Naturvetenskap, religion och mening - Sara Blom

Naturvetenskap, religion
och mening
Sara Blom
Tekn. Dr., präst
[email protected]
”Religion svarar på varför
naturvetenskap på hur.”
”Religion ger hopp,
vetenskap ger fakta.”
”Förut hade vi religion, men nu
har vi vetenskap.”
• Inte så enkelt!
• Oberoende är en ohållbar hållning!
• Det finns viktiga saker att prata om!
Kompletterande perspektiv
• En värld, en
verklighet
• Ljus kan beskrivas
med poesi och med
differentialekvationer
• Debatt eller dialog?
Myter och teorier
• Myt = berättelse som bär
mening och existentiell
sanning utan att behöva
vara historiskt sann.
• Teori = systematisk
uppbyggnad av, till största
delen verifierade,
förklarande utsagor och
antaganden om fenomen i
verkligheten
”Det där
är ju bara
en myt.”
”Ja, det kan ju du
ha en teori om.”
Ärkebiskop Antje Jackelén:
”Det råder
varken konflikt eller
harmoni, men en
fruktbar spänning
mellan naturvetenskap
och kristen tro.
Vår utmaning är att
utforska denna
spänning.”
Förhållningssätt vetenskap - religion
•
•
•
•
Oberoende
Integration
Konflikt
Dialog
Viktigt med naturvetenskap - religion
• Intellektuellt hederlig reflektion om världen
• Mötet med individen
• Ta bort hinder för människor att
– Studera naturvetenskap
– Göra informerade val om sin livsåskådning
– Hjälpa människor att förstå världen och sina
erfarenheter
• Bidra till vetenskaplighet i världen
• Kunskap och världsbild påverkar hur vi tror
• Ny kunskap förändrar vår Gudsbild
Om världen inte vore Guds skulle
inte de mest engagerade
argument i världen kunna göra
den till Guds, men om världen
verkligen är Guds behöver vi inte
vara rädda för något som den
uppvisar för oss.
(bibelkommentar till Genesis 1950-talet)
Gudsbilden förändras
Att ”göra” teologi
Frågeställning / perspektiv / problem
Vad har tänkts? (liknande frågeställningar)
Bibliska texter, praktiker
Formulera ett teologiskt perspektiv och
argumentera för det
• Gudsbild, världsbild, människosyn, bibelsyn,
hur ska vi leva våra liv?
•
•
•
•
Att söka Gud i det vi vet
”God of the Gaps”
• Vetenskapligt
problematiskt
• Problematiskt för den
troende
• Teologiskt
problematiskt
Isaac Newton
1643-1727
Går det att tala om Gud?
• via positiva
• via negativa
• via eminenta
• Vi kan inte veta vad
Gud är, bara vad Gud
inte är (Aquino)
• Gud som den radikalt
andre (Barth)
• Gud som tar ställning
(befrielseteologi)
• Gud som varat, kärlek
(Marion)
Text och tolkning
• En helig text (abrahamitiska religionerna)
• Genre, sammanhang, syfte, författare,
redaktion, mottagare, receptionshistoria,
tradition, textkritik, översättning…
• Var och en har egen rätt att tolka – samtidigt
behöver vi hjälp av samlad kunskap.
Bibelsyn
• Vad handlar Bibeln om?
• Vad vill den berätta?
• Hur berättar den för oss?
Bibeln är en bok som
berättar för oss hur vi
rör oss till himlen, inte
hur himlen rör sig.
(Galileo)
Att tolka
en text…
förförståelse
Ny förståelse
Ny
ansats
Det kan inte finnas en s.k. bokstavlig tolkning!
1. Hur förklarar du
arternas uppkomst?
2. Kan man vara
religiös och samtidigt
acceptera
evolutionen?
3. Är det möjligt att
tro på en
diffus/personlig gud?
4. Ditt starkaste skäl
till din uppfattning?
Många skapelsebilder:
1 Mos 1, 1 Mos 2,
Job 10:8, Job 38-39,
Ps 8:4, Ps 74:13ff,
Joh 1:1-14
Skrivet i sin kontext utifrån
den tidens vetande
Att reflektera teologiskt
utifrån vår tids vetande är
att ställa sig i en biblisk
tradition
De två första skapelseberättelserna
• Gud skapar med sitt ord • Gud skapar med händerna
• Människan sist
• Människan först
• Sex dagar
• Släktskap med allt skapat
tydligt
• Gud skaparen
• Uppdrag till människan
• Gud skaparen
• Uppdrag till människan
Teologisk reflektion i evolutionens värld
• Ett djur bland andra
djur. ”Guds avbild”
måste förstås på ett
annat sätt, som
kallelse?
• Gud som upprätthållare
av skapelsen. Skapelsen
är pågående.
• Bibeln liksom biologin
berättar om ett
gemensamt ursprung
• Tillämpa ett både-ochtänkande, vi vet och
förstår och tror
Att det har funnits och finns de som anser att
kristen tro och accepterande av evolutionen
inte går att förena är ett faktum.
Att det måste vara så är ett missförstånd.
Man kan både tro på Gud och på evolutionen
•Att ta ställning till Gudsfrågan bör ske med
andra kriterier än evolutionen
•Att ta ställning till evolutionen bör ske med
andra kriterier än gudstron
Varför detta ”only”?
Klimatfrågan
• Alla discipliner måste
bidra
• Kunskap, hopp,
vilja till förändring,
engagemang
• Biskoparnas klimatbrev
• Påvens encyklika:
Laudato si'
Mening och sammanhang
• Varför går jag upp på morgonen?
• Vem är jag, var är jag och vart ska jag?
Och gäller frågan mig (”jag”) eller oss (”vi”)?
• Hur hanterar vi mening?
• Och meningslöshet?
Världsåskådningspluralism
• Bejaka mångfalden!
• Mindre vem som har
rätt, mer lyssna på
varandra.
• Och så klart: Mänskliga
rättigheter, rättvisa,
demokrati, jämlikhet,
tolerans, öppenhet,
vetenskaplighet.
Dialogmöjligheter
• Olika discipliner
• Olika livsåskådningar
• Många dialoger
samtidigt
• Dialoggrupp:
rabbin, präster, biologer,
fysiker, neurolog, ekonom,
kristna, ateister, agnostiker…
(9 personer)
• gör det själv!
Det behövs…
• Folkbildning om naturvetenskap, om religion
• Övning i att föra dialog och samtal
• Dialog och samtal
Tack så mycket!