September 2015

CLINTECBLADET
N
GGGla r 4, s
epte
mbe
R
e
r
d
Li F
ellä aktion 2015
n
:
Hél der T
s
ène
Jans ai och
son
September
www.clintec.ki.se
Prefekten informerar
Välkomna *llbaka *ll hös/erminens första CLINTEC-­‐blad!
Interak(v teater
Den 17 september ordnade arbetsmiljö-­‐
gruppen en andra uppska8ad interak9v session med Energidrama som en del i uppföljningen av medarbetarenkäten. Arbetsmiljörelaterade scenarios spelades upp, denna gång på engelska, varvid deltagarna fick kommentera och reflektera.
Lärardag 30 september
Den 30 september sker lärardagen på KI. Temat för mötet är i år ” KI Goes Global -­‐ Intercultural & Interna9onal Perspec9ves on Teaching and Learning. Mer informa9on finns på internwebben.
Succé för universitetslektor Lars Henningsohns MOOC i urologi
Lars Henningsohn har under året tagit fram en MOOC i urologi. Kursen pågår för fullt och tusentals kursdeltagaren världen över går nu kursen. Jag rekommenderar varmt e8 besök på kursen!
h8ps://www.edx.org Kers(n Tham rektor i Malmö
Karolinska Ins9tutets prorektor Kers9n Tham Vänliga hälsningar,
har av regeringen utse8s 9ll rektor för Malmö Högskola. Processen för a8 utse ny prorektor Li Felländer-­‐Tsai
för perioden tom 31 dec 2018 har startat.
Prefekt
h8ps://internwebben.ki.se/sites/default/files/
anvisningar_for_rekrytering_av_prorektor_1_
353_2015_konsistoriet150625.pdf
Åke Norberg docent
Åke Norberg har utnämnts 9ll docent i anestesi-­‐ och intensivvård. Ins9tu9onen framför sina varmaste gratula9oner!
FORTS PREFEKTEN INFORMERAR!
Krönika
Register, sanning och konsekvens
Kontextuella faktorer börjar få en större betydelse när resultaten från kvalitetsregister skall återföras 9ll vården. Socioekonomi spelar t ex roll för både sjukvårdsbehov och sjukvårds-­‐
konsum9on och måste beaktas mot bakgrund av hälso-­‐ och sjukvårdslagen. Sverige har varit en framgångssaga i e8 registerperspek9v. Nästa år löper den na9onella kvalitetsregistersatsningen ut och vi får snart se vilket ny8 register-­‐
paradigm som kommer a8 stå för dörren. Prioriteringar och samman-­‐
slagningar kan inte uteslutas.
Av en händelse läste jag i Nature en recension om en registerstudie med den häpnadsväckande 9teln ”Trials register sees null results rise”. Studien var publicerad i PLoSONE (5 Augus9, 2015). År 2000 lanserades registret clinicaltrials.gov då man i USA 1997 lags9iat om a8 alla kliniska prövningar i förväg skulle registreras med beskrivning av både metodik och ujallsmå8 redan innan studiens start. Innan år 2000 kunde p-­‐värden samt hypotesriktning ändras eier a8 studien startat. Blandvariabler och subgrupps-­‐
analyser kunde också läggas 9ll eier behov.
Robert Kaplan och Veronica Irvin vid Oregon State University publicerade därför sin studie ”Likelihood of Null Effects of Large NHLBI Clinical Trials Has Increased over Time” i PLoSONE där de jämförde RCT´s inom hjärtkärlområdet publicerade mellan 1970 och 2012. Studier publicerade innan och eier 2000 jämfördes avseende posi9va resultat. De fann a8 innan 2000 visade 57% av studierna posi9va resultat jämfört med endast 8% eier år 2000. De8a oavse8 om studierna var industrifinansierade. Fyndet leder naturligtvis 9ll eiertanke och nyfikenhet över hur det står 9ll med kliniska prövningar i en annan kontext SIDAN
2
än farmakologisk hjärtkärlforskning. Hur ser det 9ll exempel ut avseende t ex implantat och procedurbaserad medicin? Den som lever får väl se. Men det kan inte bara vara en tanke a8 9dskriien Journal of Nega9ve Results in Biomedicine nyligen lanserats och redan erhållit 1,47 i Impakjaktor.
