Trygga försäkringar - Trygg

Trygga försäkringar
för dig som är medlem i fackförbundet ST
För- och
efterköpsinformation
Det här är en kortfattad
beskrivning av försäkringen
och information som du har
rätt att få enligt lag.
Fullständiga villkor hittar du
på vår webbplats eller ring
vår kundservice så skickar
vi dem.
Läs igenom och spara denna
information. Om något
skydd är extra viktigt för
dig, kontrollera att det ingår
i försäkringen.
I samarbete med
Sidan 2
I STs försäkring
Försäkringar för hela familjen
– till medlemspris
Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som
är medlem i ST teckna trygga försäkringar.
STs förmånliga försäkringar tryggar dig och din familj vid oförut­
sedda händelser. Via Trygg-Hansa kan du också få rådgivning och
en genomgång av ditt försäkringsbehov, så att du blir rätt försäkrad.
Om något skulle hända kan skadan oftast regleras direkt över
telefon. I den här broschyren presenterar vi försäkringarna kort.
Mer information hittar du på www.trygghansa.se/st.
Sidan 3
I STs försäkring
Ny medlem i ST?
Då har vi ett par trevliga överraskningar till dig!
Vi bjuder på en försäkring
Förmånligt välkomspaket
Först vill vi passa på att önska dig varmt
välkommen. För att du ska trivas extra
bra vill vi bjuda dig på en olycksfalls­
försäkring. Den ingår i STs grupp­
försäkring och du har den utan kostnad
i tre månader. Du kan också teckna samma försäkring för din make, maka eller
sambo, och en barnförsäkring för dina
barn. Självklart gäller vårt erbjudande
även för dem: tre månader utan kostnad.
Som nybliven medlem kan du dessutom
teckna ett omfattande Hem- eller
Villapaket i 6 månader, till ett
förmånligt välkomstpris:
•Hempaketet innehåller: Hemförsäkring Hyresrätt eller Bostadsrätt
samt Drulleförsäkring och utökad
Bostadsrättsförsäkring.
Hemförsäkringen ger ett bra skydd
för alla dina saker, såväl i som utanför
hemmet.
Efter de tre månaderna kan du behålla
samma skydd, till ett förmånligt pris.
Vill du inte fortsätta med försäkringen
kan du bortse från fakturan som du får,
så upphör skyddet.
Pris 6 månader: 500 kr
•Villapaketet innehåller: Hemförsäkring Villa, Utökad Byggnadsförsäkring, Drulleförsäkring samt Utökad
Reseförsäkring.
Förutom det som nämns i Hemförsäkringen, så ingår ett skydd för
själva huset och tomten det står på.
Pris 6 månader: 1 500 kr
•Studentpaketet innehåller: Hem­­
försäk­ring, för dig som är under 30 år.
Som studentmedlem i ST får du 20 %
rabatt på din hemförsäkring under de
tre första åren av din studietid.
Om ditt hem redan är försäkrat hos oss
kan du inte ta del av det här erbjudandet.
Vill du veta mer? Hör av dig till STs
kund­service hos Trygg-Hansa, på
0771-111 658.
Sidan 4
I STs försäkring
Sidan 5
I STs försäkring
STs gruppförsäkring
– en trygghet i livets alla skeden
STs gruppförsäkringar ger dig och din familj extra skydd och
stöd vid oförutsedda händelser som olycksfall, arbetslöshet
eller dödsfall. Du väljer själv vilka du vill teckna, beroende på din
familjesituation. Försäkringarna gäller utan självrisk.
Vem kan teckna
gruppförsäkring?
Försäkringarna kan tecknas av dig som
är medlem i ST samt din make/maka,
registrerade partner eller sambo. Du
kan även teckna Barnförsäkring.
Olycksfallsförsäkring
Förutom de rent fysiska och psykiska följderna, kan en olycka ställa till stor skada
för din ekonomi. Då kan det kännas tryggt
att ha en bra olycksfallsförsäkring som
gäller både på arbetstid och när du är ledig.
