Måltiden – en viktig del av en bra skola

Måltiden – en
viktig del av en
bra skola
20 maj 2015
Anna-Karin Quetel
Nationellt kompetenscentrum för
måltider i vård, skola och omsorg
Skolmåltiden är en
del av utbildningen
Påverkar hälsa, lärande
och trivsel
Måltidens
mervärden
• Mätta elever
• Tid för möten och
samtal
• Pedagogik
• Hälsa
• Elevinflytande
Utmaningar
Källa: ProMeal, 2014
En bra måltid
Ett gemensamt ansvar
Ställa krav
och följa
upp
Tillagning
Trivsam
måltidsmiljö
Menyplanering
Social
samvaro
Organisera
Servering
Pedagogik
Samverkan
Schemalägga
”Ansvaret för att
måltiderna ska bli bra
vilar på hela skolan,
men skolledaren håller
i några av de viktigaste
nycklarna.”
Bra mat i skolan
Bra mat i förskolan
•
•
•
•
Revideras 2015
Måltidspusslet
Barns smakutveckling
Måltidspedagogik
Filmer på webben
Veckans kock
Utomhusmatlagning
http://www.livsmedelsverket.se/matvanorhalsa--miljo/maltider-i-vard-skola-ochomsorg/forskola/rad-och-material/#Film Edvin som veckans kock
http://www.livsmedelsverket.se/matvan
or-halsa--miljo/maltider-i-vard-skolaoch-omsorg/skola/rad-ochmaterial/#Film om utomhusmatlagning i
skolan
Myt 1:
Skolmaten är
gratis
Sanning:
Skolmåltiden
är en investering
Vad kostar skolmåltiderna?
Skolmåltiden
5,3 miljarder SEK/år
ca 6 % av skolans budget
Läromedel/utrustning/skolbibliotek
3,6 miljarder SEK/år
Källa: Skolverkets statistik 2013
En bra måltid behöver inte
kosta mer än en dålig
Foto: Mats Andersson
Foto: Theresa Brown
Skolmåltiden är en investering
Hur får vi bäst avkastning?
In
Ut
Pengar
Mätta elever
Kompetens
Nöjda lärare
Tid
Goda
skolresultat
Myt 2:
Barn gillar inte
vuxenmat
Sanning:
Barn tycker
om det de
känner igen
och äter det de
tycker om.
Barnmat?
Foto: Martha Payne
http://neverseconds.blogspot.co.uk/
Myt 3:
Barnen får inte
vara med i
köket
Sanning:
Barnen får
vara med
i köket
Björkeskolan, Finspång
Foto: Katarina Söderberg, köksansvarig
Här på Björke skola får årskurs 6 vara med som dagens kock och arbeta
med mig 1 dag per termin. Det är mycket uppskattat. Här syns Love och
Karin som hjälper till med dagens lunch.
Veckans kock
http://www.livsmedel
sverket.se/matvanorhalsa--miljo/maltideri-vard-skola-ochomsorg/forskola/radoch-material/#Film Edvin som veckans
kock
Måltidspedagogik i förskolan
• http://www.livsmed
elsverket.se/matvan
or-halsa-miljo/maltider-ivard-skola-ochomsorg/forskola/tip
s-fran-matfestival/
Drottningdalsskolan, Norrtälje
Ali Banzola, kock
Foto: Mona J Roos
Delaktiga matgäster
• Gemensamma visioner
• Kunskap
• Matglädje
Måltiden som läromedel
• Årskurs 4-6
• Lärarhandledningar (Lgr11) och
elevuppgifter
• Faktatexter riktade till elever i
årskurs 4-6
• För nedladdning på
www.livsmedelsverket.se
Lektionsbank
Maten i våra liv
Hälsa
Miljö
Skolmåltiden som pedagogiskt verktyg
Matlabb – Färgglad mat!
Kök och lärare mot samma mål
Foto: Johan Beer
Framtagandet av övningarna
• Referensgrupp med
kostchefer, kockar
och lärare
• Extern byrå
• ”Kökets tips” från
Runstensskolan i
Haninge
Foto: Runstensskolan
Utomhusmatlagning
http://www.livsmedelsverket.se/
matvanor-halsa--miljo/maltider-ivard-skola-ochomsorg/skola/rad-ochmaterial/#Film om
utomhusmatlagning i skolan
Lärare efterlyses!
www.vgregion.se/skolmatsakademin
Mat för alla
sinnen
Uppdatering av
handledning i
Sapere metoden
Ny version
skolstart 2015
Värdet av bra måltider
•
•
•
•
Mätta elever
Hälsa
Trivsel
Kunskap
Bra måltider kräver samverkan!
Kontakt
Anna-Karin Quetel
[email protected]
018-17 56 04
www.livsmedelsverket.se/maltider
www.maltidsbloggen.blogspot.com
Twitter: @Maltiden