Kvalitetsregister, fram(d och kontext
Åter 9ll det svenska kvalitets-­‐
registerundret eller epitetet ”Guldgruvan” som myntades när kvalitetsregistersatsningen startade. I den ansedda 9dskriien Journal of Internal Medicine publicerade Emilsson et al 2014 en ar9kel med bl a en 13 sidor lång tabell över 103 na9onella kvalitetsregister i Sverige. Man konstaterar a8 dubbelregistrering kan leda 9ll utma8ningssyndrom bland dem som skall registrera och föreslår automa9sk datafångst samt integrering med pa9entjournalen som överlevnads-­‐
strategier. En inte obekant diskussion i den digitaliserade sjukvården där ar9ficiell intelligens säkerligen kommer a8 få en nytändning.
Modern registerforskning med RCTs i hybrid med register ger också nya och bä8re möjligheter. Randomiserade registerstudier bedöms kunna få stort genomslag i fram9den. Tradi9onella RCT´s har oia begränsad generaliser-­‐
barhet pga snäva inklusionskriterier av både forskningspersoner och de som genomför studierna samt omedvetna confounders. Randomiserade registerstudier kan sudda ut dessa problem och ta hänsyn 9ll kontext och socioekonomi på e8 helt annat sä8 i den globaliserade värld vi lever i. Det är hög 9d a8 öka generaliserbarheten i klinisk forskning.
Li Felländer-­‐Tsai
Prefekt
Rektor Anders Hamsten kommenterar utredning av misstankar om oredlighet i forskning. Eier drygt e8 års utredande har Karolinska Ins9tutet beslutat a8 fria gästprofessorn och kirurgen Paolo Macchiarini från miss-­‐
tankar om oredlighet i forskning. Karolinska Ins9tutets rektor kommenterar nu be-­‐
slutet och Karolinska Ins9tutets utredning. På bifogad länk finns rektors kommentar samt besluten h8ps://
internwebben.ki.se/sv/
rektor-­‐anders-­‐hamsten-­‐
kommenterar-­‐utredning-­‐
av-­‐misstankar-­‐om-­‐
oredlighet-­‐i-­‐forskning INFORMATION/ARBETSMILJÖ/FONDER!
SIDAN
3
Statligt ramavtal för språktjänster
KI har fem leverantörer inom språkområdet engelska. För översä8ningstjänster så gäller avtalen på kammarkollegiet. På avropa.se återfinns vilka leverantörer som är upphandlade samt prislistor. Leverantörerna är rangordnade med Språkservice Sverige AB som första alterna9v där också språkgranskning är kostnadsfri. Se nedan länk 9ll samtliga leverantörer. Kontaktperson Nils Emlund, Karolinska Ins9tutet
h8p://avropa.se
Utbildning i riskbedömningar i det systematiska
arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar
Inbjudan 9ll gemensam halvdags fördjupning i de av KI anordnade arbetsmiljö-­‐
utbildningarna. Målgrupp är alla som har en delega9on a8 ansvara för arbetsmiljön och som genomgå8 den av KI anordnade ledarutbildningen ”Arbetsmiljöfrågor kopplat 9ll chefens ansvar samt medarbetare som medverkar vid riskbedömningar såsom skyddsombud, ledamöter i arbetsmiljögrupp samt HR-­‐
personer. Kursledare: Margareta Bra8 Carlström, Personalavdelning i samarbete med Previa. Kursdag: 30 september kl 13-­‐16.30, Lokal S412, ANA 23, Campus, Huddinge. Anmälan senast den 23 september *ll [email protected] Forskningsfinansiering
Hänvisning till
https://internwebben.ki.se/en/grants-office
https://internwebben.ki.se/en/research-funding
https://internwebben.ki.se/en/kid-funding
Doktorandmånader att söka för år 2016
CLINTEC utlyser e8 begränsat antal doktorandmånader. Tilldelade medel ska disponeras under 2016. Ansökan ska göras av doktorander och licen9ander antagna vid CLINTEC. Ansökan ska vara Ann-­‐Charlo8 Nordström, K54, 9llhanda senast den 12 oktober 2015. Ansökan sker på särskild blanke8 som hämtas på www.clintec.ki.se. Se bifogad informa9on
Energidrama
En scen mellan handledare och doktorand presenterat av Energidrama den 17 september. Sessionen presenterades i maj på svenska och nu på engelska. Livliga och intressanta diskussioner kring de tre olika scenarios som spelades upp.