Utöver ersättning vid medicinsk
och ekonomisk invaliditet har STs
olycksfallsförsäkring ett extra skydd
– Klara krisen och Klara olyckan.
Som ny medlem får du försäkringen
utan kostnad i tre månader.
Försäkringen ersätter
• medicinsk invaliditet
• ekonomisk invaliditet
• läke-, tandskade- och resekostnader
•merkostnader
• kostnader för hjälpmedel
•ärr
• sveda och värk
• dödsfall på grund av olycksfall
•kristerapi.
Invaliditetsbeloppet för medicinsk
invaliditet trappas ner med 2 procentenheter årligen från och med det år du
fyller 55 år.
Försäkringen ersätter inte
•privat läkar- eller tandvård
•kostnader som kan ersättas från annat
håll, exempelvis kommun eller lands­ting, enligt lag eller kollektivavtal
•tandskada på grund av tuggning eller
bitning
•uppskjuten tandvård, tandimplantat
eller annan tandbehandling utan
godkännande av Trygg-Hansa
•skada som inte krävt läkarbehandling
•kristerapi för skada orsakad av
en familjemedlem eller av händelse
i arbetet
•förlorad arbetsinkomst
•sjukdom
•skada om du utfört eller medverkat
till brottslig handling som enligt
svensk lag kan leda till fängelse.
Klara krisen
Bekostar upp till 20 behandlingstillfällen
hos psykolog eller terapeut, anvisad av
Trygg-Hansa, om den försäkrade
drabbas av krisreaktion på grund av till
exempel allvarlig sjukdom, förlossnings­
trauma, ofrivillig arbetslöshet, rån eller
Sidan 6
I STs försäkring
misshandel. Gäller för samtliga
familje­medlemmar som är folkbokförda
och bor på samma adress samt
arvsberättigade barn upp till 25 år
oavsett var de är folkbokförda.
Klara olyckan
Ger ersättning med 5 000 kr till egen
rehabilitering om du drabbas av en
olycksfallsskada och blir sjukskriven till
minst 50 % i mer än 30 dagar. Gäller för
samtliga familjemedlemmar som är
folkbokförda och bor på samma adress
samt arvsberättigade barn upp till 25 år
oavsett var de är folkbokförda.
Premiebefrielse
Du som är tillsvidareanställd har rätt till
premiebefrielse vid ofrivillig sammanhängande arbetslöshet i minst sex
månader. Det finns särskilda regler för
premiebefrielsens längsta tid och
omfattning.
Barnförsäkring
De flesta barn i Sverige är olycksfallsförsäkrade genom kommunen under den
tid de vistas i förskola eller i skola. Men
det skyddet gäller oftast inte dygnet
runt och inte alls vid sjukdom. STs
gruppbarnförsäkring är en kombinerad
sjuk- och olycksfallsförsäkring som
gäller till och med det år barnet fyller 25.
Sidan 7
I STs försäkring
Du betalar bara en premie för alla dina
barn och din makes, makas eller
sambos barn som är folkbokförda
på din adress.
Försäkringen ersätter
• medicinsk invaliditet
• ekonomisk invaliditet
•händelseförsäkring
•vårdersättning
•sjukhusvistelse
•ärr
•dödsfall.
Ytterligare ersättning vid olycksfall:
läke-, tandskade- och resekostnader,
merkostnader, kostnader för hjälp­
medel, kristerapi.
Försäkringen ersätter inte
•vissa sjukdomar som debuterar under
de första 2 åren av försäkringstiden
– (se Viktigt om gruppförsäkringar)
•privat läkar- och tandvård
•kostnader som kan ersättas från
annat håll, exempelvis kommun eller
landsting, enligt lag eller kollektivavtal
•tandskada på grund av tuggning eller
bitning
•uppskjuten tandvård, tandimplantat
eller annan tandbehandling utan
god­kännande av Trygg-Hansa
•skada som inte krävt läkarbehandling
•kristerapi för skada orsakad av en
familjemedlem eller av händelse i
arbetet
•förlorad arbetsinkomst
•skada om barnet från 18 års ålder har
utför eller medverkat till brottslig
handling som enligt svensk lag kan
leda till fängelse.
