Delprov I i&b

Delprov I: Jämförelse och mätning av längd
Nedan finns instruktioner för genomförandet av Delprov I, vilket handlar om jämförelse
och mätning av längd. Eleverna ska arbeta individuellt med uppgifterna. Uppgifterna i
Delprov I kan hänföras till följande mål i kursplanen:
Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret:
beträffande mätning
– kunna göra enkla jämförelser av olika längder …
– kunna uppskatta och mäta längder … med vanliga måttenheter.
Detta delprov kan också relateras till följande rammål:
• kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll,
• kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp
av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller
och bilder, samt
• kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder
och räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet.
Information om Delprov I
Detta delprov görs i två delar. Den första delen består av sidan med uppgift 1 och 2
samt bladet med olika föremål. Till denna sida ska eleverna endast ha penna. När
eleverna är klara med sidan samlas den in och sedan delas sidan med uppgift 3 samt den
trasiga linjalen ut.
Förberedelse: Till delprovet om längd används en ”trasig” linjal. Klipp isär de
bifogade linjalerna så att eleverna får varsin. Att linjalen är trasig beror på att eleverna
måste ha förstått mätandets idé för att kunna mäta med en linjal som inte börjar på noll.
Det är viktigt att eleverna inte har tillgång till någon annan linjal än den ”trasiga”
under arbetet med uppgift 3 på Delprov I.
Berättelse: Börja med att läsa berättelsen (kapitel I) högt för eleverna. Förklara svåra
ord om det behövs.
Introduktion till elevmaterialet: Dela ut det första elevbladet och bladet med olika
föremål men låt inte eleverna ha tillgång till pennor ännu. Läs igenom uppgifterna högt
tillsammans med eleverna. Du ska förklara svåra ord om det behövs. Instruktionerna
ska också förtydligas med stöd av följande text:
Uppgift 2
”I uppgift 2 ska du skriva hur du tänkte eller gjorde för att veta i vilken ordning du
skulle skriva sakerna.”
Efter detta ska du dela ut pennor och låta eleverna börja arbeta.
När eleverna är färdiga med uppgift 1 och 2 ska du samla in det bladet. Dela ut det
andra elevbladet och läs igenom uppgift 3 högt tillsammans med eleverna. Förtydliga
instruktionerna med stöd av följande text:
Uppgift 3
”För att kunna mäta hur långa sakerna är får du en trasig linjal av mig som du ska mäta
med. Du ska inte använda någon annan linjal.”
Efter detta ska du dela ut en ”trasig” linjal till varje elev och låta eleverna börja arbeta.
1
Elevers arbete med uppgifterna: Under tiden som eleverna arbetar ska du läsa
uppgifterna högt för de elever som behöver höra dem igen. Du ska också förklara svåra
ord för de elever som önskar ytterligare förklaringar. Om en elev tycker att det är
mycket besvärligt att skriva ska du lösa detta genom att en vuxen skriver ned det eleven
säger. Det är framförallt aktuellt för uppgift 2 b).
Bedömning av Delprov I
Uppg. 1
Max 2 p
2 godtagbara svar
1 godtagbart svar
2p
1p
Ett godtagbart svar kännetecknas av följande:
• ”Saken” är inom intervallet 80–120 cm,
Ex: bänk, lysrör, bord, fönster, meterlinjal, frökens linjal,
tavlan på det hållet
, en stol upp till ryggstödet.
Exempel på ej godtagbara svar:
• Arm, suddgummi.
Uppg. 2
a)
Max 3 p
Rätt ordning: svamp, strå, blomma, grankotte, fjäder, blad, barr,
bär
Svar på nivå 2, eller
Svar på nivå 1
2p
1p
Ett svar på nivå 2 kännetecknas av följande:
• Föremålen är placerade i helt rätt ordning.
Svaret kan anses vara på nivå 2 även om:
• Eleven har börjat med det kortaste föremålet och
storleksordnat i helt rätt ordning.
Ett svar på nivå 1 kännetecknas av följande:
• Eleven har gjort 1–2 omkastningar vid placeringen av
föremålen.
b)
Godtagbar lösning
En godtagbar lösning kännetecknas av följande:
• Eleven beskriver hur han/hon har gjort när hon/han
storleksordnade föremålen i uppgift 2 a).
Exempel på godtagbara lösningar:
Jag bara ser det.
Jag tittade. Mätte med pennan.
Kommentar: Här får du som lärare en möjlighet att se hur
eleverna tänker kring mätande. Om eleven inte gett något svar
ska du uppmana eleven att göra det.
2
1p
Uppg. 3
Max 3 p
Exempel på godtagbara svar
Kotte: 6
6 cm
60
Strå: 9
9 cm
90
Blad: 4
4 cm
40
1+1+1 p
60 mm
90 mm
40 mm
Svaret kan anses godtagbart även om:
• Eleven angett svaret inom intervallet +/– 0,5 cm (se elevarbete
1).
Autentiska elevarbeten, uppgift 3 (mäta tre föremål)
Här följer två elevarbeten som visar godtagbara lösningar. I elevarbete 1 och 2 har
eleverna svarat i cm respektive mm. I båda elevarbetena ligger svaren inom godtagbart
intervall.
Elevarbete 1
Elevarbete 2
Kotte 5,8
Strå 9,1
Blad 4,1
Kotte 59
Strå 90
Blad 38
Här följer tre elevarbeten med ej godtagbara lösningar. Det visar att eleverna inte har
förstått mätandets idé. I elevarbete 3 och 4 har eleven mätt från ”början” av linjalen och
avläst på ”rätt” ställe. I elevarbete 3 har dessutom eleven troligtvis insett att linjalen är
trasig och dragit av 10 cm. Elevarbete 5 visar hur eleven mätt från 11, avläst på rätt
ställe och dragit av 10 cm.
Elevarbete 3
Elevarbete 4
Elevarbete 5
Kotte 5
Strå 8
Blad 3
Kotte 15
Strå 18
Blad 13
Kotte 7
Strå 10
Blad
5
Bedömning av hela Delprov I – poäng
Vid bedömningen av hela delen ska eleven ha visat kunskap om att kunna uppskatta
och mäta längder och kunna göra enkla jämförelser av olika längder.
Elevens prestationer kan anses vara godtagbara i relation till de mål som delprovet
prövar om eleven uppnått minst 5 poäng av totalt 8 (kravnivå). Elevens arbete ska
dock ha poäng från båda sidorna i delprovet för att kravnivån ska anses vara uppnådd.
Bedömning av hela Delprov I – kunnande och missuppfattningar/brister
På detta delprov kan eleven visa bland annat detta kunnande:
• Göra enkla jämförelser av olika längder.
• Uppskatta längder.
• Mäta längder, förstå mätandets idé.
På detta delprov kan eleven visa bland annat dessa missuppfattningar/brister:
• Bristande kunskaper när det gäller mätandets idé (användning av linjal).
• Bristande kunskaper när det gäller att uppskatta längd.
3
4