Tillbud och arbets-­‐
skador -­‐ nya anvis-­‐
ningar
KI har 9digare använt pappersblanke8er för intern rapportering och utredning av riskobserva-­‐
9oner, 9llbud och arbets-­‐
skador. Fr o m ht 2015 finns en elektronisk ifyllbar blanke8 för internt bruk och den vanliga webb-­‐
anmälan 9ll Arbets-­‐
miljöverket och Försäkrings-­‐
kassan. Vik9gt a8 kunna veta vilka 9llbud och olyckor/skador som inträffar för a8 kunna arbeta med förebyggande åtgärder.
Previa
Mo8agningen på Campus Syd ht 2015 är öppen onsdagar 7/10, 4/11, 2/12 samtliga fm. Kontakt-­‐person [email protected] UTBILDNING !
SIDAN
4
CLINTEC is proud to welcome chairman and adjunct professor of Western Finland Imaging Centre, Turku University Hospital Roberto Blanco Sequeiros. He will give the following lecture ”MRI-­‐guided interven*ons”. Friday November 6th, 13:00 at Lecture hall B64.
Programnämnden för läkarprogrammet >llsammans med centrum för klinisk utbildning (CKU) bjuder in 9ll ”Handledarutbildning för läkare”. Kursen är pilotkurs för dig som är verksam som handledare under termin 7, läkarprogrammet (kirurgkursen). Varje stepping stone motsvarar 1,5 högskolepoäng. Kurser avser också a8 täcka lärandemål för handledning inom läkarnas specialis8jänstgöring. TId: 16-­‐17/11 kl 9-­‐16, Södersjukhuset, lokal: Högalid samt 11/12 kl 13-­‐16, Södersjukhuset, lokal: Årstafrun. Anmälan senast den 25 september via länken nedan h8ps://websurvey.textalk.se/start.php?ID=88567 Interna>onellt pris för bästa studentarbete
Sara Shams, underläkare och doktorand vid Enh för medicinsk bild och funk9on, tog emot pris för bästa studentarbete på American Academy of Neurology:s årliga möte i Washington den 22 april. GRATTIS!
FRISKVÅRD
Friskvården fly8ar in i det nya gymmet på Campus Huddinge, ANA 23, markplan. Invigning den 6 oktober.
NOVUM
Samtliga anställda, potdoktor-­‐s9pendiater och anknutna dokto-­‐
Lunchföreläsning 28 sept kl 12.00
rander som genomför Mo9va9on som kommer inifrån oss själva är en framgångsnyckel för a8 lä8are få 9ll minst 6 mån vid KI har en hållbar förändring. Föreläsare: Liselo8e Kuehn Krylborn, fil mag, distrikts-­‐
rä8 9ll träning på sköterska, vårdutvecklingsledare på Akademiska primärvårdscentrum föreläser. Novum
Plats: Torget KIB, Campus Huddinge. Gra9s. Lunchsmörgås serveras från 11.45. Ingen föranmälan krävs. På KI:s internwebb finns olika 9ps och råd vad gäller träning och Interna>onal staff service
stresshantering. Här I syie a8 y8erligare utveckla kvalitén i KI:s mo8agning av nyanställda från andra finns även en länk 9ll en länder än Sverige, genomför personalavdelningen en del förändringar i verksam-­‐
heten. En ny organisa9on för mo8agandeservice med hög kvalitet ska bidra 9ll a8 KI guidad medita9on (5 min). Pröva!