Seniorolycksfallsförsäkring
För dig som snart ska gå i pension kan
det vara klokt att teckna en Senior­
olycksfallsförsäkring som du kan
behålla livet ut. Försäkringen kan
tecknas av dig som är 55–66 år med
aviseringsadress i Sverige och som
tidigare omfattats av STs gruppför­
säkring.
Försäkringen ersätter
• medicinsk invaliditet
• läke-, tandskade- och resekostnader
•merkostnader
• kostnader för hjälpmedel
•ärr
• dödsfall vid olycksfall
•kristerapi.
Försäkringen ersätter inte
•privat läkar- eller tandvård
•kostnader som kan ersättas från
annat håll, exempelvis kommun eller
landsting, enligt lag eller kollektivavtal
•tandskada på grund av tuggning eller
bitning
•tandimplantat eller annan tandbehandling utan godkännande av
Trygg-Hansa
•skada som inte krävt läkarehandling
• förlorad arbetsinkomst
•sjukdom
•skada om du utfört eller medverkat
till brottslig handling som enligt
svensk lag kan leda till fängelse.
Teckna redan i dag!
Mer information om försäkringarna
hittar du i den bifogade vikfoldern.
Hela STs försäkrings­utbud tecknar du
på www.trygghansa.se/st. Du kan även
ringa vår kundservice på telefon­nummer
0771-111 658.
Sidan 8
I STs försäkring
Prislista för STs gruppförsäkring
Produkt Försäkringsbelopp
Premie/månad
Olycksfallsförsäkring
Medicinsk/ekonomisk invaliditet
1 118 900 kr
70 kr
Barnförsäkring
Medicinsk/ekonomisk invaliditet
1 370 200 kr
En premie oavsett antal barn
88 kr
200 000 kr
31 kr
Seniorolycksfallsförsäkring
Medicinsk invaliditet
Samtliga försäkringar gäller utan självrisk och ersättningarna är skattefria.
I STs gruppavtal ingår tre försäkringar, du väljer själv vilka du vill teckna.
Olycksfallsförsäkring
Ett bra skydd när
olyckan är framme.
Barnförsäkring
En försäkring som omfattar
både sjukdom och olycksfall.
Seniorolycksfallsförsäkring
(kan ej kombineras med
övriga försäkringar).
55+
Sidan 9
I STs försäkring
Viktigt om gruppförsäkringar
Vad du ska tänka på för
att få rätt ersättning
•Om du eller medförsäkrad lämnat
ofullständiga eller felaktiga uppgifter i
hälsodeklarationen i samband med att
­försäkringen tecknats kan ersättningen
sänkas eller utebli.
•Om du orsakat skadan genom uppsåt
eller grov vårdslöshet, eller om
olycksfallet har samband med att du
varit påverkad av alkohol eller andra
berusningsmedel, sömnmedel,
narkotiska preparat eller felaktig
användning av läkemedel, kan
ersättningen sättas ned eller utebli.
Sjukdomar som debuterar under
de första 2 åren
För vissa sjukdomar gäller att grupp­
försäkringen ska ha varit gällande under
minst 2 år innan sjukdomen blev aktuell
för att ersättas. Dessa sjukdomar är:
psykiska sjukdomar/besvär (exempelvis
depression, stressrelaterade besvär),
trötthetssyndrom, elöverkänslighet,
kroniska smärttillstånd, myalgier och
fibromyalgi. Begränsningen gäller inte för
Kristerapi.
Fortsättningsförsäkring
Om du avslutar ditt medlemskap i ST eller
om gruppavtalet upphör, har du som
försäkrad gruppmedlem rätt att inom
3 månader teckna fortsättningsförsäkring
utan ny hälsoprövning. Detta förutsatt
att du har omfattats av gruppförsäkringen
under de senaste 6 månaderna. Särskilda
regler finns angående fortsättnings­
försäkring för medförsäkrad, exempelvis
vid skilsmässa.
