Språkdidaktik

Kompetensutveckling
för förstelärare i Västmanland
TORSDAG DEN 19 MARS 2015
SPRÅKDIDAKTIK
HELENA DARNELL-BERGGREN
Didaktik - forskning
Läroplansteori
Fenomenografi
Epistemologi
Ämnesdidaktik
2
Trender
Behaviorism
imitation – träning – prov – belöning
Kognitivism (Konstruktivism)
Eleven skapar sin egen kunskap om världen
Det Sociokulturella
perspektivet
Vi skapar gemensamt våra kunskaper
(=social constructivism)
3
Utbildningsfilosofier
Perennialism
Kulturarv och bildning
Essentialism
Förmedling av kunskaper
Progressivism
Samarbete och social fostran
Eleven som kunskapare
Rekonstruktivism
Kritisk fostran. Eleven som den framtida medborgaren
Tomas Englund
4
Piaget - Vygotsky
Pragmatism - transaktionella
handlingar
Det finns ingen Guds sanning. Vi tolkar
världen med hjälp av språket; diskurser.
Kunskap är det vi kommer överens om
här och nu. Det ändras.
5
Didaktiska teorier
Acquisition – Learning Krashen
Universal Grammar Chomsky
Medfödd språkförmåga Pinker
Interlanguage Selinker
Lärstilar
6
Forskning om hjärnans
utveckling
The Critical Period Hypothesis
The Teachability Hypothesis
Pienemann
The Natural Order Hypothesis
7
The Natural order Hypothesis
Roger Brown (1973)
Present progressive (I speaking)
Plural –s
(Two books)
Irregular past forms (We went)
Possessive
(Susan’s dog)
Copula
(Tom is happy)
Articles
(A and the)
Regular past
(They talked)
Third person singular simple present (She plays)
Auxiliary
(He is coming)
8
Ulrika Tornberg
Språk
Språkande
Voice
Kommunikativ kompetens
Meaning-making
9
The Common European Framework
The six competences
The linguistic,
The soci-linguistic,
The discursive,
The strategic,
The socio-cultural,
The social competence
10
Kommunikativ kompetens
Dell Hymes från Lgr80
Deliberativa samtal Tomas Englund
John Dewey (fostran av demokratiska medborgare)
Habermas (the Speech Act)
Wittgenstein (vi tänker med hjälp av språket)
11
’There is all the difference in the world between having
something to say and having to say something’ (Dewey 1943)
12