förstärker sin posi9on som a8rak9v interna9onell arbetsgivare. Huvudansvarig för basutbut är [email protected] och i samband med interna9onella rekryteringar [email protected]
AKADEMISKA HÄNDELSER
DISPUTATION
Tobias Granberg, Enh f medicinsk bild, funk9on och teknologi försvarade sin avhandling den 4 september kl 13:00 med 9teln ”Neuroradiological aspects of mul9ple sclerosis: from early signs to late disease stages”. Lokal: 9Q, föreläsningssal (Månen), ANA 8, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Huvudhandledare: Doc Maria Kristoffersen-­‐Wiberg. Bihandledare: Prof Sten Fredrikson, prof Peter Aspelin, med dr Juha Martola. Fakultetsopponent: Doc Anders Svenningsson, Umeå universitet. Betygsnämnd: Prof Sven Ekholm, prof Pia Maly Sundgren, doc Magnus Andersson. HALVTIDSSEMINARIUM
Sara Shams, Enh f medicinsk bild, funk9on och teknologi, genomför si8 halv9dsseminarium den 1 oktober kl 13.00 med 9teln ”Cerebral microbleeds and demen9a”. Lokal: Leif Svensson-­‐salen, plan 7, C2-­‐77, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Huvudhandledare: Doc Maria Kristoffersen Wiberg. Bihandledare: Prof Peter Aspelin, MD, PhD Lena Cavallin, MD, PhD Juha Martola, prof Lars-­‐Olof Wahlund. Sakkunniga: Prof Staffan Holmin, doc Kasim Abul-­‐Kasim, doc Lena Kilander.
HALVTIDSSEMINARIUM
Greger Olsson, Enh f kirurgi, genomför si8 halv9dsseminarium den 2 oktober kl 10-­‐12.30 med 9teln ”Aspects on the role of prophylac9c procedures to influence post-­‐ERCP complica9on rate”. Lokal: Grupprum A, K63, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Huvudhandledare: Doc Lars Enochsson. Bihandledare: Med dr Urban Arnelo, doc Gunnar Persson, doc Karsten Offenbartl. Sakkunniga: Doc Agneta Montgomery, doc Ib Rasmussen, doc Jakob Freedman.
DISPUTATION
Linda Gyllström Krekula, Enheten för transplanta9onskirurgi försvarar sin avhandling den 9 oktober kl 13:00 med 9teln ”Shining a light on organ dona9on aier death -­‐ on various aspects influencing organ dona9on”. Lokal: ANA 8, sal 9Q ”Månen”, Huddinge. Huvudhandledare: Doc Annika Tibell. Bihandledare: Doc Ulla Forinder. Fakultetsopponent: Doc Lars Berggren, Örebro Universitet. Betygsnämnd: Doc Johanna Albert, doc Lars Bäckman, doc Niklas Juth.
SIDAN
5
AKADEMISKA HÄNDELSER!
!
HALVTIDSSEMINARIUM
Rozh Noel, Enh f kirurgi, genomför si8 halv9dsseminarium den 16 oktober kl 14.00 med 9teln ”Aspects on interven9ons in complicated gallstone disease”. Lokal: Grupprum A, K63, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Huvudhandledare: Med dr Urban Arnelo, Bihandledare: Doc Magnus Nilsson, doc Gabriel Sandblom, doc Lars Enochsson. Sakkunniga: Prof Erik Näslund, doc Stefan Linder, doc Per Stål. HALVTIDSSEMINARIUM
Axel Wihlborg, Enh f ortopedi och bioteknologi, genomför si8 halv9dsseminarium den 16 oktober kl 10.00 med 9teln ”Risk factors for osteoporosis-­‐related fracture”. Lokal: Sevas9kbiblioteket, K54, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Huvudhandledare: Doc Paul Gerdhem. Bihandledare: Doc Ingrid Bergström. Sakkunniga: Doc Torkel Brismar, doc Margareta Hedström, doc Marke8a Henriksson. DISPUTATION
Elin Johansson, Enheten för pediatrik försvarar sin avhandling den 16 oktober kl 10:00 med 9teln ”Physical ac9vity in Swedish and Chinese young children and their parents”. Lokal: Föreläsningssal, R64, Karolinska Huddinge. Huvudhandledare: Doc Maria Hagströmer. Bihandledare: Prof Claude Marcus, prof Ulf Ekelund. Fakultetsopponent: Prof Mikael Fogelholm. Betygsnämnd: Doc Eva Weidenhielm Broström, doc Maria Ekblom, doc Magnus Dencker. DISPUTATION
Yanlu Wang, Enheten för medicinsk bild, funk9on och teknologi försvarar sin avhandling den 13 november kl 09:00 med 9teln ”A 9ny glimpse into the human brain using model-­‐free analysis for res9ng-­‐state fMRI data”. Lokal: 9Q, Månen, ANA 8, Karolinska Huddinge. Huvudhandledare: Prof Tie-­‐Qiang Li. Bihandledare: Prof Mussie Msghina. Fakultetsopponent: Prof Peter Lundberg. Betygsnämnd: Prof Pia Maly Sundgren, prof Svein Kleiven, prof Istvan Furo.