Premiebefrielse
Som tillsvidareanställd gruppmedlem har
du rätt till premiebefrielse vid ofrivillig
sammanhängande arbetslöshet i minst
6 månader. Om du som gruppmedlem blir
premiebefriad på grund av ofrivillig
arbetslöshet blir även din medförsäkrades
försäkringar premiebefriade. Premie­
befrielse vid ofrivillig arbetslöshet gäller
dock inte för din medförsäkrades egen
arbetslöshet. Det finns särskilda regler
för premiebefrielsens längsta tid och
omfattning.
Efterskydd
Om din gruppförsäkring upphör på grund
av att du inte längre uppfyller förutsättningarna enligt gruppavtalet, gäller ett
förlängt försäkringsskydd under högst
3 månader. Detta förutsatt att du har
omfattats av gruppförsäkringen under
de senaste 6 månaderna. Meningen med
efterskyddet är att du ska ha tid att ordna
nytt försäkringsskydd t ex genom ny
gruppförsäkring eller fortsättnings­
försäkring. Efterskyddet gäller även
för medförsäkrad under samma
förutsättningar.
Sidan 10
I STs försäkring
Bra att veta
Ångerrätt
Du har 30 dagars ångerrätt vid ny­teck­ning av
försäkring. Ångerfristen börjar räknas från
den dag du får hem försäkrings­beskedet. För
att utnyttja din ångerrätt kontaktar du oss på
telefon 0771-111 658. Försäkringen sägs då
upp från begyn­nelse­­dagen. Har du redan
hunnit betala din försäkring så får du tillbaka
den inbetalda premien.
Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med ett beslut från oss
kan du begära prövning hos Trygg-Hansas
försäkringsnämnd, Personskadenämnden,
Personförsäkringsnämnden eller Allmänna
Reklamationsnämnden. Du kan också vända
dig till allmän domstol. Då kan du ha nytta av
en försäkring som innehåller rättsskydd. Du
som har rättsskydd hos oss eller hos något
annat bolag i vår koncern kan få ersättning
för dina ombudskostnader i samband med
tvisten, även om Trygg-Hansa är motpart.
Försäkringsgivare, tillämplig lag och
tillsynsmyndighet
Försäkringsgivare för sjuk- och olycksfallsdelarna i denna försäkring är Codan Forsikring
A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial.
Danska Finanstillsynet är tillsynsmyndighet.
Holmia Livförsäkring AB är försäkringsgivare för livförsäkringen. Svenska Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för Holmia
Livförsäkring AB. Svensk lag tillämpas på ditt
avtal med oss..
Fullständiga villkor
Det här är en kortfattad information om
Trygg-Hansas gruppförsäkringar. För
fullständiga försäkringsvillkor ta ­kontakt
med din grupp­företrädare hos ST, gå in på
www.trygghansa.se/care eller kontakta oss
på telefon 0771-111 658. Du kan också få
upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
Tel 08-22 58 00 • Fax 08-24 88 91
www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Sidan 11
I STs försäkring
Sidan 12
I STs försäkring
Så hanterar vi dina personuppgifter
Trygg-Hansa Försäkring filial
(”Trygg-Hansa”), med organisationsnummer
516404-4405, är personuppgiftsansvarig
enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Varför behöver vi dina personuppgifter?
Det är frivilligt för dig att lämna dina
person­uppgifter till oss, men vi behöver
dem om du vill kunna teckna en försäkring.
