadsregionerna. Under
senare delen av 2014 ökade handläggningstiderna även i flera mindre polismyndigheter. Orsakerna till den negativa utvecklingen var bl.a. införandet av det nya vapenärendesystemet,
genomförandet av vapenamnestin under 2013 och utebliven ersättningsrekrytering av personal.
Total balans av vapenärenden för samtliga ärendetyper
Under 2014 registrerades ca 119 600 vapenärenden om man lägger samman alla typer av
ärenden. Under samma tid slutredovisades ca 122 400 ärenden. Det innebar en minskning av
ärendebalansen med nästan 3 000 vapenärenden, från ca 31 500 till ca 28 700 vid utgången
av året. Jämfört med kulmen i slutet av september 2014 har balanserna minskat med ca 20 %,
se diagram 1.
Samtliga vapenärenden - ingående balans, 2010 - 2015
(ej redovisade "öppna" vapenärenden)
Ingående balans har minskat med 7 000 ärenden från sept -14 till jan -15 (-19,7 %)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Jan -10
Jan -11
Jan -12
Jan -13
Jan -14
30 sept - 14
Jan -15
Diagram 1
1
Se Rikspolisstyrelsens rapport 2014:12, Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd.
150128_Handläggningstider för vapenärenden.docx
Dokument
Sida
RAPPORT
2 (3)
Upprättad av
Datum
Peter Thorsell
2015-01-28
Diarienr
Saknr
Version
01.00
Balans för ansökningar om vapenlicens
Under 2014 inkom sammanlagt ca 64 900 vapenlicensansökningar till Polisen och det redovisades ca
64 600 ärenden. Därmed ökade antalet oredovisade licensärenden2 under 2014 med drygt 300 ärenden.
I september förra året var handläggningstiden för en ansökan om vapenlicens i genomsnitt ca
8 - 9 veckor. Några polismyndigheter hade dock handläggningstider upp emot 20 veckor.
Efter polismyndigheternas insatser under hösten ser bilden ljusare ut. Stockholm anger att de
från 10 veckors handläggningstid i september hade kommit ned till 2 – 3 veckors handläggningstid strax innan årsskiftet 2014/15. Vidare har antalet oredovisade ansökningsärenden
minskats med 50 % jämfört med föregående årsskifte, se diagram 2.
För Västra Götaland har antalet ansökningsärenden i balans minskat jämfört med det högsta
värdet i september 2014 och de ligger på samma nivå som vid början av 2014. Handläggningstiden för vapenlicenser i Västra regionen är nu mellan 7 – 9 veckor. Västra Götaland bör
dock kunna minska handläggningstiderna ytterligare. Detsamma gäller de regioner som visar
en negativ utveckling för antalet oredovisade ansökningsärenden, dvs. Skåne, Kalmar/ Kronoberg, Norrbotten, Dalarna och i viss mån även Värmland och Västmanland, se diagram 2.
Diagram 2
I Stockholm och Dalarna har ytterligare personal anställts och särskilda riktade arbetsinsatser
har genomförs för att arbeta ned antalet ansökningsärenden. Dalarna har fortfarande en handläggningstid för ansökningar på ca 12 veckor. Successivt kommer sannolikt situationen att
förbättras allt eftersom de nyanställda vapenhandläggarna kommer in i arbetet. Stockholm
anger att nyrekrytering och kompetensmässig utveckling av personalen har bidragit till de
2
Balansen ökade för licensansökningar under 2014 med 0,5 %, men samtidigt sjönk den totala ärendebalansen
från föregående årsskifte med ca 2 800 ärenden ned till sammanlagt ca 28 700 oredovisade ärenden. Detta ger en
procentuell nedgång med 9,1 % under året, vilket sammantaget får ses som en positiv utveckling. Jämfört med
toppnoteringen i slutet av september är den sammantagna minskningen för alla vapenärenden 19,7 %.
150128_Handläggningstider för vapenärenden.docx
Dokument
Sida
RAPPORT
3 (3)
Upprättad av
Datum
Peter Thorsell
2015-01-28
Diarienr
Saknr
Version
01.00
kortare handläggningstiderna. En viss ökning av handläggningstiderna i Stockholm har
dessvärre återigen märkts efter årsskiftet.
Skåne anger att man inte förmått minska handläggningstiderna. Den genomsnittliga handläggningstiden är fortfarande ca 18 veckor. Antalet handläggare är för få. Skåne inrättade
dock i december förra året ett särskilt ”snabbspår” för ansökningsärenden som man hoppas
ska ge resultat.
Balans av vapenärenden för samtliga ärendetyper per polismyndighet
Vid en analys av samtliga ärendetyper under de senaste två åren kan vi se en negativ utveckling av ärendebalanserna främst i Dalarna och Skåne och i viss mån även i Jönköping, Kalmar/Kronoberg, Norrbotten, Värmland, Örebro och Östergötland. Storstadsmyndigheterna
Stockholm och Västra Götaland ligger på samma nivå som vid början av 2013. Detsamma
gäller i stort även för Gävleborg, Jämtland. En positiv utveckling har skett i Blekinge, Halland, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, se diagram 3.
Alla vapenärenden - ej redovisat
Samtliga polismyndigheter, jämförelse januari -13, januari och september -14 samt januari -15
7 000
1 jan -13
6 000
1 jan -14
5 000
30 sept -14
4 000
1 jan -15
3 000
2 000
1 000
ne
ck
ho
lm
er
m
an
la
nd
U
pp
sa
la
Vä
rm
la
Vä
nd
st
er
bo
Vä
tte
st
er
n
no
rr
Vä
la
nd
st
m
Vä
an
st
la
ra
nd
G
öt
al
an
d
Ö
re
Ö
b
st
ro
er
gö
tla
nd
Sk
å
Sö
d
Diagram 3
St
o
la
nd
Jä
m
tla
nd
Jö
nk
öp
in
g
K
al
m
K
ar
ro
no
be
N
rg
or
rb
ot
te
n
rg
bo
al
H
nd
ot
la
G
äv
le
ar
na
G
D
al
B
le
ki
n
ge
0
Sammanfattningsvis kan sägas att trenden med ökande handläggningstider för vapenlicensärenden som uppstod under hösten 2013 och kulminerade ca ett år senare nu ser ut att vara
bruten. På många platser har man fortfarande alltför långa handläggningstider. I och med den
nya polismyndigheten finns stora möjligheter att utveckla ett bra samarbete för vapenärenden
inom den nya Rättsavdelningen.
En godtagbar handläggningstid bör ur ett medborgarperspektiv anses vara att en ansökan om
vapentillstånd ska handläggas inom 30 dagar. Genom att t.ex. inrätta s.k. ”snabbspår” för
ansökningsärenden inom respektive region samt att videreutveckla ett digitaliserat ansökningsförfarande görs bedömningen att handläggningstiderna för ansökningar bör kunna
komma ned till en godtagbar nivå under 2015. I några regioner behöver dessa åtgärder sannolikt också kompletteras med resursförstärkningar genom utökat samarbete inom Rättsavdelningen för att målet ska nås.
150128_Handläggningstider för vapenärenden.docx