SIDAN
6
INFORMATION FRÅN KANSLIET/IT !
SIDAN
Nu finns KI Box 9ll samtliga på KI.
Box är en filsynkroniseringstjänst i molnet som är gemensamt upphandlad av högskolor och universitet i Sverige via Sunet. Box är den enda leverantören som har klarat alla säkerhetskrav som ställdes vid upphandlingen av tjänsten; krav på centraliserad användarhantering, SSO, krypterad lagring, PUL mm.
Läs mer på KIs intranät: Förutom säkerheten finns det många fler fördelar med KI Box:
•
Med KI Box kan du enkelt dela filer med både KI kollegor och externa medarbetare. Det räcker a8 den du vill dela filer med har en e-­‐mailadress för a8 komma igång.
•
KI Box är lä8 a8 börja använda och du kan nå dina filer från flera olika klienter; via webben eller en app i mobilen eller surfpla8an. KI Box fungerar med alla kända opera9vsystem och enheter. •
KI Box är gra9s för användaren och KI:s ins9tu9oner. •
Du kan dela stora filer – upp 9ll 15 GB och varje användare har e8 fri8 lagringsutrymme på 100 GB •
Till KI Box använder du di8 KI ID och behöver inte skaffa e8 separat användarnamn och lösenord.
Ingen ansökan behövs, du surfar 9ll h8ps://internwebben.ki.se/sv/ki-­‐box och välj sedan Karolinska Ins9tutet som Service Provider. Däreier loggar du in med di8 vanliga KI ID.
Now KI Box is available for everyone at KI.
KI Box is a cloud based file sharing that has been jointly procured by universi9es and university colleges in Sweden via Sunet. You find more informa9on here: h8ps://internwebben.ki.se/sv/ki-­‐box
It´s very easy, simply go to h8ps://internwebben.ki.se/sv/ki-­‐box select Karolinska Ins9tutet as the Service Provider and log in with your regular KI ID.
Trådlöst gästnät på KI
Nu behöver man inte beställa 9llfälliga gäst-­‐ och konferenskonton för access 9ll KIs trådlösa nät. Nu finns e8 trådlöst ”gästnät” på Huddinge Campus. Nätet heter KI-­‐Guest. Kontakta an9ngen Annika Aspnor eller er enhetsadministratör för e8 lösenord.
7
CLINTECs möten hösten 2015
!
ÅTERKOMMER MED MÖTESTIDER INFÖR ANTAGNING TILL FORSKARUTBILDNING
Antagningsmöte
2015-09-01, kl 13.30
2015-09-16, kl 11.00
2015-10-27, kl 09.00
2015-11-24, kl 13.30
2015-12-08, kl 13.30
Sista inlämn.dag
till resp. enhetschef
2015-08-05
2015-08-19
2015-09-30
2015-10-28
2015-11-11
Inlämning till
Agneta Wittlock, B53
2015-08-12, kl. 12.00
2015-08-26, kl. 12.00
2015-10-07, kl. 12.00
2015-11-04, kl. 12.00
2015-11-18, kl. 12.00
INSTITUTIONSRÅD - Måndag
21/9 kl 15-16:30
- Tisdag 17/11 15:00-16:30 (öppet)
ARBETSMILJÖGRUPP - Torsdag
17/9 kl 08:30-10:00, grupprum C, K63
- Måndag 19/10 kl 08:30-10:00, grupprum D, K63
- Onsdag 11/11 kl 08:30-10:00, kursrum 5, M64
SIDAN