Genom att lämna dina personuppgifter
till oss samtycker du till att vi behandlar
dem för att fullgöra våra åtaganden med
anledning av de försäkringar som du har
tecknat. Du samtycker till att vi använder
uppgifterna för följande ändamål:
•beräkna premier och bevilja försäkringar
(t.ex. namn, adress, registreringsnummer
på bil och hälsouppgifter)
•reglera skador (t.ex. namn, adress,
registrerings­nummer och hälsouppgifter)
•skicka marknadsföring som nyhetsbrev
och erbjudanden (t.ex. namn, e‑postadress, postadress och information
om tidigare tecknade försäkringar)
•säkerställa att du får de förmåner
du har rätt till som medlem i ett fack­
förbund eller annan organisation
(t.ex. namn, medlemskap i fackförbund
eller annan organisation)
•svara på dina frågor via webbformulär,
telefon eller chatt (t.ex. namn och e‑post­
adress)
•ge skadeförebyggande råd via sms,
t.ex. genom att ge information om kommande väderförändringar
(t.ex. mobilnummer)
•ge dig möjlighet att skapa ett personligt
konto (Mina sidor) på Trygg-Hansas
webbplats (t.ex. namn och e‑postadress)
•registrera anmälda skador i försäkringsbranschens gemensamma skade­
anmälningsregister (GSR).
Trygg-Hansa kommer att lämna ut personuppgifter till andra bolag inom samma
koncern eller till andra företag som vi
samarbetar med, t.ex. för att kunna erbjuda
förmåner till dig som försäkringstagare
eller för något av de andra ändamålen som
anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva
lämna ut uppgifter till myndigheter.
Hur samlas uppgifterna in och lagras?
Personuppgifterna samlas in genom till
exempel webbformulär, chatt, ansökningar
på papper och telefonsamtal som spelas
in. Uppgifterna kan även kompletteras och
uppdateras med information från offentliga
register.
Personuppgifterna lagras inom EES eller av
leverantörer i USA som åtagit sig att följa
de så kallade Safe Harbour­principerna.
Dina uppgifter lagras bara så länge som
krävs för att vi ska kunna administrera
försäkringarna och reglera skador, eller så
länge som vi måste lagra dem enligt lag.
Därefter raderas de enligt den gallringsrutin
som gäller. Vi raderar inte dina person­
uppgifter när det finns ett legalt krav att
lagra dem eller en rättslig grund att behålla
dem, till exempel att du har en försäkring
eller ett pågående skadeärende hos oss.
Vi använder avidentifierad information för
statistiska ändamål och produktutveckling.
Om du har lämnat dina person­uppgifter till
oss för att vi ska kunna ge dig pris på en
försäkring, sparas uppgifterna i 30 dagar.
Därefter raderas de.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter
vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller
tas bort. En gång per år kan du kostnadsfritt
begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din
skriftliga begäran. Ange ditt försäkringseller personnummer, underteckna begäran
och skicka den till följande adress:
Trygg-Hansa
Personuppgiftsansvarig
106 26 Stockholm
Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte vänder du
dig till vår kundservice på 0771‑111 600.
Sidan 13
I STs försäkring
STs sakförsäkringar
tryggar dig själv, ditt hem och alla dina saker
Trygg-Hansas förmånliga sakförsäkringar hjälper dig att sova gott
om natten. För att öka skyddet ytterligare kan du bygga på med
tilläggsförsäkringar. Om du skulle råka ut för något kan vi oftast
reglera skadan direkt över telefon. Dessutom är självriskerna låga.
Rabatt på försäkringar
Hemförsäkring
Tack vare ditt medlemsskap i ST får du
minst 10 % rabatt på din boende­
försäkring. Tecknar du andra sakförsäkringar hos oss (bil, fritidshus med flera)
kan du få upp till 20 % rabatt på dessa
och alltså upp till 30 % rabatt på
boendeförsäkringen.
Trygg-Hansas hemförsäkring ger en bra
säkerhet för dina ägodelar, både i och
utanför hemmet och gäller även för
hyrda och lånade saker. Du får också
ett personligt skydd som omfattar
exempelvis sjukdom under resa,
rättstvister och skadeståndskrav.
Du kan även komplettera skyddet med
tilläggsförsäkringen Drulleförsäkring.
Premiebefrielse om du
skulle bli arbetslös
Skulle du bli arbetslös betalar vi din
premie för grundskyddet i ­Hem­försäkringen i upp till 3
­ 6 månader –
förutsatt att du:
•sagts upp på grund av arbetsbrist
•erhållit rätt till arbetslöshets­
ersättning under 6 månader
•haft hemförsäkringen sedan
12 månader i Trygg-Hansa.
Hemförsäkring Villa
I Hemförsäkring Villa ingår allt som finns
med i den vanliga Hemförsäkringen, plus
skydd för själva huset och tomten det
står på. Du kan också komplettera ditt
skydd med tilläggsförsäkringarna
Drulleförsäkring och Utökad Byggnadsförsäkring.
Sidan 14
Hemförsäkring Bostadsrätt
Innehåller förutom en hemförsäkring
även ett skydd för den fasta egendomen
som du som bostadsrättsinnehavare är
underhållsskyldig för. Du kan komplettera ditt skydd med tilläggsförsäkringarna
Drulleförsäkring och Utökad Bostadsrättsförsäkring.
Tilläggsförsäkringar
Utökad Byggnadsförsäkring/
Bostadsrättsförsäkring
Ett utökat skydd för din byggnad eller
bostadsrätt.
Drulleförsäkring
Drulleförsäkringen är en så kallad
allriskförsäkring. Det innebär att den
ersätter vanliga ”vardagsolyckor”.
Utökad Reseförsäkring
Utökad Reseförsäkring gäller för ett
obegränsat antal resor hela året.
Utökad Hemelektronikförsäkring
Är ett bra tillägg för din hemelektronik,
som sänker din grundsjälvrisk till 500 kr
och ger förmånligare värderingsregler
för din stationära hemelektronik.
Skadekostnaden måste dock uppgå till
lägst grundsjälvrisken.
Fritidshusförsäkring
Fritidshus är för många en oas och
stället dit man åker för att koppla av
och ha det bra. Eftersom fritidshuset
lämnas utan tillsyn under långa perioder,
ökar givetvis risken för inbrott.
I Trygg-Hansas fritidshusförsäkring
ingår både dina byggnader, sakerna du
har i dom och tomtmarken. Försäkringen
I STs försäkring
gäller även för sanering av skadedjur.
Du kan komplettera skyddet med
tilläggsförsäkringarna Utökad Bygg­nads­försäkring samt Drulleförsäkring.
Bilförsäkring
Försäkringen är uppdelad i Trafik­
försäkring, Halv- och Helförsäkring.
Välj det skydd som passar dig bäst och
komplettera med tilläggsförsäkringar.
I halvförsäkringen ingår även Kris- och
Drulleförsäkring.
Moped och EU-moped
Moppe är ett både billigt och roligt sätt
att ta sig fram. Med våra förmånliga
försäkringar för moped och EU-moped
blir det dessutom ett riktigt tryggt sätt.
MC
För din käraste ägodel har vi tagit fram
en riktigt vass försäkring, som skyddar
både när du kör och när hojen förvaras.
Den innehåller även ett räddnings­
moment om du skulle bli stående längs
vägen. Med vår försäkring lönar det sig
att köra säkert – om du är skade­fri i tre
år så får du nämligen lägre självrisk.
På väg att flytta utomlands?
Självklart har vi försäkringar för dig
som ska studera eller arbeta utomlands.
Läs mer på www.trygghansa.se.
Teckna redan idag!
STs kundservice hos Trygg-Hansa kan
ditt medlemserbjudande och hjälper
dig gärna med dina försäkringsfrågor.
Ring oss på 0771-111 658. Du kan också
enkelt teckna STs försäkringar på
www.trygghansa.se/st.
Vi ser till att du och din familj blir
rätt försäkrade. Om du råkar ut
för en skada eller har frågor om
försäkringar, ring vår särskilda
kundservice för medlemmar i ST på:
0771-111 658
www.trygghansa.se/st
P00881 1504
Mer information om erbjudandena,
priser och innehållet i försäkringarna
hittar du även på: